Етнопсихологічні витоки українського характеру в концепції Олександра Кульчицького

Тетяна Вікторівна Гончарук (Чолач), Надія Володимирівна Джугла

Анотація


Статтю присвячено висвітленню творчої спадщини українського психолога-мислителя діаспори О. Ю. Кульчицького, а саме питанням самобутності, індивідуальності української людини, свідоме прагнення до своєрідності якої однаково згубно відбивається як на окремій особі, так і на цілому психокультурному та національному русі, якщо останній проходить під цим знаком. Особлива увага приділена етнопсихологічним соціально-історичним поглядам науковця, у засновку яких перебувають принципи, тематизми і концепти  глибинно-системного розуміння української душі і національного характеру. Зокрема обґрунтовано низку особливостей соцієтальної психіки українців, механізмів її зародження та розвитку, а також процесів формування її позитивних і негативних форм-властивостей. Подано основні характеристики духовного світу українців, що оприявнені Кульчицьким завдяки реалізації ресурсів структурної  психології Е. Ротганера, О. Лерша та ін. А це означає, що в людській психіці виокремлено  три пласти або нашарування: соматопсихічний (смислові відчуття), тимопсихічний (почуття та пов’язані з ними намагання), пойопсихічний (мислення і свідома воля). Висновується, що зміцнення персональної побудови українців можливе в активній соціально-політичній поведінці громад, у переборенні “комплексу меншовартості”, в посиленні регіонально-вольової єдності населення і влади, у тих потужних благородних потенціях, які вкорінені в душі українського народу. Воднораз доведено, що український достойник О. Кульчицький у дедуктивний спосіб створив цілісну та оригінальну концепцію українського характеру, причому він віддав данину всім тим світоглядно-філософським і суто психологічним ідеям, які визначали його час та актуальне поле спілкування.


Ключові слова


етнопсихологія; нація; українство; духовність; українська душа; національний характер; етнічно-расові особливості; остійська раса; динарська раса; українська національна ідея

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гайденко П.П. Философия Фихте и современность. Москва: Мысль, 1979. 288с.

Штерн В. Персоналистическая психология. История зарубежной психологии (30-60-е гг. ХХ в.). Москва: Изд. Моск. ун-та, 1986. С.186-198.

Гнатенко П.И., Павленко В.Н. Идентичность: философский и психологический анализ. Киев: Арт-Пресс, 1999. 466с.

Кульчицький О. Риси характерології українського народу. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Перевидання в Україні: Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 1995. Т.2. С.708-718.

Кульчицький О. Психологія Адлера (вдача, виховання, родина у світлі індивідуальної психології). Коломия, 1939. 61 с.

Гунчак Т. Україна першої половина ХХ ст.: нариси політичної історії. Київ: Либідь, 1993. 288с.

Гончарук Т. Олександр Кульчицький в контексті світової філософії: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 355с.

Липинський В. Україна на переломі. 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в ХVII-ім столітті. Український історичний журнал. 1992. №4. С.133-147.

Донцов Д. Націоналізм. Твори. Геополітичні та ідеологічні праці. Львів: Кальварія, 2001. Т.1. С.245-425.

Андреев Д. Л. Роза мира: метафилософия истории. Москва: Прометей, 1991. 288с.

Мірчук І. Оцінка про наукову й академічну працю проф. д-ра О.Кульчицького в Українському Вільному Університеті. 1945-1955. Відбитки.

Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом. Історичні есе: в 2 т. Київ: Основи, 1994. Т.1. С.1-9.

Кульчицький О. Психологічна проблема національно-патріотичного виховання. Український персоналізм. Філософська й етнопсихологічна синтеза. Серія: Монографія. Мюнхен–Париж: Укр. Вільний Університет, 1985. Ч.42. С.21-36.

Гончарук Т, Джугла Н. Особливості української ментальності як основа національної самоідентифікації. Наукові записки: серія “Філософія”. Острог: В-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2011. Випуск №8. С.28-36.

Донченко О. А., Романенко В. Ю. Архетипи соціального життя і політика. Київ: Либідь, 2001. 323 с.

Фурман А. В. Національна ідея – щит і меч українства. Психологія і суспільство. 2012. №3. С. 6 – 10.

Фурман А. В. Психокультура української ментальності: 2-е наук. вид. Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. 168 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2019.03.095

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)