Applied psychology in the pedagogical practice of Ukraine

Authors

  • Vitaliy Panok Doctor of Psychological Sciences, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Member of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine, Director of the Ukrainian Scientific and Methodological Center for Practical Psychology and Social Work of the National Academy of Sciences of Ukraine, member of the editorial board of the journal Psychology and Society, Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.094

Keywords:

applied psychology, pedagogical practice, scientific psychology, psychological service, practical psychologist, principles, methodology, psychological technology, professional training

Abstract

The research is devoted to the historical review of the implementation of the achievements of applied psychology into the domestic pedagogical practice that institutionalized in twenty-five years of activity of the Ukrainian Scientific and Methodological Center of Practical Psychology and Social Work of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Methodological vectors of the study of the phenomenon of psychological practice are reflexively outlined in it, distinction of applied, scientific, non-scientific and everyday branches of psychological knowledge is carried out, the role and place of applied psychology in the system of psychological knowledge and social practice is defined. The practical application of the obtained results found its reflection in the development and empirical implementation of organizational-functional models, principles and methodical support of the activity of the psychological service of the national education system.

References

Abramova G.S. Vvjedjenije v praktichjeskuju psihologiju. G.S. Abramova. Еkatjerinburg : Djelovaja kniga ; M. : ACADEMIA, 1995. 224 s. [In Russian].

Ahresiia. Aneksiia. Konflikt. Sotsialno-pedahohichna ta psykholohichna vidpovid na vyklyky dlia ditei : metodychni rekomendatsii dlia pedahohiv doshkilnykh navchalnykh zakladiv. avt. kol. za zah. red. Levchenko K.B., Panka V.H., Kovalchuk L.H. K. : Ahentstvo “Ukraina”. 2016. 100 s. [In Ukrainian].

Anan’jev B.G. Chjelovjek kak prjedmjet poznanija. B.G. Anan’jev. Izbr. psihol. trudy : v 2-h t. M. : Pjedagogika, 1980. T.1. S. 16-178 [In Russian].

Bondarenko O.F. Psykholohichna dopomoha osobystosti. O.F. Bondarenko. Kharkiv : Folio, 1996. 237 s. [In Ukrainian].

Vygotskij L.S. Istorichjeskij smysl psihologichjeskogo krizisa. L.S. Vygotskij. Sobr. soch.: v 6 t. M. : Prosvjeschjenije, 1982. T.1. S. 291-436 [In Russian].

Hlybynne piznannia samodepryvatsii psykhiky maibutnoho psykholoha : [Monohrafiia]. T.S. Yatsenko, V.I. Bondar. K. : NPU imeni M. Drahomanova, 2016. 384 s. [In Ukrainian].

Zakhyst prav dytyny v diialnosti sotsialnoho pedahoha navchalnoho zakladu : [Metod. rek.]. avt. kol. za. red.: Yu.A. Lutsenka, V.H. Panka. K. : UNMTs praktychnoi psykholohii i sotsialnoi roboty, 2016. 73 c. [In Ukrainian].

Kostjuk G.S. Pjedologija. G.S. Kostjuk. K. : Rad. shkola, 1933. 357 s. [In Russian].

Kremen V.H. Filosofiia: Myslyteli. Idei. Kontseptsii : [Pidruch.]. V.H. Kremen, V.V. Ilin. K. : Knyha, 2005. 525 s. [In Ukrainian].

Maximjenko S.D. Gjenjezis suschjestvovanija lichnosti: [Monografija]. S.D. Maximjenko. K. : KMM, 2006. 240 s. [In Russian].

Maslow A. Psihologija bytija. A. Maslow. M. : Vakljer, 1997. 302 s. [In Russian].

Mjerlin V.S. Ochjerk intjegral’nogo issljedovanija individual’nosti. V.S. Mjerlin. M. : Pjedagogika, 1986. 256 s. [In Russian].

Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini. Nats. akad. ped. nauk Ukrainy ; [redkol.: V.H. Kremen (holova), V.I. Luhovyi (zast. holovy), A.M. Hurzhii (zast. holovy), O.Ia. Savchenko (zast. holovy)] ; za zah. red. V.H. Kremenia. K. : Pedahohichna dumka, 2016. 448 s. [In Ukrainian].

Osnovy praktychnoi psykholohii: [pidruchnyk dlia studentiv VZO]. ker. kol. avt. V. Panok; N. Chepelieva, T. Tytarenko [ta in.]. K. : Lybid, 2006. 536 s. [In Ukrainian].

Panok V.H. Psykholohichna sluzhba vyshchoho navchalnoho zakladu (orhanizatsiino-metodychni aspekty): [metod. posib.]. V.H. Panok, V.D. Ostrova. K. : Osvita Ukrainy, 2010. 230 s. [In Ukrainian].

Panok V.H. Psykholohichna sluzhba : [navch.-metod. posib. dlia studentiv i vykladachiv]. V.H. Panok. [2-e vyd., ster.]. Kamianets-Podilskyi : Drukarnia Ruta, 2013. 328 s. [In Ukrainian].

Panok V.H. Prykladna psykholohiia. Teoretychni problemy : [Monohrafiia]. V.H. Panok. K. : Nika-Tsentr, 2017. 188 s. [In Ukrainian].

Pjetrovskij A.V. Istorija i tjeorija psihologii. A.V. Pjetrovskij, M.G. Jaroshjevskij. Rostov-na-Donu, 1996. T.1. 464 s. [In Russian].

Piazhje Zh. Izbrannyje psihologichjeskije trudy. Zhan Piazhje. M. : Prosvjeschjenije, 1969. 659 s. [In Russian].

Psykholohichna sluzhba : Pidruch. [V.H. Panok (nauk. red.), A.H. Obukhivska, V.D. Ostrova ta in.]. K. : Nika-Tsentr, 2016. 362 s. [In Ukrainian].

Romenets V.A. Istoriia psykholohii XX stolittia. V.A. Romenets, I.P. Manokha. K. : Lybid, 1998. 990 s. [In Ukrainian].

Rubinshtjejn S.L. Osnovy obschjej psihologii. S.L. Rubinshtjejn. SPb : Pitjer, 2002. 720 s. [In Russian].

Statystychnyi biuleten pokaznykiv rozvytku psykholohichnoi sluzhby ta psykholoho-medyko-pedahohichnykh konsultatsii za 2015-2016 navchalnyi rik. [Horlenko V.M., Lunchenko N.V., Melnyk A.A. ta in.]. K. : UNMTs praktychnoi psykholohii i sotsialnoi roboty, 2016. 49 s. [In Ukrainian].

Frankl V. Chjelovjek v poiskah smysla. Viktor Frankl. M. : Progrjess, 1990. 368 s. [In Russian].

Freud S. Vstup do psykhoanalizu. S. Freud. K. : Osnova, 1998. 709 s. [In Ukrainian].

Fromm Е. Imjet’ ili byt’. Еrih Fromm. K. : Nika-Cjentr, 1998. 400 s. [In Russian].

Furman A.V. Vstup do shkilnoi praktychnoi psykholohii : [monohrafiia]. A.V. Furman. K. ; Donetsk : Rovesnyk, 1993. 52 s. [In Ukrainian].

Furman A. Psykholohichna sluzhba universytetu: vid modeli do tekhnolohii. A. Furman, T. Nadvynychna. Psykholohiia i suspilstvo. 2013. №2. S. 80-104 [In Ukrainian].

Furman A.V. Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia : [Monohrafiia]. A.V. Furman. Ternopil : TNEU, 2016. 378 s. [In Ukrainian].

Issue

Section

Статті

How to Cite

Panok, Vitaliy. “Applied Psychology in the Pedagogical Practice of Ukraine”. Psyhology & Society, no. 4, Mar. 2019, pp. 94-108, https://doi.org/10.35774/pis2017.04.094.