УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ У ВИМІРАХ ОСОБИСТІСНОГО БУТТЯ

Автор(и)

  • Володимир Сабадуха

Ключові слова:

Україна, українська національна ідея, національна еліта, інтелігенція, особистіше, знеособлене, сутнісні сили людини

Анотація

У статті проаналізовано місію української інтелігенції у реалізації національної ідеї. З’ясовано, що причини трагічної долі українського народу полягають у тому, що пріоритет у суспільстві перейшов до людини посереднього рівня розвитку сутнісних сил. Доведено, що концепцію ієрархії сутнісних сил особи слід покласти в основу діяльності української інтелігенції та відродження української нації.

Біографія автора

  • Володимир Сабадуха
    кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій Східноукраїнського національного інституту імені Володимира Даля, м. Луганськ

Посилання

Бичко А. Феномен української інтелігенції: спроба екзистенційного дослідження / Ада Бичко, Ігор Бичко // Психологія і суспільство. - 2010. - №1. - С. 8-64.

Винниченко В. Щоденники / В. Винниченко // Київська старовина. - 2000. - № 6. - С. 83-102.

Винниченко В. Щоденники / В. Винниченко // Київська старовина. - 2001. - № 1. - С. 91-117.

Винниченко В. Щоденники / В. Винниченко // Київська старовина. - 2001. - № 4. - С. 91-103.

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества / И.Г. Гердер. - М.: Наука, 1977. - 703 с.

Горський В.С. Історія української філософії: [навч. посіб.] / В.С. Г орський. - 4-те вид., допов. - К.: Наук. думка, 2001. - 376 с.

Грінченко Б. - Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу. - К., 1994. - 271 с.

Делёз Ж. Что такое философия? / Ж. Делёз, Ф. Гваттари. - М.: Институт экспериментальной социологии. - СПб.: Алетейя, 1998. - 288 с.

Добрускін М. Про генезу терміна та філософського поняття “інтелігенція” / М. Добрускін // Філософська думка. - 2005. - С. 28-36.

Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини / Д. Донцов. - К.: МАУП, 2005. -568 с.

Донцов Д. Націоналізм / Д. Донцов // Донцов Д.Твори. - Львів, 2001. - Т.1. Г еополітичні та ідеологічні праці.- С. 243-416.

Забyжкo О. Notre Dame d’Ukraine: Україна в конфлікті міфологій Z О. Забужко. - K.: Факт, 2007. -640 с.

Іщеико Ю. За далиною долина, або про привабливість гнозиса для свідомості інтелігента Z Ю. Іщен-ко ZZ Філософська думка. - 1999. - №5. - С. 118-138.

Липииський В. Повне зібрання творів, архів, студії Z В’ячеслав Липинський; Я. Пеленський (ред.). -Ін-т східноєвропейських досліджень. - K.; Філадельфія, 1995. - Т. 6, кн.1: Листи до братів-хліборобів: Про ідею і організацію українського монархізму. - 471 с.

Липииський В. Хам і Яфет Z В. Липинський ZZ Сучасність. - 1992. - № 6. - С. 63-76.

Mамаpдашвили M.K. ^к я понимаю философию Z Мераб Kонcтaнтинович Мамардашвили. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

Mixиoвcький M. Самостійна Україна Z М. Міх-новський ZZ Націоналізм: Aнтологія Z упоряд. О. Про-ценко, В. Лісовий. - K.: 2000. - С. 121-132.

Opтега-i-Гаcет X. Безхребетна Іспанія Z X. Ортега-і-Гасет ZZ Ортега-і-Гасет X. Вибрані твори. - K.: , 1994.

- С. 140-195.

Плав’юк M. ^менгир до сьогодення Z М. Плав’юк ZZ Всесвіт. -1994. - №10. - С. 150-153.

Платон. Держава Z Платон; пер. з давньогр. Д. ^валь. - K.: Основи, 2005. - 355 с.

Рог В. Не даймо загубити наше майбутнє Z В. Рог ZZ Шлях перемоги. - 1997. - Ч. 45 (5 листопада). - С. 7.

Сабадха В. Українська національна ідея та концепція особистісного буття: [монографія] Z В. Са-бадуха. - Івано-Франківськ: Фоліант, 2011. - 175 с.

Сабадха В.О. Я-концепція філософа або протест проти постмодерної безвідповідальності філософії перед світом Z В.О. Сабадуха ZZ Практична філософія.

- 2010. - №1. - С. 100-110.

Стецько Я. Українська визвольна концепція Z Я. Сте-цько ZZ Стецько Я. Твори. - Львів, 1987. - Ч.1. - 528 с.

Фypмаи А.В. Психокультура української ментальності: 2-е наук. вид. Z A. В. Фурман. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Фypмаи А.В. Психологія Я-концепції Z A. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. -360 с.

Фpаикo І.Я. Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі Z І. Франко ZZ Зібр. творів : у 50 т. - Т. 45. - K.: Наук.думка, 1986. - С. 401-409.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.