СУСПІЛЬСТВО - СОЦІАЛЬНИЙ ЧИННИК ЗАДОВОЛЕННЯ НУЖД ЛЮДИНИ

Іван Буян

Анотація


Якість життя, здоров’я, довголіття, здоровий зміст матеріального добробуту, духовний розвиток - найвищі цінності, незмінні і найважливіші, проблеми, які має розв’язувати суспільство. Природа Всесвіту, її неорганічна складова, рослинний і тваринний світи не лише створили всі матеріальні передумови для повного, комплексного задоволення біологічних, духовних нужд кожної людини, а й, по-перше, поєднали види нужденності особи з наявними у природі мінеральними речовинами, білками, жирами, вуглеводами, вітамінами; по-друге, сформували в людському організмі чинники (рухомий апарат, мозок, нервову систему, біологічну енергію), завдяки наявності яких людина розумна здатна виробляти потрібні для задоволення нужд предмети та послуги. Прир ода також визначила, що людина здатна успішно взаємодіяти з нею лише об’єднавшись у суспільство з іншими людьми, здійснивши поділ праці, залучивши фізичні, духовні здібності, творчість. Важлива вимога природи -обов’язкове поєднання праці із виробництва предметів споживання і засобів самого виробництва. Натомість суспільство - якісно інший, аніж природа, чинник задоволення нужд людини. Воно становить соціальне середовище, сукупність економічних (нині переважно ринкових), політичних, правових тощо умов життєдіяльності населення. Основними діючими суб’єктами соціально-економічної системи є влада, власники засобів виробництва (роботодавці), котрі покликані здійснювати заходи задля уможливлення повного задоволення людської нужденності. Суспільний загал взаємодіє з природою для виробництва предметів та послуг, розбудовує систему взаємин між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну, привласнення та споживання матеріальних і духовних благ. В останньому сегменті повсякдення мають місце як досягнення, так і насильство, голодомори, війни, репресії, державно-олігархічне злодійство, пограбування населення, напівголодомори стосовно абсолютної більшості населення, а звідси хвороби, втрата працездатності, передчасна смертність.

 

Quality of life, longevity, healthy content of material welfare, spiritual development - the highest value, constant and the most important problems which society must solve. Nature of the Universe, its inorganic component, flora and fauna not only created all the material preconditions for the full, complex satisfaction of biological and spiritual needs of each person but firstly, combined types of human needs with existing in nature minerals, proteins, fats, carbohydrates, vitamins; secondly, formed in the human body indicators (motor apparatus, brain, nervous system, biological energy) thanks to the existence of which wise human can produce the necessary items to meet the needs and services. Nature also determined that the human is able to successfully interact with it only united in society with others, completing the division of labor involving physical and spiritual abilities, creativity. An important requirement of nature - a compulsory combination of labor for the production of consumer goods and means of production itself. Instead, society - qualitatively different than nature, human needs satisfaction factor. It is the social environment, a set of economic (now mostly market), political, legal, etc. living conditions of the population. The main acting objects of socio-economic system is the power, owners of the means of production (employers) who are called to implement measures to enable the full satisfaction of human needs. The public generally interacts with nature to produce items and services, develops a system of relationships between people on the production, distribution, exchange, appropriation and consumption of material and spiritual wealth. In the last segment of everyday life there are both achievements and violence, famine, war, repression, state-oligarchic larceny, robbery of the population, half-famine concerning absolute majority of the population, and from there diseases, disability and premature mortality.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. - K., Ірпень: ВТФ “Перун”, 2007. - 1736 с.

Горбуров К. Чорна таємниця сталінського режиму: “третій радянський голод” в Україні // День. -2016. - 4-5 березня. - С. 14.

Гринівський Р. Суспільство і влада: чи можливий діалог? // Україна молода. - 2016. - 25-26 березня. - С. 4.

Декарт Р. Міркування про метод // Система сучасних методологій : [хрестоматія у 4 томах] / упоряд., відп. ред., перекл. А.В. Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - Т. 1. - С. 86-94.

Кэмпбелл Р. Макконнел, Стенли Л. Брю. Экономикс (принципы, проблемы и политика. - М.: Изд. “Республика”, 2003. - 983 с.

Маршалл А. Принципы экономической науки. -М.:“Прогресс”, “Универс”, 1993. - 594 с.

Самійленко І. Соціополітичне тло голодового геноциду в Україні. - K.: Просвіта, 1998. - 306 с.

Советский энциклопедический словарь. - М.: Изд. “Сов. энц-дия”, 1982. - 608 с.

Сорокин П. Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь / Вступ. статья, составл., коммент., подгот. к печ. В.В. Сапова и B.C. Сычевой. - М.: Academia & LVS, 2003. - 684 с.

Философский энциклопедический словарь. - 2 издание. - М.: “Сов. энц-дия”, 1989. - 836 с.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / uklad. i hol. red. V.T. Busel. - K., Irpen: VTF “Perun”, 2007. - 1736 s.

Horburov K. Chorna taiemnytsia stalinskoho rezhymu: “tretii radianskyi holod” v Ukraini // Den. - 2016. - 4-5 bereznia. - S. 14.

Hrynivskyi R. Suspilstvo i vlada: chy mozhlyvyi dia-loh? // Ukraina moloda. - 2016. - 25-26 bereznia. - S. 4.

Dekart R. Mirkuvannia pro metod // Systema suchasnykh metodolohii : [khrestomatiia u 4 tomakh] / Uporyad., vidp. red., perekl. A.V. Furman. - Ternopil: TNEU, 2015. - T. 1. - S. 86-94.

Kempbell R. Makkonnel, Stenly L. Briu. Ekonomiks (pryntsypy, problemy i polytyka. - M.: Izd. “Respublika”, 2003. - 983 s.

Marshall A. Printsypy ekonomycheckoi nauky. -M.:“Prohress”, “Unyvers”, 1993. - 594 s.

Samiilenko I. Sotsiopolitychne tlo golodovoho henotsydu v Ukraini. - K.: Prosvita, 1998. - 306 s.

Sovetsky entsyklopedycheskyi slovar. - M.: Izd. “Sov. ents-dyia”, 1982. - 608 s.

Sorokyn P. Golod kak faktor. Vlyianye goloda na povedenye ludei, sotsyalnuiu orhanyzatsyiu y obshchest-vennuiu zhyzn / Vstup. statia, sostavl., komment., podhot. k pech. V.V. Sapova y B.C. Sychevoi. - M.: Academia & LVS, 2003. - 684 s.

Fylosofsky entsyklopedycheskyi slovar. - 2 izdanye.

- M.: “Sov. ents-dyia”, 1989. - 836 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)