Methodological trauma in the socio-humanitarian sciences

Authors

  • Yurii Yakovenko Doctor of Sociological Sciences, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Academician-Secretary of the Department of Political Science, Sociology and Law of the Academy of Higher Education of Ukraine, Deputy Chairman of the Sociology Commission of the Scientific-Methodical Council of MES of Ukraine, Chairman of the Research Committee of the Sociological Association of Ukraine on Logic and Methodology of Sociology, Professor of the Branch Sociology Department of the Taras Shevchenko National University, member of the editorial board and permanent author of the “Psychology and Social ” journal, Kyiv. iurii_iakovenko2007@ukr.net

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.127

Keywords:

socio-humanitarian sciences, methodology, sociology, methodological trauma

Abstract

The article raises the issue of the state of logic and methodology of socio-humanitarian researches in modern Ukraine. It is diversely argued the canonical requirement to return the preparation of scientific research projects and subsequent publication of their results and conclusions to generation in them such a conceptual structure (writing an introduction), which necessarily contains a normative formulation of the scientific problem in the form of a theoretical question concerning cognitive contradictions resulting from the existing practices of obtaining new rational knowledge in accordance with the three types of epistemological matrix of sociological cognition, which determine one of the research positions – to be an observer, interpreter or activist. Emphasis is placed on the tendency of reducing the demands concerning mandatory presentation of the methodological basis of the study in its program, reports, publications on the results obtained, in particular concerning the normative design of articles published in Ukraine’s professional journals in sociology. Examples of violations of this norm are given in articles published during 2015 and 2016 in two leading domestic periodicals of sociological orientation. It is noted that the claims of some authors to the theoretical significance of their publications are not justified in the absence of a scientific problem statement, the formulation of which must include a number of issues of theoretical content. In addition, it is underlined that the current situation in Ukrainian sociology can be explained by the so-called methodological trauma, which is also typical for researchers from other post-Soviet countries. The conclusion is formulated that the development of sociological science in its theoretical and empirical contexts is possible only if the methodological trauma experienced by sociologists, psychologists and other representatives of socionomic research role is overcome.

References

Shevchenko T. (2003). Zibrannia tvoriv: U 6 tomakh. Kyiv, Tom. 2: Poeziia 1847-1861. S. 199-200. [In Ukrainian].

Tatarova H.H. (2006). Metodolohycheskaia travma sotsyoloha. K voprosu ob yntehratsyy znanyia. Sotsyolohycheskye yssledovanyia. №9. S. 5-13. [In Russian].

Yakovenko Yu.I. (2003). Problema artefaktu v sotsiolohii: teoretyko-istorychnyi format analizu. Psykholohiia i suspilstvo. №4. S. 75-94. [In Ukrainian].

https://doi.org/10.3116/16091833/4/2/94/2003

Yakovenko Yu.I., Yakovenko A.K. (2010). Refleksiia epistemolohichnykh zasad suchasnoi sotsiolohii. Psykholohiia i suspilstvo. №2. S. 7-18. [In Ukrainian].

Postanova VAK Ukrainy vid 15 sichnia 2003. №7-05/01 "Pro pidvyshchennia vymoh do fakhovykh vydan, vnesenykh do perelikiv VAK Ukrainy". Biuleten VAK Ukrainy. №1. [In Ukrainian].

Kasavyn Y.T. (2009). Problema kak forma znanyia. Epystemolohyia y fylosofyia nauky. №4. S. 5-13. [In Russian].

Yakovenko Yu.I. (2017). Stan lohiky ta metodolohii sotsiolohii v Ukraini: tuptsiuvannia na mistsi chy rukh upered? Psykholohiia i suspilstvo. №4. S. 160-164. DOI: https://doi.org/10.35774/pis2017.04.160. [In Ukrainian].

Shtompka P. (2005). Sotsyolohyia. Analyz sovremennoho obshchestva; per. s polsk. S.M. Chervonnoi. Moskva: Lohos, 664 s. [In Russian].

Epshtein M. (2004). Ynformatsyonnyi vzryv y travma postmoderna. Ynformatsyonnoe obshchestvo: ekonomyka, vlast, kultura: khrestomatyia v 2-kh tomakh. Tom II. Novosybyrsk, 2004. S. 183-196. [In Russian].

