ПРИНЦИПИ, КАТЕГОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Олександр Ткаченко

Анотація

За умов подальшого зростання ролі психології в науково-технічному прогресі, розширення формату емпіричних досліджень, зближення її із практикою особливої значимості набуває розробка і висвітлення низки принципових питань психологічної теорії. Це стосується передусім учення про категоріальний лад психологічної науки. Проблеми систематизації психологічних знань висвітлювалися у відомих працях Л.І. Анциферо-вої, О.О. Будилової, О.М. Леонтьєва, А.В. Пет-ровського, К.К. Платонова, М.С. Роговіна, М.Г. Ярошевського, у яких розглядається розвиток матеріалістичних ідей у вітчизняній та зарубіжній психології, аналізуються питання історії та теорії розвитку психології, предметно-логічні основи розробки окремих психологічних категорій. Ці дослідження безпосередньо підводять до завдання вивчення розвитку системи взаємопов’язаних категорій, що фіксують порівневу і системну будову психіки.

Біографія автора

  • Олександр Ткаченко
    доктор психологічних наук, професор, методолог і теоретик української психологічної науки, м. Київ

Посилання

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т. 20. - С. 345.

Westmayer H. Kritik psychologische Unvernunft. Die Problem Psychologie als der Wissenshaft. - Berlin, 1974.

Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи и система наук. - М., 1966. - С. 1.

Tomaszewski T. Wstep do psychologii. Warszawa, 1963 та Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. - М.: Изд. 2-е, 1974.

Ленін В. І. Повне зібрання творів. - Т. 15. - С. 350.

Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. - М, 1960. - С. 460.

Див.: Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977; Платонов К.К. О системе психологии. - М., 1972.

Ленін В.І. Повне зібрання творів. - Т. 29. - С. 81.

Див. Ярошевський М. Г. Иван Михайлович Сеченов. -Л. 1968.

Ярошевский М. Г. Иван Михайлович Сеченов. - Л., 1968.

Див.: Максимов В. В. Анализ системи научных отношений ученых по текстам их публикаций // Социальнопсихологические проблемы науки. - М., 1973.

Шорохова Е. В. Социальная психология (проблемы и задачи) // Методологические принципы социальной психологии. - М., 1975. - С. 9.

Encyclopedia of Psychology, vol. 1-3. - N.-Y., 1972-1973.

Шорохова Е. В. Развитие методологии советской психологии // Материалы IV Всесоюзного съезда общества психологов. - Тбилиси, 1971. - С. 253.

Сороковой А. Г. Социально-психологические основы руководства. - М., 1971. - С. 14.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - М., 1946. - С. 85.

Там же, с. 178.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. - М., 1957. - С. 264.

Там же, с. 226.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. - М., 1957. - С. 10.

Тюхтин В.С. О природе образа. - М., 1963. - С. 95.

Див.: Ярошевский М. Г. Специфика детерминации психических процессов // Вопросы философии. - 1972. - № 1.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М.: Политиздат, 1977. - С. 181.

Платон Соч., т. 2. - М., 1970. - С. 34.

Маркс К., Енгельс Ф.З ранніх творів. - K., 1973. - С. 552.

Див.: Ярошевский М.Г. Специфика детерминации психических процессов // Вопросы философии. - 1972. - № 1. - С. 98.

Мегрелидзе К. Р. Основные проблемы социологии мышления. - Тбилиси, 1973. - С. 156.

Див.: Ярошевский М.Г. История психологии. - М., 1966.

Див.: Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. -Л., 1968; Гальперин П. Я. Введение в психологию. - М., 1976; Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977; Надирашвили Ш. А. Понятие установки в общей и социальной психологии. - Тбилиси, 1974; Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. - М., 1966.

Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. - K., 1973. - С. 549.

Див. Шорохова Е. В. Принцип детерминизма в психологии // Методологические и теоретические проблемы психологии. - М., 1969. - С. 17.

Див. там само. - С. 14.

Ярошевский М. Г. Специфика детерминации психических процессов // Вопросы философии. - 1972. - № 1. - С. 100.

Мегрелидзе К. Р. Основные проблемы социологии мышления. - Тбилиси, 1973. - С. 126.

Шорохова Е. В. Принципы детерминизма в психологии // Методологические и теоретические проблемы психологии. - М., 1969. - С. 15.

Костюк Г. С. Принцип развития в психологии // Ме-тодологичеокие и теоретические проблемы психологии. -М., 1969.

