Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Вимоги до публікацій у журналі "ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО”

Наукова стаття має структурно містити підрозділи, що виділяються напівжирним шрифтом як підзаголовки:
1. Постановка суспільної проблеми.
2. Мета (цілі і завдання) дослідження.
3. Авторська концепція, або авторська ідея.
4. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
5. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
6. Виклад основного матеріалу дослідження й отриманих наукових результатів.
7. Висновки і перспективи подальших розвідок.
8. Література (оформлена згідно з чинними вимогами), а також транслітерація літератури латинськими літерами (references).
9. Дві анотації 
(не менше 2 тисяч знаків) українською та англійською мовами, що відображають сутнісний зміст статті. 
10. Ключові слова 
до анотацій, подані двома мовами (не менше шести).
11. Код УДК.
12. Обов’язковою є реєстрація автора в базах ORСID та ResearcherId.


Редакція приймає наукові статті, які набрані у текстовому редакторі Word усіх версій (формати doc, rtf), кеглем 14 пт, шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервали. Автор несе персональну відповідальність за правильність і достовірність пропонованого наукового матеріалу. Редакція зберігає за собою право наукового та літературного редагування. Рукописи рецензуються двома рецензентами (докторами наук з фахового профілю) і можуть повертатися автору на доопрацювання. Питання про час та дату публікації статті вирішує головний редактор видання.

Автор вказує своє ПІБ, поштову та електронну адреси, службовий і домашній телефони, посаду, науковий ступінь, вчене звання, короткі біографічні відомості про себе, в т. ч. індивідуальні авторські коди ORCID, ResearcherID та ін. Для потенційних авторів річна передплата на журнал обов’язкова (необхідно надіслати скан або фото бланку передплати). До редакції надсилається один примірник тексту, в т. ч. таблиці, схеми, рисунки на окремих сторінках, електронний варіант обов’язково дублюється електронним листом. Стаття нумерується без пропусків і буквених позначень.

Приймаються публікації українською та англійською мовами.
 

Відомості про автора (авторів) – заповнені надсилаються до редакції разом зі статтею:

 

Українською мовою

Англійською мовою

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

Науковий ступінь

 

 

Учене звання

 

 

Посада

 

 

Кафедра

 

 

Місце роботи (вищий навчальний заклад, кафедра без скорочень)

 

 

Напрямок наукової діяльності

 

 

Поштова адреса надсилання видання

 

 

Електронна адреса

 

 

Службовий номер телефону

 

 

Мобільний номер телефону

 

 

ID (системи наукової ідентифікації)

 

ORCID (http://orcid.org/)

 

 

ResearcherID (http://www.researcherid.com)

 

 

Назва статті

 

 

Анотація розширена

Не менше 2000 знаків

Не менше 2000 знаків

Ключові слова

 

 

 

Вимоги до подання

Усі подані матеріали повинні відповідати наступним вимогам.

  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом.
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.