Подолання бюрократизму як чинник перезавантаження управлінської діяльності політико-владної еліти України в кризовий період

Марія Пірен

Анотація


У статті розкрито суть, зміст понять “бюрократія”, “бюрократизм”; виділено риси бюрократичної діяльності; обґрунтовано наявність конфліктів у системі взаємодії бюрократичної політико-владної еліти і народу; показано, що психологія чиновника-бюрократа шкодить потребам демократизації українського суспільства; розкрито положення про те, що бюрократизована політико-владна еліта утверджує свій корпоративний інтерес, а її управлінська культура не відповідає інтересам народу; аргументовано тезу, що боротьба з бюрократизацією у системі управління буде сприяти подоланню кризи в сучасному українському соціумі.

In the article the essence of notions “bureaucracy”, “bureaucratism” has been depicted, the main features of bureaucratic activity have been defined, the presence of conflicts in the system of interaction of bureaucratic political power-bearing elite and ordinary citizens has been considered, it has been demonstrated that psychology of a clerk-bureaucrat is very harmful for the democratization needs of Ukrainian society, the thesis about establishing of a corporate interest by the bureaucratic political power-bearing elite while its management culture does not correspond to the interests of Ukrainian people has been theoretically based, the thesis that the struggle with the bureaucracy in the system of management will help to overcome crisis in modern Ukrainian society has been worked out.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вебер М. Избранные произведения: Пер.с нем. – М.: Прогресс, 1990. – 804 с.

Гончаров А.А. Гражданский контроль как механизм самоорганизации общественной системы. – М., 2005. – 547 с.

Гуменюк О. Громадянська відповідальність у контексті політичного сьогодення // Психологія і суспільство. – 2008. – №2. – С. 65–74.

Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: Монографія/ авт.кол: В.М. Олуйко, В.М. Рижих, І.Г.Сурай та ін., за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Олуйка. – К.: НАДУ, 2008. – 420 с.

Демократія, управління, бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія / В.В. Цвєтков, В.П. Горбатенко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецкого НАН України, 2001. – 249 с.

Ковальова О.О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, 2003. – 340 .

Максименко С.Д. Генезис существования личности. – К.: ООО “КММ”, 2006. – 240 с.

Михальченко Н.И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? – К.: Ин-т социологии НАНУ, 2001. – 440 с.

Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона: Сборник: Пер. с англ./ Сост. и авт. предисл. В.С. Муравьев. – М.: Прогресс, 1989. – 448 с.

Парсонс Т. О социальных системах. – М.: Акад. проек, 2002. – 832 с.

Пірен М.І. Виховання духовності та консолідація українського суспільства на шляху до євро інтеграції // Ефективність державного управління та управлінських кадрів в умовах змін: Зб. наук. праць. – К.: Вид-во НАНДУ, 2005. – С. 125–127.

Пірен М.І. Етнополітика в Україні: соціопсихологічний аналіз: Навч. посібник. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 408 .

Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління. – Тернопіль, 2007. – 398 с.

Фурман А. Психокультура української ментальності: Наукове видання. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 132 с.

Якубовський О.П., Приходченко Л.Л. Кадри, еліти, лідерство в державному управлінні. – Одеса: ОФ УАДУ, Оптимум, 2001. – 235 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)