Toshchenko Zh.T. (2015). Fantomy rossyiskoho obshchestva. Moskva: Tsentr sotsyalnoho prohnozyrovanyia y marketynha. 668 s. [In Russian].

Tytarenko L.H. (2015). Retsenzyia na knyhu Toshchenko Zh.T. Fantomy rossyiskoho obshchestva. Moskva: Tsentr sotsyalnoho prohnozyrovanyia y marketynha. 668 s. Retrieved from: http://jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2015_1/Titarenko_2015_1.pdf. [In Russian].

Holovakha Ye. I. (2014, Lystopad). Kolektyvni travmy i natsionalnyi kharakter. Problemy politychnoi psykholohii ta yii rol u stanovlenni hromadianyna ukrainskoi derzhavy. Prohrama VII Vseukrainskoi naukovoi konferentsii 5-6 lystopada 2014 roku, m. Kyiv. Retrieved from. http://ispp.org.ua/podiy_52_program.htm. [In Ukrainian].

Burde P. (2005). Pole nauky. Sotsyalnoe prostranstvo: polia y praktyka: per. s frants. yazyka, sost. N.A. Shmatko. Moskva: Ynstytut еksperym. sotsyolohyy; Sankt-Pyterburhb: Aleteiia, S. 473-517. [In Russian].

Furman A.V. (2015). Zasadnychi umovy vynyknennia naukovykh shkil. Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh tomakh / uporiadnyk, vidp. red., perekl. A.V. Furman. Ternopil: TNEU, T. 2. S. 72-79. [In Ukrainian].

Yakovenko Yu.I. (2015). Komu viina, a komu informatsiina chy voienna sotsiolohiia. Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva: Zb. nauk. prats. Vyp. 21. Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina, S. 24-32. [In Ukrainian].

Yakovenko Yu.I. (2017). 50 vidtinkiv siroho v strukturi sotsiolohichnykh teorii serednoho rivnia. Haluzevi sotsiolohii v umovakh hlobalnykh zmin i suspilnykh transformatsii: Zb. nauk. statei do 25-richchia kafedry haluzevoi sotsiolohii KNU imeni Tarasa Shevchenka / uporiadk. A.O. Petrenko-Lysak, V.V. Chepak (vyp. red.). Kyiv: Karavela, S. 281-297. [In Ukrainian].

Vitakulturna metodolohiia. (2015). Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana: kolektyvna monohrafiia. Ternopil: TNEU. 2019. 980 s. [In Ukrainian].

Shulha M. (2015). Retsenzuvannia naukovykh prats: stan ta perspektyvy. Sotsialni vymiry suspilstva. Kyiv: IS NANU, Vyp. 4. S. 588-611. [In Ukrainian].

Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. (2019). Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana: kolektyvna monohrafiia. Ternopil: TNEU, 998 s. [In Ukrainian].

Deviatko Y.F. (2003). Sotsyolohycheskye teoryy deiatelnosty y praktycheskoi ratsyonalnosty. Moskva: Avanty plius. 336 s. [In Russian].

Kachanov Yu.L. (2001). Sotsyolohyia sotsyolohyy: antytezysy. Moskva: Ynstytut еksperym. sotsyolohyy; Sankt-Pyterburh: Aleteiia, 185 s. [In Russian].

Nikolaienko L.H. (2002). Metody sotsiolohichnoho poiasnennia. Kyiv: DAKKKiM, 199 s. [In Russian].

Aleksander Dzh. (2004). Obshchaia teoryia v sostoianyy postpozytyvyzma: "еpystemolohycheskaia dylemma" y poysk prysutstvuiushcheho razuma: per. s anhl. Y.F. Deviatko, M.S. Dobriakovoi. Sotsyolohyia: metodolohyia, metody, matematycheskye modely. №18. S. 167-204; prodolzhenye v №19. S. 176-200. [In Russian].

Nikolaienko L.H. (2004). Sotsialna struktura znannia (polemichni notatky). Kyiv: DAKKKiM, 251 s. [In Russian].

