ПСИХОЛОГІЧНІ ІНВАРІАНТИ ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Ірина Ревасевич

Анотація

Серед зарубіжних науковців наявні чималі розбіжності як у поглядах на природу адаптації людини, так і у витлумаченні змісту адаптаційного процесу зокрема. Переважно вони обґрунтовують лише два рівні пристосу-вання (адаптованість - неадаптованість) і визначають їх сутність на теоретико-методологіч-них засадах власного підходу до інтерпретації психологічної організації внутрішнього світу індивіда: представники психоаналітичного напрямку пов’язують її з відсутністю тривоги, гуманістичного - із оптимальною взаємодією особистості і середовища, бігевіорального - з позитивним стимулом оперантної реакції, когнітивного - із відсутністю дискомфорту

Біографія автора

  • Ірина Ревасевич

    кандидат психологічних наук, науковий співробітник науково-дослідницького центру “Економіка вищої освіти” Національного економічного університету, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін філії Європейського університету, заступник головного редактора альманаху “Вітакультурний млин”, м. Тернопіль

Посилання

Балл Г До обґрунтування раціогуманістичного підходу у психології // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 60-74.

Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии // Вопросы психологии. - 1980. - № 1. - С. 92-100.

Бригадир М. Принципи і параметри соціально-психологічного проектування освітніх систем // Психологія і суспільство. - 2000. - №1. - С.60-79.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за модульно-роз-вивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. -№2. - С. 36-76.

Гуменюк О.Є. Спонтанно-духовна організація Я-концепції універсума: Лекція. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 40 с.

Знаков В.В. Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры // Вопросы психологии. - 1998. - № 9. - С. 104-114.

Казміренко В. Соціально-психологічна регуляція діяльності організацій // Психологія і суспільство. - 2004. - № 2. - С. 5-29.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. - К.: ТОВ Міжнар. фінансова агенція, 1998. - 216 с.

Коміссаров В.О. Соціально-культурний простір експериментальної школи / За ред. А.В.Фурмана. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 144 с.

Костенко В .І. Модульно-розвивальне навчання: від управління до методичного забезпечення // Рідна школа. -2000. - № 7. - С. 17-23.

Костін Я.А. Система підготовки вчителів-дослідників до впровадження модульно-розвивального навчання: Наукове видання / За ред. А.В.Фурмана. - Тернопіль: Інститут ЕСО,2005. - 62 с.

Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: В 2-х т.- Т.1: Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002. - 319 с.

Модульно-розвивальна система як соціокультурна організація // Психологія і суспільство: Спецвипуск. - 2002. -№3-4. - 292 с.

Модульно-розвивальна система: соціально-культурний зміст навчальних модулів. Фундаментальний експеримент в СШ №80 м. Дніпропетровська // Рідна школа: Спецвипуск. -1998. - №10. - 80 с.

НалчаджянА.А. Социально-психологическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегии). - Ереван: Изд-во Армянской ССР, 1988. - 364 с.

Нижникевич З.М. Психолого-педагогічні умови активної соціальної адаптації учнів початкових класів до шкільного життя // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Плай, 1998. - Вип. 2. - Ч. 1. - С. 93-99.

Орбан-ЛембрикЛ. Залежність поведінки особистості від впливу проблемогенного соціуму // Психологія і суспільство.- 2004. - № 1. - С. 71-82.

Психология: словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - 2-е изд. - М.: Политиздат, 1991. - 494 с.

Ревасевич І. Методи дослідження особистісної адаптованості у просторі інноваційного освітнього процесу // Вітакуль-турний млин. - 2006. - Модуль 3. - С. 17-20.

Ревасевич І. Методологічні орієнтири дослідження адаптації у системі структурованого вітакультурного простору // Вітакультурний млин. - 2005. - Модуль 2. - С. 45-49.

Ревасевич І. Психологічні концепції адаптації особистості у системному теоретичному обґрунтуванні // Психологія і суспільство. - 2001. - №4. - С. 16-40.

Роменець В.А. Психологія творчості: Навч.посібник. -2-ге вид., доп. - К.: Либідь, 2001. - 288 с.

Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. - Тбилиси, 1989. - 208 с.

Френе С. Избранные педагогические сочинения: Пер. с франц. / Сост., ред. и вступ. ст. Б. Л. Вульфсона. - М.: Прогресс, 1990. - 304 с.

Фрідман Л., Кулагіна І. Розвиток здібностей // Психологічна підтримка творчості учня / Упоряд. О. Плавник, В. Зоц.- К.: Редакції загально-педагогічних газет, 2003. - С. 72-89.

Фурман А. Духовність - основа нової школи // Освіта. -1996. - 30 жовтня. - С. 2-3.

Фурман А. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза // Психологія і суспільство. - 2005. - № 2. - С. 29-75.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С. 105-144.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - К.: Правда Ярославичів, 1997. -340 с.

Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: Наукове видання. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

ЧудновскийВ.Э. Смысл жизни: проблема относительной эмансипированости от “внешнего” и “ внутреннего” // Психологический журнал. - 1995. - Т.16, № 2. - С. 15-25.

Швалб Ю. Свідомість як відношення людини до світу // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 154-166.

Школа Віри // Освіта: Спецвипуск. - 1996. - 30 жовтня.- 16 с.

Школа Ментальності // Освіта: Спецвипуск. - 1997. - 3 вересня. - 16 с.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды. - М.: Шк. Культ. Политики, 1995. - 760 с.

Юнг К. Аналитическая психология // Истори зарубежной психологии.Тексты. - М.: МГУ, 1986. - С. 143-170.

Яценко Т. Теоретико-методологічний підхід до цілісного розуміння психіки у її структурних компонентах // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 37-59.

Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч .посіб. - К.: Вища школа, 2004. - 679 с.

Завантаження

Як цитувати

Ревасевич, Ірина. “ПСИХОЛОГІЧНІ ІНВАРІАНТИ ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ”. Психологія і суспільство, no. 1(27), June 2017, pp. 109-27, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/285.