ПРОФЕСІЙНА СВІДОМІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА: СТРУКТУРА ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

  • Наталія Шевченко Національний університет, м. Запоріжжя

Анотація

У статті подані результати структурно-функціонального аналізу феномена професійної свідомості, обґрунтовано концепт “професійно-психологічна свідомість”. Професійна свідомість розглядається як психологічне утворення, у якому інтегруються ділові цінності, науково-теоретичні знання, програми професійних дій, а також знання людини про себе як про представника певної професії. Воднораз вона вивчається як форма свідомості особистості, що наповнена професійними значеннями, смислами та чуттєвим змістом. Розкрито структуру та специфіку функціонування професійної свідомості практичного психолога, розглянуто її характеристики. Показано, що таке функціонування знаходить відображення в реалізації трьох провідних процесів - розуміння, інтерпретації, об’єктивації, а його пусковим моментом є смисл.

Біографія автора

  • Наталія Шевченко, Національний університет, м. Запоріжжя

    доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки та психології Національного університету, м. Запоріжжя

Посилання

Акопов Г.В. Психологические аспекты формирования профессионального сознания студентов / Г.В. Акопов // Роль высшей школы в проведении реформы общеобразовательной и профессиональной школы: Междунар. науч.-практ. конф., 13-16 мая 1986г.: тезисы докл. - Куйбышев, 1986. - С. 63-71.

Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики / Е.Ю. Артемьева. - М.: Наука; Смысл, 1999. - 350 с.

Балл Г.О. Співвідношення значень і смислів у пізнавальній діяльності та проблема єдності раціонального та почуттєвого // Єдність раціонального та емоційно-почуттєвого в освітньо-виховних системах: зб. наук. пр. / Г.О. Балл. - Харків, 1996. - С. 31-32.

Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А.Ф. Бондаренко. - М.: Изд-во Института психотерапии, 2000. - 368 с.

Бондаренко А.Ф. Задачи исследования профессионального сознания психолога-практика / А.Ф. Бондаренко, Н.А. Кучеровская // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи: всеукр. наук.-практ. конф., 27- 28 лют. 2003р.: матер. - Тернопіль, 2003. - С. 9-2і.

Ермолин В.В. Предпосылки формирования профессионального призвания / В.В. Ермолин. - Ростов-на-Дону, 1974. - 165 с.

Зеличенко А.И. Психосемантика и изучение профессионального сознания психологов / А.И. Зеличенко, Г.И. Степанова // Вестник Моск. ун-та. - 1989. - № 3. - С. 20-32. - (Сер. 14: Психология).

Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания / В.П. Зинченко // Вопросы психологии. - 1991. -№ 2. - С. 15-34.

Исаев Е.И. Становление и развитие профессионального сознания будущего педагога / Е.И. Исаев,

С.Г. Косорецкий, В.И. Слободчиков // Вопросы психологии. - 2000. - № 3. - С. 57-66.

Кучеровская Н.А. Профессиональное сознание психолога-практика как предмет исследования / НА. Кучеровская // Журнал практикующего психолога. - 2001. - №7. - С. 84-94.

Леонтьев А.А. Формы существования значения / А.А. Леонтьев // Психолингвистические проблемы семантики. - М.: Наука, 1983. - С. 5-20.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев // Избранные психологические произведения. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 2. - С. 94-232.

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения / А.Н. Леонтьев. - М.: Педагогика, 1983. -Т.1. - 392 с.

Леонтьев Д.А. Значение и личностный смысл: две стороны одной медали / Д.А. Леонтьев // Психологический журнал. - 1996. - Т. 17, № 5. - С. 19-30.

Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д.А. Леонтьев. - М.: Смысл, 1999. - 487 с.

Лернер И.Я. Педагогическое сознание - явление действительности и категория науки / И.Я. Лернер // Советская педагогика. - 1985. - №2. - С. 53-57.

Максименко С.Д. Основи генетичної психології: навч. посіб. / С.Д. Максименко. - К.: НПЦ Перспектива, 1998. - 220 с.

Максименко С.Д. Розуміння особистості як передумова екологізації життєвого простору // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. / С.Д. Максименко. - К.: Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2003. - Т. 7, Ч. 1 - С. 7-12.

Минигалиева М.Р. Взаимопонимание субъектов психологического консультирования: компоненты и процессы развития / М.Р. Минигалиева // Журнал практикующего психолога. - 2002. - Вып. 8. - С. 37-52.

Митина Л.М. Формирование профессионального самосознания учителя / Л.М. Митина // Вопросы психологии. - 1990. - № 3. - С. 58-64.

Налимов В.В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности / В.В. Налимов. - М.: Прометей, 1989. - 288 с.

Петренко В.Ф. Психосемантика сознания / В.Ф. Петренко. - М.: МГУ, 1998. - 208 с.

Психологические аспекты формирования профессионального педагогического сознания в процессе подготовки специалистов в вузе / [под ред. Г.В. Акопова и др.]. - Куйбышев: КГПИ, 1989 - 124 с.

Римар Л.В. Формування професійної свідомості

майбутніх вчителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 -“Загальна педагогіка, історія педагогіки” / Л.В. Римар.

- К., 1999. - 21 с.

Сапогова Е.Е. Профессиональное психологическое сознание: рефлексия вслух / Е.Е. Сапогова // Журнал практического психолога. - 1997. - № 6. - С. 3-13.

Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов / Н.Я. Соколов. - М: Наука, 1988. - 222 с.

Сухоруков А.С. К проблеме отношений общей психологии и методологического движения: “значение” и “смысл” как системообразующие уровни деятельности / А.С. Сухоруков // Вестник МГУ. - 1998. - №1. - С. 3-7. - (Сер. Психология).

Ушакова Т.Н. Психосемантика: новое продвижение / Т.Н. Ушакова // Психологический журнал. -1998. - Т.19, №3. - С. 180-182.

Ханина И.Б. К вопросу о профессиональных составляющих в структуре образа мира / И.Б. Ханина // Вестник МГУ. - 1990. - № 3. - С. 42-56. - (Сер. Психология).

Цокур О.С. Категорія педагогічної свідомості в теорії та практиці професійної підготовки вчителя: автореф. дис... докт. пед. наук: 13.00.01 - “Загальна педагогіка, історія педагогіки” / О.С. Цокур. - К., 1998. - 32 с.

Чепелєва Н.В. Роль процесів розуміння та інтерпретації у створенні семіотичного простору психотерапії // Актуальні проблеми психології / Н.В. Чепелєва. - К.: 2002. - Вип. І, Т. 3. - С. 30-45.

Швалб Ю.М. Целеполагающее сознание (психологические модели и исследования) / Ю.М. Швалб. -К.: Милленниум, 2003. - 152 с.

Шмелёв А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику / А.Г. Шмелёв. - М., 1983. - 157 с.

Шевченко Н.Ф. Становлення професійної свідомості практичних психологів у процесі фахової підготовки: моногр. / Н.Ф. Шевченко. - К.: Міленіум, 2005. - 298 с.

Юрченко Т.П. Экологичность воздействия как основное требование к психотерапевтическому методу // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. / Юрченко Т.П. - К.: 2003. - Т. 7, Ч. 1. - С. 446-452

Завантаження

Як цитувати

Шевченко, Наталія. “ПРОФЕСІЙНА СВІДОМІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА: СТРУКТУРА ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ”. Психологія і суспільство, no. 4(38), Aug. 2017, pp. 167-80, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/441.