Cultural-historical psychology and V.A. Romenets’ creativity (To the 95th anniversary of his birth)

Authors

  • Petro Myasoid Candidate of Psychological Sciences, Docent, Psychologist of Poltava Specialized Boarding School № 2, member of the editorial board and permanent author of the “Psychology and Society” journal, Poltava. pmjasojid@hotmail.com ORCID: 0000-0002-6564-2368 http://orcid.org/0000-0002-6564-2368

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.016

Keywords:

creativity of V. Romenets, theory of deed, cultural-historical psychology, mental, history of psychology, history of culture

Abstract

The study is dedicated to the 95th anniversary of the birth of a prominent Ukrainian scholar, Academician V. Romenets (1926–1998) – the founder of cultural and historical psychology, the author of the theory of deed. The purpose of the study is to analyze ways of explaining the nature of the mental that exist in cultural and historical psychology, to characterize the work of the scholar and deepen the understanding of the subject of this discipline, and to analyze the theory of deed and take the next steps. The first part of the study characterizes the history and current state of cultural and historical psychology, the leading theories in this area, the problems that are not solved. It is stated that the authors of works in this field are just beginning to look in the direction, where the prominent Ukrainian scholar has already paved the way with Herculean efforts and ideas of great significance content. The article substantiates the proposition that the theory of deed of V. Romenets fills cultural-historical psychology with the real content and brings it to a fundamentally new level of development. The second part of the study presents the positions of the concept that sets the guidelines for analyzing the work of V. Romenets, periodization of creativity; the theory of deed is characterized as an explanation of the nature and essence of objectification of mental in action as a cornerstone of historical human existence in culture. According to V. Romenets, the image of a person in the history of culture appears as evidence of the psychology of the era, on this basis, the historical levels of formation of psychological knowledge are distinguished. The components of the theory of deed is given to the words of the scholar: the theory of creativity, the history of world psychology, historical psychology, the life path of a person, philosophy of the transitory, the theory of the sources of human life, a person as an inspiring personality, canonical psychology. The definitions of the components of the main triad in V. Romenets’ thinking are given: person – deed – world. It is noted that due to the work of the scientist, psychology is filled with proper humanistic content and highlights the cultural and historical mission of this science, which is to remind people of the responsibility for what has been done and has not been done, for what has been done and has been lost. It is claimed that the system of knowledge created by the scholar has no analogs in world psychology. The third part of the study analyzes Romenets’ solution to psychology’s main problem, represented by the relationship “subjective – objective”. In this regard, the place of the scholar’s creativity in Ukrainian and world science is determined. It is shown that the theory of deed is constructed by thinking, which is implemented as a deed, the theory of deed is a historical-logical-psychological product, its completion is the logical conclusion of the history of psychology. It is shown that the creativity of V. Romenets is in line with the leading trend in the history of epistemology, which runs from dualism to increasingly meaningful monism. A provision on the principle of involvement is introduced, which fixes the fact of a person’s direct presence in the cognitive process and is further deepened by the idea of the identity of thinking and being. It is shown that the principle of involvement essentially characterizes the creativity of V. Romenets and opens the possibility to see that psychological cognition is carried out by a particular scholar and that the individual in this process lies in the realm of natural as historical-logical-psychological. That which in epistemology acts as anthropocentrism, in psychology arises as the basis of the anthropological approach, the subject of which is the mental of a person as a directly present way of being inherent in it in the being of the world. The positions of the anthropological approach are formulated, it is noted that the approach is formed in the process of analyzing the creativity of V. Romenets and serves to study human life in its specific psychological dimension. 

References

"Ars vetus - Ars nova" : V. A. Romenecz' : zb. st. / vidp. red. I. P. Manoxa. Ky'yiv : Gnozy's, 2001. 256 s.

Abulhanova K. A. Princip subekta v otechestvennoj psihologii. Psihologiya. Zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki. 2005. T. 2. № 4. S. 3-21.

Abulkhanova K. O. Metodolohichne znachennia katehorii subiekta dlia suchasnoi psykholohii. Liudyna. Subiekt. Vchynok : Filosofsko-psykholohichni studii / za zah. red. V. O. Tatenka. Kyiv : Lybid, 2006. S. 37-51.

Abulhanova K. A. Kulturologicheskij podhod V. A. Romenca k issledovaniyu istorii vsemirnoj psihologii. Akademik V. A. Romenec : tvorchist i praci : zb. st. / uporyad. P. A. M'yasoyid ; vidp. red. L. O. Shatirko. Kiyiv : Libid, 2016. S. 120-125.

Abulhanova-Slavskaya K. A., Brushlinskij A. V. Filosofsko-psihologicheskaya koncepciya S. L. Rubinshtejna : K 100-letiyu so dnya rozhdeniya. Moskva: Nauka, 1989. 248 s.

Akademik V. A. Romenets : tvorchist i pratsi : zb. st. / uporiad. P. A. Miasoid ; vidp. red. L. O. Shatyrko. Kyiv : Lybid, 2016. 269 s.

Alekseeva D. A. O granicah primenimosti klassifikacii tipov nauchnoj racionalnosti. Epistemologiya segodnya. Idei, problemy, diskussii / pod red. I. T. Kasavina, N. N. Voroninoj. Nizhnij Novgorod : Izd-vo Nizhegorodskogo gos. un-ta, 2018. S. 315-319.

Aliiev Sh., Miasoid P., Furman A. V. Vchynkova pryroda praktyky (filosofsko-psykholohichna interpretatsiia tvorchoho dialohu V. A. Romentsia iz M. M. Bakhtinym). Psykholohiia i suspilstvo. 2012. № 3. S. 6-23.

Ananev B. G. Chelovek kak predmet poznaniya. Leningrad : Izd-vo Leningr. un-ta, 1968. 339 s.

Asmolov A. G. Psihologiya lichnosti : kulturno-istoricheskoe ponimanie razvitiya cheloveka / 3-e izd., ispr. i dop. Moskva : Smysl ; Akademiya, 2007. 528 s.

Asmolov A. G. Istoricheskij smysl krizisa kulturno-deyatelnostnoj psihologii. Nacionalnyj psihologicheskij zhurnal. 2014. № 1. S. 5-19.

Ball H. Do vyznachennia zasad ratsihumanistychnoho pidkhodu v metodolohii psykholohichnoi nauky. Psykholohiia i suspilstvo. 2000. № 2. S. 74-90.

Ball H. Teoretychna psykholohiia yak tsaryna naukovosti i dukhovnosti (do vydannia ukrainskoho perekladu knyhy Filipa Lersha "Struktura osoby"). Psykholohiia i suspilstvo. 2015. № 3. S. 72-79.

Ball H. O. Ratsiohumanistychna oriientatsiia v metodolohii liudynoznavstva. Kyiv : SKD, 2017. 200 s.

