ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЄДНІСТЬ СТАТИЧНОГО І ДИНАМІЧНОГО АСПЕКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТ

Олександр Губенко

Анотація


У статті розглядається процес творчого мислення у єдності двох складових інтелекту - статичного та динамічного. Визначається специфіка кожного з цих видів інтелектуальної активності й аналізується феномен їхньої взаємодії та взаємодоповнення у творчій діяльності. На підставі дослідження історії
пізнання виділяється також динамічна парадигма розвитку людських знань і висновується важливість процесного обґрунтування особистості як засадничої передумови творення нового знання. Процесуалізація вивчається як перехід від статичного до динамічного мислення, який відбувається шляхом його розпредмет-нення. Аналізуються методологічні засади побудови системи психологічних методик такого розпред-метнення.


Ключові слова


особистість; творче мислення; інтелектуальна активність; упредметнення; розпредметнення; парадигма

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


БаллГ.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах). - К., 2007. -170 с.

Любарт Тедд, МушируК, Торджман С, Зенасни Ф. Психология креативности: Пер. с фр. - М.: “Когито-Центр”, 2009. - 215 с.

Губенко О.В. До питання про біполярну природу творчого інтелекту // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - №6. - С. 53-57.

Губенко А.В. Распредмечивание, интеллектуальная ригидность и творчество // Практическая психология и социальная работа. - 2009. - №12. - С. 74-78.

Смульсон М.Л. Психологія розвитку інтелекту: Монографія. - К.: Нора-Друк, 2003. - 298 с.

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. -М.: Политиздат, 1981. - 445 с.

Чернуха I. О. Упредметнення та розупредметнення психічного змісту засобами творчості // Проблеми психології творчості: Зб. наук. праць інституту психології ім. Г.С. Костюка. - Т.12, вип. 8. - К., 2009. - С. 326.

Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. - М.: Наука, 1975. - 520 с.

Frensch P.A., & Sternberg R.J. (1989), “Expertise and intelligent thinking: When is it worse to know better?”, in R.H. Sternberg (Ed.), Advances in the psychology of human intelligence (Vol. 5, p. 157-188). Hillsdale (NH), Erlbaum.

Hayes I.R. (1989), Cognitive processes in creativity, in I.A. Glover, & C.R. Reynolds (Ed.), Handbook of creativity (p. 135-146). - New York, Plenum. (Цит. за: Любарт Тодд. Психология креативности: Пер. с франц. - М.: Когито-Центр, 2009. - 214 с.)

Horn I.Z. The theory of fluid and crystallized intelligence in relation to concepts of cognitive psychology and again in adulthood //F.I.M. Craik & S.Trehuh (Eds). Aging and cognitive processes. - New York: Plenum, 1989.

Simonton D.K. (1984), Genius, creativity and leadership, Cambridge (MA), Harvard University Press.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)