РЕФЛЕКСИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГЛИБИННОГО СМИСЛУ ПСИХОКУЛЬТУРНОГО КОДУ ЕКОНОМІКИ

Ірина Ревасевич

Анотація


Стаття презентує дослідження психокультурної організації економічної сфери у контексті вітакуль-турної парадигми (за концепцією А.В. Фурмана). Задля кращого розуміння особливостей психокультури економіки здійснена спроба конкретизувати її основний зміст як онтологічної реальності, феноменологічної даності, гносеологічної дійсності та ноуменальної сутності. Методологічна рефлексія психологічних, соціологічних й культурних наукових концепцій при розкритті сутнісного змісту власне економічних категорій дозволила розкрити глибинний смисл понятійного уявлення коду як особливої інформаційної системи. На основі пропонованої мислесхеми проаналізована та аргументована наявність чотирьох кодуючих систем в економічному середовищі: генетичного коду окремої людини, соціокоду людства загалом, культурного коду нації та психокультурного коду власне економічної соціосистеми.

 

The article presents the research of psycho-cultural organization of economical sphere in the context of vita-cultural paradigm (by the concept of A. V. Furman). For a better understanding of peculiarities of psycho-culture economics accomplished an attempt to concretize its essential content as an ontological reality, phenomenological givens, epistemological reality and noumenal essence. Methodological reflection of psychological, sociological and cultural scientific concepts at the disclosure of the essential content actually economic categories allowed to disclose the deep meaning of the conceptual idea of code as a special information system. Based on the proposed think-scheme analyzed and argued the presence of four coding systems in the economic environment: the genetic code of separate person, socio-code of mankind in general, cultural code of nation and psycho-cultural code economic socio-system.


Ключові слова


економіка як цілісна - ковітальна і матеріально-духовна - соціокультурна сфера; психокультура інноваційних соціосистем; вітакультурна парадигма; професійнеметодологування (А.В. Фурман); економічна культура; архетипові елементи людського Я

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


АфонінЕ. А. Соцієтальний чинник політичної модернізації [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін, А. Ю. Мартинов // Український соціум : науковий журнал. - 2008. - № 3(26). - С. 110-123. - Режим доступу: http://www.ukr-socium.org.ua

Болдырев Н. А. Никлас Луман и экономическая наука / Н. А. Болдырев // Экономическая социология. - 2011. - Т.12, № 1. - С. 25-42.

Буян І. Біологічні, духовні, соціальні нужди як чинники економічної системи / Іван Буян // Психологія і суспільство. - 2014. - №3. - С. 38-56.

Буян І. Складові взаємозалежності і взаємодії людини та економіки / Іван Буян // Психологія і суспільство. - 2004. - №3. - С. 75-81.

Гайдай Т. Інституційна теорія: дослідження економічної ментальності [Електронний ресурс] / Т.Гайдай. - Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/ ekonomika/articles/Institutional_theory_research_of_ economic_mentality_14443.pdf

Горак Г. І. Філософія : [курс лекцій] / Г анна Іванівна Горак. - К.: Вілбор, 1998. - 272 с.

Донченко О. Вступ до “архетипового менеджменту” / Олена Донченко // Психологія особистості. - 2012. -№ 1 (3). - С.195-203.

Донченко О. Психологія трансперсональних конструктів / Олена Донченко // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С. 44-104.

МанакінВ. М. Мова і міжкультурна комунікація : [навч. посіб.] / В. М. Манакін. - К. : Академія, 2012. -284 с.

Марусик Т. Пан-господар як квінтесенція психо-культури українців [Електронний ресурс] / Т. Марусик,

В. Якуб’як // Дзеркало тижня. - 2011. - № 44. - Режим доступу : http://www.dubrova.if.ua/pan-gospodar-yak-kvmtesentsiya-psihokulturi-ukraymtsiv/

Мочерний С. Економічна культура / С.Мочерний // Економічна енциклопедія: У трьох томах. - Т. 1. - К.: Вид. центр “Академія”, 2000. - С. 422-423.

Ревасевич І. Культура та економіка, їхня взаємодія в історичному часі та вітакультурному просторі / Ірина Ревасевич // Вітакультурний млин. - 2007. -Модуль 5. - С. 39-42.

Ревасевич І. Особливості взаємодії людини таекономіки у представників різних культур / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. - 2005. - № 3. - С. 39-52.

