БІОЛОГІЧНІ, ДУХОВНІ, СОЦІАЛЬНІ НУЖДИ ЯК ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Іван Буян

Анотація


Метою дослідження є спроба розпочати процес формування теорії взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємодії біологічних, духовних, соціальних нужд людини і тими чи іншими явищами, процесами, властивостями природи, економічної, політичної (владної) систем взагалі і ринкової системи праці та заробітної плати зокрема. Надбання, що з’являться внаслідок досліджень цієї теми, імовірно наведуть на думку про нагальність виокремлення нового біопсихо-економічного напрямку в науці. Розмежовуються біологічні, духовні нужди людини, з’ясовується їх суть, структура, значущість і способи їх задоволення, а отже і взаємозв’язок нужд та фізичних, духовних здібностей
до праці і процесних форм її перебігу. Розглядаються питання суті та структури рухового апарату організму людини, його ролі у формуванні фізичних здібностей до праці, а також складові нервової системи, мозку як біологічної основи духовного уможливлення цих здібностей. Досліджується проблема трансформації нужд, фізичних і духовних здібностей до процесу і результатів праці у їх економічні форми. При цьому в дослідженні застосовані нові методологічні прийоми пізнання: 1) широке застосування біологічних, фізіологічних, генетичних, фізичних, психічних (духовних) явищ як чинників соціально-економічної системи; 2) виокремлення основних “учасників” виникнення та розв’язання проблем задоволення нужд людини; 3) розмежування властивостей людини на дві основні складові - нужди і задатки, їх перетворення у здібності, робочу силу, людське джерело задоволення нужденності. Не економічні, а природні (біологічні та психічні) “аргументи” є найсильнішими щодо важливості і можливості повного задоволення нужд кожного громадянина.

 

The aim of our research is the effort to start up the process of formation the theory of interconnection, interdependence and interaction of biological, spiritual, social needs of a human and different phenomena, processes, properties of nature, economic, political system in general and market system of work and salary in particular. Attainments, which appear as a result of our research, may predicate the necessity of extracting a new bio-psychological direction in science. The biological spiritual needs of a human are differentiated, their essence, structure, significance and ways of their satisfaction, hence, the interconnection of needs and physical, spiritual abilities to work and the process forms of its development are clarified. The problems of essence and structure of musculoskeletal system of a human, its role in forming the physical abilities to work, as well as the components of nervous system, brain as a
Психологіст

biological basis of spiritual enabling of these abilities are analyzed. The problem of transformation the needs, physical and spiritual abilities into the process and results of work in its economic forms is studied. Herewith we use new methodological techniques of cognition in our research: 1) wide implementation of biological, physiological, genetic, physical, psychic (spiritual) phenomena as factors of social-economic system; 2) distinguishing the main “participants” of emergence and solution the problems of satisfaction the human’s needs; 3) separation the peculiarities of a human on two main components - needs and inclinations, their transformation into abilities, labour force, human source of satisfaction the misery. Not economic, but natural (biological and psychic) “reasons” are the strongest regarding the importance and possibility of full satisfaction the needs of every person-citizen.


Ключові слова


людина; життя; суспільство; нужденність; нужда; економіка; біологічне; соціальне; духовне; тіло; душа; організм; праця; задатки; здібності; спроможності; особистість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Буян І.В. Ринок праці і заробітна плата // Економічна теорія: політична економія: [підручник]. - К.: Кондор, 2009. - 604 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - K., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. - 1536 с.

Винославська О.В. Психологія: [навч. посібн.]. -K.: ІНКОС, 2005. - С. 36.

Загальна психологія / за ред. С.Д. Максименка. -Вінниця: Нова книга, 2006. - 272 с.

Калнчик М. Продовольча безпека: уявна і реальна // День. - 2014. - 14-15. - С. 1.

КостюкГ.С. Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 1988. - С. 80.

Максименко С.Д. Проблеми і перспективи розвитку психологічної науки в Україні. Сайт: http://mak-symenko-psychology.org.ua/Tvory/Vystup - Problem.

Маркс К., Энгельс Ф. Письма о “Капитале”. - М.: Политиздат, 1986. - 128 с.

Маршалл А. Принципы экономической науки. -М.: Прогресс, 1993. - Т.1. - 415 с.

Причепів Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія. - K.: Академвидав, 2008. - 592 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій В. Фурман. - Тернопіль-Ялта: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Bujan І. V. Rinok ргасі і zarobtna plata // Ekono-míchna tjeorija: polítichna jekonomíja: ^drachmM. - K.: Kondor, 2009. - S. 291.

Vjelikij tlumachnij slovnik suchasnoyi ukrayins’koyi movi. - K., Irpín’: VTF “Pjerun”, 2007. - S. 777.

Vinoslavs’ka O.V. Psihologya: [navch. poston.]. - K.: INKOS, 2005. - S. 36.

Zagal’na psihologíja / za rjed. S.D. Maximjenka. -Vmnicja: Nova kniga, 2006. - S. 136.

Kahnchik M. Prodovol’cha bjezpjeka: ujavna і rjeal’na // Djen’. - 2014. - 14-15. - S. 1.

Kostjuk G.S. Izbrannyje psihologichjeskije trudy. -M.: Pjedagogika, 1988. - S. 80.

Maximjenko S.D. Probljemi і pjerspjektivi rozvitku psihologkhnoyi nauki v Ukrayink Sajt: http://maxymenko-psychology.org.ua/Tvory/Vystup - Problem.

Marx K., Engjel’s F. Pis’ma o “Kapitalje”. - M.: Politizdat, 1986. - 128 s.

Marshall A. Principy ekonomichjeskoj nauki. - M.: Progrjess, 1993. - T.1. - S. 272.

Prichjepіv YE.M., Chjernü A.M., Chjekal’ L.A. Füosofija. - K.: Akadjemvidav, 2008. - S. 354.

Furman A.V. Idjeja profjesíjnogo mjetodologu-vannja: [monografija] / Anatolíj V. Furman. - TjernopíT-Jalta: Ekonomіchna dumka, 2008. - 205 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)