ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЦІЛІСНОГО МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • Лілія Ребуха Тернопільська академія народного господарства

Анотація

Теоретично-методологічну основу модульно-розви-вального навчання становлять дві фундаментальні наукові ідеї - соціально-культурного простору школи і розви-вального навчання та дві інтегральні концепції - цілісного модульно-розви-вального процесу й розвивальної взаємодії вчителя і учня [10; 12; 51; 56; 63]. Ці ідеї і концепції ґрунтовно описуються психолого-педагогічними закономірностями повного функціонального циклу навчального модуля, надзавданням яких є добування і розповсюдження учасниками інноваційного навчання культурного досвіду нації і людства. Тому важливу роль в експериментальній освітній системі відіграють закономірності ефективної розвиваль-ної взаємодії, що визначаються логічними та психодидактичними зв’язками й зумовлюють психосоціальне зростання учня як суб’єкта, особистості, індивідуальності та універсума.

Біографія автора

  • Лілія Ребуха, Тернопільська академія народного господарства
    викладач кафедри соціальної роботи ТАНГ, пошуку-вачка Інституту експериментальних систем освіти, м. Тернопіль

Посилання

Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання. - K.: ІЗММ МО України, 1993. - 220 с.

Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.: Педагогика, 1989. - 560 с.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ. - М.: прогресс, 1986. -421 с.

Бордовская И.В., РеанА.А. Педагогика. - СПб.: Питер, 2000. - 304 с.

Бригадир М. Принципи і параметри наукового проектування освітніх систем // Психологія і суспільство. - 2000. - №1. - С. 60-79.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. - K.-Ірпінь: Перун, 2001. - 1440 с.

Гершунский Б., Пруха Я. Дидактическая прогностика: Некоторые актуальные проблемы теории и практики. - К.: КГУ, 1979. - С. 62-79.

Гершунский Б.С. Философия образования. - М.: Московский психолого-соци-альный институт - Флинта, 1998. - 432 с.

Гончаренко С. Методика як наука // Шлях освіти. - 2000. - №2. - С. 5-11.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2002. - №2. - С. 33-76.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного аналізу: Автореф. дис... канд. психол. наук. - К., 1999. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 19.00.05 - 20 с.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. -К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Давыдов В.В. Виды обобщения и обучения. - М.: Педагогика, 1972. - 424 с.

Давыдов В.В. Концепция гуманизации российского начального образования (необходимость и возможность создания целесной системы развивающего начального образо-вания) / / Психологическая наука и образование. - 2000. - №2. - С. 5-17.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1996. - 240 с.

Давыдов В.В., Маркова А.К. Психология обучения и воспитания // Вопросы организации формирующего эксперимента. -М.: Педагогика. - Вып. 5. - 1978. - С. 39-74.

Зинченко В.П. Перспектива ближайшего развития развивающего образования // Психологическая наука и образование. - 2000. - №2. - С. 18-44.

Ительсон Л.Б. Учебная деятельность. Ее источники, структура и условия. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Работы советских психологов периода 1946-1980 гг. / Под ред. И.И. Ильямова, В.Я. Ляудис. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. - 304 с.

Казмиренко В.П. Социальная психология организации. - К.: МАУП, 1993. - 384 с.

Киричук О.В. Принцип розбудови інноваційної педагогічної системи освітнього закладу // Рідна школа. - 2000. - №10. - С. 3-9.

Коменський Я.А. Вибрані педагогічні твори. - Т.1. Велика дидактика / Під. ред. А.А. Красновського. - К.: Рад. школа, 1940. - 248 с.

Коміссаров В. О. Соціально-культурний простір експериментальної школи / За ред. проф. Фурмана А.В. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 144 с.

Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. - К.: Школяр, 1997. - 148 с.

Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. - М.: Знание, 1991. - 80 с.

Лакатос И. Доказательства и опровержения: как доказывают теоремы. - М.: Наука, 1967. - 192 с.

Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М.: Знание, 1980. - 96 с.

Макаренко А.С. Твори в семи томах. Т.1. - К.: Рад. школа, 1953. - 710 с.; Т.2.; 1953. - 439 с.; Т.3. - 1954. - 466 с.; Т.4. - 1954. - 523 с.; Т.5. - 1954. - 484 с.; Т.6. - 1955. - 421 с.; Т.7. - 1955. - 500 с.

Максименко С.Д. Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии). - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. - 320 с.

Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основы теории. - М.: Педагогика, 1975. - 387 с.

Мацкевич В. Полемические заметки об образовании. - М., 1993. - 240 с.

Модульно-розвивальна система: соціально-культурний зміст навчальних модулів. Фундаментальний експеримент у СШ №80 м. Дніпропетровська / / Рідна школа: Спецвипуск. - 1998. - №10. - 80 с.

Новий словник української мови. - K.: Аконіт, 1998. - 910 с.

Лернер Я. Дидактическая система методов обучения. - М.: Педагогика, 1976. - 190 с.

Огнев’юк В.О., Фурман А.В. Принцип модульності в історії освіти. - K.: УІПКККО, 1995. - 85 с.

Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. / Под ред. В.Я. Ротенберга, В.М. Кларина. - М.: Педагогика, 1981, Т.1. - 334 с.; Т.2. - 416 с.

Пидласый И.П. Педагогика. - В 2 кн. -М.: Влада, 1999. - Кн. 1. - 572 с., Кн. 2. - 255 с.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. - К.: Основи, 1994. - Т.1. - 444 с., Т.2. - 494 с.

Потоки идей и закономерности развития естествознания / / Елисеев Э.Н., Сачков Ю.В., Белов Н.В. - Л.: Наука, 1982. - 300 с.

Репкин В.В. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте / / Вестник Харьковского унив. - Сер. «Психология». - 1976. - Вып. 11. - №171. -С. 40-49.

Семенюк Т. Програмово-методичне забезпечення модульно-розвивального навчання // Освіта і управління. - 1998. - Т.2, №2. - С. 136-139.

а. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогического исследования. - М.: Педагогика, 1986. - 151 с.

Степин В.С. Теоретическое знание. -М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 744 с.

Талызина Н.В. Формирование учебной деятельности младших школьников. - М.: Просвещение, 1982. - 240 с.

Ушинський К.Д. Твори в шести томах. - Т.4.: Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології. - К.: Рад. школа, 1952. - 518 с.

Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 576 с.

Философско-педагогические проблемы развития образования / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1981. - 176 с.

Фіцула М.М. Педагогіка. - К.: Академія, 2000. - 542 с.

Завантаження

Як цитувати

Ребуха, Лілія. “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЦІЛІСНОГО МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ”. Психологія і суспільство, no. 4(14), May 2017, pp. 75-95, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/128.