СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Вадим Ямницький

Анотація


Стаття присвячена визначенню психологічної сутності категоріального поняття “життєтворчість”, а також здійсненню системного аналізу життєтворчості як явища за методом якісних структур. Обґрунтована авторська теоретична модель цілісності життєтворчості у вигляді матриці за парметрами “адаптація -дезадаптація”, “активність - пасивність”, “творчість -стагнація”, “рефлексія-плюс - рефлексія-мінус” . На основі цього визначений континуум психологічних проявів життєтворчості особистості; зокрема, доведено, що її феноменологія охоплює широкий проблемний простір, який має принаймні три виміри - потенційний (кризи особистості), актуальний (процес життєтворення), граничний (метадіяльнісний рівень активності, інобуття).

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Агафонов А.Г. Человек как смысловая модель мира. - М., 2000. - 335 с.

Волянюк Н.Ю. Г енетическая онтология субъекта деятельности // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2002. - № 23. - С. 58-66.

Ганзен В.А. Системные описания в психологии. -Л.: ЛГУ, 1984. - 176 с.

Іванцев Л.І. Становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С. Костюка аПн України. - К., 2003. - 18 с.

КалннаускасИ. Наедине с миром. - СПб., 2000. -300 с.

Колесников Є.П. Психологія дії, що організує життя: Автореферат дис... канд. психол. наук: 19.00.01. - Одеса, 2003. - 22 с.

Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-ме-тод. посібник: У 2 ч. / Ред. рада: В.М. Доній, Г.М. Несен, Л.В. Сохань, І.Г. Єрмаков та ін. - K., 1997. - 4.1: Теорія і технологія життєтворчості. - 392 с.

Степанов С.Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и организаций. - М., 2000. - 240 с.

Сухоруков А.С. Жизнетворчество личности в динамике ее смысловой системы. - Автореферат дисс... канд. психол. наук. - М., 1997. - 24 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)