ПРИНЦИПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Автор(и)

  • Галина Гірняк
  • Андрій Гірняк

Ключові слова:

науковий принцип, психологічне проектування, модульно-ровивальний освітній цикл, змістовий модуль, НКК, текст, психодидактичний інструмент, читацька діяльність, студент як суб’єкт освітньої діяльності

Анотація

У роботі досліджена проблема психологічного проектування змісту і структури НКК, а відтак висвітлені актуальні питання психологічної детермінації читацької діяльності студентів як складного поліаспектного пізнавально-комунікативного процесу та провідного каналу соціокультурного (у тому числі професійного) й психодуховного саморозвитку осіб юнацького віку. Встановлено, що задля повноцінного зреалізування інноваційного оргциклу автору НКК потрібно проектувати зміст і структуру на кожному з дев’яти його етапів відповідно до вимог таких психодидактичних принципів: експресивності, сугестивності, образності, сюжетності, актуалізації життєвого досвіду читачів (чуттєво-естетичний етап); потребовідповідності, адекватності, цілепокладання, прогностичності та поліпроб-лемності (настановчо-мотиваційний етап); науковості, доступності, модульності, полікодованості (теоретично-змістовий етап); діалогічності, евристичності, смисло-відповідності (оцінювально-смисловий етап); транс-формативності, екстраполяції, графічного переупредмет-нення, диференціації та індивідуалізації (адаптивно-перетворювальний етап); циклічності, системності, холістичності, узагальненості, збалансованості, інтегратив-ності (системно-узагальнювальний етап); рефлексивності, децентралізованості та саморегульованості (контрольно-рефлексивний етап); метафоричності, куль-туровідповідності, моральності та естетичності (духовно-естетичний етап); самоактуалізації, репрезентативності (самовираження), само- та культуротворення (спонтанно-креативний етап).

 

We study the problem of designing the content of the psychological and educational structures iraming - book
complexes (TBC), and hence covered topical issues of psychological determination of students reading activity as a complex multidimensional cognitive - communication process and leading socio-cultural channel (including professional) and the psycho-spiritual self-development of teenagers. Found that for the full implementation of organizational innovation cycle author TBC should be designed on the content and structure of each of the nine stages in accordance with the requirements of such psychological and didactic principles: expressive and suggestive imagery, story, updating readers life experience (sensual -aesthetic stage); motivational, adequacy, goal-setting, predictability and problem (installation - motivational stage); science, accessibility, modularity, multiple coding (theoretically meaningful stage); dialogic, heuristic, semantic matching (estimated - meaning stage); transformative, extrapolation, graphic transcoding differentiation and individualization (adaptive - a transformative stage); cycling, systematic, holistic, synthesizing, balance, integration (system - a synthesis stage); reflexivity, decentralization and self-control (control - reflective stage); metaphorical, cultural conformity, morality and aesthetics (spiritual -aesthetic stage), self-actualization, representativeness (expression), self- and culture formation (spontaneously -creative stage).

Біографії авторів

  • Галина Гірняк
    кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології у виробничій сфері Національного технічного університету імені Івана Пулюя, м. Тернопіль
  • Андрій Гірняк
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе : [избранные работы] / Георгий Алексеевич Балл. - К. : Основа, 2006. - 408 с.

Бодров В.А. Психология и надежность : человек в системах управления техникой / В.А. Бодров, В.Я. Орлов. - М. : Институт психологии РАН, 1998. - 288 с.

Бондарчук Е.И. Основы психологии и педагогики : [курс лекций] / Е.И. Бондарчук, Л.И. Бондарчук. - [3-е изд., стереотип.]. - К. : МАУП, 2002. - 168 с.

Боришевський М. Самосвідомість як фактор психічного розвитку особистості / Мирослав Боришевський // Психологія і суспільство. - 2009. - № 4. -С. 119-137.

Васильченко А.А. Діалог і психотерапія / А.А. Васильченко // Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика / за ред. Н.В. Чепелєвої. - К. : Міленіум, 2006. - Т. 2, вип. 4. - С. 25-35.

Выготский Л.С. Психология развития / Лев Семёнович Выготский. - М. : Смысл : ЭКСМО, 2006. -1136 с. - (Библиотека всемирной психологии).

Гельфман Э.Г. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся /

Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная. - СПб. : Питер, 2006.

- 384 с. - (ил.).

Гірняк А.Н. Психологічне обґрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи: дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович. -Тернопіль, 2007. - 289 с.

Гірняк Г.С. Психологічне проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів з гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах: дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.07 / Гірняк Галина Степанівна. - Ялта, 2013. - 313 с.

Граник Г.Г. Психолого-дидактические основы учебников нового типа по курсу “Русская филология” / Г.Г. Граник // Мир психологии. - 2007. - № 2 (50). - С. 167-180.

Граник Г.Г. Роль установки в процессе восприятия текста (на материале художественного текста) / Г.Г. Граник, А.Н. Самсонова // Вопросы психологии.

- 1993. - № 2. - С. 72-79.

Гриненко І.В. Технологія креативного багаторівневого кодування інформації : [метод. рекомендації для студ. гуманітарного профілю вищ. навч. закл. і учнів загальноосвітніх шк.] / Гриненко І.В. - Тернопіль : ТИПУ, 2007. - 24 с.

Гудінова І.Л. Операційна компетентність як чинник розуміння тексту майбутнього педагога / І.Л. Гудінова // Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика / за ред. И.В. Чепелєвої. - К. : Міленіум, 2006. - Т. 2, вип. 4. - С. 134-142.