Ball H., Nikulenko O. Traktuvannia vchynku v psykholohichnykh kontseptsiiakh S. L. Rubinshteina i V. A. Romentsia. Psykholohiia vchynku : Shliakhamy tvorchosti V. A. Romentsia : zb. st. / uporiad. P. A. Miasoid ; vidp. red. A. V. Furman. Kyiv : Lybid, 2012. S. 59-67.

Bakhtyn M. M. Do filosofii vchynku. Psykholohiia i suspilstvo. 2019. № 1. C. 5-34.

Belik A. A. Kulturnaya (socialnaya) antropologiya : uch. posob. Moskva: RGGU, 2009. 613 s.

Binsvanger L. Ekzistencialno-analiticheskaya shkola mysli. Ekzistencialnaya psihologiya / per. s angl. Moskva : Aprel Press & EKSMO-Press, 2001. C. 308-332.

Bozhovich L. I. Lichnost i ee formirovanie v detskom vozraste. Psihologicheskoe issledovanie. Moskva : Prosveshenie, 1968. 464 s.

Bruner Dzh. Torzhestvo raznoobraziya : Piazhe i Vygotskij. Voprosy psihologii. 2001. № 4. S. 3-13.

Brushlinskij A. V. Kulturno-istoricheskaya teoriya myshleniya (filosofskie problemy psihologii). Moskva : Vysshaya shkola, 1968. 104 s.

Brushlinskij A. V. Zona blizhajshego razvitiya i problema subekta deyatelnosti. Psihologicheskij zhurnal. 1994. T. 15. № 3. S. 17-27.

Brushlinskij A. V. Deyatelnostnyj podhod i psihologicheskaya nauka. Voprosy filosofii. 2001. № 2. S. 89-95.

Brushlinskij A. V. Psihologiya subekta (stranicy poslednej knigi). Psihologicheskij zhurnal. 2003. T. 24. № 2. S. 7-14.

Busygina N. P. Nauchnyj status metodologii issledovaniya sluchaev. Konsultativnaya psihologiya i psihoterapiya. 2009. T. 17. № 1. S. 5-17.

Busygina N. P., Yaroshevskaya S. V. Kulturno-istoricheskaya psihologiya kak teoriya subektivnosti v rabotah F. Gonsalesa Reya. Kulturno-istoricheskaya psihologiya. 2020. T. 16. № 1. S. 68-77.

Bekhyorst D. K voprosu ob evolyucii teorii deyatelnosti. Kulturno-istoricheskaya psihologiya. 2006. № 4. S. 79-84.

Veresov N. N. Vygotskij, Ilenkov, Mamardashvili : opyt teoreticheskoj refleksii i monizm v psihologii. Voprosy filosofii. 2000. № 12. S. 74-87.

Veresov N. Kulturno-istoricheskaya teoriya L. S. Vygotskogo : trudnaya rabota ponimaniya. NLO. 2007. № 3. URL : https://magazines.gorky.media/nlo/2007/3/kulturno-istoricheskaya-psihologiya-l-s-vygotskogo-trudnaya-rabota-ponimaniya.html (data publikaciyi : 2007 r., data zvertannya : 20.01.2021 r.).

Verch Dzh. Golos razuma : Sociokulturnyj podhod k oposredovannomu dejstviyu. Moskva : Trivola, 1996. 176 s.

Vygodskaya G. L., Lifanova T. M. Lev Semenovich Vygotskij. Zhizn. Deyatelnost. Shtrihi k portretu. Moskva : Smysl, 1996. 424 s.

Vygotskij L. S. Psihologicheskaya nauka. Obshestvennye nauki v SSSR (1917-1927 gg.). Moskva : Rabotnik prosvesheniya, 1928. S. 25-46.

Vygotskij L. S Pedologiya podrostka. Moskva : Izd-vo BZO pri pedfake 2-go MGU, 1929. 172 s.

Vygotskij L. S. Problema razvitiya i raspada vysshih psihicheskih funkcij. Vygotskij L. S. Razvitie vysshih psihicheskih funkcij : Iz neopublikovannyh trudov. Moskva : Izd-vo APN RSFSR, 1960. S. 364-383.

Vygotskij L. S. Problema soznaniya. Vygotskij L. S. Sobr. soch. : v 6 t. Moskva : Pedagogika, 1982a. T. 1. C. 156-167.

Vygotskij L. S. Problema razvitiya v strukturnoj psihologii. Kriticheskoe issledovanie. Vygotskij L. S. Sobr. soch. : v 6 t. M. Moskva : Pedagogika, 1982v. T. 1. S. 238-290.

Vygotskij L. S. Istoricheskij smysl psihologicheskogo krizisa. Metodologicheskoe issledovanie. Vygotskij L. S. Sobr. soch. : v 6 t. Moskva : Pedagogika, 1982g. T. 1. C. 291-436.

Vygotskij, L. S. Myshlenie i rech. Vygotskij L. S. Sobr. soch. : v 6 t. Moskva : Pedagogika, 1982d. T. 2. C. 5-361.

Vygotskij L. S. Istoriya razvitiya vysshih psihicheskih funkcij. Vygotskij L. S. Sobr. soch. : v 6 t. Moskva : Pedagogika, 1983. T. 3. C. 5-328.

Vygotskij L. S. Problema vozrasta. Vygotskij L. S. Sobr. soch. : v 6 t. Moskva : Pedagogika, 1984a. T. 4. S. 244-268.

Vygotskij L. S. Krizis semi let. Vygotskij L. S. Sobr. soch. : v 6 t. Moskva : Pedagogika, 1984b. T. 4. S. 376-385.

Vygotskij L. S. Psihologiya iskusstva / 3-e izd. Moskva : Iskusstvo, 1986. 573 s.

Vygotskij L. S. Pedagogicheskaya psihologiya / pod red. V. V. Davydova. Moskva : Pedagogika, 1996. 536 s.

Vygotskij L. S. Problema obucheniya i umstvennogo razvitiya v shkolnom vozraste. Vygotskij L. S. Pedagogicheskaya psihologiya. Moskva : Pedagogika, 1996. C. 321-335.

Vygotskij L. S. Socialisticheskaya peredelka cheloveka. Psihologicheskij zhurnal. 1997. T. 18. № 4. S. 142-148.

Vygotskij L. S. Osnovy pedologii. Vygotskij L. S. Lekcii po pedologii. Izhevsk : Udmurdskij universitet, 2001. S. 9-150.

Garai L., Kechke M. Eshe odin krizis v psihologii! Vozmozhnaya prichina shumnogo uspeha idej L. S. Vygotskogo. Voprosy filosofii. 1997. № 4. S. 86-97.

Gromyko Yu. V. Vygotskianstvo za ramkami koncepcii L. S. Vygotskogo (k idee mysledeyatelnostnoj antropologii). Moskva : Pajdeya, 1996. 238 s.

Grehem L. R. Estestvoznanie, filosofiya i nauki o chelovecheskom povedenii v Sovetskom Soyuze / per. s angl. Moskva : Politizdat, 1991. 480 c.

Guselceva M. S. Kulturnaya psihologiya : metodologiya, istoriya, perspektivy. Moskva : Prometej, 2007. 292 s.

