УСПІШНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМА ПРОГНОСТИЧНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

  • Вікторія Горбунова

Ключові слова:

особистість, свідомість, діяльність, психологічний аналіз, прогностичні універсалі, ціннісно-смислова сфера, структурно-змістові феномени свідомості

Анотація

Чому за умов психофізіологічної придатності, фахової кваліфікації, розвинутих когнітивних і спеціальних здібностей одна людина досягає успіху в діяльності, а інша, навпаки, ресурсно виснажується, втрачає мотивацію, а подекуди й відмовляється від праці? Пошук відповіді на це запитання, актуальне насамперед в суспільно-економічному контексті людського буття, здійснює і наукова психологія. У статті висвітлені прогностичності можливості та обмеження психологічного аналізу успішності особистості у діяльності. Доводиться продуктивність аналізу структурно-змістових феноменів свідомості, таких як картина/образ світу, імпліцитна теорія, смисл життя, особистіший потенціал, життєстійкість, ціннісна/смислова регуляція.

Біографія автора

  • Вікторія Горбунова
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології Державного університету імені Івана Франка, докторантка Інституту психології НАПН України імені Григорія Костюка, м. Житомир

Посилання

Абульханова-СлавскаяК.А. Деятельность и психология личности: [монография] / Ксения Александровна Абульханова-Славская ; отв. ред. ВА. Лекторский ; АН СССР, Ин-т психологии. - М. : Наука, 1980. - 336 с.

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Борис Герасимович Ананьев. - М. : Наука, 2000. - 350 с.

Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина; [пер. с англ. и общ. науч. ред.

А. А. Алексеева]. - 7-е изд., междунар. - СПб. [и др.] :Питер, 2001. - 686 с.

Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии / Александр Асмолов. - М. : Смысл, 2002. - 479 с.

Безрогов В.Г. Имплицитные концепции творческой личности и профессионализма / В.Г. Безрогов, Г.В. Иванченко, М.Ю. Казарян // Вестник Университета РАО. - 2005. - №3. - С. 89-107.

Бодалёв А.А. Как становятся великими или выдающимися? / А.А. Бодалёв, Л.А. Рудкевич. - М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. - 285 с .

Братусь Б.С. Аномалии личности : [монография] / Борис Сергеевич Братусь. - М. : Мысль, 1988. - 304 с.

Воробьева Е.В. Интеллект и мотивация достижения: психофизиологические и психогенетические предикторы : дисс. на соискание учен. степени докт. психол. наук : спец. 19.00.02 “Психофизиология” / Воробьева Елена Викторовна ; Ростовский гос. университет. - Ростов-на-Дону, 2007. - 386 с.

Выготский Л. С. Психология / Лев Семенович Выготский. - М. : Апрель-пресс : ЭКСМО-пресс, 2000. -1006 с.

Горбунова В.В. Рефлексивна процедура дослідження здібностей обдарованої особистості: аналіз окремого випадку / В.В. Г орбунова // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару “Структура особистості обдарованої дитини у віковому вимірі”. -К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2010. - С. 68-72.

Гуревич K.M. Проблемы дифференциальной психологии : Избр. психол. тр. / Константин Маркович Гуревич. - М. : Ин-т практ. психологии; Воронеж : МОДЭК, 1998. - 378 с.

ДружининВ.Н. Психология общих способностей : [монография] / В.Н. Дружинин. - СПб. : Питер, 2000.- 359 с.

Завалишина Д.Н. Динамика ценностно-смыслового отношения субъекта к профессиональной деятельности / Динара Николаевна Завалишина // Психологические, философские и религиозные аспекты смысла жизни. - М., 2001. - С. 193—203.

Завалишина Д.Н. Методологический аспект смысложизненной ценности профессионального труда / Д.Н. Завалишина // Смысл жизни и акме: 10 лет поиска : материалы VIII - X симп. : [в 2 ч.] / под ред. А.А. Бода-лёва [и др.]. - М. : Смысл, 2004. - Ч. 1. - С. 224-229.

Казарян М.Ю. Представления о творческой личности и профессионале в юношеском возрасте : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.13 “Психология развития, акмео-логия” / Мария Юрьевна Казарян; Ин-т психологии РАН. - М., 2009. - 23 с.

Киселева E.B. Проблема ценностно-смыслового отношения учителя к педагогической профессии / E.B. Киселева // Смысл жизни и акме: 10 лет поиска : материалы VIII - X симп. : [в 2 ч.] / под ред. А.А. Бодалева [и др.]. - М. : Смысл, 2004. - Ч. 1. - С. 224-229.

Климов Е.А. Индивидуальный стиль труда в зависимости от свойств общего типа нервной системы и направленности личности / Е.А. Климов, В.С. Мерлин // Проблемы психологического развития и социальной психологии : XVIII Междунар. психол. конгресс : тезисы сообщений. - М., 1966. - С. 234 - 247.

