УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Теодозія Буда

Ключові слова:

Україна, зайнятість населення, регулювання зайнятості молоді, зарубіжний досвід регулювання зайнятості молоді, передумови забезпечення зайнятості, агропромисловий регіон, механізм регулювання зайнятості

Анотація

Стаття узагальнює авторський теоретико-методоло-гічний матерiал, отриманий після тривалого вивчення статики i динаміки працевлаштування населення України порівняно з населенням розвинених країн світу. Досліджено наукові основи регулювання зайнятості у системі державної соціально-економічної політики, проаналізовано концептуальні засади регулювання зайнятості молоді як напрямку розвитку агропромислового регіону, охарактеризовано умови, форми, способи і засоби вдосконалення механізму регулювання зайнятості молоді в сучасних складних соціально-економічних обставинах суспільного розвитку України.

 

The article summarizes the author’s theoretical and methodological material received after a long study of static’s and dynamics of Ukraine’s population compared with the population of developed countries of the world. Investigated scientific bases of regulation of employment in the system of socio-economic policy, analyzed the conceptual bases of regulation the youth employment as the direction of development agriculture region, characterized conditions, forms, ways and means of improving the mechanism of regulation of youth employment in the modern complex socio-economic circumstances of social development of Ukraine.

Біографія автора

  • Теодозія Буда
    кандидат економічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Будя Т.Й. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів як спосіб забезпечення ефективної зайнятості молоді / Т.Й. Буда // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2009. - Випуск 18. - С. 73-76.

Будя Т.Й. Регулювання зайнятості молоді агропромислового регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” / Теодозія Йосипівна Буда. - Донецьк, 2010. - 24 с.

Буда Т.Й. Регулювання зайнятості молоді: Європейський досвід / Т.Й. Буда // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч. тр. - Донецк: ДонНУ, 2009. - Т.2. - С. 814-818.

Буда Т.Й. Регулювання зайнятості молоді як соціально-економічна проблема / Теодозія Буда // Психологія і суспільство. - 2009. - №3. - С. 129-134.

Буда Т.Й. Регулювання молодіжного ринку праці в контексті євроінтеграційної стратегії держави / Т.Й. Буда // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. - Херсон: Міжнародний університет бізнесу і права, 2009. - № 16. - С. 130-136.

Буда Т.Й. Соціальна робота у сфері зайнятості: державні пріоритети / Теодозія Буда // Психологія і суспільство. - 2014. - №4. - С. 144-152.

Фурман О.Є. Громадянська відповідальність особистості як предмет психологічного дослідження / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. - 2015. -№1. - С. 65-91.

Buda T.J. Pracevlashtuvannja vypusknykrv vyschyh navchal’nyh zakladrv jak sposto zabezpechennja efek-tyvnoyi zajnjatosti шо^і / T.J. Buda // Reg^naM aspekty rozvytku produktyvnyh syl Ukrayini. - 2009. - Vypusk 18. - S. 73-76.

Buda T.J. Reguliuvannja zajnjatosti molodі agro-promyslovogo regwnu: avtoref. dys. na zdobuttja nauk.stupenja kand. ekonom. nauk: spec. 08.00.07 “Demo-grafija, ekonomika praci, social’na ekonomika і polityka” / Teodozija Josypivna Buda. - Donec’k, 2010. - 24 s.

Buda T.J. Reguluvannja zajnjatosti molodi: Yevro-pejs’kyj dosvid / T.J. Buda // Problemy i perspektivy sotrudnichjestva mezhdu stranami Jugo-Vostochnoj Evropy v ramkah Chjernomorskogo ekonomichjeskogo sotrudnichjestva i GUAM: sb. nauch. tr. - Donjeck: Don NU, 2009. - T.2. - S. 814-818.

Buda T.J. Reguliuvannja zajnjatosti molodi jak social’no-ekonomichna problema / Teodozija Buda // Psyhologija i suspil’stvo. - 2009. - №3. - S. 129-134.

Buda T.J. Reguljuvannja molodizhnogo rynku praci v kontexti yevrointjegracijnoyi strategiyi derzhavy / T.J. Buda // Biznjes-navigator: naukovo-vyrobnychij zhurnal.

- Herson: Mizhnarodnyj universytet biznesu i prava, 2009. - № 16. - S. 130-136.

Buda T.J. Social’na robota u sferi zajnjatosti: derzhavni priorytety / Teodozija Buda // Psyhologija i suspil’stvo. -2014. - №4. - S. 144-152.

Furman O.Y. Hromadjans’ka vidpovidal’nist’ oso-bystosti jak predmet psyhologichnogo doslidzhennja / Oxana Furman // Psyhologija i suspil’stvo. - 2015. - №1. -

S. 65-91.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 209

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.