ПРОГРАМА АВТОРСЬКОГО КУРСУ "ГУМАНІСТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"

Автор(и)

  • Анатолій Фурман Національний економічний університет, м. Тернопіль
  • Ірина Ревасевич Національний економічний університет, м. Тернопіль

Анотація

Завдання вивчення дисципліни зводяться до чотирьох визначальних складових її гармонійно спроектованого інноваційного змісту: з н а т и - теорію, методологію та історію розвитку гуманістичної психології і розуміти зміст системи її вітакультурних категорій, положень, принципів;

Біографії авторів

  • Анатолій Фурман, Національний економічний університет, м. Тернопіль

    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, директор Інституту експериментальних систем освіти та завідувач кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

  • Ірина Ревасевич, Національний економічний університет, м. Тернопіль
    науковий співробітник НДЦ “Економіка вищої освіти” Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Анцыферова Л.И. Психология самоактуализирующейся личности в работах Абрахама Маслоу // Вопросы психологии. - 1973. -№ 4. -С. 173-180.

Балл Г.А. Концепция самоактуализации личности в гуманистической психологии. - К.- Донецк: Ровесник, 199З. - З0 с.

Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избранные работы. - К.: Основа, 2006. - 408 с.

Балл Г.О. Внутрішня свобода особи і особистісна надійність у контексті гуманізації освіти // Практична психологія і соціальна робота. - 2003. - №9. - С. 1-7.

З.Балл Г.О. До визначення засад раціогуманістичного підходу в методології психологічної науки // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 74-90.

Балл Г.О. До обгрунтування раціогуманістичного підходу у психології // Психологія і суспільство. - 2004. - №4. - С. 60-74.

Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти // Практична психологія і соціальна робота. - 2001. - №1. - С. 2-4.

Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: Монографія. - К.: Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, 2000. - 302 с.

Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. - Х.: Фоліо, 1996. - 3З6 с.

Годфруа Ж. Что такое психология: Пер. с фр. - В 2-х т. - М.: Педагогика, 1996. - Т. 1. - 496 с.; Т. 2. - 396 с.

Гозман Л.Я., Кроз М.В., Латинская М.В. Самоактуализаци-онный тест. - М., 199З. - 4З с.

Грининг Т. История и задачи гуманистической психологии // Вопросы психологии. - 1988. - № 4. - С. 161-167.

Гуманистическая и трансперсональная психология: Хрестоматия /Сост. К.В. Сельченок. - Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. - З92 с.

Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. // Гуманістична психологія / Упорядники і наукові редактори Р. Трач (США) і Г. Балл (Україна). - К.: Пульсари, 2001. - 2З2 с.

З. Гуменюк О.Є. Психологія впливу: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Друри Н. Трансперсональная психология / Пер. с англ. - М., Львов: Инициатива, 2001. - 208 с.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л.М. Проколієнко; Упор. В.В. Андрієвська, ГО. Балл, О.Т. Губко, О.В. Проскура. - К.: Рад. шк., 1989. - 608 с.

Крипнер С., де Карвало Р. Проблема метода в гуманистической психологии // Психологический журнал. - 1993. - Т. 14, № 2. - С. 113-126.

Кэлвин С., Линдсей Гарднер. Теории личности. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - З92 с.

Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах: Монографія. - 1-е вид. - Вінниця: Нова книга, 2002. -З12 с.

Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А. Маслоу // Вопросы психологии. - 1987. - № 3. - С. 1З0-1З8.

Маслоу А. Самоактуализация личности и образование. - К.-Донецк: Ин-т психологии АПП Украины, 1994. - З2 с.

Олпорт Г.В. Личность в психологии. - М.: Ювента, 1998. -3З0 с.

З. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учеб. пособ. / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. - Самара: БАХРАХ-М, 2002. - 672 с.

Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - М.: Педагогика - Пресс, 1997. - 440 с.

Психология личности: Хрестоматия / Под ред. Д.Я. Райгород-ского. - Т. 1. - Самара: БАХРАХ-М, 2000. - 448 с.

Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Яро-шевского. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.

Психологія і духовність: (Світоглядні аспекти гуманістично зорієн-

тованих напрямів у сучасній західній психології) // Гуманістична психологія: Антологія: В 3-х т.: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Упоряд.: Г. Балл, Р. Трач. - 200З. - Т.2. - 279 с.

Роджерс К. К науке о личности // История зарубежной психологии. - М.: МГУ, 1986. - С. 199-230.

Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М.: Универс, 1994. - 480 с.

Родыгин Е.Р., Шерстюк А.Я. Гуманистическая психология: теория и способы практического использования. - К.: Ин-т психологии АПН Украины, 1994. - З0 с.

Роменець В. А. Психологія творчості: Навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. - К.: Либідь, 2001. - 288 с.

Роменець В. А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

ЗЗ. Ситнікова Н.Є. Соціальне самоствердження старшокласників за умов системної диференціації навчання: Монографія / За ред. проф. А.В. Фурмана. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 140 с.

Трансперсональная психология: Истоки, история, современное состояние / В. Майков, В. Козлов. - М.: АСТ, 2004. - 603 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

Фромм Э. Духовная сущность человека. Способность к добру и злу. Гл. 6. Свобода, детерминизм, альтернативность // Филос. науки. - 1990. - № 8. - С. 8З-9З.

Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика, 1992. - 430 с.

Фромм Э. Иметь или быть? - М.: Прогрес, 1986 - 238 с.

Фромм Э. Искусство любви (Исследование природы любви). - Вып. 2. - М.: Знание, 1991. - 64 с.

Фромм Э. Психоанализ и этика. - М.: Республика, 1993. - 41З с.

Фромм Э. Человек для себя: Пер. с англ. - М., 1992. - 2ЗЗ с.

Фромм Э. Человеческая ситуация: Пер. с англ. - М., 199З. - 240 с. 4З. Фурман А. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза // Психологія і суспільство. - 200З. - № 2. - С. 29-7З.

Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб. : Питер, 2001. - 608 с.

Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Наукова думка, 2000. - 192 с.

З0. Экзистенциальная психология. Экзистенция / Пер. с. англ. М. Занадворова, Ю. Овчинниковой. - М.: Апрель-Пресс, 2001- 624 с.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій, and Ірина Ревасевич. “ПРОГРАМА АВТОРСЬКОГО КУРСУ ‘ГУМАНІСТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ’”. Психологія і суспільство, no. 4(26), June 2017, pp. 127-3, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/282.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 > >>