АГРАРНИМ ТИП МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ІНТЕНЦІЙ

Ярослав Мельник, Наталія Криворучко

Анотація


У статті здійснена спроба узагальнити багаторічний досвід спостереження та вивчення ментальної типології. Пропонується класифікація складників, які формують цільно-системний етнотип українця. Думки, викладені з приводу аграрного типу мислення, можуть бути ключем до пояснення багатьох фактів соціального та етнокультурного планів минулого та сьогодення українства.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Артамонов В.А. Национальный характер и история. - М.: Наука, 1990.

Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. - СПб., 1996.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - K.: Ірпінь, 2001. - І 440 с.

Гачев Г.Д. Ментальности народов мира. - М., 2008.

Гримич М. Два виміри національного характеру / / Наука і суспільство. - І 99 І. - №8.

Гумилев Л.Н. История людей и история природы.

- М., 1993.

Додонов P.A. K проблеме определения понятия ментальность / P.A. Додонов // Придніпровський науковий вісник. - 1997. - № 14 (25).

Історична наука: термінологічний і понятійний до -відник: Навч. посіб. / В.М. Литвин, В.І. Гусєв, А.Г. Слю-саренко та ін. - K., 2002.

КаганМ.С. Философия культуры. - СПб., 1996.

Колесов В.В. Язык и ментальность / В.В. Колесов.

- СПб., 2003.

Мала енциклопедія етнодержавства / За ред. Римаренка Ю.І. - K.: Генеза, Довіра, 1996.

Махній М. Етнореволюція: Науково-пізнавальні нариси. - K., 2009 // [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://makhniv.blox.ua/2009/10/Ukravinskii-mentalitet.html].

Нерсесянц В.С. Право и закон / В.С. Нерсесянц. -М.: ИНФА-М-НОРМА, 1997.

Павленко В.Н., Таглин С.А. Общая и прикладная этнопсихология. - М., 2005.

Платон. Государство // Собр. соч. - Т. 3, ч. 1. -М., 1971. - 490 с.

Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Головатого та О. Антонюка. - K.: МАУП, 2005.

Поппер К. Открытое общество и его враги: Пер.

с англ. / К. Поппер. - T. 1: Чары Платона / Под ред. В.Н. Садовского. - М.: Феникс, Международный фонд “Культурная инициатива”, 1992.

Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / О.О. Селіванова. - Полтава: Довкілля, 2010. - 844 с.

Смітюх Г.Є., Стрілецький В.В. Україна сакральна // http ://www.myslenedrevo .com.ua/ studies/ smitstr/0 6 .html

Соціологія: словник термінів і понять / Козловець Є.А., Білецький Є.А. - К.: Кондор, 2006. - 372 с.

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. - М., 1999.

Ткачук Т.М. Шлях навмання в дивних місцях / Т.М. Ткачук // Кінець кінцем. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. - С. 13-15.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: 2-е наук. вид. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)