ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ШЛЯХІВ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗА РУБЕЖЕМ І В УКРАЇНІ

Микола Слюсаревський

Анотація


У статті уперше здійснений порівняльний аналіз як власне історії, так і передісторії зарубіжної та вітчиз-
няної політичної психології. Простежено загальну логіку становлення та розвитку цієї галузі наукового знання. Показано, що в дорадянській Україні, як і в країнах Заходу, поступово складалися передумови для її виокремлення у самостійну дисципліну. Проаналізовано прецеденти звернення до політико-психологічної проблематики у колишньому Радянському Союзі. Виділено найважливіші віхи періоду інституціоналізації політичної психології в незалежній Україні та схарактеризовано сучасний стан вітчизняних політико-психологічних досліджень у контексті світових наукових пріоритетів.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аристотель. Политика. Афинская полития. - М.: Мысль, 1997. - 458 с.

Бейтам И. Тактика законодательных собраний: Пер. с англ. / Фонд “Либеральная хартия”. - Челябинск: Социум, 2006. - 199 с.

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. -К.: Криниця, 1991. - 127 с.

Винниченко В. Слово за тобою, Сталіне! (Політична концепція в образах): Роман. - Нью-Йорк, 1971. - 374 с.

Вундт В. Введение в философию / А. Л. Субботин (ред.). - М.: ЧеРо; Добросвет, 2001. - 355 с.

Вундт В. Проблемы психологии народов. - СПб.: Питер, 2001. - 160 с.

Гелей С. Д. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності. Українська консервативна політична думка першої половини XX ст. та її вклад в історичну науку: Дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.06. - Львів, 1998. - 532 с.

Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної / Т. Польська (наук. ред.). - К.: Дух і Літера, 2000. - 600 с.

Гоббс Т. О гражданине // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. - М.: Мысль, 1989. - 622 с.; Т.1 - С. 270-506.

Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 448 с.

Головатий М.Ф. Політична психологія: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2001. - 136 с.

Грушевський М. На порозі нової України: гадки і мрії. - К.: Наук. думка, 1991. - 128 с.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К.: Наук. думка, 1991. - 240 с.

Демосфен. Речи: В 3 т.: Пер. с греч. / Е. С. Голуб-цова (отв. ред.). - М.: Памятники ист. мысли, 1994. -Т. 1. - 608 с.; Т. 2. - 544 с.; Т. 3. - 624 с.

Дзю б а I. М. Тарас Шевченко. Життя і тв орчість. - К.: Києво-Могилянська академія, 2008. - 718 с.

Донцов Д. Дух нашої давнини. - Дрогобич: Відродження, 1991. - 341 с.

Донцов Д. Націоналізм. - Лондон; Торонто, 1966. - 363 с.

Драгоманов М. П. Листи на Наддніпрянську Україну // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. -К.: Наук. думка, 1970. - Т.1. - С. 428-482.

Захара I. Стефан Яворський. - Львів: Каменяр, 1991. - 110 с.

Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій / В. В. Мадіссон, Л. І. Ларченко, В. П. Степіко, Л. Я. Діден-ко; Голов. ред. С. В. Головко. - К.: Либідь, 1996. - 172 с.

Історія філософії України: Хрестоматія: Навч. посіб. для вузів / Упоряд. М. Ф. Тарасенко; Ред. М. С. Ти-мотттик. - К.: Либідь, 1993. - 560 с.

Кирилюк Ф. М., Кремень Л. А., ИрхинЮ. В. Психология и политика: Учеб. пособие. - К.: Політол. центр при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Г. Шевченка, 1993. - 140 с.

Костомаров Н. И. Гетман Иван Степанович Мазепа. - К.: Радуга, 2005. - 64 с.

Костомаров Н. И. Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий. - К.: Радуга, 2005. - 79 с.

Костомаров Н. И. Две русские народности. - К.; Х.: Майдан, 1991. - 72 с.

Кривонос I. В. Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за

творами художньої літератури: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. - К., 2008. - 19 с.

Лебон Г. Психология социализма. - СПб.: Макет, 1995. - 544 с.

ЛипинськийВ. Листи до братів-хліборобів: про ідею і організацію українського монархізму. - 2-ге вид.

- Нью-Йорк: Вид. корпорація “Булава”, 1954. - 470 с.

Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первойдекаде Тита Ливия. - СПб.: Азбука-классика, 2005. - 270 с.

Макиавелли Н. История Флоренции / Пер. Н. Я. Рыковой. - 2-е изд. - М.: Наука, 1987. - 447 с.

Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произведения: В 3-х т. - М.: Политиздат, 1983. - Т.1. - С. 418-516.

Міхновський М. Самостійна Україна. - К.: Діокор, 2003. - 77 с.

Монтескье Ш.-Л. О духе законов / А. В. Матешук (сост., пер. и коммент.). - М.: Мысль, 1999. - 672с.