Ленн В.1. Повне з1брання твор1в. - Т. 29. - С. 299.

Фрейд 3. О психоанализе. - М., 1913. - С. 43.

Див.: Валлон А. Психологическое развитие ребенка. -М., 1967. - С. 46.

Рубинштейн С. О. Основы общей психологии. - М., 1946. - С. 155.

Выготский С. Л. Воображение и творчество в детском возрасте. - 2-е изд. - М., 1967. - С. 7.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т. 3. - С. 35.

Басов М. Я. Избранные психологические произведения. - М., 1975.

Басов М. Я. Избранные психологические произведения. - М., 1975. - С. 269.

Див.: Джемс У. Психология. - СПб., 1905.

Див.: Выготский Л. С. Проблема развития в структурной психологии // Вступна стаття до книги Коффка К. Основы психического развития. - М.-Л., 1937. - С. ЬУ1.

Див.: Пиаже Ж. Избранные психологические труды. -М., 1969. - С. 218-220.

Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. -М., 1960. - С. 459.

Выготский Л.С. Проблема развития в структурной психологии // Вступна стаття до кн.: Коффка К. Основи психического развития. - М.-Л., 1934. - С. IX.

Яценко О.1. Революцшно-практичш засади д!алектич-ного матер!ал!зму // Фшософська думка. - 1971. - № 3. - С. 34.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т. 21. - С. 270.

Ярошевский М. Е. История психологии. - М., 1966. - С. 206.

Джемс В. Психология. - СПб, 1905. - С. 84.

Челпанов Е. Мозг и душа. - СПб, 1903. - С. 140.

Веккер Л. М. Восприятие и основы его моделирования. - Л., 1964. - С. 119.

Шерозия А. Е. К проблеме сознания и бессознательного психического. - Т. 1. - Тбилиси, 1969. - С. 137-138.

Дубровский Д. И. Психические явления и мозг. - М.,

- С. 60.

Веккер Л. М. Восприятие и основы его моделирования. -Л., 1964. - С. 19.

Ярошевский М. Е. История психологии. - М., 1966. - С. 55.

Спенсер Е. Основания психологии. - Т. 1. - СПб., 1876. - С. 138.

Ярошевский М. Е. История психологии. - М., 1966. - С. 278.

Ярошевский М. Е. История психологии. - М. 1966. - С. 307.

Сеченов И. М., Павлов И. П., Введенский Н. Е. Физиология нервной системы // Избранные труды. - Вып. 1. - М., 1952. - С. 387.

Потебня А. А. Мысль и язык. - Одесса, 1922. - С. 8

Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. -Харьков, 1930. - С. 112.

Там само.

Потебня А. А. Мысль и язык. - Одесса, 1922. - С. 118.

Веккер Л. М. Восприятие и основы его моделирования. - Л., 1964. - С. 121.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т. 23. - С. 81.

Веккер Л. М. Восприятие и основы его моделирования. - Л., 1964. - С. 117.

Ильенков Э. В. Идеальное // Философская энциклопедия. - Т. 2. - М., 1962. - С. 220.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. - М., 1957. - С. 41.

Там же, с. 38.

Рубинштейн С. Л. Основи общей психологии. - М., 1946. - С. 5.

Див.: Пономарев Я. А. Знание, мышление и умственное развитие. - М., 1967. - С. 17-82.

Див.: Копнин П. В. Логические основы науки. - К.,

- С. 160-161.

Спиркин А. Е Сознание и самосознание. - М., 1972. - С. 68.

Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. - М., 1960. - С. 408.

Дубровский Д. И. Психические процессы и мозг. - М. 1971. - С. 204.

Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. - М., 1972. -С. 59.

Там же, с. 60.

Выготский Л. С. Дефект и сверхкомпенсация // Умственная отсталость, слепота и глухонемота. - Л., 1928. - С. 57.

Сэв Л. Марксизм и теория личности. - М., 1972. - С. 336.

Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. - М., 1972. - С. 73.

Рубинштейн Л. С. Основы общей психологии. - М., 1946. - С. 5.

Ленін В. І. Повне зібрання творів. - Т. 18. - С. 220.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. - М., 1957. - С. 63.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. - М., 1957. - С. 126.

Там же, с. 265.

Леонтьев А. Н. Понятие отражения и его значение для психологии // Вопросы философии. - 1966. - № 12. - С. 53.

Аристотель О душе. - М., 1937. - С. 106, 88.

