Особистісна адаптованість як багатопараметричне психодуховне утворення

Ірина Ревасевич

Анотація


Дослідження висвітлює теоретичні уявлення щодо розуміння природи та особливостей соціально-психологічної адаптації особи до світу. У статті розглянуто сутнісне змістове наповнення двох рівнів функціонування адаптації – соціального і психічного. Доведено, що соціальний рівень пристосування окреслює взаємодію людини з оточенням, відтак відбувається соціальна адаптивність суб’єкта до зовнішнього світу і соціальна адаптивність особистості у складноструктурованому вітакультурному просторі. Психічний рівень передбачає виокремлення особи як психодуховної субсистеми (А.В. Фурман), де відбувається особистісна адаптованість до внутрішнього психічного виміру та особистісна адаптованість у власному психодуховному світі. Аргументована виняткова роль у пізнанні соціально-психологічної адаптації типологічного методу в контексті вітакультурної методології, суть якого полягає в тому, що за кожним із запропонованих понятійних фіксацій адаптаційної активності закріплюється специфічне категорійне поле, котре й задає сферу їх застосування. Розробка вказаного підходу і чітке виокремлення його методологічних засновків уможливлює виділення домінуючих індикаторів свідомості на різних рівнях суб’єктивного досвіду: у сфері несвідомості – трансфінітного Я, у підсвідомості – іманентного Я, у свідомості – Я-концепції, у трансцендентності – інтуїтивного Я або Самості.

The research covers theoretical ideas about understanding the nature and features of socio-psychological adaptation of a person to the world. The essential content filling of two levels of adaptation functioning social and mental – are considered in the article. It is proved that a social level of adaptation defines the interaction of a person with the environment, therefore there is a social adaptability of the subject to the outside world and social adaptability of personality in a complex structured vita-cultural space. Mental level involves the isolation of a person as a psycho-spiritual sub-system (A. V. Furman), where personal adaptation to the internal mental dimension and personal adaptation in own psycho-spiritual world happens. The exclusive role in cognition the socio-psychological adaptation of the typological method in the context of vita-cultural methodology is argumented, the essence of which lies in the fact that for each of proposed conceptual fixations of adaptive activity, is fixed a specific category field, which sets the sphere of their application. The development of this approach and the precise singling out of its methodological foundations enables the allocation of dominant indicators of consciousness at different levels of subjective experience: in the sphere of unconsciousness – transfinite Self, in the subconscious – immanent Self, in consciousness – Self-concept, in transcendence – intuitive Self.


Ключові слова


адаптація; особистісна адаптованість; соціальна адаптивність; вітакультурний простір; внутрішній психодуховний світ особистості; дезадаптованість; не адаптованість; адаптованість; діяльність; вчинок; духовність; творчість; сфери несвідомого; підсвідомого,

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии / Г.А. Балл // Вопросы психологии. – 1980. – № 1. – С. 92-100.

Балл Г.О. Раціогуманістична орієнтація в методології людинознавства / Г.О.Балл. – К.: Видавництво ПП “СКД”, 2017. – 204 с.

Гуманістична психологія : антологія : у 3 т. / [упор. і наук. ред. Роман Трач (США) і Георгій Балл (Україна) ]. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2001. – Т. 1 : Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. – 2001. – 252 с.

Гуманістична психологія : антологія : у 3 т. / [упор. і наук. ред. Роман Трач (США) і Георгій Балл (Україна) ]. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2001. – Т. 2 : Психологія і духовність : (Світоглядні аспекти гуманістично зорієнтованих напрямів у сучасній західній психології). – 2005. – 279 с.

Знаков В.В. Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры / В.В. Знаков // Вопросы психологии. – 1998. – № 9. – С. 104–114.

Казміренко В. Соціально-психологічна регуляція діяльності організацій / В.Казміренко // Психологія і суспільство. – 2004. – № 2. – С. 5-29.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леонтьев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 584 с.

Лерш Ф. Структура особи / Філіп Лерш; наук ред. Р.Трача і В. Андрієвської; переднє слово Р.Трача; пер. з нім. І.Іващенко [та ін..]; Наук. т-во Шевченка в Америці. – К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2014. – 560 с.

