НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПОЯВИ ЧУТОК: ШТРИХИ ДО АНОМАЛІЙ ВЛАДИ

Автор(и)

  • Наталія Потапчук

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.087

Ключові слова:

надзвичайна ситуація, ліквідація наслідків НС, реагування на НС, інформаційне реагування на НС, органи виконавчої влади, чутки, циркуляція чуток,

Анотація

У статті визначаються зміст та обсяг таких понять, як “надзвичайна ситуація”, “реагування на надзвичайні ситуації”, “принципи планування відреагувань на надзвичайні ситуації”. З’ясовано, що для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (НС) за рішенням місцевого органу виконавчої влади створюються спеціальні комісії з їх ліквідації. Однак однією з найголовніших проблем в Україні на сьогоднішній день є відсутність виписаних процедур інформаційного реагування на надзвичайні події, що часто призводить до виникнення чуток, створює сприятливе середовище для появи панічних настроїв серед населення. У дослідженні також здійснено сутнісну характеристику чуток як психосоціального явища, висвітлено причини та чинники їх проявів. Доведено, що органи виконавчої влади здебільшого вдаються до таких стилів реагування на НС: свідоме нагнітання обстановки, бездіяльність або ж вчинкові зусилля з помилковими діями. Обрання конкретного стилю реагування на НС призводить до появи різноманітних чуток (чуток-жахалок, агресивних чуток та ін.) і до поширення масової паніки серед населення.

 

The article defines the content and scope of concepts such as “emergency”, “emergency response”, “ principles of emergency response planning”. It was clarified that for the coordination of work on liquidation of the consequences of an emergency according to the decision of the local executive body, special commissions on their elimination are created. However, one of the main problems in Ukraine today is the absence of prescribed procedures of information response to emergencies, which often leads to rumors, creates a favorable environment for the panic mo o d among the population. The research also carried out the essential characteristic of rumors as a psychosocial phenomenon, highlights the reasons and factors of their manifestations. It is proved that the executive authorities mostly resort to the following styles of reaction to the emergencies: conscious excitement of the situation, inaction or deed efforts with erroneous actions. The choice of a specific style of reaction to the emergencies leads to the appearance of various rumors (rumors of horror, aggressive rumors, etc.) and the spread of massive panic among the population.

Біографія автора

  • Наталія Потапчук
    кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

Посилання

Андреева Г.М. Социальная психология [Текст]: [уч. для висш. уч. заведений / Г.М. Андреева.- М.: Аспект Пресс, 2001. - 384 с.

Березюк О.В. Безпека життєдіяльності: [навч. посіб.] / О.В. Березюк, М.С. Лемешев. - Вінниця: ВНТУ, 2011. - 204 с.

Клушнна Н.И. Власть, СМИ и общество (стратегии и тактики формирования общественного мнения) / Н.И. Клушина // Язиік СМИ и политика / под ред. Г.Я. Солганика. - М.: Изд. МГУ; фак-тет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2012. - С. 262-283.

Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI від 2.10.2012 року (із змінами, внесеними згідно із Законом № 224-VII від 14.05.2013). - К., 2012.

Кризова психологія [Текст]: [навч. посіб.] - 2-е вид. / за заг. ред. О.В. Тімченка. - X.: НУЦЗУ, КП “Міська друкарня”, 2013. - 380 с.

Мельникова М.С. Как правильно распускать слухи / М.С. Мельникова [Злектронний ресурс] / Школа Жизни, 2011. - Режим доступа: http:// shkolazhizni.ru/archive/0/n-21477/. - Заголовок с зкрана.

Москаленко В.В. Психологія соціального впливу: [навч. посіб.] / В.В. Москаленко. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 448 с.

Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи: лекции по социальной и политической психологи [Текст] / А.П. Назаретян. - СПб. : Питер, 2003. - 192 с.

Ольшанский Д.В. Психология масс [Текст] / Д.В. Ольшанский. - СПб : Питер, 2001. - 368 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: [навч. посіб.] / Л.Е. Орбан-Лембрик. - К.:Академвидав, 2005. - 448 с.

Почебут Л.Г. Социальная психология толпи: [монография] / Л.Г. Почебут. - М.: Изд-во “Печь”, 2004. - 346 с.

Завантаження

Як цитувати

Потапчук, Наталія. “НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПОЯВИ ЧУТОК: ШТРИХИ ДО АНОМАЛІЙ ВЛАДИ”. Психологія і суспільство, no. 4(70), Dec. 2017, pp. 87-93, https://doi.org/10.35774/pis2017.04.087.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 757

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.