ІНДИВІД ТА ОСОБИСТІСТЬ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ЧАСУ БОРИСА ЦУКАНОВА (ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Валентин Рибалка

Анотація


Борис Йосипович Цуканов - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференційної та експериментальної психології Одеського національного університету імені Іллі Мечникова - народився 18 жовтня 1946 року в селі Токарево Березнігуватсь-кого району Миколаївської області України у сім’ї агронома. 1968 року закінчив фізико-математичний факультет Херсонського державного педагогічного інституту. З 1976 року, перебуваючи в аспірантурі при кафедрі психології Одеського державного університету, здійснює психологічне дослідження проблем сприймання часу під керівництвом відомого вченого, доктора психологічних наук, професора Давіда Генріховича Елькіна (1895-1983). 1982 року захистив кандидатську дисертацію за темою “Латентний період реакції та відображення тривалості” в Інституті психології МО України.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Цуканов Б.И. Латентный период реакции и отражение длительности: Дисс. канд. психол. наук. - Одесса, 1982.

Цуканов Б.И. Восприятие времени и психологическая устойчивость личности // Психологическая устойчивость профессиональной деятельности. - М.-Одесса, 1984. - С. 180-182.

Цуканов Б.И. Анализ ошибки восприятия длительности // Вопросы психологии. - 1985. - № 3. - С. 149-153.

Цуканов Б.И. Фактор времени и природа темперамента // Вопросы психологии. - 1988. - № 4. - С. 129-136.

Цуканов Б.И. Восприятие времени и спортивная специализация // Теория и практика физической культуры. - 1988. - № 10. - С. 32-35.

Цуканов Б.И. Фактор времени и проблема сердечно-сосудистых заболеваний // Психологический журнал. - 1989. - Т.10, №1. - С. 83-88.

Цуканов Б.И. Особенности восприятия времени у умственно отсталых учащихся // Дефектология. - 1990. - № 3. - С. 28-32.

Цуканов Б.И. Время в психике человека // Природа. - 1989. -№ 4. - С. 82-90.

Цуканов Б.И. Психогенетические закономерности воспроизводства индивидов в типологических группах // Вопросы психологии. -1989. - № 4. - С. 149-153.

Цуканов Б.И. Индивидуальные особенности отношения к переживаемому времени // Психология личности и время. - Черновцы, 1991. - № 4. - С. 64-66.

Цуканов Б.И. Качество “внутренних часов” и проблема интеллекта // Психологический журнал. - 1991. - Т.12, № 3. - С. 38-43.

Цуканов Б.И. Собственная единица времени в психике индивида. Автореф. дис.. .доктора психол. наук. - Киевский ун-т им. Т.Г. Шевченка: 19.00.01. - К., 1992. - 42 с.

Цуканов Б.И. Темперамент - еще один фактор риска? // Наука и жизнь. - 1992. - № 12. - С. 33-37.

Цуканов Б.И. Природні ознаки розумової елітарності // Український освітній журнал. - 1995. - № 1. - С. 81-87.

Цуканов Б.И. Сердце в собственных руках // Прикладная психология и психоанализ. - 1997. - №1.

Цуканов Б.Й. Реальність психологічного часу // Наука і освіта. - 1997. - №2. - С. 59-63.

Цуканов Б.Й. Диференційна психологія (конспект лекцій). -Одеса: Астропринт, ^1999. - 68 с.

Цуканов БЙ. Комп’ютерний практикум з експериментальної психології (Частина 1). - Одеса: Астропринт, 1999. - 36 с.

Цуканов Б.И. Время в психике человека: Монография. -Одесса: Астропринт, 2000. - 220 с.

Цуканов Б.Й. Психологія часу: здобутки і перспективи // Вісник Одеського національного університету. - Том 6, вип.2. Психологія. - 2001. - С. 86-91. и

Цуканов Б.Й. Масштаб времени жизни в истории Земли // Геологія. - 2002. - №2.

Цуканов Б.Й. Еволюційне відлуння індивідуальних відмінностей // Психологія і суспільство. - 2002. - №2. - С. 126-148.

Аксанюк М. День “Зеро”. Чи вдасться відвернути прогнозовані липневі потрясіння // Україна молода. - 2001. - 10 липня. - № 121. - С. 10.

Бехтер В. Професор Цуканов утверждает, что Одесса может стать антиинфарктной зоной // Одесский вестник. - 1997. - № 36-37, 22 февраля. - С. 5.

Бровер А.Б. Если и болеть, то зная о выздоровлении // Гласность. - 1997. - №12-13, 20 и 27 марта. - С. 8.

Гиппократ Сочинения. - М., 1994. - Т. ІІ.

Готовність учня до профільного навчання / Упоряд.: В. Рибалка. За заг. ред. С.Максименка, О.Главник. - К.: Мікрос - СВС, 2003. - 112 с.

Людвик О. Сердечную катастрофу можно предупредить // Одесский вестник. - 1997. - № 103-104, 31 мая. - С. 9.

Павлов И.П. Полное собрание сочинений. - Т ІІІ, кн. 2. -М.-Л.,1951.

Пестов А.Н., Задорожнюк И.Е. Открывая тайны времени // Психологический журнал. - 2001. - Т. 22, № 1. - С. 143-144.

Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.: За ред. Ю.Л.Трофімова. - 5-те вид. - К.: Либідь, 2005. - 560 с.

Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навчально-методичний посібник. - К.: Ніка-Центр, 2003. - 204 с.

Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників: Монографія / За ред. ГО.Балла. - К.: ІПППО АПН України, Деміур. - 1998. - 160 с.

Рибалка В.В. Особистісно центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною неконгруентністю: Методичний посібник. - К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2005. - 54 с.

Рибалка В.В. Психологія праці особистості: Навчально-методичний посібник. - К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2006. - 60 с.

Рибалка В.В. Психологія професійного самовизначення для здорових старшокласників: Методичні рекомендації. - К.: ІПППО АПН України, 2004. - 24 с.

Страцинська І. Локалізація стартів на життєвому шляху творчої особистості // Психологія і суспільство. - 2002. - №2. - С. 149-155.

ТепловБМ. Проблемы индивидуальных различий. - М., 1961.

Элькин Д.Г. Восприятие времени. - М., 1962.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)