Otreshko N.B. (2009). Transformatsyia epystemolohycheskykh osnovanyi sotsyolohyy: subyekt, metod poznanyia, kartyna sotsyalnoho myra. Kyev: YS NANU, «Vypol», 268 s. [In Russian].

Yakovenko Yu., Nykolaenko L., Yakovenko A. (2009). Do osnovanyia (epystemolohycheskoho), a zatem, no hlavnoe - zachem? Sotsialni tekhnolohii: aktualni problemy teorii ta praktyky. Zaporizhzhia, Vyp. 43. S. 116-135. [In Russian].

Yakovenko Yu. (2015). II Konhres Sotsiolohichnoi asotsiatsii Ukrainy. Zvit pro robotu sektsii № 1. «Suchasna sotsiolohiia u poshukakh adekvatnoi metodolohii ta teorii». Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. №1. S. 68-69. [In Ukrainian].

Huseltseva M.S. (2017). Metodolohichna optyka yak instrument piznannia. Psykholohiia i suspilstvo. №4. S. 39-55. Retrieved from https://doi.org/10.35774/pis2017.04.039. [In Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.039

Furman A.V. (2017). Metodolohichna optyka tsyklichno-vchynkovoi orhanizatsii teorii yak systemy orhanizatsii ratsionalnoho znannia. Vitakulturnyi mlyn. Modul 19. S. 4-15. [In Ukrainian].

Merton R. (2006) Sotsyalnaia teoryia y sotsyalnaia struktura. Moskva: ACT-Khranytel, 874 s. [In Russian].

Iakovenko Yu., Nikolaenko L., Yakovenko A. (2014). Sotsiolohiia na rozdorizhzhi: metodolohiia chy empiriia? Psykholohiia i suspilstvo. №2. S. 47-64. [In Ukrainian].

Iakovenko Yu., Burhin M. (1999). Artefakt u sotsiolohichnykh doslidzhenniakh u konteksti teopii fundamentalnoi triady. Visnyk. Kyivskoho universytetu. Seriia: Sotsiolohiia. Psykholohiia. Pedahohika. Kyiv, Vypusk 7. S. 4-8. [In Ukrainian].

Prohrama rozvytku kafedry metodolohii ta metodiv sotsiolohichnykh doslidzhen fakultetu sotsiolohii Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka na 2016-2021 roky. (2015). Retrieved from: http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/programarozvitku-kafedri-metodologiyi-ta-metodiv-sociologichnih-doslidzhen); a takozh http://senate.univ.kiev.ua/?p=198. [In Ukrainian].

Vakhshtain V. (2009). Konets sotsyolohyzma: perspektyvy sotsyolohyy nauky. Stenohramma lektsyy, prochytannoi 18 yiunia 2009 hoda ramkakh proekta "Publychnye lektsyy Polyt.ru". Retrieved from. Retrieved from: http://www.polit.ru/article/2009/08/06/videon_vahshtain/. [In Russian].

Fylyppov A.F. (2014). Sovetskaia sotsyolohyia kak polytseiskaia nauka. Polytycheskaia kontseptolohyia.. №3. S. 91-105. [In Russian].

Iakovenko Yu.I. (2017). Metodolohichna travma v sotsiolohichnykh poliakh Ukrainy. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im.. V.N. Karazina. Seriia "sotsiolohichni doslidzhennia suchasnoho suspilstva: metodolohiia. Teoriia, metody". №39. S. 9-27. [In Ukrainian].

Iakovenko Yu.I. (2021). Moralnyi kompas Ukrainy: statusy ta stavlennia. International scientific conferenct "History, political science, philosophy and sociology: European development direction": conference proceedings, July 16-17, 2021. Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2021. P. 96-101. [In Ukrainian].

Iakovenko Yu.I. (2021). Svoiechasni dumky z pryvodu 20-richchia Ukazu Prezydenta Ukrainy «Pro rozvytok sotsiolohichnoi nauky v Ukraini». Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. №1. S. 155-172. [In Ukrainian].