Huseltseva M. Kulturno-istorychnyi pidkhid V. A. Romentsia : ideia kultury i idei v kulturi. Psykholohiia i suspilstvo. 2011. № 2. S. 92-105.

Guselceva M. S. Nasledie V. A. Romenca i ideya kulturno-istoricheskoj psihologii. Psykholohiia vchynku : Shliakhamy tvorchosti V. A. Romentsia : zb. st. / uporiad. P. A. Miasoid ; vidp. red. A. V. Furman. Kyiv : Lybid, 2012. S. 44-58.

Guselceva M. S. Evolyuciya psihologicheskogo znaniya v smene tipov racionalnosti (istoriko-metodologicheskoe issledovanie). Moskva : Akropol, 2013. 367 s.

Guselceva M. S. Intellektualnye issledovatelskie tradicii kak vopros istoricheskoj psihologii kultury. Psihologicheskie issledovaniya. 2014a. T. 7, № 33. S. 5. URL : http://psystudy.ru

Guselceva M. S. Intellektualnye tradicii rossijskoj psihologii : Kulturno-analiticheskij podhod. Moskva : Akropol, 2014b. 424 s.

Guselceva M. S. Kulturno-deyatelnostnaya tradiciya : stanovlenie i razvitie. Voprosy psihologii. 2015. № 4. S. 3-14.

Huseltseva M. S. Tvorchist V. A. Romentsia v evoliutsii psykholohichnykh znan. Psykholohiia i suspilstvo. 2016. № 2. S. 25-47.

Guselceva M. S. Psihologiya povsednevnosti : metodologiya, istoriya, perspektivy. Psihologicheskie issledovaniya. 2017. T. 10. № 51. 12. http://psystudy.ru (data zvertannya 28.06.2021).

Guselceva M. S. Problema subekta s pozicij kulturno-analiticheskogo podhoda. Psihologicheskij zhurnal. 2020. T. 41. № 2. S. 104-114.

https://doi.org/10.31857/S020595920008570-3

Guselceva M. S. Psihologiya i antropologicheskoe znanie. Psihologicheskoe znanie : vidy, istochniki, puti postroeniya / otv. red. A. L. Zhuravlev, A. V. Yurevich. Mos-kva : Institut psihologii RAN, 2021. S. 253-299.

Davydov V. V. Problemy pedagogicheskoj i detskoj psihologii v trudah L. S. Vygotskogo. Vygotskij L. S. Pedagogicheskaya psihologiya / pod red. V. V. Davydova. Moskva : Pedagogika, 1996. S. 477-504.

Dzhons E. Zhizn i tvoreniya Zigmunda Frejda : per. s angl. Moskva : "Gumanitarij" AGI, 1996. 448 s.

Zhdan A. N. Stanovlenie i razvitie psihologicheskih znanij v svyazi s istoriej kultury v trudah V. A. Romenca. . Psykholohiia vchynku : Shliakhamy tvorchosti V. A. Romentsia : zb. st. / uporiad. P. A. Miasoid ; vidp. red. A. V. Furman. Kyiv : Lybid, S. 224-230.

Zhdan A. N. Princip analiza po edinicam v istoriko-psihologicheskom issledovanii : koncepciya V. A. Romenca. V sezd Obsherossijskoj obshestvennoj organizacii. "Rossijskoe psihologicheskoe obshestvo". Materialy uchastnikov sezda. Moskva : Ros. psihol. obsh-vo, 2012. T. 1. S. 17-18.

Zavershneva E. Yu. K probleme periodizacii nauchnoj biografii L. S. Vygotskogo. Vestnik RGGU. 2006. № 1. S. 284-293.

Zavershneva E. Yu. Zapisnye knizhki, zametki, nauchnye dnevniki L. S. Vygotskogo : rezultaty issledovaniya semejnogo arhiva. Voprosy psihologii. 2008. № 1. S. 132-145. № 2. S. 120-136.

Zavershneva E. Yu. Issledovanie rukopisi L. S. Vygotskogo "Istoricheskij smysl psihologicheskogo krizisna". Voprosy psihologii. 2009. № 6. S. 119-137.

Zavershneva E. Yu. Evrejskij vopros v neopublikovannyh rukopisyah L. S. Vygotskogo. Voprosy psihologii. 2012. № 2. S. 79-99.

Zaporozhec A. V. Primechaniya. Leontev A.N. Problemy razvitiya psihiki / 3-e izd. Mosk-va : Izd-vo Mosk. un-ta, 1972. C. 549-554.

Zinchenko V. P. Kulturno-istoricheskaya psihologiya i psihologicheskaya teoriya deyatelnosti : zhivye protivorechiya i tochki rosta. Vestnik Mosk. un-ta. Ser. 14. Psihologiya. 1993. № 2. S. 41-50.

Zinchenko V. P. Teoreticheskij mir psihologii. Voprosy psihologii. 2003. № 5. S. 3-17.

Znakov V. V. Psihologiya ponimaniya mira cheloveka. Moskva : Institut psihologii RAN, 2016. 488 s.

Ilenkov E. V. Dialektika idealnogo. Ilenkov E. V. Filosofiya i kultura. Moskva : Politizdat, 1991. S. 229-270.

Kajler P. "Kulturno-istoricheskaya teoriya" i "kulturno-istoricheskaya shkola" : Ot mifa (obratno) k realnosti. Psihologicheskij zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshestva i cheloveka "Dubna". 2012. № 1. C. 34-46.

Kasavin I. T. Relyativizm kak posledovatelnyj racionalizm. Epistemologiya segodnya. Idei, problemy, diskussii / pod red. I. T. Kasavina, N. N. Voroninoj. N. Novgorod: Izd-vo Nizhegorodskogo gos. un-ta, 2018. S. 241-246.

Klejn L. S. Istoriya antropologicheskih uchenij. Sankt-Peterburg : Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2014. 744 s.

Kononovych T., Miasoid P. Ekonomichna povedinka i protses pryiniattia rishennia : Single case study. Psykholohiia i suspilstvo. 2019. № 2. S. 115-138.

https://doi.org/10.35774/pis2019.02.115

Kononovich T. A., Myasoed P. A. Teoriya perspektiv v processah prinyatiya resheniya : analiz s pomoshyu Single Case Study. Psihologicheskie issledovaniya. 2020. T. 13. № 70. S. 2. URL : http://psystudy.ru

Korepanova I. A., Rubcov V. V. Otchet o konferencii Mezhdunarodnogo obshestva kulturnodeyatelnostnyh issledovanij (ISCAR) "Budushee kulturnodeyatelnostnyh issledovanij - globalnye i lokalnye perspektivy". Kulturno-istoricheskaya psihologiya. 2009. № 3. S. 120-122.

Kostyuk G. S. Problema lichnosti v filosofskom i psihologicheskom aspektah. Kostyuk G. S. Izb. psihol. trudy. Moskva : Pedagogika, 1988. S. 76-85.

Koul M. Kulturnye mehanizmy razvitiya. Voprosy psihologii. 1995. № 3. S. 5-20.

