Models and schemes of prophylactic work of psychological service of university

Authors

  • Tetiana Nadvynychna candidate of psychological sciences, an assistant professor of psychology and social work department, head of the laboratory of psychological service of Ternopil National Economic University, Ternopil

Keywords:

system of higher education, university, student age, psychological service, professional activity, psycho-prophylactic, psycho-diagnostics, psycho-education, psycho-correction, psycho-hygiene

Abstract

In the proposed research implemented an attempted to determine and fill psycho-prophylactic direction of professional activity of specialists of psychological service of the university. For this, considering quite wide range of problem questions (illegibility of understanding the subject of psycho-prophylactic, uncertainty of its goals and methodological principles, absence of own specific forms and methods of work, etc.) that hinder competently determine this direction of activity as self-sufficient in theory and practice of psychological services of universities, proposed chronological scheme of establishment of the last one, whereby reflexived the main reasons of appearance such contradictions. Conducted system analysis made it possible not only singling out levels of organization-activity implementation of psycho-prophylactic but also made it possible to reveal their relationship to the basic structural components of work of psychologist-practitioner that actualized the question of the place and role of given direction in the structure of activity of the specified service. Due to imperfection of conceptual-categorical order demarcated and clarified a number of concepts, in particular concretized the most general in content and broad in scope and that’s why difficult signified concept “mental health” which on the one hand is the key to learning specified problem, and on the other - belongs to one of the most controversial for meaning-semantic filling. After analyzing themes and concepts and considering shortcomings which inherent to traditional approaches and the main – pushing from committing approach in methodology of psychological science and models of fully functional cycle of module-developing educational multi-process of innovation activity and psycho-didactical creativity of A. V. Furman, firstly presented theoretical model and matrix-table that in complementarity clarify, concretize and detail goal-content and instrumental enrichment of everyday psycho-prophylactic activity of specialists of PSU.

References

Belycheva S.A. Osnovy preventyvnoi psykholohyі / S.A. Belycheva. – M.: Red.-yzdat. tsentr Konsortsyuma “Sots.zdorove Rossyy”, 1993. – 56 s.

Boltivets S.I. Pedahohichna psykhohihiiena: teoriia ta metodyka : [monohrafiia] / Serhii Ivanovych Boltivets. – K.: Redaktsiia “Biuletenia Vyshchoi atestatsiinoi komisii Ukrainy”, 2000. – 302 s.

Verbytskyi A.A. Aktyvnoe obuchenye v vysshei shkole: kontekstnyi podkhod: [metod. posobye] Aleksandr A. Verbytskyi. – M.: Vysshaia shkola, 1991.– 207 s.

Vyhotskyi L.S. Pedahohycheskaia psykholohyia: / Lev Semenovych Vyhotskyi; [pod red. V.V. Davydova]. – M.: Pedahohyka, 1991. – 480 s.

Hekht K. Psykhohyhyena / K. Hekht. – M.: Prohress, 1979. – 246 s.

Holovyn S.I. Slovar praktycheskoho psykholoha: [Tekst] / S.I. Holovyn. – Mynsk: Kharvest, 2004. – 648 s.

Humeniuk (Furman) O.Y. Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu: [monohrafiia] / Oksana Yevstakhiivna Humeniuk (Furman). – Yalta – Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2008. – 340 s.

Dubrovyna Y.V. Predmet y zadachy shkolnoi psykholohycheskoi sluzhby / Yryna Dubrovyna // Voprosy psykholohyy. – 1988. – №5. – S. 44–54.

Dubrovyna Y.V. Shkolnaia psykholohycheskaia sluzhba: Voprosy teoryy y praktyky / Yryna Vladymyrovna Dubrovyna; Nauch.-yssled. yn-t obshchei y ped. psykholohyy Akad. ped. nauk SSSR. – M.: Pedahohyka, 1991. – 232 s.

Dubrovyna Y.V. (red.). Rukovodstvo praktycheskoho psykholoha : Psykholohycheskye prohrammy razvytyia v podrostkovom y starshem shkolnom vozraste: [uch. pos.]. – 3-e yzd., stereotyp. – M.: YTs “Akademyia”, 1998. – 128 s.

Diakonov Y.F. Medytsynskaia psykholohyia: [Tekst] / Y.F. Diakonov, A.Y. Kolchev, B.V. Ovchynnykov. – SPb.: VMedA, 2005. – 386 s.

