МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ -АРХІТЕКТОР НАУКИ ПРО УКРАЇНСТВО

Автор(и)

  • Оксана Гомотюк ТНЕУ

Анотація

У статті описується наукова діяльність М.С. Грушевського, окреслюється його роль у позиціонуванні українознавства як науки. Наголошується на наукових заслугах перед українським народом, оскільки ним подано визначення терміна “українознавство”; окреслено його методологічні й методичні засади, виділено головні компоненти; розгорнуто українознавчі студії, сформовано дослідницькі кадри. У цьому контексті проаналізована діяльність Михайла Грушевського у науково-теоретичному та науково-організаційному аспектах українотворення.

Біографія автора

  • Оксана Гомотюк, ТНЕУ
    доктор історичних наук, доцент, завідувачка кафедри документо-знавства, інформаційної діяльності та українознавства Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Винар Л. Силуети епох. Дмитро Вишневецький. Михайло Грушевський: Історичні розвідки / Укр. іст. т-во ім. М. Грушевського, Галицький осередок. -Дрогобич: Відродження, 1992. - 182 с.

ЦДІАУ у Львові. - Ф. 368. Томашівський Степан. - Оп. 1. - Спр. 158. Листи Василька М., Веретельника А., Верхратського І., Возняка М. і Волошина І. 19081923 рр. - 17 арк.

Грушевський М. Вступний виклад з давньої історії Русі, виголошений у Львівському університеті 30 вересня 1894 р. // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Гол. ред. П. Сохань. - Львів: Світ, 2002. - Т. 1. - С. 135-149.

Грушевський М. На українські теми. Ще раз про культуру і політику // Літературно-науковий вістник.

- 1908. - Т. ХІІУ. - Р. ХІ. - Кн. X. - С. 121-134.

Грушевський М. Справа українських кафедр і наші наукові потреби // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Гол. ред. П. Сохань. - Т. 1. - С. 458-485.

Грушевський М. Розвиток українських досліджень у XIX столітті і вияви у них основних питань українознавства // Український історик. - 1989. - Т. 26. - Числа 1-3 (101-103). - С. 82-91.

Грушевський М. Про українську мову і українську справу. - К., 1917. - 54 с.

Грушевський М. Звичайна схема “руської” історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, I. Гирич та ін.; Г ол. ред. П. Со-хань. - Львів: Світ, 2002. - Т. 1. - С. 75-83.

Колесник І. Українська історіографія (XVIII -початок XX століття): Навч. посіб. для студ. вузів. -К.: Ґенеза, 2000. - 256 с.

Герасимчук В. Михайло Грушевський як історіограф України // Записки НТШ. - Львів, 1922. - Т. СXXXIII. - С. 1-26.

Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу й нації // Лисяк-Рудницький I. Еторичт есе. -К.: Основа, 1994. - Т. 1. - 424 с.

Кононенко П. Українознавство: проблеми методології // Українознавство. - 2002. - Ч. 4. - С. 3-5.

Дорошенко В. !ван Франко і Михайло Грушевський // Сучасність. - 1962. - № 2. - С. 15-19.

Андрусяк Н. Михайло Грушевський як історик-народник і державник // Михайло Грушевський. У 110 роковини народження (1876-1976): Секція історії України. - Нью-Йорк - Париж - Сідней - Торонто, 1978. - С. 7-20.

Дашкевич Я. Михайло Грушевський - історик народницького чи державного напряму? // Михайло Грушевський і історична наука. - Львів, 1999. - 340 с.

Грушевський М. Галичина і Україна // Націоналізм: Антологія. - К.: Смолоскип, 2000. - С. 180-183.

ЦД!АУ у Львові.- Ф. 401. Редакція журналу “Літературно-науковий вістник”. 1897-1939 рр. - Оп.

- Спр. 109. Рецензії й огляди Томашівського С. 18971899 рр. - 191 арк.

Грушевський М. !люстрована історія України. -К.: Т-во “Барський”, 1918. - 575 с.

Грушевський М. кторія України-Руси: Вступ. -К.: Наукова думка, 1995. - Т. 5. - С. 2-6.

