ПЕРВІСНЕ СУСПІЛЬСТВО - ПЕРШОПРОХОДЕЦЬ У ФОРМУВАННІ ДЖЕРЕЛ, УМОВ, ЧИННИКІВ ЗАДОВОЛЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ НУЖДЕННОСТІ

Автор(и)

  • Іван Буян

Анотація

Проблеми біологічних, духовних, соціальних нужд людини, чинників та умов їх задоволення “знаходяться” у системах неорганічної природи, рослинного і тваринного світів, суспільних структурах, різнорідних властивостях особи як суб’єкта життєдіяльності. Для того щоб з’ясувати зміст, принципи, способи, причини існуючого рівня задоволення людської нужденності в сучасному суспільстві потрібно спочатку дізнатися про роль природи Всесвіту у здоланні цієї проблеми та про те, які питання з цього приводу і яким чином вирішувались людьми первісного суспільства. У пропонованому дослідженні якраз і йдеться про те, що первісне суспільство накопичило величезний, плідний, багатогранний досвід щодо значимості, способів, умов розв’язання проблем задоволення нужд людини. Археологічні розкопки, інші артефакти інформують, що первісна людина, щоб задовольняти нужди, прийшла до потреби фізичні і духовні задатки трансформувати у здібності до праці, взаємодіяти з природою не поодинці, віч-на-віч, а в групі, в колективі, “виправити помилки” природи в розміщенні їстівних рослин по континентах і територіях Землі, окультурити їстівні рослини та одомашнити тварин, створити такі галузі господарювання, як землеробство, тваринництво, ремісництво, нарешті організувати доступні форми суспільного життя. Все це стало дорогоцінним внеском у формування діяльності із задоволення нужд у сучасному суспільстві.

 

Problems of biological, spiritual and social needs of human, factors and conditions of their satisfaction “are” in the systems of inorganic nature, plant and animal world, public structures, diverse properties ofperson as the subject of life activity. For finding out the content, principles,
methods, causes of current level of satisfaction the human need in modern society you must first figure out about the role of nature of Universe in overcoming this problem and about that which questions concerning this case and which way solved by people of primitive society. In proposed research is stating that primitive society has accumulated vast, prolific, multifaceted experience concerning significance, methods, conditions of solving problems of satisfaction human needs. Archaeological excavations, other artifacts inform that prehistoric man to meet the need, come to need all physical and spiritual inclinations transform into the ability to work, interact with nature not alone but face-to-face, in a group, a team, “correct the mistakes” ofnature in placing edible plants by continent and territories of Earth, cultivate edible plants and domesticate animals, create such branches of management as agriculture, livestock, handicrafts finally organize available forms of public life. All these become a precious contribution in the formation of activity from satisfaction the needs in modern society.

Біографія автора

  • Іван Буян
    доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємства економічного університету, м. Хмельницький

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - K., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. - С. 289.

Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - С. 33.

Жуковский П.М. Происхождение культурных растений. - М.: Знание, 1956. - С. 48.

Эттенборо Д. Жизнь на земле. - М.: Мир, 1984. - С. 171.

Каган М.С. Культура. Теоретическая культурология. - М.: Акад. Проект; Екатеринбург: Деловая книга, РИК 2005. - С. 361-364.

Келлер Б.А. Происхождение и развитие жизни на земле. - М.: Сельхозгиз, 1948. - С. 136.

Комаров В.Л. Походження рослин. - М.: Держ. вид-во с.-г. л-ри, 1948. - С. 206.

СтьопінB. Культура // Психологія і суспільство. -2015. - №1. - С. 16.

Фурман А.В., Морщакова О. Соціальна культура / / Психологія і суспільство. - 2015. - №1. - С. 27.

Velykyi tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy. - K., Irpm’: VTF “Perun”, 2007. - S. 289.

Vynokur I.S., Telegm D.J. A^olog^a Ukrayiny. -Ternopü’: Navchal’na knyga - Bogdan, 2003. - S. 33.

Zhukovskij P.M. Proishozhdjenije kul’turnyh rastjenij. - M.: Znanije, 1956. - S. 48.

Ettenboro D. Zhizn’ na zjemlje. - M.: Mir, 1984. - S. 171.

Kagan M.S. Kul’tura. Tjeorjetichjeskaja kul’turolo-gija. - M.: Akad. Projekt; Ekatjerinburg: Djelovaja kniga, RIK 2005. - S. 361-364.

Kelljer B.A. Proishozhdjenije i razvitije zhizni na Zjemlje. - M.: Sjel’hozgiz, 1948. - S. 136.

Komarov V.L. Pohodzhjennja roslin. - M.: Djerzh. vid-vo s.-g. l-ri, 1948. - S. 206.

St’opm V. Kul’tura // Psyhologya і suspd’stvo. - 2015. - №1. - S. 16.

Furman A.V., Morshchakova O. Sorial’na kul’tura // Psyhologya і suspd’stvo. - 2015. - №1. - S. 27.

Завантаження

Як цитувати

Буян, Іван. “ПЕРВІСНЕ СУСПІЛЬСТВО - ПЕРШОПРОХОДЕЦЬ У ФОРМУВАННІ ДЖЕРЕЛ, УМОВ, ЧИННИКІВ ЗАДОВОЛЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ НУЖДЕННОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 4(62), Sept. 2017, pp. 53-65, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/782.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>