Zhdanova S.P. Psykholohycheskoe soprovozhdenye professyonalnoho razvytyia studentov-psykholohov: dyss... kand. psykhol. n.: spets. 19.00.07 “Pedahohycheskaia y vozrastnaia psykholohyia” / Svetlana Petrovna Zhdanova. – Tomsk, 2007. – 132 s.

Zhydkova V.V. Razvytye psykholohycheskoi sluzhby pedahohycheskoho vuza: dyss… kand. psykhol. n.: spets. 19.00.07 “Pedahohycheskaia y vozrastnaia psykholohyia” / Vyktoryia Vyktorovna Zhydkova. – Kursk, 2006. – 138 s.

Karvasarskyi, B.D. Klynycheskaia psykholohyia / B.D. Karvasarskyi. – SPb.: Pyter, 2008. – 246 s.

Kovrova M.Y. Psykholohyia y psykhoprofilaktyka / M.Y. Kovrova. – SPb., 2005. – 286 s.

Kratkyi psykholohycheskyi slovar / pod red. A.V. Petrovskoho, M.H. Yaroshevskoho. – M.: Polytyzdat, 1985. – 684 s.

Lakosyna N.D. Medytsynskaia psykholohyia / N.D. Lakosyna, H.K. Ushakov. – 2-e yzd. – M.: Medytsyna, 1984. – 286 s.

Lesnova A.B. Psykhoprofylaktyka neblahopoluchnykh funktsyonalnykh sostoianyi / A.B. Lesnova, A.S. Kuznetsova. – M.: Polytyzdat, 1987. – 326 s.

Lychnost studenta y uspeshnost eho obuchenyia v VUZe: monohrafyia [Tekst] / V.A. Averyn, L.P. Kozyrevskaia, V.F. Borshchev / pod obshch. red. V.V. Shkaryna, V.A. Averyna. – N.Novhorod: NNHU, 1991. – 468 s.

Maleichuk H.Y. Psykhycheskoe y psykholohycheskoe zdorove: sravnytelnyi analyz poniatyi / H.Y. Maleichuk // Psykholohyia y shkola. – 2004. – №3. – S. 24–34.

Martynova T.N. Psykholoho-pedahohycheskaia podderzhka stanovlenyia y razvytyia lychnosty studenta v deiatelnosty psykholohycheskoi sluzhby vuza: dyss… kand. psykhol. n.: spets. 19.00.07 “Pedahohycheskaia y vozrastnaia psykholohyia” / Tatiana Nykolaevna Martynova. – Kemerovo, 1999. – 246 s.

Metelkova E.Y. Yffektyvnost raboty psykholoha v obrazovatelnom uchrezhdenyy / E.Y. Metelkova // Vestnyk praktycheskoi psykholohyy obrazovanyia. – 2007. – № 2(11). – S. 30–41.

Morozova N.V. Kontseptsyia psykholohycheskoi sluzhby obrazovanyia / N.V. Morozova, SV.

Kryvtsova, D.A. Yvanov, M.V. Levyt // Shkolnyi psykholoh. – 1999. – № 10. – S. 8–12.

Ovcharova R.V. Tekhnolohyy praktycheskoho psykholoha obrazovanyia: uch. pos. dlia stud. vuzov y prakt. rab-ov / R.V. Ovcharova. – M.: TTs “Sfera”, 2000. – 286 s.

Panok V.H. Psykholohichna sluzhba: [navch pos.] / V.H. Panok. – Kamianets-Podilskyi: Ruta, 2012. – 488 s.

Panok V.H., Ostrova V.D. Psykholohichna sluzhba vyshchoho navchalnoho zakladu (orhanizatsiino-metodychni aspekty) / Vitalii Panok, Valentyna Ostrova. – K.: “Osvita Ukrainy”, 2010. – 230 s.

Pakhalian V.Y. Psykhoprofylaktyka v praktycheskoi psykholohyy obrazovanyia / V.Y. Pakhalian. – M.: PER SY, 2003. – 348 s.

Pakhalian V.Y. Sluzhba praktycheskoi psykholohyy v obrazovanyy: sovremennoe sostoianye y perspektyvy razvytyia v Rossyy / V.Y. Pakhalian // Mahystr. – 1999. – № 5. – S. 69–84.

Platonov V.I. Delovye yhry: razrabotka, orhanyzatsyia, provedenye / V.I. Platonov. – M.: Yzd-vo Moskovskoho un-ta, 1991. – 548 s.