Копы1това Л.А. Проявление типологических свойств нервной системы в трудовой деятельности наладчиков в ситуациях простоев станков / Л.А. Копы-това // Вопросы психологии. - 1963. - № 4. - С. 20-23.

Леонтьев А.Н. Образ мира / Алексей Николаевич Леонтьев // Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. - М. : Педагогика, 1983. -С. 251-261.

Леонтьев Д.А. Психология смысла. Природа, строение и динамика смысловой реальности / Дмитрий Алексеевич Леонтьев. - 2, испр. изд. - М. : Смысл, 2003. - 487 с.

Леонтьев Д.А. Тест жизнестойкости : [методическое руководство по новой методике психологической диагностики личности с широкой областью применения] / Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова. - М. : Смысл, 2006. - 58 с.

Личностный потенциал. Структура и диагностика [Текст] : [монография / А.Ж. Аверина, Л.А. Александрова, И.А. Васильев и др.] ; ред. Д.А. Леонтьев. -М. : Смысл, 2011. - 679 с.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии [монография] / Борис Федорович Ломов . - М. : Наука, 1999. - 349 с.

Максимова Е.А. Профессиональное творчество и профессиональный смысл жизни учителя (опыт экспериментального исследования) / Екатерина Анатольевна Максимова // Мир психологии. - 2001. - №2. - С. 149-154.

Максимова Т.В. Смысл жизни и индивидуальный стиль педагогической деятельности / Т атьяна Владимировна Максимова // Мир психологии. - 2001. - № 2. - С. 114-118.

Музика О.Л. Суб’єктно-ціннісний аналіз розвитку творчо обдарованої особистості: термінологічний аспект / Олександр Леонідович Музика // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки ; Спецвипуск. - Ів.-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2008. - С. 59-64.

Музика О. Структура ціннісної регуляції особистішого розвитку випускників ВНЗ у процесі професійної переорієнтації / О.Л. Музика, І.М. Тичина // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості [зб. наукових праць / за ред. В.О. Моляко]. -Т. 12. - Вип. 7. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка,

- С. 202-209.

Небылицын В.Д. Основные свойства нервной системы человека / Владимир Дмитриевич Небыли-цын. - М. : Просвещение, 1966. - 382 с.

Пархоменко О.Е. Имплицитные теории интеллекта студентов педагогического университета : авто-реф. дисс. на соискание учен. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии” / Ольга Геннадьевна Пархоменко ; Рос. пед. ун-т. - Санкт-Петербург, 1998.

- 18 с.

Перетятько Л.Е. Профессиональное призвание личности (психолого-биографический аспект) : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01. “Общая психология, психология личности, история психологии” / Л.Г. Перетятько; Институт психологии РАН. - М., 1991. - 22 с.

Платонов К.К. Проблемы способностей: [научное издание] / Константин Константинович Платонов. -М. : Наука, 1972. - 312 с.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир / Сергей Леонидович Рубинштейн. - СПб. : Питер, 2003. - 508 с.

Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн. - М. : Издательство Академии наук СССР, 1959. - 354 с.

Савиченко О.М. Ціннісно-мотиваційна регуляція розвитку спортивних здібностей у юнацькому віці: дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Вікова та педагогічна психологія” / Ольга Михайлівна Савиченко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. -Житомир, 2009. - 259 с.

Серенкова В.Ф. Типологические особенности планирования личностного времени : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец.

00.01. “Общая психология, психология личности, история психологии” / Валентина Федоровна Серенкова ; Институт психологии РАН. - М., 1991. - 20 с.

Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий: [избранные работы] / Борис Михайлович Теплов. - М.: Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1961. - 536 с.

Чудновский В.Э. Проблема оптимального смысла жизни / В.Э. Чудновский // Смысл жизни и акме: 10 лет поиска : материалы VIII - X симп. : [в 2 ч.] / под ред. А.А. Бодалева [и др.]. - М. : Смысл, 2004. - Ч. 1. - С. 224-229.

Чудновский В.Э. Роль смысложизненных ориентаций и акме в профессиональной деятельности (опыт теоретико-экспериментального исследования) / В.Э. Чудновский, А.А. Бодалев, Г.А. Вайзер и др. // Психологический журнал. - 2004. -Т. 25, № 1. - С. 15-24.

Alliger G.M. The susceptibility of overt and covert integrity tests to coaching and faking / George M. Alliger, Scott O. Lilienfeld, Krystin E. Mitchell // Psychological Science. -1996. - Vol. 7. - Р. 32-39.

Barrick M.R. Autonomy as a moderator of the relationships between the Big Five personality dimensions and job performance / Murray R. Barrick, Michael K. Mount // Journal of Applied Psychology. - 1993. - Vol. 78. - Р. 111-118.

Chiu C.Y. Implicit theories and conceptions of morality / Chi-yue Chiu, Carol S. Dweck, Jennifer Yuk-yue Tong, Jeanne Ho-ying Fu // Journal of Personality and Social Psychology. -1997. - Vol. 73. - Р. 923-940.

