ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ВЧИНОК" І ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ "ВНУТРІШНЄ - ЗОВНІШНЄ" У РОБОТАХ В.А. РОМЕНЦЯ ТА О.М. ЛЕОНТЬЄВА

Олена Соколова

Анотація


У статті вперше здійснений порівняльний аналіз основоположних ідей В.А. Роменця та О.М. Леонтьева, котрі творили в теоретико-методологічному форматі різних парадигмальних традицій і наукових шкіл (головно С.Л. Рубінштейна і Л.С. Виготського відпо-
відно). Передусім мовиться про відмінності у розумінні вчинку, а також про специфіку розв’язання ними проблеми “внутрішнє - зовнішнє” у загальнопсихологіч-ному контексті теоретизування. На рівні філософсько-методологічного обґрунтування теоретичної психології детально розглядається детермінізм як принцип і його найбільш відомі форми (причинний, цільовий, системний, імовірнісний) та типологічні інваріанти (індетермінізм, само- чи автодетермінізм) у проекції на сферу вчинкових дій людини. Висновується, що обох непересічних науковців об’єднує прийнята до програмно-дослідницького зреалізування моністична позиція як у витлумаченні психічної реальності, так і в рефлексивному представленні історії психологічної науки як “єдності у багатоманітті”. На противагу О.М. Леонтьеву, котрий вводить категорію діяльності як “клітинку” психології і водночас висвітлює діяльність як “одиницю життя” суб’єкта, В.А. Роменець такою “клітин-кою-осередком” обирає категорію вчинку, через яку розкриває не лише розвиток наукових поглядів на людину, а й на логіку історії самого людства. Неспівмірність наукових уявлень між названими достойниками полягає в тому, що якщо перший, керуючись законами діалектичної логіки, розглядає вчинок як “категорію-клітинку” лише на найвищому рівні розвитку людини - як особистості, а не як індивіда і як соціального суб’єкта, то другий використовує цей термін для позначення “категорії-клітинки” стосовно всієї психології. Також стверджується, що має місце ще більш глибоке неспівпадання їхнього розуміння самої суті досліджуваної у психології реальності і різне у зв’язку з цим розв’язання проблеми співвідношення “внутрішнього” і “зовнішнього”, у тому числі відповідно конструктивне й критичне витлумачення суті інтеріоризації у роботах обох визнаних мислителів.


Ключові слова


В.А. Роменець; О.М. Леонтьев; С.Л. Рубінштейн; учинок; категорія-клітинка; внутрішнє; зовнішнє; психічне; діяльність; інтеріоризація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття: Навч. посібник / В.А. Роменець. - K.: Вища школа, 1995. - 614 с.

Бреусенко-Кузнецов А.А. Методологические взгляды С.Л. Рубинштейна в контексте отечественных психологических традиций / А.А. БреусенкоЖузнецов // Вісник НТУУ “KM”. Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2008. - Вип. 3. - С. 109-124.

Гусельцева М.С. ^льтурная психология: методология, история, перспективы / М.С. Гусельцева. - М.: Прометей, 2007. - 292 с.

Гусельцева М.С. Понятие прогресса и модели развития психологической науки / М.С. Гусельцева // Прогресс в психологии: ^итерии и признаки / Под ред. А.Л. Журавлева, Т.Д. Марцинковской, А.В. Юре-вича. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009.

- С. 13-31.

Дискуссия о проблемах деятельности // Леонтьев

А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Смысл; Изд. центр “Академия”, 2005. - С. 303-338.

Зинченко В.П. Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мамардашвили. K началам органической психологии / В.П. Зинченко. - М.: Новая школа, 1997.- 336 с.

Зинченко В.П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов. - М.: Тривола, 1994. - 304 с.

Иванников В.А. Основы психологии. Kурс лекций / В.А. Иванников. - СПб.: Питер, 2010. - 336 с.

Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. - 3-е изд. / В.А. Иванников. - СПб: Питер, 2006. - 208 с.

Ильенков Э.В. Диалектика идеального // Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. - М.: Искусство, 1984. - С. 8-77.

Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении / Э.В. Ильенков. - М.: Российская политическая энциклопедия, 1997. - 464 с.

Корнилова Т.В. Неопределенность, выбор и интеллектуально-личностный потенциал человека / ^рнилова Т.В. // Методология и история психологии.

