ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ "ВИБІР" У ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

Марина Кияшко

Анотація


Стаття присвячена проблемі вибору у психологічних дослідженнях особистості. Задля побудови моделі зазначеного явища розглянуто погляди сучасних вітчизняних та зарубіжних психологів. Висвітлюються труднощі та способи їхнього подолання у вивченні вибору як психологічної категорії.

Ключові слова


вибір; типи виборів; психологічна модель вибору

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балл Г.О. Психологічний аналіз феномену вибору / Г.О. Балл // Психологічний ресурс простору вищої освіти: Збірник наукових праць. - K.: КИТ, 2007. - С. 21-32.

Боришевський М.Й. Дорога до себе: Від основ суб’єктності до вершин духовності: Монографія / Мирослав Йосипович Боришевський. - K.: Академвидав, 2010. - 416 с.

Василюк Ф. Е. Психология переживания: Анализ преодоления критических ситуаций // Ф.Е. Василюк. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 200 с.

Донченко О.А. Фрактальна психологія (Догли-бинні засади індивідуального та соцієтального життя) / О.А. Донченко. - К.: Знання, 2005. - 323 с.

Казакова Т.В. Синергетический подход к проблеме самоосуществления человека / Т.В. Казакова, Г.А. Пар-кайкина // Фундаментальные исследования. - 2008. -№5 - С. 12-14.

Леонтьев Д.А. Выбор как деятельность: личностные детерминанты и возможности формирования / Д.А. Леонтьев, Н.В Пилипко // Вопросы психологии. - 1995. - № 1. - С. 97-110.

Леонтьев Д.А. Моделирование “экзистенциальной дилеммы”: эмпирическое исследование личностного выбора / Д.А. Леонтьев, Е.Ю. Мандрикова // Вестник МГУ. - Сер.14. Психология. - 2005. - №4. - С. 37-42.

Мандрикова Е.Ю. Виды личностного выбора и их индивидуально-психологические предпосылки: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук.: спец. 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии / Е.Ю. Мандрикова. -М., 2005. - 27 с.

Некрасова І.М. Логіко-математична модель методологічної інтеграції психології / І.М. Некрасова, В.В. Седнєв // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірн. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / [За ред. С.Д. Максименка]. -Т.ХІ, част. 4. - K., 2009. - С. 296-303.

Осо бистісний вибір: психологія відчаю та надії / За ред. Т.М.Титаренко. - K.: Міленіум, 2005. - 336 с.

Подшивайлова Л.І. Методологічні переваги використання аксіоматичного підходу в психологічних дослідженнях особистості / Л.І. Подшивайлова, М.О. Гончаренко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. / [Редкол. Ог-нев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л.]. - K.: Київськ. унт імені Бориса Грінченка, 2010. - № 2 (14). - С. 76-80.

Подшивайлова Л.І. Типологія особистісно-колективістського самовизначення студентів в умовах навчального процесу: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Л.І. Подшивайлова. - K., 1993. - 18 с.

Подшивайлова Л. И. Аксиоматический принцип преодоления понятийной неопределенности в психологии / Лидия Ивановна Подшивайлова // Вісник психології і соціальної педагогіки: Збірник наук. праць. -Вип. 1. - К., М., 2009. - Режим доступу до журналу: http://www.psyh.kiev.ua.

Татенко В.А. Психология в субъектном измерении: Монография / Виталий Александрович Татенко. - К.: Просвіта, 1996. - 404 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Тетяна Михайлівна Титаренко. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.

Kobasa S.C. Existential Personality Theory / S.C. Kobasa, S.R. Maddi // Current Personality Theory. -Itasca, Ill.: Peacock, 1977. - Р. 243-276.

Maddi S.R. Creating Meaning Through Making Decisions / S.R. Maddi // The Human Quest For Meaning: A Handbook of Psychological Research and Clinical Applications. - Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1998. - Р. 3-25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)