АВТОРСЬКА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ "СТРАХОВА ПСИХОЛОГІЯ"

Автор(и)

  • Станіслав Сівак Тернопільська академія народного господарства

Анотація

Програма зорієнтована на сучасні соціально-культурні та професійні вимоги до підготовки кваліфікованих спеціалістів у галузі фінансово-страхової діяльності і передбачає використання проектів, технологій, методів ефективного психологічного впливу фахівців у процесі ділового спілкування на окремих суб’єктів страхової діяльності.

Біографія автора

  • Станіслав Сівак, Тернопільська академія народного господарства

    старший викладач кафедри соціальної роботи ТАНГ, пошукувач Інституту експериментальних систем освіти, м. Тернопіль

Посилання

Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации. Принципы и практика в эпоху информации. - СПб: Питер, 2000. -384 с.

Василюк Ф. Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических ситуаций // Психологический журнал. - 1995. - Т. 16, № 3. - С. 90-101.

Гришина Н. В. Психология социальных ситуаций // Вопросы психологии. - 1997. - № 1. - С. 121-132.

Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1969. - 480 с.

Глущік С. В. та ін. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів. - К.: АСК, 2001. - 400 с.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - № 1. - С. 74-123.

Діловий етикет. - 2-е вид. Перероб і доп. - К.: Альтер-Прес, 2001. - 325 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. - СПб: Питер, 2000.

- 512 с.

Казьмиренко В. П. Социальная психология: Пер. с англ.

- СПб: Питер, 1996. - 684 с.

М'ясоїд П. А. Загальна психологія. - К.: Вища школа,

- 479 с.

Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. - СПб: Питер, 1996. - 684 с.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

Московичев С. Г. Социальная мотивация и пути её использования в управлении // Проблемы социальной психологии (на укр. яз.). - К.: Книга, 1992. - С. 92-105.

Примак Т. О. Маркетингові комунікації у системі управління підприємством. - К.: Експерт, 2001. - 383 с.

PietrzakH., Halaj J.B. РБусЬо1о§іа Брокера w ргакусе.

- wydawnictwo wyzszej szko1y ре4а)о)^пе), Rzeszow, 2000. -179 б.

Психологія / Під ред. о. Юзефа Макселона: Пер. з пол. Т. Чорновіл. - Львів: Свічадо, 1998. - 320 с.

Додаткова література

Донченко О. А. Соцієтальна психіка. - К.: Наукова думка, 1994. - 208 с.

Карпенко З. С. Аксіопсихологія особистості. - К.: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. - 216 с.

Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін., за ред. Ю.Л. Трофімова. - 3-е вид. стереотип. - К.: Либідь, 2001. - 506 с.

Формановская Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте!» (речевой этикет в нашем общении). - Изд. 3-е. - М.: Знание,

- 160 с.

Фурман А. В. Психодіагностика особистісної адаптованості. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман А. Психокультура української ментальності. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман А. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001.

- № 1. - С. 9-73.

Фурман А. В., Сівак С.С. Практична психологія у соціальній роботі: Навчально-методичний посібник. - Частина 1. - Тернопіль : ІЕСО, 2003. - 28 с.

Фурман А. В., Сівак С.С. Практична психологія у соціальній роботі: Навчально-методичний посібник. - Частина 2: Вітакультурна парадигма практичної психології. -Тернопіль: ІЕСО, 2004. - 82 с.

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. - К.: Літера, 2000. - 480 с.

Щокін Г. В. Як читати людей за їх зовнішнім виглядом.

- 2-е вид. - К.: Україна, 1993. - 239 с.

Завантаження