МОТИВАЦІЙНА СФЕРА ЯК ПРОБЛЕМНИЙ ЧИННИК ПОВЕДІНКИ

Автор(и)

  • Ігор Борис Прикарпатський державний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:

мотив, мотивація, мотиваційна сфера, мотиваційні чинники, діяльність, студентська молодь

Анотація

Аналізуються погляди на сутність і походження мотивації людини, які протягом всього часу досліджень цієї проблеми неодноразово змінювались; розглядаються питання мотиву і мотиваційної сфери особистості; розкриваються різні рівні протікання процесу мотивації; описуються основні мотиваційні чинники навчання у ВНЗ.

Біографія автора

  • Ігор Борис, Прикарпатський державний університет імені Василя Стефаника
    аспірант кафедри соціальної психології Прикарпатського державного університету імені Василя Стефаника

Посилання

Алєксєєва А.І. Деякі складові змісту громадянської свідомості студентів / / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського університету, 2000. - Вип. 5. - 4.2. - С. 3-7.

Вартова И.И. К проблеме диагностики мотивации // Вест. Моск. ун-та. - Серия 14. - Психология. - 1998. - № 2. - С. 80-87.

а. Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розви-вальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 74-123.

Имедадзе И.В. Ситуативное развитие мотивации и установка // Вопросы психологии. - 1989. - № 2. - С. 90-97.

Имедадзе И.В. Проблема полимотивации поведения // Вопросы психологии. - 1984. - № 6. - С. 87-94.

Ковалев В.И. Мотивационная сфера личности как проявление совокупности общественных отношений // Психол. журнал. - 1984. - Т. 5, № 4. - С. 3-13.

Ковальчук І.С. Психодіагностика в роботі керівника школи. - Івано-Франківськ, 1996. - 68 с.

Лапкин М., Яковлева Н. Мотивация учебной деятельности и успешности обучения студентов вузов // Психол. журнал. - 1996. - Т. 17, № 4. - С. 134-140.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975. -304 с.

Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. - М., 1971. - 186 с.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 1972. - 575 с.

Леонтьев В.Г. Психолого-педагоги-ческие проблемы мотивации учебной и трудовой деятельности // Вопросы психологии. - 1986. - № 5. - С. 183-185.

Милъман В.Э. Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности // Вопросы психологии. - 1987. - № 5. - С. 129-138.

Немое P.C. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. заведений: В 3 кн. - 3-е изд. - М.: Гуманит. изд. центр Владос, 1999.

- Кн.1. Общие основы психологии. - 688 с.

0рлов А.В. Развитие теоретических схем и понятийных систем в психологии мотивации // Вопросы психологии. - 1989. - № 5. - С. 27-34.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб: Питер Ком, 1999. - 720 с.

Сенйків-Ферцаді О.Я. Мотиви особис-тісного вибору професійної діяльності вчителя математики / / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. -Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського університету, 2000. - Вип. 5. - 4.2. - С. 171-178.

Смирнов С.Д. Психологическая теория деятельности и концепция H.A. Бернштейна // Вестн. Моск. ун-та. - Сер. 14. - Психология. - 1978. - № 2. - С. 14-25.

Файзулаев А.А. Принятие мотива личностью // Психол. журнал. - 1985. -Т.6, № 4. - С. 87-96.

Э. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. - М.: Педагогика, 1986. - Т. 1. - 408 с.

Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. - М.: Просвещение, 1969. - 137 с.

Завантаження

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.