Potential as a psycho-spiritual givens of personality

Authors

  • Jaroslava Buherko Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Psychology and Social Work of Ternopil National Economic University, permanent author of the journal Psychology and Society, Ternopil. ORCID: 0000-0002-9138-5350 ResearcherID: G-6144-2017 http://orcid.org/0000-0002-9138-5350

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.068

Keywords:

potential, psycho-spiritual development of the personality, being existence, intentionality, life-creating activity of the personality

Abstract

A methodological comprehension of the human potential as a complex unique noumenal-phenomenal givens of its spiritual life is done in the article, it is indicated on the and interrelation of Human and the World, their universal equivalence, which is manifested in the intentionality of the human way of existence and the transcendental nature of the act. In the perspective of the logical-canonical structure of V. A. Romenets’ action and the cyclic-action approach of A.V. Furman, five levels of human potential deployment are singled out: 1) potential as a source, internally inherent strength of human – unconscious, not potentiated, correlated with eternity energy, expressed in the intentionality of human existence, is represented immanently by the existing mental experience of personality (pre-situational component of the act); 2) potential as a reserve of unmanifested man’s capabilities, actualization of which depends on available in him potencies as personality and real (specific) situations of life activity (situational component); 3) potential as a resource of the psycho-spiritual world of man, characterizing the dynamics of his individual functioning and determined by the value-semantic structure of personality (motivational component); 4) potential as an opportunity to manifest the potential abilities of a person to productive self-creation through the transformation of organized existing energy of his self-activity into the internal freedom of individuality (effective component); 5) potential as an inexhaustible spiritual beginning reinforced by the transcendental ability of man to go beyond the boundaries of the existing and acquire a qualitatively new level of self-deployment of Self, which foresees the definition of the spiritual guidelines of his appointment-mission in the world, the discovery for himself the meaning of being and the meaning of life (post-action component of the deed). At the same time, the basic modes-components of the human potential, synergistically combined and qualitatively peculiar, which characterize its action life activity as a personality in its process-dynamic and time-spatial dimensions, are analyzed in the work, the following components of the potential are described: existential (source of potential human lifestyle associated with the metaphysical sacred reality), life (the modality of the existential space of man, vital capacity of the deployment of its activity), subjective (resource of vital achievements of a person, its self-regulating ability to realize spiritual intentions), personal (enable self-creation processes, achieving personal maturity), spiritual (immanent transcendent expression of human nature).

References

Ananev B.H. Chelovek kak predmet poznanyia. B.H. Ananev. L. : LHU, 1968. 338 s.

Akademik V.A. Romenets: tvorchist i pratsi : zb. st. uporiad. P.A. Miasoid; vidp. red. L.O. Shatyrko. K.: Lybid, 2016. 272 s.

Bouеn M. Dukhovnost y lychnostno-tsentryrovannуi podkhod. Miurrei Bouеn. Voprosу psykholohyy. 1992. № 3-4. S.29-35.

Berdiaev N.A. Dyalektyka bozhestvennoho y chelovecheskoho. Nykolai Aleksandrovych Berdiaev. M.: AST; Khar’kov: Folyo, 2003. 620 c.

Berdiaev N. A. O rabstve y svobode cheloveka. Opуt personalytycheskoi metafyzyky. N.A. Berdiaev. Paryzh: YMCA Press, 1939. 224 c.

Buherko Ya.M. Problema vzaiemozviazku dushevnoho i dukhovnoho: psykholohichnyi analiz. Ya.M. Buherko. Naukovyi visnyk Chernivets’koho universytetu. Ser. Pedahohika ta psykholohiia. Vyp.743. Chernivtsi: Chernivets’kyi nats. un-t, 2015. S. 11-15.

Buherko Ya.M. Refleksuvannia yak zasadnycha umova samobuttia liudyny. Ya.M. Buherko. Vitakulturnyi mlyn NDI metodolohii ta osvitolohii. 2008. Modul 7. S. 34-37.

Vasyliuk F.E. Psykholohyia perezhyvanyia (analyz preodolenyia krytycheskykh sytuatsуi). F.E. Vasyliuk. M.: Yzd-vo MHU, 1984. 200 s.