Koul M. Kulturno-istoricheskaya psihologiya : nauka budushego / per. s angl. Moskva : Kogito-Centr; Institut psihologii RAN, 1997. 432 s.

Koul M. Razmyshlenie nad portretom A. R. Luriya. Voprosy psihologii. 2002. № 4. S. 25-43.

Koul M. Teorii sociokulturno-istoricheskogo deyatelnostnogo razvitiya v epohu giperglobalizacii. Kulturno-istoricheskaya psihologiya. 2009. № 1. S. 66-73.

Koul M. Kommentarii k predydushim kommentariyam. Psihologicheskij zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshestva i cheloveka "Dubna". 2012. № 1. C. 128-132.

Kubarev V. S. K bazisnym programmam postroeniya kulturno-deyatelnostnoj psiholo-gii : deyatelnostnaya metodologiya i metodologiya soznaniya. Voprosy psihologii. 2021. T. 67. № 1. S. 15-27.

Kun N. A. Mify i legendy Drevnej Grecii / 5-e izd. Moskva : Prosveshenie, 1975. 464 s.

Kudryavcev V. T. Kultura kak samootnoshenie. Kulturno-istoricheskaya psihologiya. 2016. T. 12. № 3. S. 113-128.

https://doi.org/10.17759/chp.2016120307

Lektorskij V. A. O klassicheskoj i neklassicheskoj epistemologii. Na puti k neklassicheskoj epistemologii / otv. red. V. A. Lektorskij. Moskva : IFRAN, 2009. S. 7-24.

Lazurskij A. F. Psihologiya obshaya i eksperimentalnaya. Sankt-Peterburg : Aletejya, 2001. 288 s.

Leontev A. A. L. S. Vygotskij. Moskva : Prosveshenie, 1990. 158 s.

Leontev A. A. Aleksej Nikolaevich Leontev rasskazyvaet o sebe. Voprosy psihologii. 2003. № 2. S. 33-42.

Leontev A. A. Shkola L. S. Vygotskogo : linii preemstvennosti. Psihologicheskij zhurnal. 2004. T. 25. № 5. S. 98-103.

Leontev A. N. Razvitie pamyati: Eksperimentalnoe issledovanie vysshih psihologicheskih funkcij. Moskva-Leningrad: Uchpedgiz, 1931. 279 s.

Leontev A. N. Vstupitelnaya statya. O tvorcheskom puti L. S. Vygotskogo. Vygotskij L. S. Sobr. soch. : v 6 t. Moskva : Pedagogika, 1982. T. 1. C. 9-41.

Leontev A. N. Deyatelnost. Soznanie. Lichnost. Leontev A. N. Izbr. psihol. proizv. : v 2 t. Moskva : Pedagogika, 1983. T. 2. C. 94-231.

Leontev A. N. K psihologii obraza. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 14. Psihologiya. 1986. № 3. S. 72-76.

Leontev A. N. Beseda s Vygotskim. Leontev A. N. Filosofiya i psihologiya. Iz nauchnogo naslediya / pod red. A. A. Leonteva, D. A. Leonteva. Moskva : Izd-vo Mosk. un-ta, 1994a. S. 22-26.

Leontev A. N. Materialy o soznanii. Leontev A. N. Filosofiya i psihologiya. Iz nauchnogo naslediya. Moskva : Izd-vo Mosk. un-ta, 1994b. S. 26-48.

Leontev A. N. O knige S. L. Rubinshtejna "Osnovy obshej psihologii". Materialy k diskussii. Leontev A. N. Filosofiya i psihologiya. Iz nauchnogo naslediya. Moskva : Izd-vo Mosk. un-ta, 1994v. S. 226-228.

Leontev A. N. Uchenie o srede v pedologicheskih rabotah L. S. Vygotskogo (kriticheskoe issledovanie). Voprosy psihologii. 1998. № 1. S. 108-124.

Leontev D. A. Neklassicheskij podhod v naukah o cheloveke i transformaciya psihologicheskogo znaniya. Psihologiya, lingvistika i mezhdisciplinarnye svyazi : sb. nauchn. rabot k 70-letiyu so dnya rozhdeniya A. A. Leonteva. Moskva : Smysl, 2008. S. 205-225.

Leontev D. A. Chto daet psihologii ponyatie subekta : subektnost kak izmerenie lichnosti. Epistemologiya i filosofiya nauki. 2010. T. XXV. № 3. S. 136-153.

Leontev D. A. Novye orientiry ponimaniya lichnosti v psihologii : ot neobhodimogo k vozmozhnomu. Voprosy psihologii. 2011. № 1. S. 3-27.

Luriya A. R. Konspekt doklada L. S. Vygotskogo "O soznanii". Voprosy psihologii. 2014. № 6. S. 75-88.

Majdanskij A. D. "Kulturnaya psihologiya" L. S. Vygotskogo v optike Spinozy i Marksa. Kulturno-istoricheskaya psihologiya. 2018. T. 14. № 1. S. 126-130. DOI :10.17759/chp.2018140114

Maksimenko S. D. Rozvitok psihiki v ontogenezi : v 2 t. Kiyiv : Forum, 2002. T. 1. - 319 s. T. 2 - 335 s.

Malanov S. V. O kulturno-istoricheskih istochnikah zarozhdeniya celepolaganiya v sostave proizvolno-prednamerennoj i volevoj regulyacii. Kulturno-istoricheskaya psihologiya. 2019. Tom 15. № 2. S. 22-31. DOI :10.17759/chp.2019150203

Mamardashvili M. K. Klassicheskij i neklassicheskij idealy racionalnosti / 2-e izd., ispr. Moskva : Labirint, 1994. 90 c.

Mareev S. N. Vygotskij : filosofiya, psihologiya, iskusstvo. Moskva : Akademicheskij proekt, 2017. 227 s.

Markova L. A. Rol individualnogo v neklassicheskom myshlenii. Epistemologiya segodnya. Idei, problemy, diskussii / pod red. I. T. Kasavina, N. N. Voroninoj. Nizh-nij : Izd-vo Nizhegorodskogo gos. un-ta, 2018. S. 273-277.

Marks K. Nimetska ideolohiia. Krytyka novitnoi nimetskoi filosofii v osobi yii predstavnykiv Feiierbakha, B. Bauera, i Shtirnera i nimetskoho sotsializmu v osobi yoho riznykh prorokiv. Marks K., Enhels F. Tvory. Kyiv : Politvydav URSR, 1959. T. 3. S. 7-521.

Martins Zh. Zametki ob otnosheniyah mezhdu Vygotskim i Leont'evym : A byla li trojka? Psihologicheskij zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshchestva i cheloveka "Dubna". 2013. № 1. C. 95-108.

Marcinkovskaya T. D. Postupok kak zalog nauchnogo bessmertiya. Psihologіya vchinku : Shlya-hami tvorchostі V. A. Romencya : zb. statej / uporyad. P. A. M'yasoїd ; vіdp. red. A. V. Furman. Kiїv : Libіd', 2012. S. 200-206.