Ярошевский М. Г. История психологии. - М., 1966. - С. 72.

Ярошевский М. Г. Сеченовские идеи о мышечной чувствительности в свете теории отражения и кибернетики // Вопросы философии. - 1963. - № 10. - С. 24.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. - М., 1957. - С. 246.

Цит. за кн.: Роговин М.С. Введение в психологию. -М., 1969. - С. 336.

Жане П. Неврозы. - М., 1911. - С. 289.

Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. - М., 1966. - С. 341.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - М., 1946.- С. 506.

Веккер Л. М. Восприятие и основы его моделирования. - Л., 1964. - С. 104.

Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. - М., 1966. - С. 332.

Веккер Л. М. Восприятие и основи его моделирования. - Л., 1964. - С. 73.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. -М., 1973. - С. 367.

Маркс К, Енгельс Ф. Твори. - Т. 20. - С. 460.

Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. - М., 1974. - 2-е изд. - С. 237.

Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека. - Пермь, 1971. - С. 10-11.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - 1946. - С. 460.

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - М., 1969. - С. 63.

Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. - М., 1974. - 2-е изд. - С. 237.

Выготский Л. С. Структура интересов в переходном возрасте и интересы рабочего подростка // Вопросы педологии рабочего подростка. - М., 1929. - С. 42.

Там же, с. 44.

Мерлин В. С. Лекции по психологии мотивов человека. - Пермь, 1971. - С. 54.

Лингарт И. Процесс и структура человеческого учения. - М., 1970. - С. 112.

Анцыферова Л. И. Психология самоактуализирую-щейся личности в работах Абрагама Маслова // Вопросы психологии. - 1973. - № 4. - С. 175.

Ленін В.І. Повне зібрання творів. - Т. 36. - С. 178.

Див.: Брунер Д. Процесс учения. - М., 1962. - С. 48-49.

Маркс К.. Енгельс Ф. Твори. - Т. 23. - С. 313.

Сэв Л. Марксизм и теория личности. - М., 1972. - С. 454.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. - М.,

- С. 293.

Выготский Л. С. Структура интересов в переходном возрасте и интересы рабочего подростка // Вопросы педологии рабочего подростка. - М., 1929. - С. 43.

Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. - К., 1973. - С. 182.

Волков Г. Н. У колыбели науки. - М., 1971. - С. 194.

Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. - С. 81.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. -Одесса, 1900. - С. 102.

Див.: Анцыферова Л. И. Психологическая концепция Пьера Жане // Вопросы психологии. - 1969. - № 5. - С. 176-177.

Нуаре Л. Орудие труда и его значение в истории человечества. - Харьков, 1925. - С. 34-35.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. - М.,

- С. 413.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. -М., 1973. - С. 73.

Выготский Л. С. Педология подростка. - М., 1929. - С. 26.

Сэв Л. Марксизм и теория личности. - М., 1972. - С. 334- 335.

Див.: Ломов Б. Ф. Общение как проблема общей психологии // Методологические проблемы социальной психологии. - М., 1975. - С. 124.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т. 23. - С. 52.

Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. - М., 1971. - С. 205.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 46. - Ч. II. - С. 18.

Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. - М., 1971. - С. 185.

Зважаючи на те, що зміст категорії “свідомість” висвітлено з необхідною повнотою в працях О.М. Леонтьева (Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977), К.К. Платонова (О системе психологии. М., 1972), О. Г. Спіркіна (Сознание и самосознание. М., 1972), не будемо розкривати його детально, а відішлемо читача до зазначених джерел.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т. 23. - С. 313.

Мюнстерберг Г. Подсознательное // Новые идеи в философии. - Сб. 15. - СПб, 1914. - С. 56-57.

Выготский Л. С. Психология искусства. - М., 1968. - 2е изд. - С. 96.

Там ж е, с. 327.

Сэв Л. Марксизм и теория личности. - М., 1972. - С. 499, 500.

Выготский Л. С. Психология искусства. - М., 1968. - 2е изд. - С. 106.

Выготский Л. С. Психология искусства. - М., 1968. - 2-е изд. - С. 316-317.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т. 12. - С. 688.

Маркс К, Енгельс Ф. З ранніх творів. - К., 1973. - С. 551-552.

Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. - М, 1960. - С. 373.

Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. -М., 1960. - С. 200.

Там же, с. 155.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т. 3. - С. 34.

Цит. за кн.: Сэв Л. Марксизм и теория личности. -М., 1972. - С. 35.