- 2009. - Т. 4. - Вып. 4. - С. 47-59.

Леонтьев А.А. Творческий путь Алексея Николаевича Леонтьева / А.А. Леонтьев // А.Н. Леонтьев и современная психология / Отв. ред. О.В. Овчинникова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. - С. 6-39.

Леонтьев А.А. Методологические проблемы психологии: программа курса и вводные лекции / А.А. Леонтьев // Психология, лингвистика и междисциплинарные связи. Сб. научн. работ к 70-летию со дня рождения Алексея Алексеевича Леонтьева / Под ред. Т.В. Ахутиной, Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2008. - С. 342-388.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев. - 2-е изд. - М.: Смысл, Изд. центр “Академия”, 2005. - 352 с.

Леонтьев А.Н. Философия психологии: Из научного наследия / А.Н. Леонтьев. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. - 228 с.

Леонтьев Д.А. Неклассический подход в науках о человеке и трансформация психологического знания / Д.А. Леонтьев // Психология, лингвистика и междисциплинарные связи. Сб. научн. работ к 70-летию со дня рождения Алексея Алексеевича Леонтьева / Под ред. Т.В. Ахутиной, Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2008. - С. 205-225.

Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности / Д.А. Леонтьев. - 2-е изд. - М.: Смысл, 1997. - 64 с.

Мамардашвили М.К. ^к я понимаю философию / МЖ. Мамардашвили. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

Маслихин А.В. Общесоциологические закономерности взаимодействия целого и части в развитии наций / А.В. Маслихин // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - 2010. - № 12 (199). - Т. 2. - Ч. І. - С. 189196.

Мясоед П.А. Психология в аспекте типов научной рациональности / П.А. Мясоед // Вопросы психологии.

- 2004. - № 6. - C. 3-18.

Мясоед П.А. С.Л. Рубинштейн и В.А. Роменец: деятельностный и культурологический подходы в психологии / П.А. Мясоед // Психология человека в современном мире. Мат-лы Всерос. юб. научн. конф., посв. 120-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна 15-16 октября 2009 г.: в 6 т. / Отв. ред. А.Л. Журавлев и др. -М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009. - Т. 2. - С. 122-130.

Науменко Л.К. Монизм как принцип диалектической логики / ЛЖ. Науменко. - Алма-Ата: Наука, 1968. - 327 с.

Петровский A.B. Основы теоретической психологии / A.B. Петровский, М.Г. Ярошевский. - М.: Инфра-М., 1998. - 338 с.

Петухов B.B. Природа и культура / B.B. Петухов.

- М.: Тривола, 1996. - 134 с.

Роменец B.A. Поступковая природа психического и предмет психологии / B.A. Роменец // Предмет и метод психологии: Антология / Под ред. Е.Б. Старовойтенко.

- М.: Академический проект: Гаудеамус, 2005. - С. 379396.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии /

С.Л. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2002. - 720 с.

Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии / С.Л. Рубинштейн. - М.: Изд-во АН СССР, 1959. - 356 с.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - 2-е изд. - М.: Педагогика, 1976. -416 с

Соколова Е.Е. Л.С. Выготский, О.М. Леонтьев и категория личности в истории советской психологии / Е.Е. Соколова // Персональность: Язык философии в русско-немецком диалоге [Науч. сб.] / Под ред. Н.С. Плотникова, А. Хардта, при участии В.И. Молчанова.

- М.: Модест Колеров, 2007. - С. 390-403.

Соколова Е.Е. Идеи О.М. Леонтьева и его школы о поступке как единице анализа личности в их значении для исторической психологии / Е.Е. Соколова / / Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии (школа А.Н. Леонтьева). - М.: Смысл, 1999.- С. 80-117.

Степин В.С. Философия науки: Общие проблемы / В.С. Степин. - М.: Гардарики, 2008. - 384 с.

СтолинВ.В. Самосознание личности / В.В. Сто-лин. - М.: Изд-во Моск. ун-та, - 1983. - 284 с.

Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. - М.: Гардарики, 2004. - 1072 с.

Юревич A.B. Интеграция психологии: утопия или реальность? / А.В Юревич // Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2007. - С. 503523.

Юревич A.B. Интерпретативные традиции и параметры развития психологической науки // Вопросы психологии. - 2005. - № 5. - С. 119-130.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)