БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧІ ВІДНОСИНИ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТОВАНОСТІ МАТЕРІВ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ

Інна Чухрій

Анотація


У статі розкриті основні теоретичні концепти та підходи соціально-психологічної дезадаптованості матерів дітей-інвалідів. Подані результати дослідження батьківсько-дитячих відносин. Виділені основні стратегії поведінки матерів, які виховують дітей з функціональними обмеженнями. Доведено, що народження дитини з інвалідністю часто сприймається дорослими як втрата. Батьки відчувають горе, незважаючи на те, що в них народилась жива дитина. Це глибоке переживання має тривалу динаміку і свої психологічні особливості.

Ключові слова


соціально-психологічна дезадаптованість; батьківсько-дитячі стосунки; тривога; інфантильність; симбіоз; егоцентризм; сімейні конфлікти; дитина-інвалід

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аксенова Л.И. Правовые основы специального образования и социальной защиты детей с отклонениями в развитии / Л.И. Аксенова // Дефектология. - 1997. - №1. - С. 3-11.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. -М.: Прогресс, 1986. - 422 с.

Боровая Л.П. Социально-психологическая помощь семьям, имеющим тяжело больных детей / Л.П. Боровская // Социально-педагогическая работа. - 1998. - №6. - С. 59-63.

Волковская Т.Н. Особенности работы с родителями в условиях корреционного дошкольного учреждения для детей с нарушениями развития / Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. - 2003. - №2. -

С. 62-70.

Клиническое руководство по психическим расстройствам: 3 изд. / Под. ред. Д. Барлогу. -СПб.: Питер, 2008. - 385 с.

Марковская И.Ф. Задержка психического развития: клиническая и нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. - М.: Компенс-центр, 1995. - 198 с.

Потапчук Є.М. Кризові стани у поведінці людини // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. -К., 2001. - Т. ІІІ, ч. 8. - С. 350-354.

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник

О.М. Степанов. - К.: Академвидав, 2006. - 424 с.

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие / Д.Я. Райгородский. - Самара: Издательский Дом “БАХРАХ”,

- 672 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ. - М.: ВЛАДОС, 1995. - 529 с.

Роджерс К. Клиенто-центрированная терапия: Пер. с англ. / К. Роджерс. - М.: Рефл-бук, - К.: Ваклер, 1997. - 320 с.

Розум С. Психология социализации и социальной адаптации человека / С. Розум. - СПб.: Речь, 2007. - 365 с.

СелигманМ. Обычные семьи, особые дети: [пер. с анг.] / Селигман М., Дарлинг Р. - М.: Теревинф, 2007. - 368 с. - (Серия “Особый ребенок”).

Фурман A.B., Гуменюк О.Є. Психологія Я-кон-цепції: [навч. пос.] / А.В. Фурман, О.Є. Гуменюк. - Львів: Новий світ-2000, 2006. - 360с.

Фурман A.B. Психодіагностика особистішої адаптованості: [наук. вид.] / А.В. Фурман. - Тернопіль: Екон. думка, 2000. - 198 с.

Фюр Г. “Запрещенное” горе / Гурли Фюр. - Мн.: Вараксин А.Н., 2008. - 76 с., ил.

Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций /

В.Б. Шапарь. - Ростов н/Д. : Фенікс, 2008. - 452 с. -(Психологический факультет).

Шипицына Л.М. “Необучаемый” ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. - 2-е узд., перераб. и дополн. - СПб.: Речь, 2005. - 477 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)