Maslou A. Psihologiya bytiya / per. s angl. Moskva : Refl-buk; Kiev : Vakler, 1997. 304 s.

Meshcheryakov B. G. Logiko-semanticheskij analiz koncepcii L. S. Vygotskogo : sistematika form povedeniya i zakony razvitiya vysshih psihicheskih funkcij. Voprosy psihologii. 1999. № 4. S. 3-15.

Meshcheryakov B. G., Zinchenko V. P. L. S. Vygotskij i sovremennaya kul'turno-istoricheskaya psihologiya (kriticheskij analiz knigi Koula). Voprosy psihologii. 2000. №. 2. S. 102-116.

Mikeshina L. A. Relyativizm kak epistemologicheskaya problema. Epistemologiya segodnya. Idei, problemy, diskussii / pod red. I. T. Kasavina, N. N. Voroninoj. Nizhnij Novgorod : Izd-vo Nizhegorodskogo gos. un-ta, 2018. S. 201-212.

Mihajlov F. T. predmetnaya deyatel'nost'... Ch'ya? Voprosy filosofii. 2001. № 3. S. 10-27.

Morozov S. M. Dialektika Vygotskogo : vnechuvstvennaya real'nost' deyatel'nosti. Moskva : Smysl, 2002. 119 s.

Muzychuk O. O. Stanovlennia ukrainskoi psykholohii u druhii polovyni XX stolittia. Stanovlennia psykholohichnoi dumky v Ukraini : providni idei ta istoriia rozvytku : kolektyvna monohrafiia / V. V. Turban, L. Z. Serdiuk, Yu. T. Rozhdestvenskyi [ta in.] ; za red. V. V. Turban. Kirovohrad : Imeks-LTD, 2014. S. 203-217.

Myasoed P. A. Antropologicheskij princip i problemy psihologii razvitiya. Voprosy psihologii. 2000. № 5. S. 122-125.

Miasoid P. "Paralelohram" Oleksiia Leontieva ta osnovna problema psykholohii. Psykholohiia i suspilstvo. 2006. № 1. S. 53-95.

Miasoid P. Serhii Rubinshtein : zhyttia vyskhidnoiu. Psykholohiia i sucpilstvo. 2009. № 2. S. 7-36.

Myasoed P. A. S. L. Rubinshtejn i V. A. Romenec : deyatel'nostnyj i kul'turologicheskij podhody v psihologii. Psihologiya cheloveka v sovremennom mire. Mat-ly Vseros. nauch. yubilejn. konf., posv. 120-letiyu so dnya rozhdeniya Sergeya Leonidovicha Rubinshtejna : v 6 t. / otv. red. A. L. Zhuravlev i dr. Moskva : Institut psihologii RAN, 2009a. T. 2. S. 122-129.

Myasoed P. A. Istoriya, logika i psihologiya "parallelogramma Leont"eva". Voprosy psihologii. 2010. № 6. S. 113-124.

Miasoid P. A. Kurs zahalnoi psykholohii / u 2 t. : pidruch. Kyiv : Alerta, 2011. T. 1. 496 s.

Miasoid P. A. Volodymyr Romenets : vid psykholohii tvorchosti do tvorchosti u psykholohii. Psykholohiia vchynku : Shliakhamy tvorchosti V. A. Romentsia : zb. st. / uporiad. P. A. Miasoid ; vidp. red. A. V. Furman. Kyiv : Lybid, 2012. S. 139-174.

Miasoid P. A. Kurs zahalnoi psykholohii / u 2 t. : pidruch. Kyiv : Alerta, 2013. T. 2. 758 c.

Myasoed P. A. Tvorcheskoe nasledie V. A. Romenca v istoriko-psihologicheskom znanii. Psihologicheskij zhurnal. 2013a. № 3. T. 34. S. 51-59.

Myasoed P. A. Tvorchestvo V. A. Romenca i rossijskaya psihologicheskaya mysl'. Voprosy psihologii. 2013b. № 1. S. 106-115.

Miasoid P. Psykholohichne piznannia yak predmet istorychnoho metateoretychnoho analizu. Cystema suchasnykh metodolohii : khrestomatiia v chotyrokh tomakh / uporiad., vidp. red., perekl. A. V. Furman. Ternopil : TNEU, 2015. T. 3. S. 189-208.

Myasoed P. A. Kategoriya praktiki i metodologiya psihologii. Voprosy psihologii. 2015а. № 3. S. 106-115.

Myasoed P. A. Plyuralizm i monizm v metodologii psihologii. Metodologiya sovremennoj psihologii. 2015b. Vyp. 5. S. 146-159.

Miasoid P. A. Psykholohichne piznannia : istoriia, lohika, psykholohiia. Kyiv : Lybid, 2016a. 560 s.

Miasoid P. A. V. A. Romenets: dialoh z oponentamy (doslidzhennia materialiv zakhystu doktorskoi dysertatsii). Akademik V. A. Romenets : tvorchist i pratsi : zb. st. / uporiad. P. A. Miasoid ; vidp. red. L. O. Shatyrko. Kyiv : Lybid, 2016b. S. 206-230.

Miasoid P. Tvorchist V. A. Romentsia i problema liudyny u psykholohii. Psykholohiia i suspilstvo. 2016v. № 2. S. 48-72.

Miasoid P. Bibliohrafiia posmertnykh prats akademika V. A. Romentsia, prats pro noho ta prats pro yoho tvorchist. Psykholohiia i suspilstvo. 2016h. № 2. S. 123-132.

Myasoed P. A. Romenec Vladimir Andreevich : dannye biografii. Istoriya rossijskoj psihologii v licah : Dajdzhest. 2016a. № 5. S. 51-75.

Myasoed P. A. Romenec Vladimir Andreevich : dannye bibliografii. Istoriya rossijskoj psihologii v licah : Dajdzhest. 2016b. № 5. S. 125-133.

Miasoid P. Psykholohiia ta epistemolohiia (pamiati H. O. Balla). Psykholohiia i suspilstvo. 2017. № 2. S. 56-73.

Miasoid P. A. Subiektnyi pidkhid u psykholohii i liudyna yak predmet piznannia (pamiati V. A. Romentsia). Filosofski problemy humanitarnykh nauk. 2018. № 2. S. 41-44.

Myasoed P. A. Sovetskaya i postsovetskaya psihologiya : problema preemstvennosti. Voprosy psihologii. 2018a. № 4. S. 128-139.

Myasoed P. A. Chelovek v teorii poznaniya i psihologicheskoe poznanie cheloveka (k voprosu o sootnoshenii epistemologii i psihologii). Metodologiya i istoriya psihologii. 2018b. Vyp. 3. S. 105-126.

Miasoid P. Pryntsyp istoryzmu i myslennia u psykholohii. Psykholohiia i suspilstvo. 2019. № 3-4. S. 38-72. DOI : https://doi.org/10.35774/pis2019.03.038.