Матюшкин А.М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности / А.М. Матюшкин // Вопросы психологии. – 1982. – №4. – С. 5–17.

Налчаджян А.А. Социально-психологическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегии) / А.А. Налчаджян. – Єреван: Изд-во Армянской ССР, 1988. – 364 с.

Орбан-Лембрик Л. Залежність поведінки особистості від впливу проблемогенного соціуму / Л. Орбан-Лембрик // Психологія і суспільство. – 2004. – № 1. – С. 71-82.

Петровский А.В. Проблемы развития личности с позиций социальной психологии / А. В. Петровский // Вопросы психологии. – 1984. – №4. – С. 15–29.

Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности / В.А.Петровский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.

Психология: словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1991. – 494 с.

Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А.Роменця: зб. ст. / упоряд. П.А.М’ясоїд; відп. ред. А.В.Фурман. – К.: Либідь, 2012. – 296с.

Ревасевич І. Психологічні інваріанти особистісної адаптованості школярів у системі модульно-розвивального навчання // І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2007. – № 1. – С. 109-127.

Ревасевич І. С. Психологічна структура і динаміка особистісної адаптованості учнів загальноосвітніх шкіл: дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 / І. С. Ревасевич. – Івано-Франківськ, 2007. – 234 с.

Ротенберг В.С. Поисковая активность и адаптация / В.С.Ротенберг, В.В. Аршавский. – М.: Наука, 1984. – 192 с.

Санникова О. П. Адаптивность личности: [монография] / Санникова О. П., Кузнецова О. В. – Одесса: Издатель Н. П.Черкасов, 2009. – 258 с.

Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой / Н.И. Сарджвеладзе. – Тбилиси, 1989. – 208 с.

Фурман А.А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості: [монографія] / Анатолій А. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 508 с.

Фурман А. В. Психодіагностика : [навч.-метод. модульний комплекс із дисципліни] / Анатолій В. Фурман. – 3 вид., скор. – Тернопіль, 2015. – 64 с.

Фурман А. В. Ідея і зміст професійного методологування : [монографія] / Анатолій В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 378 с.

Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості: [наукове видання] / Анатолій В. Фурман. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 197 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [наук. вид.] / Анатолій В. Фурман. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 132 с.

Фурман А.В. Свідомість як онтопсихічна дійсність: сутнісні контури пізнання / Анатолій В. Фурман // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: тези ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Переяслав-Хмельницький, 21 березня 2018 р. / відп. ред. О.В.Дробот; ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – К.: Талком, 2018. – С. 35-39.

Фурман А.В. Свідомість як рамкова умова пізнання і методологування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4 (70). – С.16-38.

Фурман (Гуменюк) О.Є. Проблематика Я у психоаналітичній теорії Зигмунда Фройда: Лекція / О.Є Фурман (Гуменюк). – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 34 с.

Фурман (Гуменюк) О.Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник / О.Є Фурман (Гуменюк). – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 310 с.

Фурман (Гуменюк) О.Є. Спонтанно-духовна організація Я-концепції універсума: Лекція / О.Є Фурман (Гуменюк). – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 40 с.

Фурман О. Я-концепція як предмет багатоаспектного теоретизування / О.Фурман // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2 (71-72). – С. 38-67.

Чудновский В.Э. Смысл жизни: проблема относительной эмансипированости от “внешнего” и “внутреннего” / В.Э. Чудновский // Психологический журнал. – 1995. – Т.16, № 2. – С. 15-25.

Швалб Ю. Свідомість як відношення людини до світу / Ю.Швалб // Психологія і суспільство. – 2004. – № 4. – С. 154-166.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды / Г.П. Щедровицкий. – М.: Шк. Культ. Политики, 1995. – 760 с.

Юнг К. Аналитическая психология / К.Юнг // История зарубежной психологии.Тексты. – М.: МГУ, 1986. – С. 143-170.
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2018.03.132

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)