VOLODYMYR ROMENETS AS ARCHITECTOR OF METHODOLOGY OF HUMANITARIAN COGNITION

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман

Ключові слова:

гуманітарне пізнання, теоретичний світ, методологія, методологування, вчинок, метод учинкової діалектики, парадигма, багаторівневість парадигмальних досліджень, методологічна революція, форма (схема) організації пізнання, психософіявчинку

Анотація

Міждисциплінарне дослідження висвітлює творчість видатного українського вченого другої половини XX століття В.А. Роменця (1926-1998) не стільки як талановитого теоретика філософсько-психологічного дискурсу, скільки як послідовного і продуктивного методолога, котрий творив і мислевчинково апробував самобутню систему методології гуманітарного пізнання. Осереддя цієї системи становить циклічно-вчинкова схема організації його винятково плідної рефлексивної миследіяльності, яка поєднує оригінальні форми, методи, способи і засоби психософійно зорієнтованого методологування. Аргументуючи погляд, згідно з яким сфера науки розвивається не стільки науковими революціями, скільки кардинальними методологічними зсувами, що завдяки оновленню формосхем організації дослідницької діяльності вчених забезпечують її еволюцію, доведено, що як мислитель Володимир Роменець є еволюціонером, котрий ґрунтовно переосмислює творчу спадщину інших відомих людству філософів і науковців, тоді як методолог культурно-історичного спрямування, психософійного духу і креативного способу життя він справді революціонер, новатор, першопроходець. Це підтверджують його віхові, головні твори, що демонструють нову, власне світоглядну, схему оргучинкового здійснення розумової праці на найскладніші предметні ділянки міждисциплінарного пошуку (творчості, життєвого шляху людини, джерел людського буття, періодизації історії всесвітньої психології, житті і смерті та ін.), а тому є визначально методологічними. Водночас базовими формами проблемно-діалогічного методологу-вання для вченого є принцип, підхід, метод і спосіб, якими наскрізно пронизана вся тканина теоретичних побудов, логічних вислідів та емпіричних оприявнень.

 

Interdisciplinary research highlights the creativity of the outstanding Ukrainian scientist of the second half of the twentieth century V. A. Romenets (1926-1998) not so much as talented theorist of philosophical-psychological discourse but as consistent and productive methodologist who created and thought-committing approbated distinctive system of methodology of humanitarian cognition. The core of this system is cyclically-committing scheme of organization of its exceptionally productive reflective think-activity which unites original forms, methods, ways and means of psycho-sophian oriented methodologization. Argumenting the opinion, according to which the area of ??science develops not so much by scientific revolutions but radical methodological shifts that thanks to updating of form-schemes of organization the research activity of scientists ensured its evolution, proved that as thinker Volodymyr Romenets is evolutioner who thoroughly rethinking the creative heritage of others well-known to mankind philosophers and scientists, while methodologist of cultural-historical direction, psycho-sophian spirit and creative lifestyle, he’s really revolutioner, an innovator, a pioneer. This confirms his main works which demonstrate new, own worldview scheme of org-committing implementation of mental work on the most difficult subject areas of interdisciplinary search (creativity, human life way, sources of human existence, periodization of the history of world psychology, life and death, etc.) and that’s why methodological from the very beginning. At the same time basic form of problem-dialogue methodologization for a scientist is the principle, approach, the method and the way with which is permeated through the entire fabric of theoretical constructs, logical and empirical appearances.

Біографія автора

  • Анатолій В. Фурман
    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, голова ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Academician V. A. Romenets: creativity and work: coll. art. / f. P. A. Myasoid; e. r. L. O. Shatyrko. - K.:Lybid, 2016. - 272 p.

Committing psychology: history and modernity: materials of interdisciplinary roundtable on the occasion of the 90th anniversary of birthday prof. V. A. Romenets, May 20, 2016 /by ed. I. V. Danyliyk. - K.: Logos, 2016. -105 p.

Guseltseva, M. Cultural-historical approach of V. A. Romenets: the idea of culture and ideas in culture [Text] / M. Guseltseva // Psychology and Society. - 2011. - № 2. -P. 92-104.

Kopylov, G. On the nature of "scientific revolutions" [Text] / G. Kopylov // Psychology and Society. - 2010. - №2. - P. 113-127.

Laponov, M. Philosophy as a science. Fundamentals of philosophical methodology [Text] / M. Laponov, V. Komissarov // System of modern methodologies: [reader in 4 volumes] / f., e. r., transl. A. V. Furman. - Ternopil: TNEU, 2015. - T. 1. - P. 220-222.

Myasoid, P. A. Course of general psychology [Text]: textbook: in 2 v. / P. A. Myasoid. - K.: Alerta, 2011. -Vol.1. - 496 p.; 2013 - Vol.2. - 758 p.