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.038

Myasoed P. A. K soderzhatel'nomu opredeleniyu ponyatiya "integraciya psihologii". Integraciya v psihologii : teoriya, metodologiya, praktika : Integraciya v psihologii : teoriya, metodologiya, praktika : mat-ly III Nac. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchast.. Yaroslavl' : RIO YaGPU. 2020. S. 70-75.

Miasoid P. Teoriia v istorychnomu postupi psykholohichnoho piznannia. Psykholohiia i suspilstvo. 2021. № 1. S. 36-65. DOI : https://doi.org/10.35774/pis2021.01.

https://doi.org/10.35774/pis2021.01

Myasoed P. A. Psihologiya i epistemologiya. Voprosy psihologii. 2021. T. 67. № 2. S. 3-13.

Miasoid P. A., Shatyrko L. O. Naukova biohrafiia V. A. Romentsia. Akademik V. A. Romenets : tvorchist i pratsi : zb. st. / uklad. P. A. Miasoid ; vidp. red. L. O. Shatyrko. Kyiv : Lybid, 2016. S. 17-34.

Naumenko L. K. Chelovek v kreativnoj vselennoj ("antropnyj princip"). Al'ternativy. 2011. № 3. URL : http://www.intelros.ru/readroom/alternativi/alternativy-3-2011/11457-chelovek-v-kreativnoj-vselennoj-antropnyj-princip.html (data zvertannya 21.06.2021).

Nechaev N. I. O vozmozhnosti reintegracii kul'turno-istoricheskoj teorii L. S. Vygotskogo i teorii deyatel'nosti A. N. Leont'eva. Voprosy psihologii. 2018. № 2. S. 3-18.

Nyagolova M. D. Vklad A. V. Brushlinskogo v kritiku kul'turno istoricheskoj teorii myshleniya. Metodologiya i istoriya psihologii. 2018. Vyp. 2. S. 22-32.

O pedologicheskih izvrashcheniyah v sisteme narkomprosov. Postanovlenie CK VKP (b) ot 4 iyulya 1936 g. Narodnoe obrazovanie v SSSR. Obshcheobrazovatel'naya shkola : sb. dokumentov 1917-1937 gg. / sost. A. A. Abakumov i dr. Moskva : Pedagogika, 1974. S. 173-175.

Orlov A. B. A. N. Leont'ev - L. S. Vygotskij : ocherk razvitiya skhizisa. Voprosy psihologii. 2003. № 2. S. 70-85.

Orlova E. A. Istoriya antropologicheskij uchenij : ucheb. Moskva : Akademicheskij proekt, Al'ma Mater, 2010. 621 s.

Petrovskij V. A. Ocherk teorii svobodnoj prichinnosti. Psihologiya s chelovecheskim licom : gumanisticheskaya perspektiva v postsovetskoj psihologii / pod red. D. A. Leont'eva, V. G. Shchur. Moskva : Smysl, 1997. S. 124-144.

Popper K. Logika i rost nauchnogo poznaniya. Izbr. rab. / per. s angl. Moskva : Progress, 1983. 605 s.

Potebnya A. A. Mysl' i yazyk. Kiev : SINTO, 1993. 192 s.

Pratsi pro tvorchist i zhyttia akademika V. A. Romentsia. Akademik V. A. Romenets : tvorchist i pratsi : zb. st. / uporiad. P. A. Miasoid ; vidp. red. L. O. Shatyrko. Kyiv : Lybid, 2016. S. 254-265.

Prigozhin I. Filosofiya nestabil'nosti. Voprosy filosofii. 1991. № 6. S. 46-57.

Psykholohiia vchynku : Shliakhamy tvorchosti V. A. Romentsia : zb. st. / uporiad. P. A. Miasoid; vidp. red. A. V. Furman. Kyiv : Lybid, 2012. 296 s.

Puzyrej A. A. [Vystuplenie za kruglym stolom "Psihologiya i novye idealy nauchnosti"]. Voprosy filosofii. 1993. № 5. S. 3-42.

Puzyrej A. A. Kul'turno-istoricheskaya teoriya L. S. Vygotskogo i sovremennaya psihologiya. Puzyrej A. A. Psihologiya, psihotekhnika, psihagogika. Moskva : Smysl, 2005a. S. 67-183.

Puzyrej A. A. Neskol'ko kamnej dlya sada Dereka Dzharmena. Genealogiya seksual'nosti Mishelya Fuko i problema normy v psihologii. Puzyrej A. A. Psihologiya, psihotekhnika, psihagogika. Moskva : Smysl, 2005b. C. 393-452.

Pyatigorskij A. Filosofiya i psihologiya : lekciya. URL : https://ametalnikova.ru/filosofija-i-psihologija-aleksandra-pjatigorskogo (data publіkacії 2006 r., data zvertannya 21.03.2021).

Razmyslov P. O "kul"turno-istoricheskoj teorii psihologii" Vygotskogo i Lurii. Kniga i proletarskaya revolyuciya. 1934. № 4. S. 78-86.

Rannie raboty L. S. Vygotskogo : literaturovedcheskie zametki i teatral'nye recenzii v gazete "Nash ponedel"nik" (Gomel', 1922-1923 g.). Psihologicheskij zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshchestva i cheloveka "Dubna". 2011. № 4. S. 198-223. 2012. № 1. S. 156-225.

Romenets V. A. Vchynok i problema determinizmu u vitchyznianii psykholohii. Z istorii fi-losofskoi dumky na Ukraini. Kyiv : Naukova dumka, 1965. S. 104-118.

Romenets V. A. Psykholohiia tvorchosti : navch. posib. Kyiv : Vyshcha shkola, 1971. 247 s.

Romenets V. A. Analiz tvorchoho protsesu. Filosofska dumka. 1972. № 1. S. 52-62.

Romenets V. A. Istoriia psykholohii : navch. posib. Kyiv : Vyshcha shkola. Holovne vydavnytstvo, 1978. 439 s.

Romenets V. A. Istoriia psykholohii Starodavnoho svitu i serednikh vikiv : navch. posib. Kyiv : Vyshcha shkola. Holovne vydavnytstvo, 1983. 416 s.

Romenets V. A. Istoriia psykholohii epokhy Vidrodzhennia : navch. posib. Kyiv : Vyshcha shkola. Holovne vydavnytstvo, 1988. 408 s.

Romenec V. A. Predmet i principy istoriko-psihologicheskogo issledovaniya. Disertaciya v forme nauchnogo doklada na soiskanie uchenoj stepeni doktora psihologicheskih nauk. Kiev, 1989. 42 s.

Romenets V. A. Istoriia psykholohii XVII stolittia : navch. posib. Kyiv : Vyshcha shkola, 1990. 568 s.

Romenets V. A. Istoriia psykholohii epokhy Prosvitnytstva : navch. posib. Kyiv : Vyshcha shkola, 1993. 568 s.

Romenets V. A. Istoriia psykholohii XIX - pochatku XX stolittia : navch. posib. Kyiv : Vyshcha shkola, 1995a. 614 c.