Романенчук Б. Михайло Грушевський як письменник, літературний критик та історик літератури // Михайло Грушевський. У 110 роковини народження (1876-1976). - К., 1976. - С. 25-38.

Грушевський М. кторія України-Руси: Вступ. -К.: Наукова думка, 1995. - Т. 3. - С. 3-7.

Грушевський М. На порозі нової України // Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського. - К.: Веселка, 1992. - С. 133-178.

Грушевський М. Вільна Україна: Статті з останніх днів (березень-квітень 1917 р.) // Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського. - К.: Веселка, 1992. - С. 95-113.

Грушевський М. Освобождение России и украинский вопрос: Ст. и зам. - СПб.: Тип-ия об-ва “Общественная Польза”, 1917. - 294 с.

Винар Л. Грушевськознавство: ґенеза й історичний розвиток / Укр. істор. т-во, Фундація ім. О. Ольжича та ін. - Київ - Львів - Париж - Нью-Йорк - Торонто, 1998. - 215 с.

Грушевський М. Історія України-Руси: Вступ. -К.: Наукова думка, 1995. - Т. 6. - С. 3-9.

Герасимчук В. Михайло Грушевський як історіограф України // Записки НТШ. - Львів, 1922. - Т. СХХХІІІ. - С. 1-26.

ТельвакВ. Методологічні основи історичних поглядів М. С. Грушевського (кінець ХІХ - початок ХХ століття) // Київська старовина. - 2002. - № 3. - С. 3 - 25.

Зашкільняк Л. Історична концепція М. Грушевського в контексті східноєвропейської історіографії початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету. - 1997. - Вип. 32. - С. 30-55.

Грушевський М. Історія України-Руси: Вступ. -К.: Наукова думка, 1995. - Т. 5. - С. 2-6.

Грушевський М. Історія України-Руси: Вступ. -К.: Наукова думка, 1995. - Т. 9. - С. 3-8.

Грушевський М. Рецензія на: “Косовський В. Історично-літературні замітки до “Слова о полку Ігоревім” // Записки НТШ. - 1895. - Т. 5. -С. 9-11.

Науково-дослідна катедра історії України в Києві. Звідомлення за рр. 1925-26 // Україна. - 1926. - Кн. 4. - С. 193-195.

Тельвак В. Методологічні основи історичних поглядів М. С. Грушевського (кінець ХІХ - початок ХХ століття) // Київська старовина. - 2002. - № 3. - С. 3 - 25.

Винар Л. Михайло Грушевський: історик і будівничий нації. - Нью-Йорк, 1995. - 180 с.

Історія Наукового товариства ім. Шевченка. -Нью-Йорк - Мюнхен, 1949. - 51 с.

Грушевський М.З нагоди 150-ї книги “Записок” // Записки НТШ. - 1929. - Т. 150. - С. 1-3.

Крип’якевич І. Михайло Грушевський. Життя і діяльність // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / Відп. ред. Я. Ісаєвич; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. - Львів, 2001. - 958 с.

Автобіографія академіка Дмитра Івановича Бага-лія // Ювілейний збірник на пошану акадаміка Д. І. Ба-галія з нагоди 70-ї річниці та п’ятдесятих роковин наукової діяльності. - К., 1927. - 150 с.

ЦДІАУ у Львові. - Ф. 309. Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів. 1873-1939, 1941-1944 рр. - Оп. 1. - Спр. 23. Звіт про діяльність, складений М. Гру-шевським. 1897 р. - 29 арк.

Ф. 401. Редакція журналу “Літературно-науковий вістник”. 1897-1939 рр., м. Львів. - Оп. 1. - Спр. 5. Лист співредактора “Літературно-наукового вістника” М. С. Грушевського Міністру внутрішніх справ Російської імперії з пропозицією зняти заборону на допуск цього журналу в Східну Україну. 1904. - 1 арк.

Онопрієнко В. Академія наук України і Наукове товариство ім. Шевченка як центри українознавства / / Вісник АН України. - 1993. - № 2. - С. 51-59.

Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове товариство ім. Тараса Шевченка (1892-1934). - Нью-Йорк - Дрогобич - Львів, 2006. - 383 с.

Дорошенко В. Наукове товариство ім. Шевченка у Львові (1873-1892-1912рр.). - Львів: Накл. Т-ва, 1913. - 88 с.

Грушевський М. Наукова діяльність Товариства ім. Шевченка в р. 1895. Записка для загального збору р. 1896 // Записки НТШ. - 1896. - Т. Х. - Кн. 2. - С. 1-10.

Кульчицька Т. Періодичні та серійні видання Наукового тов ариств а ім. Шевченка (1885-1939): Анотований покажчик: НТШ у Львові; Комісія бібліографії і книгознавства. - Львів, 1990. - 101 с.

Корду б а М. Академик Михайло Грушевський як історик // ЛНВ. - 1922. - Т. 25. - С. 346-357.

Кордуба М. Огляд західноєвропейської літератури по культурній і політичній історії, історії літератури та штуки 1897 р. // Записки НТШ. - 1898. - Т. 22. - С. 1-50.

Грушевський М. Наукове Товариство імені Шевченка // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Г ол. ред П. Сохань. - Львів: Світ, 2002. - Т. 1. Серія: Суспільно-політичні твори (1894-1897). - С. 188-202.

Звернення комітету НТШ до громадськості в справі збирання грошей для утворення Української Академії наук (1897 р.) // Сохань П. С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С. М. М. С. Грушевський і Academia. -К.: Ін-т укр. археографії АН України, 1993. - 318 с.

Рудницький С. Коротка географія України. -Львів: Накладом українського педагогічного товариства, 1914. - Ч. ІІ. - 221 с.

Рудницький С. Начерк географічної термінології. - Львів: Накладом наукового товариства ім. Шевченка, 1908. - 151 с.

Справа українсько-руської мови на київськім археологічнім з’їзді й участь в нім Товариства // Записки НТШ. - 1899. - Т. 29. - С. 1-6.

Грушевський М. Наукове Товариство імені Шевченка // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Гол. ред П. Сохань. - Львів: Світ, 2002. - Т. 1. Серія: Суспільно-політичні твори (1894-1897). - С. 188-202.

Грушевський М. Українсько-руські наукові курси // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Г ол. ред. П. Сохань - Т. 1. - С. 246-256.

Українське наукове товариство в Києві та історична секція при Всеукраїнській Академії наук у рр. 1914-1923 // Україна. - 1924. - Кн. 4. - С. 181-223.

Грушевський М. Українське наукове товариство в Києві і його наукове видавництво // Записки УНТ. -1908. - Кн. 1. - С. 11-15.

Онопрієнко В., Щербань Т. Українське наукове товариство // Вісник АН УРСР. -1990. - № 11 - С. 62-75.

Витяги з Статуту українського наукового товариства в Києві // Записки Українського наукового товариства в Києві. - 1908. - Кн. 1. - С. 156-159.

ІР НБУВ.- Ф. X. Всеукраїнська Академія наук. -Спр. 16883. Біографія Г. Житецького. Машинопис. 1928 р. - 4 арк.

Другий Український науковий з’їзд у Празі. -Прага, 1934. - 160 с.

Всеукраїнська Академія Наук (ВУАН) // Україна. - 1925. - Кн. 1-2. - С. 98-99.

Петлюра С. З українського життя в минулому році // Петлюра С. В. Статті. - К.: Дніпро, 1993. - С. 54-64.

Грушевський М. Володимир Антонович, основні ідеї його творчости і діяльності // Записки УНТ. - 1908. - Кн. 3. - С. 4-21.

Павлуцький Г.В. Антонович як археолог // Записки УНТ. - 1908. - Кн. ІІІ. - С. 15-23.

Стешенко І. Антонович як суспільний діяч // Записки УНТ. - 1908. - Кн. ІІІ. - С. 29-33.

Записка В. Антоновича в справі обмежень української мови // Записки УНТ. - 1908. - Кн. III. - С. 33-40.