Myasoid, P. Meta-theoretical analysis in psychology [Text] / P. Myasoid // Psychology and Society. - 2009. - №4. - P. 54-82.

Myasoid, P. Science and practice in the psychologist work [Text] / P. Myasoid // Psychology and Society. - 2004. - №3. - P. 5-74.

Myasoid, P. A. Psychological cognition: history, logic, psychology [Text] / P. A. Myasoid. - K .: Lybid, 2016. -560 p.

Psychology of the deed: By ways of creativity of V.A. Romenets: coll. art. / f. P. A. Myasoid; e. r. A. V. Furman. - K.: Lybid, 2012. - 296 p.

Psychology and Society: Special edition devoted to the 85th anniversary of the birth of Volodymyr Andriyovych Romenets. - 2011. - №2. - 190 p.

Romenets, V. A. History of psychology: Ancient world. Middle Ages. Renaissance [Text] teach. Textbook. - K .: Lybid, 2005. - 916 p.

Romenets, V. A. History of psychology: XVII century. The Age of Enlightenment [Text]: [teach. textbook] / V. A. Romenets. - K.: Lybid, 2006. - 1000 p.

Romenets, V. A. History of psychology: XIX - early XX century [Text]: teach. textbook / V. A. Romenets. -K.: Lybid, 2006. - 832 p.

Romenets, V. A. History of psychology XX century [Text]: teach. textbook / V. A. Romenets, I. P. Manoha. -K.: Lybid, 1998. - 992 p.

Romenets, V. A. Rise of canonical psychology [Text] / V. A. Romenets // Bases of psychology: textbook. / by gen. ed. of O. V. Kyrychuk, V. A. Romenets. - 6th ed., stereot. - K .: Lybid, 2006. - P. 605-621 (1st ed. - 1995).

Romenets, V. A. Subject and principles of historic-psychological research [Text] / V. A. Romenets // Psychology and Society. - 2013. - № 2. - P. 6-27.

Tatenko, V. O. Volodymyr Andriyovych Romenets (1926-1998): Life as the deed and event [Text] / V. O. Tatenko, T. M. Tytarenko // Romenets V. A., Manoha I. P. History of psychology of XX century: teach. textbook. -K.: Lybid, 1998. - P. 7-37.

Furman, A. A. Fundamental forms of methodologi-zation in the creativity of V. A. Romenets [Text] / A. A. Furman // Committing psychology: history and modernity: materials of interdisciplinary roundtable on the occasion of the 90th anniversary of birthday prof. V. A. Romenets, May 20, 2016 / by ed. I. V. Danyliyk. - K.: Logos, 2016. -P. 35-38.

Furman, A. V. Volodymyr Romenets as methodologist of psycho-sophian spirit [Text] / A. V. Furman // Psychology and Society. - 2011. - № 2. - P. 7-14.

Furman, A. V. The idea and content of professional methodologization [Text]: monograph. / A. V. Furman. -Ternopil: TNEU, 2015. - 362 p.

Furman, A. V. Methodologist - profession of the future [Text] / A. V. Furman // Psychology and Society. -2016. - № 1. - P. 16-43.

Furman, A. V. Methodological substantiation of multi-level of paradigmatic researches in social psychology [Text] / Anatoliy V. Furman // Psychology and Society. -2012. - №4. - P. 78-125.

Furman A. V. Methodology of paradigmatic researches in social psychology [Text]: [monograph.] / Anatoliy Vasyliovych Furman. - K.: Institute of polit. and social psychology; Ternopil: Economic thought, 2013. - 100 p.

Furman, A. V. Science and practice in the work of psychologist, sociologist: between truth and duplicity [Text] / A. V. Furman // Psychology and Society. - 2004. - P. 7-12.

Furman, A. V. Organization-action games at high school [Text]: [monograph.] / Anatoliy V. Furman, Sergiy Shandruk. - Ternopil: TNEu, 2014. - 272 p.

Furman, A. V. Paradigm as a subject of methodological reflection [Text] / A. V. Furman // Psychology and Society. - 2013. - №3. - P. 72-85.

Furman, A. V. Consciousness as the framework conditions in methodologization in social-humanities [T ext] / A. V. Furman // Psychological principles of development psychological diagnostics and correction the personality in the system of continuing education / by scientific edition of Tomchuk M. I. // coll. mat. Podilskf n.-pr. conf. -Vinnytsya: KVNZ “Vinnytsya academy of continuing education”, 2016. - P. 147-156.

Furman, A. V. World of methodology [Text] / A. V. Furman // Psychology and Society. - 2015. - № 2. - P. 47-60.

Furman, A. V. The essence of the game as commitment [Text]: [monograph.] / Anatoliy V. Furman, Sergiy Shandruk. - Ternopil: TNEU, 2014. - 120 p.