Iakovenko Yu.I., Khomeriki M.M. (2022). Stan korporatyvnoi kultury sotsiolohiv yak peredumova zmistovoho rozvytku dystsypliny. Habitus. Vyp. 33. S. 34-40. Retrieved from: https://doi.org/10.32843/2663-5208. [In Ukrainian].

https://doi.org/10.32843/2663-5208

Saveliev Yu. (2015). Sotsialne vkliuchennia v otsintsi sotsialnoi yakosti: praktyky uchasti naselennia Ukrainy v 2000-kh rokakh. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Sotsiolohiia). №6. 74 s. [In Ukrainian].

Siryi Ye. (2015). Instytutsiini mozhlyvosti ta sotsiokulturni parametry uchasti indyvidiv u pidpryiemnytskii diialnosti. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Sotsiolohiia). №6. 74 s. [In Ukrainian].

Novikova L. (2015). Tsinnisni vidminnosti pokolin v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Sotsiolohiia). №6. 74 s. [In Ukrainian]. [In Ukrainian].

Chernykh H. (2015). Z (2003). lochynnist ta parametry nasyllia v ukrainskomu suspilstvi. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Sotsiolohiia). №6. 74 s. [In Ukrainian].

Chernova K. (2015). Etnorehionalni vymiry ukrainskoho sotsiumu. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Sotsiolohiia). №6. 74 s. [In Ukrainian]. [In Ukrainian].

Ivankova-Stetsiuk O. (2015). Aktualni stratehii rozvytku suspilno-relihiinykh orhanizatsii: sotsiolohichnyi analiz. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Sotsiolohiia). №6. 74 s. [In Ukrainian].

Rakhmanov O. (2015). Ekonomichni chynnyky solidarnosti, kolektyvnykh dii ta konformizmu v robitnychomu seredovyshchi Ukrainy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Sotsiolohiia). №6. 74 s. [In Ukrainian].

Loktieva I. (2015). Vymiriuvannia sotsialnoho vidtorhnennia sered vnutrishno peremishchenykh osib. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Sotsiolohiia). №6. 74 s. [In Ukrainian].

Nedzelskyi A. (2016). Kontsept potokovykh vzaiemodii v sotsiolohichnomu doslidzhenni povsiakdennosti. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Sotsiolohiia). №7. 71 s. [In Ukrainian]. [In Ukrainian].

Kravchuk M. (2015). Poniattia dostovirnosti znannia ta problema nevyznachenosti v empirychnomu sotsiolohichnomu doslidzhenni. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Sotsiolohiia). №7. 71 s. [In Ukrainian].

Saveliev Yu. (2016). Porivniannia i otsinka rozvytku suchasnykh suspilstv: perspektyva teoretychnoho syntezu. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (Sotsiolohiia). №7. 71 s. [In Ukrainian].

Kazakov V. Reformy: problemy metodolohii doslidzhennia. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. 2017. №1. S. 29-30.

Samoilov O. (2015). Zmina ta forma postanovky teoretychnoi problemy. Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh t.; uporiadnyk, vidp. red., perekl. A.V. Furman. Ternopil: TNEU. T. 2. S. 67-71. [In Ukrainian].

Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh t.; (2015). uporiadnyk, vidp. red., perekl. A.V. Furman. Ternopil: TNEU, T. 1. 314 s. [In Ukrainian].

Furman A.V. Vstup. Svit metodolohii. Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh t.; uporiadnyk, vidp. red., perekl. A.V. Furman. Ternopil: TNEU. T. 1. S. 5-15. [In Ukrainian].

Pryvalov Yu., Kazakov V. (2017). Rozuminnia "rozkolu" v sotsiolohichnii literaturi. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. №1. S. 164-174. [In Ukrainian].

Shulha M.O. (2014). Metodolohichni problemy doslidzhennia kryzovoho sotsiumu. Vektory zmin ukrainskoho suspilstva / za red. d. ekon. n. V.M. Vorony, d. sots. n. M.O. Shulhy. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy. S. 5-23. [In Ukrainian].

Kazakov V. (2017). Konflikt na Donbasi: deiaki problemy metodolohii doslidzhennia. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. №2. S. 28-31. [In Ukrainian].