Стешенко І. Українські шістдесятники // Записки УНТ. - 1908. - Кн. II. - С. 39-84.

Дорошенко В. Український науковий рух в 1913 році // Україна. - 1914. - Кн. 1. - С. 99-111.

Оглоблин О. Михайло Грушевський на тлі доби: думки про третю і останню добу історика (1924-1934) // Український історик. - 1996. - № 1-4. - С. 84-89.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К.: Т-во “Знання” України, 1991. - 240 с.

Грушевський М. !сторія та її соціально-виховне значення // Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К.: Т-во “Знання” України, 1991. - С. 179-192.

Грушевський М. Переяславська умова України з Москвою 1654 року // Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К.: Т-во “Знання” України, 1991. - 240 с.

Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина XIX - початок XX ст.). - К.: Стилос, 2001. - 585 с.

Полонська-Василенко Н. Нторія Академії наук. - Мюнхен, 1957. - 123 с.

Верстюк В., Пиріг Р. М. С. Грушевський. Коротка хроніка життя та діяльності. - К.: М-т укр. археографії АН України, 1996. - 160 с.

Грушевський М. Початки громадянства (Генетична соціологія) // Україна. - 1925. - Кн. 3. - С. 152-155.

Лисяк-РудницькийІ. Формування українського народу й нації / Лисяк-Рудницький I. кторичні есе. -К.: Основа, 1994. - Т. 1. - 424 с.

ЦДАВОУ. - Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти УСРР (НКО УСРР). - Оп. 4. - Спр. 236. Проект положення про Всеукраїнський науковий комітет. Доповідь про роботу Українського соціологічного інституту і дослідної кафедри історії української загальної культури. Листування з науковими установами РРФСР і України про видання наукових бюлетенів, проведення наукових робіт та екскурсій, обмін інформаціями (24 січня - 23 грудня 1924 р). - 784 арк.

Нторична Секція Української Академії Наук в 1925 році // Україна. - 1926. - Кн. 1. - С. 162-163.

Оглоблин О. Українська історіографія на Наддніпрянській Україні в 1920-1930-х роках // Український історик. - 2003. - 1-5 (156-160). - С. 92-140.

Ш НБУВ. - Ф. 357. Грушевський Михайло Сергійович. - Спр. 70. Повідомлення про запланований виїзд у Київ. 2. 01. 1924. - 1 арк.

Археографічна експедиція Катедри !сторії України ВУАН // Україна. - 1929. - Кн. 4. - С. 167-169.

кторичні установи Української'Академії наук. Археографічна комісія // Україна. -1927. - Кн. 6. - С. 191-194.

Василенко М. Рецензія на працю М. Грушевського ‘Тсторія України-Руси”. Т. 8 // Україна. -1925. - Кн. 5. - С.158-159.

№ НБУВ. - Ф. X. Всеукраїнська Академія наук. -Спр. 15427-15443. Листи Абрамовича Д., Гнатюка В., Гроховецького Д. та ін. до редакції журналу “Україна”. 1927-1928 рр. - 20 арк.

Кабінет примітивної культури // Україна. - 1929.

- Кн. 4. - С. 213-215.

Грушевський М. Береження і дослідження побутового і фольклорного матеріалу як відповідальне державне завдання // Україна. - 1925. - Кн. 5. - С. 1-13.

Осібна гадка акад. М. М. Грушевського до протоколу Спільного зібрання ВУАН 17 жовтня, зачитаного на засіданні 31 жовтня 1927 р., в справі непорозумінь з Президією та Правлінням ВУАН // Сохань П., Ульяновський В., Кіржаєв С. М. С. Грушевський і Academia. -К.: Ін-т укр. археографії АН України, 1993. - С. 242-243.

Хроніка // Україна. - 1928 - Кн. 2. - С. 168-183.

Науково-дослідна катедра історії України в Києві, в академічному році 1924-1925 // Україна. - 1925. -Кн. 5. - С. 164-165.

Катедра Історії Українського Народу Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН) // Україна. - 1925. - Кн. 1-2. - С. 222-223.

Завантаження