Velychko S.V. Rol’ lychnostnoho potentsyala v protsessakh sotsyalnoi readaptatsyy S.V. Velychko . Perspektyvnуe ynformatsyonnуe tekhnolohyy y yntellektual’nуe systemу. 2004. № 1 (17). S. 126-130.

Vitakulturnyi mlyn : metodolohichnyi almanakh. hol. red.-kons. A.V. Furman. 2005-2018. Moduli 1-20.

Hehel H.-V.-F. Fylosofskaia propedevtyka. Hehel H.-V.-F. Rabotу raznуkh let: V 2 t. M.: Mуsl’, 1971. T. 2. S. 5-210.

Huketlova D.M. Chelovecheskyi potentsyal kak yntehralnoe poniatye v kontekste problemу yndyvydualno-lychnostnoho razvytyia. D.M. Huketlova. Zhurnal nauchno-pedahohycheskoi ynformatsyy. 2010. № 4.

Humeniuk (Furman) O. Psykholohiia Ya-kontseptsii : [monohrafiia]. Oksana Yevstakhiivna Humeniuk (Furman). Ternopil: Ekonomichna dumka, 2002. 186 s.

Humeniuk (Furman) O. Dukhovno-universumne samotvorennia. tsentralna lanka psykholohichnoho vplyvu. Oksana Humeniuk (Furman). Psykholohiia i suspilstvo. 2003. № 4. S. 33-76.

Humeniuk (Furman) O. Tsinnisno-indyvidualnisnyi samovplyv u strukturi modulno-rozvyvlnykh vzaiemostosunkiv . Oksana Humeniuk (Furman). Psykholohiia i suspilstvo. 2003. № 3. S.78-96.

Zarakovskyi H.M., Psykholohycheskyi potentsyal yndyvyda і populiatsyy. H.M. Zarakovskyi, H.B. Stepanova . Chelovek. 1998. № 3. S. 50-60.

Zaslavskaia T.Y. Chelovecheskyi potentsyal v sovremennom transformatsyonnom protsesse . T.Y. Zaslavskaia. Obshchestvennуe nauky і sovremennost. 2005. № 4. S. 13-25.

Kal’ba Ya. Vchynkovyi potentsial osobystosti uchnia yak predmet psykholohichnoho analizu. Yaroslava Kal’ba. Psykholohiia i suspilstvo. 2011. № 2. S.148. 163.

Koval’ova T. Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannia intehralnoi kontseptsii samoaktualizatsii v suchasnii psykholohii. Tetiana Koval’ova. Psykholohiia i suspilstvo. 2010. № 2. S. 140-163.

Kraeva O.L. Dyalektyka potentsyala cheloveka: [monohrafyia]. O.L. Kraeva. M.; N. Novhorod: Nyzhehorodskaia hosudarstvennaia s-kh akademyia, 1999. 192 s.

Lychnostnуi potentsyal: struktura y dyahnostyka. Avt. kol.: A.Zh. Averyna, L.A. Aleksandrova, Y.A. Vasylev y dr. M. : Smуsl, 2011. 679 s.

Mamardashvyly M. Kak ya ponymaiu fylosofyiu. Merab Mamardashvyly. M.: Prohress, 1990. - 368 s.

Manokha I.P. Psykholohiia potentsialu indyvidualnoho buttia liudyny: ontolohichno oriientovanyi pidkhid. Iryna Petrivna Manokha. avtoref. dys. …doktora psykhol.nauk: 19.00.01. K., 2003.- 45 s.

Markov V.N. Potentsyal lychnosty. V.N. Markov, Yu.V. Syniahyn. Mіr psykholohіі. 2000. № 1. S. 250-262.

Matiushkyn A.M. Problemnуe sytuatsyy v mуshlenyy y obuchenyy. A.M. Matiushkyn. M.: Pedahohyka, 1972. 208 s.

Moliako V. Tvorchyi potentsial liudyny yak psykholohichna problema. Valentyn Moliako . Psykholohiia i suspilstvo. 2007. № 4. S. 6-10

Miasyshchev V.N. Psykholohyia otnoshenyi [Іzbrannуe psykholohycheskye trudу]. pod red. A. A. Bodaleva. M.: Іzd-stvo “Іnstytut praktycheskoi psykholohyy”, Voronezh: NPO “MODЕK”, 1995. 356 s.

