ЗЛЕТИ, ПАДІННЯ Й РОЗВІЙ УКРАЇНОЗНАВСТВА: ІСТОРИЧНІ УРОКИ

Автор(и)

  • Оксана Гомотюк

Анотація

У статті досліджено процес визрівання, становлення і розвитку наукових засад українознавства у 90-ті роки XIX - першій третині XX століття. Основний сегмент розвідки становить аналіз концептуальних досліджень фундаторів українознавства, які сприяли науковій систематизації знань про Україну та українців і зробили вагомий внесок в опрацювання його теоретичних і методологічних основ. З’ясовано процес формування парадигми українознавчої думки, простежено роль наукових осередків та інституцій, їхніх друкованих
органів як на території України, так й української діаспори. Проаналізовано вплив національно-визвольних змагань і українського державотворення 19171920 років на інституціалізацію українознавства як науки і навчальної дисципліни, причини та наслідки згортання українознавчих студій в умовах радянського тоталітаризму.

У центрі дослідження - провідні тенденції утвердження українознавства як інтегративної системи і синтезу знань про Україну й українців, як способу вираження історичної місії українства. На основі дослідження обґрунтовано феномен українознавства, його зростаючу роль на сучасному етапі розвитку і трансформації українського суспільства на засадах національної ідеї, демократії та права.

 

Біографія автора

  • Оксана Гомотюк
    доктор історичних наук, доцент, завідувачка кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Сумцов М. Современная малорусская этнография // Киевская старина. - 1892. - Т. 36, 37, 39.

Грушевський М. До 50-річчя Київської археографічної комісії // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові. - 1894. - Т.1. - С. 212-228.

Вовк Ф. Від редакції (Дещо про теперішній стан і завдання української етнології // Матеріали українсько-руської етнології. - Львів, 1899. - С. У-ХІХ.

Грушевський М. Українське наукове товариство в Києві і його наукове видавництво // Записки УНТ в Києві. - 1908. - Кн. 1. - С. 3-16.

Грушевський М. Розвиток українських досліджень у ХІХ столітті і вияви у них основних питань українознавства // Український історик. - 1989. - Т. 26. - Числа 1-3 (101-103). - С. 82-91.

Дорошенко В. Український науковий рух у 1913 році // Україна. - 1914. - Кн. 1. - С. 99-111.

Гермайзе О. Десятиліття Жовтневої революції і українська наука // Україна. - 1927. - Кн. 6. - С. ІІІ-УІІІ.

Гермайзе О. Праці Київського наукового товариства // Україна. - 1929. - Січень-лютий. - С. 3-49.

Кримський А. Що зроблено на Україні в царині історико-філологічних наук за десятиліття 1917-1927 // Записки історико-філологічного відділу ВУАН. -1928. - Кн. ХУІ. - С. 273-280;

Ветухов О. Віхи на шляху від старої статичної етнографії до сучасної динамічної етнології та краєзнавства // Науковий збірник Харківської науково-дослідної катедри історії української культури. - Ч. УІІ. Етнолого-краєзнавча секція. - Харків: ДВУ, 1927. -Вип. 1. - С. 1-39.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії: Державна школа: Історія, Політологія, Право. - К.: Українознавство, 1996. - 254 с.

Оглоблин О. Українська історіографія (19171956): Перекл. з англ. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка та ін. - К., 2003. - 251 с.

Винар Л. Грушевськознавство: Ґенеза й історичний розвиток / Укр. істор. тов-во, Фундація ім. О. Оль-жича та ін. - Київ-Львів-Нью-Йорк-Торонто, 1998. - С. 16-17.

Борисенко В. Українська етнологія: Навч. посіб. / За ред. В. Борисенко. - К.: Либідь, 2007. - 400 с.; Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій. -К.: Ґенеза, 2004. - 495 с.

Борисенко В. Історичні засади українознавства. - К.: Рада, 2007. - 381 с.

Кононенко П. Українознавство: Підр. для вищих навч. закл. - К.: Міленіум, 2006. - 870 с.

Токар Л. Об’єкт і предмет українознавства // Науковий вісник Українського історичного клубу. -2004. - Т. Х. - С. 141-145.

Нагірняк О. Нариси з історії українознавства у Наддніпрянській Україні (остання чверть ХІХ ст. -1917 р.). - К.: ПП Сергійчук М. І., 2007. - 652 с.

Гомотюк О. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. ХІХ ст. - перша третина ХХ ст.). - Тернопіль: Економічна думка, 2007. - 550 с.

Гомотюк О. Українознавчі студії І. Я. Франка // Українознавство. - 2003. - Число 2-3. - С. 211-217.

Гомотюк О. Українознавчі погляди Лесі Українки // Українознавство. - 2004. - Число 1-2. - С. 273-276.

Гомотюк О. М. Грушевський - фундатор наукового українознавства // Історіографічні дослідження в Україні / Відп. ред. Ю. Пінчук. - К.: НАН України, Ін-т історії України, 2005. - Вип. 16: Михайло Максимович і українська історична наука (М-ли. круглого столу, провед. в Ін-ті історії України НАН України 10 листопада 2004 р. з нагоди 200-річчя від дня народж. М. О. Максимовича). - С. 288-312.

Гомотюк О. Повернення діячів еміграції як чинник піднесення науковості українознавства (середина 1920-х - поч. 1930-х рр.) // Українознавство.

- 2006. - № 1. - С. 66-72.

Гомотюк О. Утворення Академії наук як координатора українознавчих досліджень // Сторінки історії. 36. наук. пр. / Відп. ред. Н. Гнатюк. - К.: ІВЦ «Політехніка», 2006. - Вип. 22. - С. 63-75.

Гомотюк О. Українознавство як світоглядний чинник утвердження со6орності України // 36ірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. - К.: ПЦ «Фоліант», 2007. - Т. XIV.- С. 135-151.

Гомотюк О. Методологічні аспекти дослідження становлення наукових засад українознавства (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства МОН України: На пошану професора Я. С. Калакури / За заг. ред. П. Кононенка. — К.: Рада, 2007. - Т. XVI. - С. 53-67.

Гомотюк О. Громадянське суспільство очима М. Драгоманова // Українознавство у розбудові громадянського суспільства. 36. наук. пр. Науково-дослід. ін-ту українознавства МОН України. - К.: Міленіум, 2004. - Т. III. - С. 310-318.

Гомотюк О. !деї української державності в українознавчих дослідженнях української діаспори міжвоєнного періоду // Діаспора як чинник утвердження держави України у міжнародній спільноті. 36. допов. - Львів: Сполом, 2006. - С. 128 - 136.

Гомотюк О. Українознавча діяльність Богдана Лепкого як чинник легітимації українства у європейському інтелектуальному просторі // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого: Мли міжнар. наук. конф. (Тернопіль, 2-3 листопада 2007 р.) / За ред. М. Ткачука, Н. Білик. - Тернопіль: Рада, 2007. - С. 284-290.

Гомотюк О. Здобутки міжвоєнного українознавства на теренах Західної України // Мандрівець. -2006. - № 4. - С. 47-55.

Драгоманов М. Єго юбилей, смерть, автобіографія і список творів / Зладив і видав М. Павлик. -Львів,1895. - С. 91.

Грушевський М. Справа українських кафедр і наші наукові потреби // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, I. Гирич та ін.; Гол. ред. П. Сохань. - Львів: Світ, 2002. - Т. 1. Серія: Суспільно-політичні твори (1894-1897). - С. 458-485.

Єфремов С. Українознавство. Покажчик найне-обхіднішої для самоосвіти літератури. - К.,1920. - 120 с.

Завантаження