Сэв Л. Марксизм и теория личности. - М., 1972. - С. 503.

Ярошевский Т. Личность и общество. - М., 1973. - С. 484.

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л., 1968. - С. 305.

Там же, с. 329.

Див.: Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. - М., 1974. - 2-е изд. - С. 432.

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л., 1968. - С. 308.

Джемс В. Психология. - СПб., 1905. - С. 157.

Ярошевский М.Г. Экзистенциальная психология и проблема личности // Вопросы психологии. - 1973. - № 6. - С. 29.

Анцыферова Л.И. Психологическая концепция Пьера Жане // Вопросы психологии. - 1969. - № 5. - С. 181.

Троицкий М.М. Наука о духе. - Т. 1-2. - М., 1882.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М., 1977. - С. 176.

Allport G. Personality. - NY, 1938. - Р. 48.162. Сэв Л. Марксизм и теория личности. - М., 1972. - С. 400-401.

Выготский Л.С. К вопросу о динамике детского характера // Педология и воспитание. - М., 1928. - С. 106.

Макаренко А. С. Педагогические сочинения. - М.-Л., 1943. - С. 180.

Див.: Pervin L.A. Personality. - N.-Y., 1970, розділ I.

Ленін В.І. Повне зібрання творів. - Т. 16. - С. 39.

Маркс К, Енгельс Ф. Твори. - Т. 1. - С. 228.

Платонов К.К. Проблемы способностей. - М., 1972. - С. 77.

Выготский Л.С. Избранные психологические произведения. - М., 1956. - С. 475; 469.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 1959. -С. 482.

Липкина А.И. Психология самооценки школьника: Автореферат докторской диссертации. -М., 1974. - С. 26.

Ленін В.І. Повне зібрання творів. - Т. 1. - С. 410.

Маркс К, Енгельс Ф. Твори. - Т. 3. - С. 70.

СэвЛ. Марксизм и теория личности. - М., 1972. - С. 515.

Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. - К., 1973. - С. 549.

Микулинский С.Р., Ярошевский М.Г. Восприятие открытия как науковедческая проблема // Научное открытие и его восприятие. -М., 1971. - С. 16.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 46, ч. II. - С. 110.

Анцыферова Л.И. Некоторые вопросы исследования личности в современной психологии капиталистических стран // Теоретические проблемы психологии личности. -М., 1974. - С. 294.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. -М, 1973. - С. 246.

Мегрелидзе К.Р. Основные проблемы социологии мышления. - Тбилиси, 1973. - С. 204, 206.

Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. - К., 1973. - С. 528.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т. 3. - С. 28.

Ярошевский М.Г. На путях к общей теории творчества // Художественное й научное творчество. - Л., 1972. - С. 37.

Ярошевский М.Г. На путях к общей теории творчества // Художественное и научное творчество. - Л., 1972. - С. 35.

Ярошевский М.Г. Категориальная регуляция научной деятельности // Вопросы философии. - 1973. - №11. - С. 85.

Ярошевский М.Г. Биография ученого как науковедческая проблема // Человек науки. - М., 1974. - С. 35.

Там само, с. 45.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М., 1946. - С. 537.

Рубинштейн С.Л. Проблеми общей психологии. -М., 1973. -С. 246.

Роменець В.А. Психолопя творчостт - К., 1971. - С. 175.

Анцыферова Л.И. Психология самоактуализирую-щейся личности в работах Абрагама Маслоу // Вопросы психологии. - 1974. - № 4. - С. 173.

Allport G. Becoming. - N.-Y., 1960.

Див.: Проблемы экспериментальной психологии личности //Уч. зап. Пермского пед. ин-та. - Т. 77, Вып. 6. -Пермь, 1970. - С. 63.

Див.: Ярошевский М.Г. Иван Михайлович Сеченов. -Л, 1968; та кн. Человек науки. - М., 1974.

Гегель Г.В. Соч. - Т. 3. - М, 1956. - С. 83.

Див.: Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности. - Казань, 1969.

Див.: Проблемы экспериментальной психологии личности // Уч. зап. Пермского пед. ин-та. - Т. 77, Вып. 7. -Пермь, 1970. - С. 52.

Лейтес Н.С. Об умственной одаренности. - М., 1960. -С. 78.

Макаренко А.С. Избранные педагогические произведения. - Кн. 4. - М, 1949. - С. 210.

Сэв Л. Марксизм и теория личности. - М., 1972. - С. 319.

Завантаження

Як цитувати