Noveishyi fylosofskyi slovar’: 3-e yzd., yspravl. Mn.: Knyzhnуi Dom. 2003. 1280 s. (Mіr еntsyklopedyi).

Oleksiuk V. Tvorchyi potentsial osobystosti yak zmistovyi aspekt yii zhyttievoho shliakhu. Viktoriia Oleksiuk. Psykholohiia i suspilstvo. 2006. № 3. S. 85-89.

Pankova S.N. Smуslу і sotsyalnуe resursу realyzatsyy lychnostnoho potentsyala. S.N. Pankova, E.B.Arkhypova. Sovremennуe yssledovanyia sotsyalnуkh problem (sotsyalnуi nauchnуi zhurnal), Modern Research of Social Problems.- № 11 (67), 2016. S.333-342.

Podshyvalkina V. Sotsialni umovy ta psykholohichni vymiry tendentsii vykorystannia potentsialu osobystosti. Valentyna Podshyvalkina. Psykholohiia i suspilstvo. 2009. № 4. S.127-137.

Psykholohiia vchynku: Shliakhamy tvorchosti V. A. Romentsia : [zb. st.]. uporiad. P.A. Miasoid; vidp. red. A. V. Furman. K. : Lybid, 2012. 296 s.

Revasevych I. Problema vyokremlennia ta intehruvannia form zhyttiezdiisnennia liudyny u sviti. Iryna Revasevych. Psykholohiia i suspilstvo. 2015. № 3. S. 105-114.

Revasevych I. Chynnyky samoaktualizatsii osobystosti u vitakul’turnomu osmyslenni. Iryna Revasevych, Irade Khaspolatova. Vitakulturnyi mlyn. 2017. Modul 19. S. 41-45.

Romenets V.A. Istoriia psykholohii ХХ stolittia: [navch. posib.]. Volodymyr Andriiovych Romenets, Iryna Petrivna Manokha. K.: Lybid, 1998. 992 s.

Romenets V.A. Istoriia psykholohii ХІХ. pochatku ХХ stolittia: [navch. posib.]. Volodymyr Andriiovych Romenets. K.: Vyshcha shkola, 1995. 614 s.

Savchyn M. Zdatnosti osobystosti: [ monohrafiia]. Myroslav Savchyn. K. : VTs “Akademiia”, 2016. 288 s.

Sartr Zh.-P. Bуtye і nychto: Opуt fenomenolohycheskoi ontolohyy. Zhan Pol Эmar Sartr. M.: Respublyka, 2000. 639 s.

Sotsyolohycheskaia еntsyklopedyia: v 2 t. Rukovodytel nauchnoho proekta H. Yu. Semyhyn, hlavnуi redaktor V. N. Yvanov. M.: Mуsl, 2003. 863 s.

Tytarenko T.M. Zhyttievyi svit osobystosti: u mezhakh i za mezhamy budennosti: [nauk. vydannia]. Tetiana Mykhailivna Tytarenko. K.: Lybid, 2003. 376 s.

Fylosofyia: Еntsyklopedycheskyi slovar’. Pod red. A.A. Іvіna. M.: Hardaryky, 2004. 1072 s.

Fomyn V.N. K opredelenyiu poniatyia lychnostnoho potentsyala. V. N. Fomyn. Problemу pedahohyky і psykholohyy. 2013. № 4. S.244-249.

Frank S.L. Real’nost’ і chelovek. Metafyzyka chelovecheskoho bуtyia [Elektronnyi resurs] : S. L. Frank.- Rezhym dostupu : http://www.magister.msk.ru/library/philos/frank/frank006.htm

Frankl V. Chelovek v poyskakh smуsla. M.: Prohress, 1990. 204 s.

Fromm Е. Psykhoanalyz і еtyka. Еrykh Fromm. M.: OOO Іzd-vo AST-LTD, 1998. 568 s.

Fromm Е. Chelovecheskaia sytuatsyia. Еrykh Fromm. M.: Smуsl, 1995. 240 s.

Furman A. A. Psykholohiia osobystosti: tsinnisno-oriientatsiinyi vymir : [monohrafiia]. Anatolii Anatoliiovych Furman. Odesa: ONPU; Ternopil: TNEU, 2016. 312 s.

