Essential-functional analysis of media

Authors

  • Maksym Imeridze post-graduate student of the chair of pedagogy of the South Ukrainian National Pedagogical University named after KD Ushinskogo, Odessa

Keywords:

mass communication, mass media, information society, psycho-information technologies, media education, media competence, technology of education, media education technology, media products

Abstract

Today scientists have conducted careful analysis of phenomenology “media” and have found peculiarities of implementation elements of media education in the system of training specialists. However, less explored stays the specificity of formation skills of modern media competence in scientific-research and educational circles and, above all, among students of national universities. Analysis of the concept of media education requires first of all terminological distinction of main concepts because existing approaches to defining principles of the concept of development “media” and ways of their realization in practice of training future humanitarians stays not fully substantiated. In the proposed exploration proved that media-educational technologies – methodically organizing means of educational process which covering periodicals, radio, television, film and software of hardware and equipment and allow to collect, process, store, save and convert the necessary information. Their use in the educational process of higher education institution is not only desirable, but absolutely urgent, as they perform a number of functions: informatization of education process (access to various sources of information); intensification of teaching and student’s studying; motivation students to knowledge; enabling productive interactive interaction; monitoring of the study process; rise of efficiency educational activity of students; prompting to cognitive creative and personal creativity.

References

Grycenko O.M. Mas-medіa u procesakh demokratychnykh transformacіyj ukrayinsjkogo suspіljstva (polіtyko-kuljturologіchnyj aspekt): dys.. … na zdobuttya naukovogo stupenya doktora polіtychnikh nauk, 23.00.03 – polіtychna kuljtura ta іdeologіya / O. Gricenko. – K., 2003. – 425 s.

Medіakuljtura osobystostі: socіaljno-psykhologіchniyj pіdkhіd: [navch.-metod. zb.] / O.T. Barishpolecj, L.A. Nayjdjonova, G.V. Mironenko, O.Є. Golubyeva, V.V. Rіzun ta іn.; za red. L.A. Nayjdjonovoyi, O.T. Barishpoljcya. – K.: Mіlenіum, 2009. – 440 s.

Medіaosvіta ta medіagramotnіstj: [pіdruchnyk] / redaktor-uporyadnyk V.F. Іvanov, O.V. Voloshenyuk; za nauk. red. V.V. Rіzuna. – K.: Centr vіljnoyi presi, 2012. – 352 s.

Onkovych G.V. Medіaosvіta (zagaljniyj kurs): programa navchaljnogo kursu dlya studentіv vythikh navchaljnykh zakladіv / Ganna Onkovych. – K.: ІVO NAPN Ukrayiny, 2010. – 24 s.

Surgayj S.O. Estetychne vykhovannya studentsjkoyi molodі zasobamy masovoyi іnformacіyi: dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk, 13.00.07 – teorіya ta metodyka vykhovannya. – Lugansk, 2010. – 180 s.

Slaboshevsjka T.M. Medіakuljtura yak nova paradygma rozvytku osobystostі v suchasnіyj osvіtі / T. M. Slaboshevsjka // Ukrayinsjkiyj psykhologo-pedagogіchniyj naukoviyj zbіrnyk: nauk. perіod. vid. –2014. – №2. – S. 120–125.

Chemeris І.M. Medіa-osvіta za kordonom: teorіyi medіaosvіty ta korotka іstorіya rozvytku / І. Chemeris // Vitha osvіta Ukraїni. – 2006. – № 3. – S. 57–64.

Shevchuk P. Іnformacіyjna vіyjna Rosіyi proty Ukrayiniy yak yj protidіyati / Petro Shevchuk // Naukovyiyj vіsnik. – 2014. – Vyp. 13 : Demokratychne vryaduvannya. – S. 15-23.

Issue

Section

Статті

How to Cite

Imeridze, Maksym. “Essential-Functional Analysis of Media”. Psyhology & Society, no. 1, Mar. 2019, pp. 109-13, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/enpis/article/view/911.