МІФОЛОГІЯ ТА МІФОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

  • Юлія Мединська Державний економічний університет, м. Тернопіль

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей міфологічного дискурсу як феномена, за допомогою якого відбувається вербалізація та екстерналізація архаїчних переживань, притаманних людським спільнотам незалежно від рівня культурного розвитку.

Біографія автора

  • Юлія Мединська, Державний економічний університет, м. Тернопіль

    кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту експериментальних систем освіти Державного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с фр. Сост., общ. ред. и вступ. ст. ГК. Косикова. - М.: Прогресс, 1989. - 615 с.

Бергсон А. Два источника морали и религии / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. - М.: КанН, 1994. - 382 с.

Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос / Академия исследований культуры. - М., СПб.: Университетская книга, 2000. - 653 с.

Кассирер Э. Избранное: Опыт о человеке. - М.: Гардарика, 1998. - 780 с.

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму). - Львів: Літопис, 2002. - 304 с.

Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. - М.: Гнозис, 1995. - 101с.

Леві-Строс К. Первісне мислення / Пер. з франц., вст. слово та прим. С. Йосипенка. - К.: Український центр духовної культури, 2000. - 323 с.

Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность / Сост. А.А. Тахо-Годи, общ. ред. А. А. Тахо-Годи, И.И. Маханькова. - М.: Мысль, 1994. - 919 с.

Мединська Ю.Я. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету / / Психологія і суспільство. - 2004. -№ 3. - С. 50-117.

Мединська Ю.Я. Чотири виміри міфу / / Психологія і суспільство. - 2003. - № 4. - С. 30-39.

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М.: Наука, 1976. - 407 с.

Менар Р. Мифология. - М.: Современная литература, 2001. - 509 с.

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс / Пер. с фр. - М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. - 480 с.

Фрейд З. Тотем и табу. - М.: Аст, 2004. - 253 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Шеллинг Ф.В. Сочинения. - М.: Мысль, 1998. - 1663 с.

Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов: Пер. с англ. - К.: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996. - 384 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>