Georgiy Petrovych Shchedrovytskiy / [under. ed. of P. G. Shchedrovytskiy, V. L. Danilovoy]. - M.: Russ. pol. enc. (ROSSPEN), 2010. - 600 p.

Kuhn, T. Structure of scientific revolutions [Text] / Thomas Kuhn; transl. from engl. / f. V. Y. Kuznetsov. -M.: “Publishing House AST”, 2002. - 608 p.

Lakatos, I. The history and its rational reconstructions [Text] / I. Lakatos // Structure and development of science. From Boston researches on the philosophy of the science. - M.: Progress, 1978. - P. 203-235.

Romenets, V. A. Life and death in the scientific and religious interpretation. Ed. 2nd [Text] / V. A. Romenets.

- K.: Lybid, 2003. - 232 p.

Stepin, V. S. Theoretical knowledge: structure, historical evolution [Text]: [monograph.] / V. S. Stepin. -M.: Progress-Tradition, 2000. - 744 p.

Furman O. Ye. The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters / Oksana Ye. Furman / / Problems of Psychology in the 21 st. Century. - 2015. -Vol. 9, No.1. - P. 14-19.

Akademik V.A. Romenets: tvorchist i pratsi: zb. st. / uporiad. P.A. Miasoid; vidp. red. L.O. Shatyrko. - K.: Lybid, 2016. - 272 s.

Vchynkova psykholohiia: istoriia i suchasnist: mate-rialy miZhdysts. kruhloho stolu z nahody 90-richchia vid dnia nar. prof. V.A. Romentsia, 20 travnia 2016 roku / za red. I.V. Danyliuka. - K.: Lohos, 2016. - 105 s.

Huseltseva, M. Kulturno-istorychnyi pidkhid V.A. Romentsia: ideia kultury ta idei v kulturi [Tekst] / M. Huseltseva // Psykholohiia i suspilstvo. - 2011. - № 2. - S. 92-104.

Kopylov, H. Pro pryrodu “naukovykh revoliutsii” [Tekst] / H. Kopylov // Psykholohiia i suspilstvo. - 2010. -№ 2. - S. 113-127.

Laponov, M. Filosofiia yak nauka. Osnovy filosofskoi metodolohii [Tekst] / M. Laponov, V. Komissarov // Systema suchasnykh metodolohii: [khrestomatiia u 4-kh tomakh] / uporiad., vidp. red., perekl. A.V. Furman. -Ternopil: TNEU, 2015. - T. 1. - S. 220-222.

Myasoyid, P.A. Kurs zahalnoi psykholohii [Tekst]: pidruchn.: u 2 t. / P.A. Myasoyid. - K.: Alerta, 2011. -T.1. - 496 s.; 2013. - T.2. - 758 s.

Myasoyid, P. Metateoretychnyi analiz u psykholohii [Tekst] / P. Myasoyid // Psykholohiia i suspilstvo. - 2009.

- № 4. - S. 54-82.

Myasoyid, P. Nauka i praktyka u roboti psykholoha [Tekst] / P. Myasoyid // Psykholohiia i suspilstvo. - 2004.

- №3. - S. 5-74.

Myasoyid, P.A. Psykholohichne piznannia: istoriia, lohika, psykholohiia [Tekst] / P.A. Miasoid. - K.: Lybid, 2016. - 560 s.

Psykholohiia vchynku: Shliakhamy tvorchosti V.A. Romentsia: zb. st. / uporiad. P.A. Myasoyid; vidp. red. A.V. Furman. - K. : Lybid, 2012. - 296 s.

Psykholohiia i suspilstvo: Spetsvypusk, prysviachenyi 85-y richnytsi z dnia narodzhennia Volodymyra Andriio-vycha Romentsia. - 2011. - №2. - 190 s.

Romenets, V.A. Istoriia psykholohii: Starodavnii svit. Seredni viky. Vidrodzhennia [Tekst]: navch. posibnyk. -K.: Lybid, 2005. - 916 s.

Romenets, V.A. Istoriia psykholohii: XVII stolittia. Epokha Prosvitnytstva [Tekst]: [navch. posibnyk] / V.A. Romenets. - K.: Lybid, 2006. - 1000 s.

Romenets, V.A. Istoriia psykholohii: XIX - pochatok XX stolittia [Tekst]: navch. posibnyk / V.A. Romenets. -K.: Lybid, 2006. - 832 s.

Romenets, V.A. Istoriia psykholohii XX stolittia [Tekst]: navch. posibnyk / V.A. Romenets, I.P. Manokha.

- K.: Lybid, 1998. - 992 s.

Romenets, V.A. Postannia kanonichnoi psykholohii [Tekst] / V.A. Romenets // Osnovy psykholohii: pidruch. / za zah. red. O.V. Kyrychuka, V.A. Romentsia. - 6-e vyd., ster. - K.: Lybid, 2006. - S. 605-621 (1-vyd. - 1995 r.).

