ПСИХОЛОГІЧНІ БАР'ЄРИ У ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Анатолій Массанов

Ключові слова:

особистість, психологічний бар’єр, передбачення, переживання, професійне самовизначення, покликання, суб’єктивні труднощі, емоційна оцінка, раціональна оцінка

Анотація

У статті на теоретико-методологічному рівні аналізу детально вивчена феноменологія психологічних бар’єрів людини. На засадах взаємодоповнення принципів діяльнішого, системного та особистішого підходів у психології обґрунтована авторська концепція психологічних бар’єрів у професійному самовизначенні особистості. Психологічний бар’єр розглянуто як системне явище, котре має структурні (мотиваційний, когнітивний, емоційний і вольовий рівні відображення бар’єрної ситуації), динамічні (механізми виникнення бар’єрів) та функціональні (активізація психічної діяльності) характеристики. Встановлено основні етапи професійного самовизначення особи і притаманні кожному з них психологічні бар’єри. Емпірично, головно за допомогою авторської методики, досліджено особливості та закономірності формовияву психологічних бар’єрів у осіб різного віку і різної статі. Теоретично визначені й експериментально виявлені індивідуально-психологічні чинники розвитку названих бар’єрів. Подано програму профілактики та усунення психологічних бар’єрів у професійному самовизначенні особистості, презентовано позитивні результати її апробації з молоддю віком від 15 до 22 років.

 

The article deals with the conceptual model of the psychological barrier in the activities of a personality. The psychological barrier is a complex intense motivational and orientation mental condition that blocks the realization of the desired action. The main component of the occurrence mechanism is unfavorable anticipation towards the process or the consequences of activity; when the motive of the professional self-determination activity, the rational and emotional assessments of the probability of successful implementation of the action and conations affect on the formation of anticipation. By its nature, the psychological barrier this psychic state that takes into account a complex of psychological phenomena. Among them: mental state caused by the passivity of the motive of desired action; emotional distress; rational arguments; conations that are not able (with a help of mechanism of forming positive anticipation) to turn a motive into effective one. There are some states that related to the structural components of psychological barrier in professional self-determination. On the one hand they are connected with the passivity of the motive; emotions that are unfavorable for the conversion the motive into effective one; lack of rational arguments for the motive activation; inability to achieve the effectiveness of the motive with the help of the conation. On the other hand these states are associated with a high tension, emotional instability, overestimation or underestimation of own abilities, the uncertainty of motivation, interests and hobbies. Psychological mechanism of the overcoming the barrier covers such behavioral strategies as: mobilizing inner resources for the overcoming the barrier; the deferment of the action realization for the thorough preparation; the rejection from the action, or changing the purpose that makes the overcoming the barrier is no longer relevant. Inability to overcome the psychological barrier leads to frustration, emotional instability and so on. In this state a person may repeatedly make some actions aimed at the overcoming of the psychological barrier.

Біографія автора

  • Анатолій Массанов
    доктор психологічних наук, професор кафедри педагогічної та вікової психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Костянтина Ушинського, м. Одеса

Посилання

Климов Е.А. Введение в психологию труда / Е.А. Климов. - М. : “ЮНИТИ”, 1998. - 350 с.

Куликов Л.В. Проблема описания психических состояний (вступительная статья) // Психические состояния / сост. и общая ред. Л.В. Куликова. - СПб.,

- С. 11-42.

Лазарус А. Мысленным взором: образы как средство психотерапии / Арнольд Лазарус; пер. с англ. Е.В. Курдюковой. - М. : Класс, 2000. - 141 с.

Массанов А.В. Психологічні бар’єри в професійному самовизначенні особистості : [монографія] / Анатолій Вікторович Массанов. - Одеса : Видавець М. П. Черкасов, 2010. - 371 с.

Подымов Н.А. Психологические барьеры в педагогической деятельности: [монография] / Н.А. Подымов. - М.: Прометей, 1998. - 238 с.

Прохоров А.О. Психические состояния и их функции / А.О. Прохоров. - Казань : Изд-во Казанского пед. ин-тута, 1994. - 168 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 208 с.

Шакуров Р.Х. Барьер как категория и его роль в деятельности / Р.Х. Шакуров // Вопросы психологии.

- 2001. - №1. - С. 3-18.

Klimov E.A. Vvedenie v psikhologiyu truda / E.A. Klimov. - M. : “YuNITI”, 1998. - 350 s.

Kulikov L.V. Problema opisaniya psikhicheskikh sos-toyaniyj (vstupiteljnaya statjya) // Psikhicheskie sosto-yaniya / sost. i obthaya red. L.V. Kulikova. - SPb., 2000.

- S. 11-42.

Lazarus A. Mihslennihm vzorom: obrazih kak sred-stvo psikhoterapii / Arnoljd Lazarus; per. s angl. E.V. Kur-dyukovoyj. - M. : Klass, 2000. - 141 s.

Massanov A.V. Psikhologichni bar’yeri v profesiy-jnomu samoviznachenni osobistosti : [monografiya] / Anatoliyj Viktorovich Massanov. - Odesa : Vidavecj M. P. Cherkasov, 2010. - 371 s.

Podihmov N.A. Psikhologicheskie barjerih v pedago-gicheskoyj deyateljnosti: [monografiya] / N.A. Podihmov.

- M.: Prometeyj, 1998. - 238 s.

Prokhorov A.O. Psikhicheskie sostoyaniya i ikh funk-cii / A.O. Prokhorov. - Kazanj : Izd-vo Kazanskogo ped. in-tuta, 1994. - 168 s.

Furman A.V. Ideya profesiyjnogo metodologuvannya : [monografiya] / Anatoliyj Vasiljovich Furman. - Yalta-Ternopilj : Ekonomichna dumka, 2008. - 208 s.

Shakurov R.Kh. Barjer kak kategoriya i ego rolj v deyateljnosti / R.Kh. Shakurov // Voprosih psikhologii. -

- №1. - S. 3-18.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 306

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.