Romenets V. A. Istorychne stanovlennia psykholohichnykh znan. Osnovy psykholohii : pidruch. / za zah. red. O. V. Kyrychuka, V. A. Romentsia. Kyiv : Lybid, 1995b. S. 94-110.

Romenets V. A. Vchynok yak pryntsyp pobudovy teorii ta istorii psykholohii. Osnovy psykholohii : pidruch. / za zah. red. O. V. Kyrychuka, V. A. Romentsia. Kyiv : Lybid, 1995v. S. 161- 193.

Romenets V. A. Pisliamova : Postannia kanonichnoi psykholohii. Osnovy psykholohii : pidruch. / za zah. red. O. V. Kyrychuka, V. A. Romentsia. Kyiv : Lybid, 1995h. S. 605-621.

Romenec V. A. Zhizn' i smert': postizhenie razumom i veroj / 2-e izd. Kiїv : Libіd', 2003. 232 s.

Romenets V. A., Manokha I. P. Istoriia psykholohii XX stolittia : navch. posib. Kyiv : Lybid, 1998. 989 s.

Rubinshtejn S. L. Problema sposobnostej i voprosy psihologicheskoj teorii. Rubinshtejn S. L. Problemy obshchej psihologii. Moskva: Pedagogika, 1973. S. 220-235.

Rubinshtejn S. L. Osnovy obshchej psihologii : v 2-h t. Moskva : Pedagogika, 1989. T. 1. 320 s. T. 2. 328 s.

Rubinshtejn S. L. Bytie i soznanie. Rubinshtejn S. L. Bytie i soznanie. Chelovek i mir. Sankt-Peterburg : Piter, 2003a. S. 43-280.

Rubinshtejn S. L. Chelovek i mir. Rubinshtejn S. L. Bytie i soznanie. Chelovek i mir. Sankt-Peterburg : Piter, 2003b. S. 281-426.

Rudneva E. I. Pedologicheskie izvrashcheniya Vygotskogo. Moskva : Uchpedgiz, 1937. 32 s.

Saugstad P. Istoriya psihologii. Ot istokov do nashih dnej : Imena. Idei. Biografii. Napravleniya. Shkoly / per. s norvezhsk. Samara : Bahram-M, 2008. 544 s.

Svit piznaie sebe cherez liudsku dushu. Besida z akademikom Volodymyrom Romentsem kyivskykh naukovtsiv Andriia Azarkhina y Andriia Romentsia. Psykholohiia vchynku : Shliakhamy tvorchosti V. A. Romentsia : zb. st. / uporiad. P. A. Miasoid; vidp. red. A. V. Furman. Kyiv : Lybid, 2012. S. 10-17.

Slobodchikov V. I. O lichnostnom, vne- i okololichnostnom sposobah bytiya cheloveka. Lestvica polnoty obrazovaniya chelovek. Opyt nauchnoj diskussii / red. i sost. A. A. Ostapenko. Moskva : NII shkol'nyh tekhnologij, 2019. S. 160-173.

Slobodchikov V. I., Isaev E. I. Osnovy psihologicheskoj antropologii. Psihologiya razvitiya cheloveka. Razvitie sub»ektivnoj real'nosti v ontogeneze. Moskva : Shkol'naya pressa, 2000. 416 s.

Sokolova E. E. Problema postupka v trudah V. A. Romencya i A. N. Leont'eva : sravnitel'nyj analіz. Psykholohiia vchynku : Shliakhamy tvorchosti V. A. Romentsia : zb. st. / uporiad. P. A. Miasoid ; vidp. red. A. V. Furman. Kyiv : Lybid, 2012. S. 68-84.

Sokolova E. E. Stanovlenie i puti razvitiya psihologii deyatel'nosti (shkola A. N. Leont'eva). Avtoref. diss. … dokt. psihol. nauk. Moskva, 2021. 42 s.

Stepin V. S. Teoreticheskoe znanie : Struktura, istoriya, evolyuciya. Moskva : Progress - Tradiciya, 2000. 744 s.

Stecenko A. P. Zametki o populyarnosti idej L. S. Vygotskogo za Zapade. Voprosy psihologii. 1997. № 1. S. 107-109.

Stranicy istorii : o tom, kak byl uvolen S. L. Rubinshtejn (iz arhiva MGU). Voprosy psihologii. 1989. № 4. S. 73-101. № 5. S. 56-63.

Tatenko V. O. Subiektno-vchynkova paradyhma v suchasnii psykholohii. Liudyna. Subiekt. Vchynok : filosofsko-psykholohichni studii / za zah. red. V. O. Tatenka. Kyiv : Lybid, 2006. S. 316-358.

Tatenko V. A. Problemy sub»ekta v sovremennoj psihologii (ukrainskaya shkola). Filosofsko-psihologicheskoe nasledie S. L. Rubinshtejna / otv. red. K. A. Abul'hanova. Moskva : Institut psihologii RAN, 2011. C. 371-387.

Tatenko V. O., Romenets V. A. Vchynok yak pryntsyp pobudovy teorii ta istorii psykholohii. Osnovy psykholohii : pidruch. / za zah. red. O. V. Kyrychuka, V. A. Romentsia. Kyiv : Ly-bid, 1995. C. 161-193.

Tatenko V. O., Tytarenko T. M. Volodymyr Andriiovych Romenets (1926-1998) : zhyttia yak vchynok i podiia. Romenets V. A., Manokha I. P. Istoriia psykholohii XX stolittia : navch. posib. Kyiv : Lybid, 1998. S. 7-37.

Tytarenko T. Systema psykholohii Volodymyra Romentsia yak vchynok samopiznannia. Psykholohiia i suspilstvo. 2006. № 2. S. 33-53.

Tytarenko T. M. Sotsialno-psykholohichni praktyky konstruiuvannia zhyttievoho shliakhu osobystosti. Psykholohiia zhyttietvorennia osobystosti v suchasnomu sviti / za red. T. M. Tytarenko. Kyiv : Milenium, 2016. S. 13-55.

Tulmin S. Mocart v psihologii. Voprosy filosofii. 1981. № 10. S. 127-137.

Tul'viste P. Kul'turno-istoricheskoe razvitie verbal'nogo myshleniya (psihologicheskoe issledovanie). Tallin : Valgus, 1988. 344 s.

Tul'chinskij G. L. Filosofiya postupka : samoopredelenie lichnosti v sovremennom obshchestve. Sankt-Peterburg : Aletejya, 2020. 826 s.

Turban V. V. Problema ontohenezu morali ta moralnosti v ukrainskii i svitovii psykholohii. Stanovlennia psykholohichnoi dumky v Ukraini : providni idei ta istoriia rozvytku : kolektyvna monohrafiia / V. V. Turban, L. Z. Serdiuk, Yu. T. Rozhdestvenskyi [ta in.] ; za red. V. V. Turban. Kirovohrad : Imeks-LTD, 2014. S. 9-31.