Praktycheskaia psykholohyia obrazovanyia / pod red. Y.V. Dubrovynoi: uch. dlia stud. vysshykh y srednykh spets. uch. zav-yi. – M.: TTs “Sfera”, 2000. – 246 s.

Psykhohymnastyka v trenynhe / pod red. N.I. Khriashchevoi. – SPb.: Yzd-vo “Rech”, 2006. – 286 s.

Psykholohyia zdorovia / pod red. H.S. Nykyforova. – SPb.: Pyter, 2000. – 468 s.

Psykholohiia vchynku: Shliakhamy tvorchosti V.A. Romentsia: zb. st. / uporiad P.A. Miasoid; vidp. red. A.V. Furman. – K.: Lybid, 2012. – 296 s.

Romenets V.A. Predmet i pryntsypy istoryko-psykholohichnoho doslidzhennia / Volodymyr Romenets // Psykholohia i suspilstvo. – 2013. – № 2. – S. 6–27.

Rokhlyn L.L. Psykhoprofylaktyka / L.L. Rokhlyn // Bolshaia medytsynskaia yntsyklopedyia: V 30-ty t. / AMN SSS; gl. red. B.V. Petrovskyi. – 3-e yzd. – M.: Sovet. yntsykl., 1983. – T.21. – S. 350–351.

Rukovodstvo praktycheskoho psykholoha: psykhycheskoe zdorove detei y podrostkov v kontekste psykholohycheskoi sluzhby / pod red. Y.V. Dubrovynoi. – M.: Akademyia, 1995. – 386 s.

Tarabakyna L.V. Ymotsyonalnoe zdorove shkolnyka v obrazovatelnom prostranstve / L.V. Tarabakyna. – N.Novhorod: NHTs, 2010. – 365 s.

Furman A. Paradyhma yak predmet metodolohichnoi refleksii / Anatolii V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. – 2013. – №3. – S.72–86.

Furman A. Heneza nauky yak hlobalna doslidnytska prohrama: tsyklichno-vchynkova perspektyva / Anatolii V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. – 2013. – №4. – S. 18–36.

Furman A.V. Vstup do teorii osvitnoi diialnosti: [kurs lektsii] / Anatolii V. Furman. – Ternopil: IESO, 2006. – 86 s.

Furman A.V. Systema innovatsiinoi osvitnoi diialnosti modulno-rozvyvalnoi shkoly ta yii kompleksna ekspertyza / Anatolii V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. – 2005. – № 2. – S.29–75.

Furman A., Nadvynychna T. Diahnostychnyi napriam uzmistovlennia diialnosti psykholohichnoi sluzhby universytetu /Anatolii V. Furman, Tetiana Nadvynychna // Psykholohiia i suspilstvo. – 2014. – №3. – S. 69–101.

Furman A., Nadvynychna T. Psykholohichna sluzhba universytetu: vid modeli do tekhnolohii / Anatolii V. Furman, Tetiana Nadvynychna // Psykholohiia i suspilstvo. – 2013. – №2. – S. 80–104.

Furman A.V. Vitakulturne obgruntuvannia praktychnoi psykholohii /Anatolii V. Furman // Praktychna psykholohiia i sotsialna robota. – 2003. – №4. – S. 23–27.

Kharytonova T.E. Ontolohyia, spetsyfyka y osobennosty orhanyzatsyy psykhoprofylaktyky v deiatelnosty praktycheskoho psykholoha: dyss… dokt. psykhol. n.: 19.00.07. “Pedahohycheskaia psykholohyia” / Kharytonova Tamara Hennadevna. – Nyzhnyi Novhorod, 2012. – 468 s.

Kharytonova T.H. Psykhoprofylaktyka: metodycheskye rekomendatsyy dlia studentov / T.H. Kharytonova. – N.Novhorod: NNHASU, 2011. – 286 s.

Iatsenko T.S. Teoriia i praktyka hrupovoi psykhokorektsii: aktyvne sotsialno-psykholohichne navchannia: [navch. pos.] / T.S. Yatsenko. – K.: Vyshcha shkola, 2004. – 649 s.

Issue

Section

Статті

How to Cite

Nadvynychna, Tetiana. “Models and Schemes of Prophylactic Work of Psychological Service of University”. Psyhology & Society, no. 1, Mar. 2019, pp. 114-33, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/enpis/article/view/912.