СПЕЦИФІКА КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Автор(и)

  • Олена Довгань

Ключові слова:

ідентичність, ідентифікація, соціальна ідентичність, особистісна ідентичність, криза ідентичності, Я-концепція, вікова криза, життєва криза, свідома ідентичність, юнацький вік, сім’я, конфлікт, емоційно-поведінкова сфера особистості, фрустрація, агресія

Анотація

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. У попередніх дослідженнях не досліджувався психоемоційний прояв кризи ідентичності у сімейному колі особистості; не обґрунтовувалася важливість впливу свідомості на ідентичність як необхідну умову виходу її з кризи, а також не розкривався зв’язок фрустрації, агресії та кризи ідентичності в юнацькому віці.

Біографія автора

  • Олена Довгань
    аспірантка Державного технічного університету імені Івана Пулюя, м. Тернопіль

Посилання

Антонова-Турченко О.Г., Драніщева Е.І., Дробот Л.С. Психологічна діагностика і корекція особистості важковиховуваних дітей і підлітків: Навч. посібник - К.: ІЗМН, 1997. - 312 с.

Буякас Т.М. О проблемах становления чувства самоидентичности у студентов-психологов // Вест. моск. ун-та. - Сер. 14. Психология. - 2000. - №1. - С. 56-62.

Берон Р., Ричардсон Д. Агрессия - СПб.: Питер, 1997. - 336 с.

Гуменюк О.Е. Психологія Я-концепції: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Зубчик О.А. Ідентичність, самоідентичність та темпоральність // Вісник Київського нац. ун. ім. Т. Шевченка. - С. 110-114.

Злобіна О., Тихонович В. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. - К.: Стилос, 2001. - 238 с.

КоростелинаК.В. Исследование социальной идентичности: на пути к примирению в Крыму. - Вип. 1. - Симферополь: Доля, 2002. - 255 с.

Лук’яненко Т.Н. Психологічні особливості дискордіантної амбівалентності особистості // Практ. псих. та соц. роб. - 2001. - № 2. - С. 26-28.

Мачинська О.В. До проблеми ідентифікації особистості // Практ. псих. та соц. роб. -2000. - № 7. - С. 28-30.

Максименко С.Д. Общая психология. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. - 528 с.

Опанасенко Л.М. Его-ідентичність як джерело мотиваційних впливів і внутрішня тенденція до досягнення і підтримання власної ідентичності // Вісн. Київ. нац. ун. ім. Т. Шевченка. - 2003. - С. 53-55.

ОвчинниковаЮ.В. К проблеме кризиса идентичности // Вести. Моск. ун-та. - Сер. 14. - Психология. - 2000. - №2. - С. 84-89.

Титаренко Т. Життєві кризи особистості // Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелева та ін. - К.: Либідь, 1999. - С. 155-168.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т. 1. -М.: Педагогика, 1989. - 328 с.

Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості. -Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб.: Питер Пресс, 1997.- 608 с.

Шопенгауер А. Афоризмы житейской мудрости // Под завесой истины: Сб. произведений. - Симферополь: Реноме, 2003. - 496 с.

Завантаження

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.