Dweck C.S. Implicit theories as organizers of goals and behavior / Carol S. Dweck // The psychology of action: The relation of cognition and motivation to behavior [P. Gollwitzer & J. A. Bargh (Eds.)]. - NY : Guilford, 1996. - Р. 69-90.

Dweck C.S. Self-theories: Their role in motivation, personality, and development / Carol S. Dweck. - Philadelphia : Psychology Press, 1999. - 195 p.

Elliot A.J. Goals: An approach to motivation and achievement / Andrew J. Elliot, Carol S. Dweck // Journal of Personality and Social Psychology. - 1988. - Vol. 54. -Р. 5-12.

Fleishman E. A. Handbook of human abilities: Definitions, measurements, and job task requirements / Edwin A. Fleishman, Maureen E. Reilly. - Palo Alto, CA : Consulting Psychologists Press, 1992. - 132 p.

Hogan J.C. Physical abilities / Joyce С. Hogan // Handbook of industrial and organizational psychology [M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.)]. - Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1992. - Vol. 2. - Р. 753-831.

Hogan R.T. (1991). Personality and personality measurement / Robert Т. Hogan // Handbook of industrial and organizational psychology [M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.)]. - Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1991. -Vol. 2. - Р. 873-919.

Hough L.M. Personnel selection: Looking toward the future-remembering the past / Leaetta M. Hough, Frederick L. Oswald // Annual Review of Psychology, Vol.

- Р. 631-664.

Landy F.J. Some historical and scientific issues related to research on emotional intelligence / Frank J. Landy // Journal of Organizational Behavior. - 2005. - Vol. 26. -Р. 411-424.

Lievens F. Practical Intelligence, Emotional Intelligence, and Social Intelligence / Filip Lievens, David Chan // Handbook of Employee Selection [editors, James L. Farr, Nancy T. Tippins]. - New York : Routledge, 2010. - Р. 339-359.

Loevinger J. Has psychology lost its conscience?/ Jane Loevinger // Journal of Personality Assessment. - 1994. -Vol. 62. - P. 2-8.

Locke E.A. Why emotional intelligence is an invalid concept? / Edwin A. Locke // Journal of Organizational Behavior. - 2005. - Vol. 26. - P. 425-431.

Maddi S. The Personality Construct of Hardiness III: Relationships with Repression, Innovativeness, Authoritarianism and Performance / Salvatore R. Maddi, Richard H. Harvey, Deborah M. Khoshaba, John L. Lu, Michele Persico, Mamie Brow // Journal of Personality. -

- Vol. 74 (32). - P. 575-598.

MurphyK.R. Is the relationship between cognitive ability and job performance stable over time?/ Kevin R. Murphy // Human Performance. -1989. - Vol. 2. - P. 183-200.

NikolovN. HCS Integrity Check Manual / Nikolay Nikolov, Svetoslav Zanev. Sofia : OS Bulgaria. - 48 p.

O’Boyle E.H. The relation between emotional intelligence and job performance: A meta- analysis/ Ernest H. O’Boyle Jr., Ronald H. Humphrey, Jeffrey M. Pollack, Thomas H. Hawver, Paul A. Story // Journal of Organizational Behavior. - 2011. - Vol. 32. - P. 788-818.

Ones D. Meta-analysis of integrity test validities: findings and implication for personnel selection and theories of job performance / Deniz S. Ones, Vish C. Viswes-varan, Frank Schmidt // Journal of Applied Psychology. -1993. - Vol. 78(4). - P. 679-703.

Petrides K.V. The location of trait emotional intelligence in personality factor space / K. V. Petrides, Ria Pita, Flora Kokkinaki //British Journal of Psychology. -

- Vol. 98. - P. 273-289.

Robertson I.T. Personnel selection / Ivan T. Robertson, Mike Smith//Journal of Occupational and Organizational Psychology. - 2001. - Vol. 74. - pp. 441-472.

Sandberg J. Understanding human competence at work: an interpretative approach / Jorgen Sandberg // Academy of Management Journal. - 2000. - Vol. 43. - P. 9-25.

Sanchez J. L. Adapting work analysis to a fast-paced and electronic business world/ Juan I. Sanchez //Interna-tional Journal of Select ion and Assessment. - 2000. - Vol. 8. - P. 207-215.

Schmidt F.L. The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings / Frank L. Schmidt, John E. Hunter // Psychological Bulletin. - 1998. - Vol. 124(2). - P. 262-274.

Smith M. A theory of the validity of predictors in selection / Mike Smith // Journal of Occupational and Organizational Psychology. - 1994. -Vol. 67. - P. 13-31.

Завантаження

Як цитувати

Горбунова, Вікторія. “УСПІШНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМА ПРОГНОСТИЧНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ”. Психологія і суспільство, no. 4(50), Aug. 2017, pp. 140-6, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/630.

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.