Turban V. V. Problema ontohenezu morali ta moralnosti v ukrainskii i svitovii psykholohii. Stanovlennia psykholohichnoi dumky v Ukraini : providni idei ta istoriia rozvytku : kol. monohr. / za red. V. V. Turban. Kirovohrad : Imeks-LTD, 2014. S. 9-31.

Feofanov M. P. Teoriya kul'turnogo razvitiya v pedologii kak elektricheskaya (sic; recte: eklekticheskaya) koncepciya, imeyushchaya v osnovnom idealisticheskie korni. Pedologiya. 1932. № 1-2. S. 21-34.

Frejd Z. Totem i tabu / per. s nem. Frejd Z. "Ya" i "Ono". Tr. raznyh let : v 2 kn. Tbilisi : Merani, 1991. Kn. 1. S. 193-350.

Frejd Z. Nedovol'stvo kul'turoj / per. s nem. Harkіv : Folіo, 2013. 224 s.

Fromm E. Iskusstvo lyubvi. Issledovanie prirody lyubvi / per. s angl. Minsk : Polifakt, 1990. 80 s.

Frumkina R. M. Kul'turno-istoricheskaya psihologiya Vygotskogo - Luriya. Preprint WP6/2006/01. Moskva : GU VShE, 2006. 28 s.

Furman A. Odisseia ukrainskoi psykholohii : mizh dobrom i zlom. Psykholohiia i suspilstvo. 2001. № 2. S. 5-11.

Furman A. V. Tvorchist V. A. Romentsia i metodolohiia humanitarnoho piznannia. Akademik V. A. Romenets : tvorchist i pratsi : zb. st. / uklad. P. A. Miasoid ; vidp. red. L. O. Shatyrko. Kyiv : Lybid, 2016. S. 191-205.

Furman A. V. Metodolohiia yak sfera nauky, myslediialnosti, metodolohuvannia. Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana : kol. monohr. Ternopil : TNEU, 2019a. S. 6-235.

Furman A. V. Metodolohichne obgruntuvannia predmetnoho polia teoretychnoi psykholohii. Psykholohiia i suspilstvo. 2019b. № 3-4. S. 5-37. DOI : https://doi.org/10.35774/pis2019.03.005.

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.005

Furman A. V. Metateoretychna rekonstruktsiia predmetnoho polia kanonichnoi psykholohii. Psykholohiia osobystosti. 2019v. № 1. S. 5-20.

Furman A. V. Katehorialna matrytsia teoretychnoi psykholohii. Psykholohiia i suspilstvo. 2020. № 4. S. 13-51. DOI : https://doi.org/10.35774/pis2020.02.013.

https://doi.org/10.35774/pis2020.02.013

Chesnokova A. G. Sootnoshenie natural'nogo i kul'turnogo v teorii L. S. Vygotskogo : dualizm ili dialektika? Vestnik Mosk. un-ta. Ser. 14. Psihologiya. 2003 № 1. S. 49-59.

Shvedovskaya A. A. Razvitie idej nauchnoj shkoly L. S. Vygotskogo : nauchnye publikacii zhurnala "Kul'turno-istoricheskaya psihologiya" (2005-2016). Kul'turno-istoricheskaya psihologiya. 2016. T. 12. № 3. S. 53-57.

Shkuratov V. A. Istoricheskaya psihologiya. Rostov-na-Donu : Gorod N, 1994. 288 c.

El'konin B. D. Vvedenie v psihologiyu razvitiya (v tradicii kul'turno-istoricheskoj teorii L. S. Vygotskogo). Moskva : Trivola, 1994. 168 s.

El'konin D. B. L. S. Vygotskij segodnya. El'konin D. B. Izbr. psihol. trudy. Moskva : Pedagogika, 1989a. S. 469-474.

El'konin D. B. Ob istochnikah neklassicheskoj psihologii. El'konin D. B. Izb. psihol. trudy. Moskva : Pedagogika, 1989b. S. 475-478.

El'konin D. B. Priroda detstva i ego periodizaciya. El'konin D. B. Izb. psihol. trudy. Moskva : Pedagogika, 1989v. C. 25-121.

Enciklopediya epistemologii i filosofii nauki / gl. red. I. T. Kasavin. Moskva : Kanon ROOI Reabilitaciya, 2009. 1248 s.

Shchedrovickij G. P. Lev Vygotskij i sovremennaya pedagogicheskaya antropologiya (Ekspe-rimental'naya zhizn'). Shchedrovickij G. P. Vvedenie v filosofskuyu i pedagogicheskuyu antropologiyu. Raboty 1981-1996 godov. Moskva : Politicheskaya enciklopediya, 2018. S. 131-182.

Yung K. G. Podhod k bessoznatel'nomu. Yung K. G. Arhetip i simvol / per. s nem. i angl. Moskva : Renessans, 1991. C. 23-94.

Yaroshevskij M. G. Istoriya psihologii / 3-e izd., pererab. Moskva : Mysl', 1985. 575 s.

Yaroshevskij M. G. L. S. Vygotskij i marksizm v sovetskoj psihologii. K social'noj istorii rossijskoj nauki. Psihologicheskij zhurnal. 1992. T. 13. № 5. S. 84-99.

Yaroshevskij, M. G. L. S. Vygotskij : v poiskah novoj psihologii. Sankt-Peterburg : Mezhdunarodnyj fond istorii nauki, 1993. 301 s.

Yaroshevskij M. G. Bez istorii pusta metodologiya. Voprosy psihologii. 1995a. № 4. S. 141-146.

Yaroshevskij M. G. Istoricheskaya psihologiya nauki. Sankt-Peterburg : Mezhdunarodnyj fond istorii nauki, 1995b. 352 s.

Yasnickij A. "Kogda b vy znali, iz kakogo sora..." : K opredeleniyu sostava i hronologii sozdaniya osnovnyh rabot Vygotskogo. Psihologicheskij zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshchestva i cheloveka "Dubna". 2011. № 4 (4). S. 1-52.

Yasnickij A. "Orudie i znak" L. S. Vygotskogo kak "nevinnaya poddelka" : Vvedenie v zaochnyj dialog. Psihologicheskij zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshchestva i cheloveka "Dubna". 2012a. № 5 (1). S. 110-111.

Yasnickij A. K istorii kul'turno-istoricheskoj geshtal'tpsihologii : Vygotskij, Luriya, Koffka, Levin i dr. Psihologicheskij zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshchestva i cheloveka "Dubna". 2012. № 5 (1). S. 60-97.

Yasnickij A., Lamdan E. "V avguste 1941-go" : Neizvestnoe pis'mo A. R. Lurii v SShA kak zerkalo "revizionistskoj revolyucii". Istoriya rossijskoj psihologii v licah : Dajdzhest. 2017. № 2. S. 225-292.

Published

2021-11-12

Issue

Section

Статті

How to Cite

Myasoid, Petro. “Cultural-Historical Psychology and V.A. Romenets’ Creativity (To the 95th Anniversary of His Birth)”. Psyhology & Society, no. 2, Nov. 2021, pp. 16-77, https://doi.org/10.35774/pis2021.02.016.