Furman A. A. Psykholohiia smyslozhyttievoho rozvytku osobystosti : [monohrafiia]. Anatolii Anatoliiovych Furman. Ternopil: TNEU, 2017. 508 s.

Furman A. V. Vchynkove zhyttiezdiisnennia osobystosti: kontury metodolohamy kontseptyzatsiii. A.V. Furman, A. A. Furman. Vitakulturnyi mlyn. 2018. Modul 20. S. 4-19.

Furman A. V. Heneza nauky yak hlobalna doslidnytska prohrama: tsyklichno-vchynkova perspektyva. Anatolii V.Furman. Psykholohiia i suspilstvo. 2013. №4. S.18-36.

Furman A. V. Katehoriina matrytsia vzaiemozviazku obraziv subiektyvnoi realnosti i psykholohichnykh chynnykiv samoaktualizatsii dorosloho. Anatolii V. Furman , Tetiana Kovalova. Psykholohiia i suspilstvo. 2011. № 4. S. 72-81.

Furman A. V. Modulno-rozvyvalnyi orhprostir metodolohuvannia: arhumenty rozshyrennia. Anatolii V.Furman. Psykholohiia i suspilstvo. 2017. №1. S.34. 49.

Furman A. V. Paradyhma yak predmet metodolohichnoi refleksii. Anatolii V. Furman . Psykholohiia i suspilstvo. 2013. № 3. S. 72-85.

Furman A. V., Hirniak H. S., Hirniak A. N. Psykhodydaktyka proektuvannia navchalno-knyzhkovykh kompleksiv dlia studentiv VNZ: [monohrafiia]. Anatolii Vasylovych Furman, Halyna Stepanivna Hirniak, Andrii Nesterovych Hirniak. Ternopil: Ekonomichna dumka, 2012. 328 s.

Furman A. V. Tolerantnist yak predmet ontofe-nomenolohichnoho dyskursu. Anatolii V. Furman, Ol’ha Shaiuk. Psykholohiia i suspilstvo. 2015. № 3. S. 31-61.

Furman O. Prostir i chas u psykholohichnomu dyskursi. Oksana Furman. Psykholohiia i suspilstvo. 2017. №1. S.79. 132.

Khaustova O. V. Potentsial osobystosti yak dzherelo profesiino-tvorchoho rozvytku vchyteliv. O. V. Khaustova . Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. 2013, vyp. 31 (84). S. 386-393.

Chaplyhin O. K. Tvorchyi potentsial liudyny yak predmet sotsialno-filosofskoi refleksii : avtoref. dys. .. d-ra filos. nauk : spets. 09.00.03 . O.K. Chaplyhin, Khark. viisk. un-t. Kharkiv, 2002. 31 s

Shandruk S. K. Psykholohiia profesiinykh tvorchykh zdibnostei : [monohrafiia]. Serhii Kostiantynovych Shandruk. Ternopil: Ekonomichna dumka, 2015. 357 s.

Shandruk S. Tvorchist yak upotuzhnennia zdibnostei osobystosti. Serhii Shandruk. Psykholohiia i suspilstvo. 2015. № 3. S. 86-90.

Shaiuk O. Tolerantnist yak sutnisna kharakterystyka profesiinoho spilkuvannia. Ol’ha Shaiuk. Psykholohiia i suspilstvo. 2010. № 2. S. 169-177.

Iamnytskyi V.M. Subiektnist ta chynnyky zhyttietvorchoi aktyvnosti osobystosti. V.M. Iamnytskyi. Psykholohiia: realnist i perspektyvy. Zbirnyk naukovykh prats RDHU, 2013. vyp. 2. S.27-31.

Maslov A. H. Toward a psychology of being. Abraham H Maslow. New York : Van Nostrand. 1968.

Maslov A. H. The farther reaches of human nature. Abraham H Maslow. - New York, NY, US: Arkana. 1971. 423 s.

Issue

Section

Статті

How to Cite

Buherko, Jaroslava. “Potential As a Psycho-Spiritual Givens of Personality”. Psyhology & Society, no. 1-2, Mar. 2019, pp. 68-82, https://doi.org/10.35774/pis2018.01.068.