Заброцький М.М. Вікова психологія : [навч. посіб.] / Михайло Михайлович Заброцький. - [2-е вид., випр. і доп.]. - К.: МАУП, 2002. - 104 с.

-Захарчук М.Є. Застосування новітніх освітніх технологій у процесі інклюзивного навчання / М.Є. Захарчук // Вища освіта України : тематичний випуск : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - К., 2009. - Додаток 4, Т. VI (18). - С. 160-165.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості : [монографія] / Зіновія Степанівна Карпенко. -Івано-Франківськ : Лілея-ИВ, 2009. - 512 с.

Карпенко З. С. Герменевтика психологічної пр ак-тики / Зіновія Степанівна Карпенко. - К. : РУТА, 2001.

- 160 с.

Коваль Т.І. Дослідження проблеми створення електронних підручників для вищих навчальних закладів / Т.І. Коваль // Вища освіта України : тематичний випуск : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - К., 2009. - Додаток 4, Т. VI (18). - С. 219-230.

Лурия А.Р. Язык и сознание / Александр Романович Лурия. - М. : Изд-во МГУ, 1979. - 320 с.

Максименко Ю. Теоретичні засади пізнання художнього образу / Юрій Максименко, Дмитро Синенький // Психологія і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 181-185.

Мантула Т.І. Дидактичний аспект формування навчально-пізнавальної компетентності учнів у контексті інтегрованого підходу до підручникотворення / Т.І. Мантула : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції [“Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури”], (Кіровоград, 28-29 жовтня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, АПИ України, Кі-ровогр. обл. ін-т післядип. пед. осв. ім. В. Сухомлин-ського. - Кіровоград : Кіровогр. обл. ін-т післядип. пед. осв. ім. В. Сухомлинського, 2009. - С. 328-335.

Мединцев В.А. Субъект речового общения как “языжовая личность” / В.А. Мединцев // Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика / за ред. И.В. Чепелєвої. - К. : Міленіум, 2006. - Т. 2, вип. 4.

- С. 45-57.

Параскевич Л.Г. Рефлексивні процеси у самосвідомості і творчому саморозвитку особистості майбутнього соціального педагога / Л.Г. Параскевич // Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф., 12 травня 2006 р. : тези доп. - Хмельницький, 2006. - С. 135-137.

Петрова Н.И. Уровень самоактуализации студентов и их социально-психологическая адаптация / И.И. Петрова // Психологический журнал. - 2003. - Т.

- № 3. - С. 116-120.

Психологічна енциклопедія / [авт.-упоряд.тепанов О.М.]. - K. : Академвидав, 2006. - 424 с. -(Енциклопедія ерудита).

Савчин М.В. Педагогічна психологія : [навч. посіб.] / Мирослав Васильович Савчин. - K. : Академвидав, 2007. - 424 с. - (Альма-матер).

Слобин Ден. Психолингвистика / Ден Слобин, Джудит Грин ; [пер. с англ. Е. И. Негневицкая / под общ. ред. и с предисл. А.А. Леонтьева]. - 3-е изд., стереотипное. - М. : Едиториал УРСС, 2004 - 352 с.

Стецишина О.В. Проблеми впровадження новітніх засобів навчання в процесі формування творчої особистості / О.В. Стецишина // Вища освіта України : тематичний випуск : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - K., 2009. - Додаток 4, Т. VI (18). - С. 492-496.

Титаренко Т. Постмодерні концептуалізації понять “особистість” та “життєвий шлях” / Тетяна Титаренко // Психологія і суспільство. - 2009. - № 1. - С. 45-133.

Ткаченко О. Принципи, категорії і методологічні проблеми психології / Олександр Ткаченко // Психологія і суспільство. - K. : Вища школа, 1979. - 199 с.

Фурман А.В. Вступ до теорії освітньої діяльності : [курс лекцій] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль, 2006. - 86 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальний підручник як інструмент ефективної освітньої взаємодії / А.В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2010. - № 1. - С. 171-182.

Фурман А.В. Модульно-розвивальний підручник як інструмент полісмислової взаємодії / А.В. Фурман : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції [“Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури”], (Кіровоград, 28-29 жовтня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, АПН України, Кіровогр. обл. ін-т післядип. пед. осв. ім. В. Сухомлинського. - Кіровоград : Кіровогр. обл. ін-т післядип. пед. осв. ім. В. Сухомлинського, 2009. - С. 84-92.

Фурман А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників : [монографія] /

А.В. Фурман, А.Н. Гірняк. - Тернопіль : ТНЕУ, “Економічна думка”, 2009. - 312 с.

Фурман А.В. Теорія і практика розвивального підручника : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 288 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 20-58.

Чепелєва Н.В. Технології читання / Наталія Василівна Чепелєва. - К. : Главник, 2004. - 96 с.

Шакирова Г.М. Психологические особенности усвоения учащимися понятий о нравственности на уроках литературы / Г алия Мухтабаровна Шакирова // Вопросы психологии. - 1990. - № 1. - С. 56-63.

Щедровицкий Г.П. Понимание и интерпретации схемы знания / Г.П. Щедровицкий // Кентавр. - 1993. -№ 1 (8). - С. 3-8.

Емельянов Ю.Н. Социально-психологическое проектирование в педагогике : [Электронный ресурс] / Ю.Н. Емельянов. - Режим доступу к стат. : http:// voppsy.ru/issues/1988/881/881026.htm

Завантаження

Як цитувати

Гірняк, Галина, and Андрій Гірняк. “ПРИНЦИПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ”. Психологія і суспільство, no. 1(55), Sept. 2017, pp. 91-106, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/704.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >> 

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.