Москаленко В. В. Розвиток політичної психології в Україні: історична ретроспектива і новітній досвід: Дис. ... канд. психол. наук. - Х., 2006. - 199 с.

Найдьонова Л. А. Розвиток української політичної психології в контексті світових тенденцій // Педагогічна і психологічна науки в Україні: Зб. наук. пр. до 15-річчя АПН України: У 5 т. - К.: Пед. думка, 2007. -Т. 3. Психологія, вікова фізіологія, дефектологія. - С. 249-259.

Ольшанский Д. В. Психология современной российской политики: Хрестоматия по политической психологии. - Екатеринбург: Деловая книга; М.: Академ. Проект, 2001. - 656 с.

Оріховський С. Напучення польському королю Сиґізмунду Августу // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія. - К.: Наук. думка; Основи, 1995. - Ч.1. - С. 23-61.

Оуэн Р. Из книги о новом нравственном мире // Избр. сочинения: В 2-х т. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. - Т. 2. - С. 5-117.

Парето В. Компендиум по общей социологии / Пер. с итал. А. А. Зотова. - М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2008. - 512 с.

Пірен М. I. Основи політичної психології. - К.: Міленіум, 2003. - 418 с.

Платон. Г осударство // Собрание сочинений: В 4 т. / РАН, Ин-т философии. - М.: Мысль, 1994. - Т. 3. -С. 79-420.

Плутарх. Александр и Цезарь // Плутарх. Избранные жизнеописания: В 2 т.: Пер. с древнегреч. / Сост. и примеч. М. Томашевской. - М.: Правда, - 1990.

- Т. 2. - С. 361-494.

Політична психологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Матвеев, О. В. Добродум, О. В. Димова; За ред. С. О. Матвеева. - К.: ЦУЛ, 2003. - 216 с.

Потебня О. О. Мова. Національність. Денаціоналізація: Статті і фрагменти / Ю. Шевельов (упоряд. і вступ. ст.); Українська вільна академія наук у США. - Нью-Йорк, 1992. - 155 с.

Прокопович Феофан. Про риторичне мистецтво // Філософські твори: В 3 т. - К.: Наук. думка, 1979. -Т. 1. - 512 с.

Прокопович Ф. Слово о власти и чести царской / / Сочинения / Под ред. И. П. Еремина. - М.-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1961. - С. 76-93.

Прокопович Ф. Слово на похвалу блаженныя и вечнодостойныя памяти Петра Великого // Сочинения / Под ред. И. П. Еремина. - М.-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1961. - С. 129-146.

Роменець В. А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва. - К.: Либідь, 2006. - 1000 с.

Рощин С. К. Политическая психология // Психол. журн. - 1980. - Т. 1, №1. - С. 141-156.

Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Властелины Рима / М. Л. Г аспаров (пер. с лат.), С. Н. Кондратьев (пер. с лат.). - М.: Ладомир, 1999. -944 с.

Сковорода Г. Разговор, называемый алфавит, или Букварь мира // Сковорода Г. Повне зібрання творів: Ó 2-х т. - К.: Наук. думка, 1973. - Т. 1. - С. 411-463.

Токвіль Алексіс, де. Давній порядок і Революція / Г. Філіпчук (пер.). - К.: Юніверс, 2000. - 224 с.

Томашівський С. Під колесами історії: нариси і статті. - Берлін: Українське слово, 1922. - 95 с.

Фурье Ш. Новый хозяйственный и социетарный мир // Избр. соч.: В 4 т. - М.: Изд-во АН СССР, 1954. -Т. 3. - 600 с.; Т. 4. - 588 с.

Цицерон Марк Туллий. Диалоги: О государстве; О законах / РАН; И. Н. Веселовский (подгот.). - М.: Ладомир, 1994. - 223 с.

Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; Ф. А. Петровский (пер. с лат.). - М.: Наука, 1972. - 471 с.

Шевченко Т. Поезії. - К.: Альтернатива, 2003. -368 с .

Энгельс Ф. Революция и контрреволюция в Германии // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произведения: В 3-х т. - М.: Политиздат, 1983. - Т.1. - С. 313-410.

Handbook of political psychology / Ed. J. Knutson. - San Francisco, 1973. - 649 р.

Hoffmann S. On the Political Psychology of Peace and War // Political Psychology. - 1986. - Vol.7, №1. - P. 342-359.

Le Bon G. The psychology of Revolution. - N. Y.: Cosimo Classics, 2006. - 340 р.

McGuire W. J. The Poly-Psy Relationship: Three Phases of a Long Affair // Political Psychology / Ed. by J. T. Jost and J. Sidanius. - N. Y and Hove: Psychology Press, 2003. - Р. 22-32.

Mosca G. The Ruling Class (Elementi di scienza política) / Transl. by H. D. Kahn. - N.Y.: McGraw-Hill, 1939. - 514 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)