Iakovenko Yu.I., Furman A.V. (2015). Sotsiolohichna nauka ye. A metodolohiia de? Psykholohiia i suspilstvo. №1. S. 46-54. [In Ukrainian].

Iakovenko Yu.I., Nikolaienko L. (2013). Sotsiolohiia bez metodolohii: efekt vidsutnosti yak strakh pered vyborom. Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva: zb. nauk. prats. Vyp. 9. Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina. S. 25-39. [In Ukrainian].

Bourdieu P. (1984). Homo academicus. Paris: Les Editions de Minuit. 302 p. [In France].

Bilash A.V. (2015). Do pytannia naukovoi kompetentnosti. Retrieved from: http://nauka.zinet.info/8/bilash.php. [In Ukrainian].

Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh t. (2021). / uporiadnyk, vidp. red., perekl. A.V. Furman. Ternopil: ZUNU. T. 4. 400 s. [In Ukrainian].

Furman A.V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia: monohrafiia. Ternopil: TNEU. 378 s. [In Ukrainian].

Furman A. V. (2015). Paradyhma yak predmet krytychnoi metodolohichnoi refleksii. Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh t.; uporiadnyk, vidp. red., perekl. A.V. Furman. Ternopil: TNEU. T. 2. S. 121-132. [In Ukrainian].

Frumkyn K.H. (2008). Passyonarnost: prykliuchenyia odnoi ydey. Moskva: Yzd-vo LKY. 224 s. [In Russian].

Nykolaenko L. H. (2014). Funktsyonalnoe pustoslovye: yazykovye yhry na lyberalnom polytycheskom pole. Problemy rozvytku sotsiolohichnoi teorii. Mat. Kh Vseukr. n.-prakt. konf. "Problemy rozvytku sotsiolohichnoi teorii: derzhava - liudyna - sotsialna vidpovidalnist- (m. Kyiv, 4 travnia 2013 roku). Kyiv: Lohos. S. 103-137. [In Russian].

Zhvanetskyi M. (2015). Tshchatelnee. Retrieved from. http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/tshatelnee/. [In Poland].

Dudyna V.Y. (2013). Epystemycheskye matrytsy sotsyolohycheskoho znanyia. Sankt-Pyterburh: Yzd. dom SPbHU. 224 s. [In Russian].

Fetysov V.Ia. (2016). Poznanye sotsyalnoi realnosty: vzghliad skvoz pryzmu epystemycheskykh matryts. Zhurnal sotsyolohyy y sotsyalnoi antropolohyy. Tom XX. №1. S. 209-214. [In Russian].

Sahanenko H.Y. (2009). Mykro- y makrosreda v metodolohyy empyrycheskykh sotsyolohycheskykh yssledovanyi. Peterburhskaia sotsyolohyia sehodnia. Sankt-Pyterburh: SY RAN, S. 13-40. [In Russian].

Iakovenko Y. (2017). Yntellektualnoe muzhestvo. Neva: Lyt. y obshch.-polyt. zhurnal. №5. S. 137-162. [In Russian].

Chadiuk M. (2017). Pro "fenomen amoralnoi bilshosti". Notatky pro lektsiiu-dyskusiiu Yevhena Holovakhy. Den: shchodenna vseukr. hazeta susp.-polit. tematyky. 21 bereznia 2017. Retrieved from: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/pro-fenomen-amoralnoyi-bilshosti. [In Ukrainian].

Kamiu A. (1957). Mytets i yoho chas. Retrieved from. http://sergii-terepyshchyi.net/alber-kamyu-dopovid-shho-zroblena-14grudnya-1957-roku-mitec-i-jogo-chas/2/. [In Russian].

Tashchenko A.Iu. (2019). Kulturnyi kod moraly «po-ukraynsky». Bloh Research & Branding Group. 22.03.2019. Retrieved from: http:/rb.com.ua/blog/kulturnyj-kod-morali-po-ukrainski/. [In Ukrainian].

Issue

Section

Статті

How to Cite

Yakovenko, Yurii. “Methodological Trauma in the Socio-Humanitarian Sciences”. Psyhology & Society, no. 1, July 2022, pp. 127-48, https://doi.org/10.35774/pis2022.01.127.