Romenets, V.A. Predmet i pryntsypy istoryko-psykholohichnoho doslidzhennia [Tekst] / V.A. Romenets // Psykholohiia i suspilstvo. - 2013. - № 2. - S. 6-27.

Tatenko, V.O. Volodymyr Andriiovych Romenets (1926-1998): zhyttia yak vchynok i podiia [Tekst] / V.O. Tatenko, T.M. Tytarenko // Romenets V.A., Manokha I.P. Istoriia psykholohii XX stolittia: navch. posib. - K.: Lybid, 1998. - S. 7-37.

Furman, A.A. Zasadnychi formy metodolohuvannia u tvorchosti V.A. Romentsia [Tekst] / A.A. Furman // Vchynkova psykholohiia: istoriia ta suchasnist: materialy mizhdysts. kruhloho stolu z nahody 90-richchia vid dnia nar. prof. V.A. Romentsia, 20 travnia 2016 roku / za red.

I.V. Danyliuka. - K.: Lohos, 2016. - S. 35-38.

Furman, A.V. Volodymyr Romenets yak metodoloh psykhosofiinoho dukhu [Tekst] / A.V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2011. - № 2. - S. 7-14.

Furman, A.V. Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia [Tekst]: monohr. / A.V. Furman. - Ternopil: TNEU, 2015. - 362 s.

Furman, A.V. Metodoloh - profesiia maibutnoho [Tekst] / A.V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2016.

- № 1. - S. 16-43.

Furman, A.V. Metodolohichne obgruntuvannia bahatorivnevosti paradyhmalnykh doslidzhen u sotsialnii psykholohii [Tekst] / Anatolii V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2012. - №4. - S. 78-125.

Furman A.V. Metodolohiia paradyhmalnykh doslidzhen u sotsialnii psykholohii [Tekst]: [monohr.] / Anatolii Vasylovych Furman. - K.: Instytut polit. i sots. psykholohii; Ternopil: Ekonomichna dumka, 2013. - 100 s.

Furman, A.V. Nauka i praktyka u roboti psykho-loha, sotsioloha: mizh pravdoiu i lukavstvom [Tekst] / A.V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2004. - S. 7-12.

Furman, A.V. Ohanizatsiino-diialnisni ihry u vyshchii shkoli [Tekst]: [monohr.] / Anatolii V. Furman, Serhii Shandruk. - Ternopil: TNEU, 2014. - 272 s.

Furman, A.V. Paradyhma yak predmet metodolo-hichnoi refleksii [Tekst] / A.V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2013. - №3. - S. 72-85.

Furman, A.V. Svidomist yak ramkova umova metodolohuvannia u sotsiohumanitarystytsi [Tekst] / A.V. Furman // Psykholohichni zasady rozvytku, psykho-diahnostyky ta korektsii osobystosti v systemi neperervnoi osvity / za nauk. red. Tomchuka M.I. // Zb. mat. Podilskoi n.-pr. konf. - Vinnytsia: KVNZ “Vinnytska akademiia neperervnoi osvity”, 2016. - S. 147-156.

Furman, A.V. Svit metodolohii [Tekst] / A.V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2015. - № 2. - S. 47-60.

Furman, A.V. Sutnist hry yak uchynennia [Tekst]: [monohr.] / Anatolii V. Furman, Serhii Shandruk. -Ternopil: TNEU, 2014. - 120 s.

Georgiy Petrovich Shchedrovitsky / [pod. red. P.H. Shchedrovitskoho, V.L. Danylovoi]. - M.: Ross. polyt. ents-ya (ROSSPEN), 2010. - 600 s.

Kuhn, T. Struktura nauchnykh revolutsyi [Tekst] / Thomas Kuhn; per. s anhl. / sost. V.Iu. Kuznetsov. - M.: OOO “Izd-vo AST”, 2002. - 608 s.

Lakatos, Y. Istoryia nauky i yeyo ratsyonalnye rekonstruktsyi [Tekst] / Y. Lakatos // Struktura i razvytye nauky. Iz Bostonskykh issledovaniy po fylosofii nauki. -M.: Prohress, 1978. - S. 203-235.

Romenets, V.A. Zhyzn y smert v nauchnom i relyhyoznom istolkovanii. Izd. 2-e [Tekst] / V.A. Romenets. - K.: Lybid, 2003. - 232 s.

Stiopyn, V.S. Teoreticheskoe znanie: struktura, istorycheskaia evolutsyia [Tekst]: [monogr.] / V.S. Stiopyn. - M.: Prohress-Tradytsyia, 2000. - 744 s.

Furman O. Ye. The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters / Oksana Ye. Furman / / Problems of Psychology in the 21 st. Century. - 2015. -Vol. 9, No.1. - P. 14-19.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.