ТИПИ, ВИДИ І ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ОСОБИСТІСНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Влада Свєчаревська

Ключові слова:

відповідальність, особистість, принцип кватерності, особистісна відповідальність, безвідповідальність, невідповідальність, надвідпові-дальність, предмет, об’єкт, суб’єкт та інстанція відповідально сті

Анотація

Відповідальність розглянута у двох площинах теоретичного аналізу - як онтофеноменологічна даність і як гносеологічний конструкт сучасної психології. Її упредметнення стосується форм, типів, видів, аспектів, структурних інваріантів, компонентів і показників у їх взаємодоповненні і функціонально-розвитковій цілісності. У результаті здійснена оптимізація напрацьованого психологічного змісту в рамках концепції особистішої відповідальності.

Біографія автора

  • Влада Свєчаревська
    аспірантка кафедри психології РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта

Посилання

Гуменюк О. Громадянська відповідальність у контексті політичного повсякдення // Психологія і суспільство. - 2008. - №2. - С. 65-74.

Гуменюк О. Рівні громадянської відповідальності та їх емпіричне вивчення у молоді // Психологія і суспільство. - 2008. - №4. - С. 92-98.

Гуменюк О.Є. Психологічний аналіз громадянської відповідальності особистості // Психологія і суспільство. - 2007. - № 4. - С. 81 - 92.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навч. посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Гурлєва Т.С. Розвиток автономної відповідальності у підлітка: аргументи “за” // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - № 4. - С. 4-9.

Дементий Л.И. Ответственность личности как

свойство субъекта жизнедеятельности: дисс доктора

психол. наук : 19.00.01 / Дементий Людмила Ивановна. - М., 2005. - 375 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремень. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. - К.: Лібра, 2001. - 400 с.

Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М.Бим-Бад; Редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. - 528 с.

Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Г орностая, Т.М. Титаренко. - К.: Рута, 2001. - 320 с.

Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки: Монографія. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. - 280 с.

Свєчаревська В. Аспекти вивчення відповідальності як теоретичного конструкта // Вітакультурний млин. - 2008. - Модуль 7. - С. 27-30.

Свєчаревська В. Відповідальність як предмет психологічного пізнання // Психологія і суспільство. -2012. - №1. - С. 93 - 99.

Свєчаревська В. Проблема психологічної структури відповідальності особистості // Вітакультурний млин. - 2007. - Модуль 6. - С. 33 - 38.

Третьяченко В.В., Баранова С.В., Бочонкова Ю.О., Тереніна Л.В. та ін. Психологічна культура особистості в умовах глобалізації світу: Монографія / За заг. ред. Третьяченко В.В. - Луганськ: Світлиця, 2006. - 352 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологу-вання: Монографія. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 738

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.