РЕФЛЕКСІЯ ЛОГІЧНОЇ КОРЕКТНОСТІ В СОЦІОЛОГІЇ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІСТИКИ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Олена Коваленко

Анотація


У статті розкриваються основні передумови виникнення соціологіс-тики, якими, з одного боку, є актуальність пошуку шляхів розв’язання проблеми логічної коректності в соціології, з іншого - складність використання логічних засобів у цій науці (мультипарадигмальність, багатомовність тощо). Розкривається концептуальний зміст соціологістики шляхом окреслення змісту цього поняття. Описуються перспективи розвитку соціологістики, головно дослідницьких і технологічних досліджень, які можуть здійснюватися у її рамках. Пропонується апробована соціологістична технологія визначення змісту та обсягу соціологічних понять. Частково висвітлюються результати проведеного дослідження.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Зиновьев А. Предмет и методы логической социологии // Социально-гуманитарные знания. - 2000. - №6. - С. 130-139.

Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. - Київ: Тандем, 1998. - 272 с.

Тощенко Ж. Т. О понятийном аппарате социологии // Социологические исследования. - 2002. - №9. - С. 3-16.

Головаха Є. Соціологічне знання: специфіка, критерії науковості та перспектива розвитку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - №1. - С. 5-14.

Бороноев А.О, Смирнов П.И. О понятиях “общество” и “социальное” // Социологические исследования. - 2003. - №2. - С. 3-13.

Логистика / Кондаков Н.И. // Логический словарь-справочник. - М.: Наука, 1976. -С. 300.

Ценжарик М.К. Сравнительный анализ организации логистики в России и европейских станах // КОПАРА-ТИВИСТИКА-ІІІ: Альманах сравнительных социогума-нитарных исследований. - СПб.: Социологическое общество и. М.М. Ковалевского, 2003. - С. 296-307; С. 296-307.

Пятилетка специальности “Логистика” // Логистика. -2006. - № 1. - С. 41-42.

Математическая логика / Кондаков Н.И. // Логический словарь-справочник. - М.: Наука, 1976. - С. 333-341.

Переверзев В.Н. Логистика. Справочная книга по логике. - М.: Мысль, 1995. - 221 с.

Смелзер Н.Дж. О компаративном анализе, междисциплинарности и интернационализации в социологии // Социологические исследования. - 2004. - 11. - С. 3-16.

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство / Пер. з німецьк. - Львів: Літопис, 2000. - 320 с.

Матусевич В. Соціальний інститут: функція, генеза, структура // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. -№4. - С. 43-56.

Социология. Основы общей теории / Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - М.: Норма, 2003. - 912 с.

Коваленко О.В. Образ мислення соціолога в полі те-оретико-пізнавальних проблем соціології // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. - Серія №11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. -Випуск 3. - С. 49-59.

Яковенко Ю.І. Епістемологічні питання щодо ідентифікації громадської думки // Наукові записки. КНУ імені Т.Г.Шевченка. Факультет соціології та психології. - 2004. - Т. V. -С. 100-109.

Тарасенко В. Дивовижна “ненаука” соціологія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - №2. - С. 5-23.

Мнацаканян М.О. Мыслим ли мы социологически? // Социологические исследования. - 2003. - №6. - С. 73-77.

Бурдье П. Оппозиции современной социологии // Социологические исследования. - 1996. - №5. - С. 36-50.

Руткевич М.Н. Естествознание и социология. О правомерности трансляции понятий // Социологические исследования. - 2002. - №3(215). - С. 12-19.

Общая социология / Под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 654 с.

Фролов С.С. Социология. - М.: Гардарики, 2002. - 344 с.

Социология. Основы общей теории / Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - М.: Норма, 2003. - 912 с.

Волков Ю. Г., Мостовая И.В. Социология / Под ред. проф.

В.И. Добренькова. - М.: Г ардарики, 2001. - 432 с.

Соціологія / За ред. В.М. Пічі. - Львів: Новий світ-2000, 2002. - 312 с.

Герасимчук А.А., Палеха Ю.І, Шиян О.М. Соціологія. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 246 с.

Забродин В.Ю. Социология: экзаменационные ответы для студентов вузов. - СПб.: Питер, 2006. - 160 с.

Некрасов А.И. Соціологія. - X.: “Одисей”, 2004. - 304 с.

Соціологія / А.А. Радугин, К.А. Радугин. - М.: Владос, 1995. - 192 с.

Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. - К.: Лібра, 2002. - 256 с.

Якуба О.О. Соціологія. - Харків: Константа, 1996. - 192 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)