Ревасевич І. Психодуховні елементи економіки як соціокультурної системи / Ірина Ревасевич // Віта-культурний млин. - 2006. - Модуль 4. - С. 35-37.

Ревасевич І. Психокультура економіки і віта-культурна парадигма / Ірина Ревасевич // Вітакуль-турний млин. - 2010. - Модуль 11. - С. 14-16.

Руденко 1.1. Ментальність і економічний успіх [Електронний ресурс] / І.І.Руденко. - Режим доступу: http://cibs.ck.ua/rs/scien/spub/rudenko6.pdf

СтьопінВ. Культура / В’ячеслав Стьопін // Психологія і суспільство. - 2015. - №1. - С. 16-25.

Философия экономики: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Отв. ред. С.В. Синяков. - К.: Альтер-прес, 2002. - 384 с.

Фурман А. В. Ідея професійного методологування : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта -Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А. В. Психокультура української ментальності : [наук. вид.] / Анатолій Васильович Фурман. - [2-е вид.] - Тернопіль : НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Фурман А. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем / Анатолій Фурман // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний): Інформаційний бюлетень. - Випуск 4. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - С. 4-7.

Фурман А. Рефлексивне обґрунтування концентрів вітакультурної методології / Анатолій Фурман // Віта-культурний млин. - 2009. - Модуль 10. - С. 4-12.

Фурман А. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза // Психологія і суспільство. - 2005. - №2. - С. 29-75.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 20-58.

Ядранський Д. Людина у соціальному нормуванні праці / Дмитро Ядранський // Психологія і суспільство.

- 2009. - № 3. - С. 123-128.

Afonm Е. A. Sodyetal’nij chynnyk pohtichnoyi modermzariyi plektronn^ resurs] / Е. A. Afonm, A. J. Martinov // Ukrayins’kyj sodum : naukovyj zhurnal. - 2008. - № 3(26). - S. 110-123. - Rjezhim dostupu: http:// www.ukr-socium.org.ua

Boldyrjev N. A. Niklas Luman i ekonomichjeskaja nauka / N. A. Boldyrjev // Ekonomichjeskaja sociologija.

- 2011. - T.12, № 1. - S. 25-42.

Bujan І. B^log^h^, duhovm, sodal’m nuzhdy jak chynnyky ekonomkhnoyi systemy / Nan Bujan // Psy-hologÿa і suspiï’stvo. - 2014. - №3. - S. 38-56.

Bujan І. Skladov vzayemozalezhnosti і vzayemodіyi ludyny ta ekonomiky / Nan Bujan // Psyhologija і sus-pîl’stvo. - 2004. - №3. - S. 75-81.

Gajdaj T. Іnstitucіjna teorija: doshdzhjennja ekono-mkhnoyi mental’nosti plektronn^ resurs] / T.Gajdaj. -

Rezhim dostupu: http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/ articles/Institutional_theory_research_of_economic _mentality_14443.pdf

Gorak G. I. Filosofija : [kurs lekcij] / Ganna Ivanivna Gorak. - K.: Vylbor, 1998. - 272 s.

Donchenko O. Vstup do “arhetypovogo menedzh-mentu”/ Olena Donchjenko // Psyhologija osobystosti. -

- № 1 (3). - S. 195-203.

Donchenko O. Psyhologija transpersonal’nyh konstruktiv / Olena Donchjenko // Psyhologija i suspil’stvo. -2001. - № 3. - S.44-104.

Manakin V. M. Mova i mizhkul’turna komunikacija : [navch. posib.] / V. M. Manakin. - K. : Akademija, 2012.

- 284 s.

Marusik T. Pan-gospodar jak quintjesjencija psyhokultury ukrayinciv [Elektronnij resurs] / T. Marusik, V. Jakubjak // Dzerkalo tyzhnja. - 2011. - № 44. - Rezhim dostupu : http://www.dubrova.if.ua/pan-gospodar-yak-kvintesentsiya-psihokulturi-ukrayintsiv/

Mochjernyj S. Ekonomichna kul’tura / S.Mochernij / / Ekonomichna enciklopjedija: U tr’oh tomah. - T. 1. - K.: Vyd. cjentr “Akademija”, 2000. - S. 422-423.

Revasevych I. Kul’tura ta ekonomika, yihnja vzayemodija v istorichnomu chasi ta vitakul’turnomu prostori / Irina Revasevich // Vitakul’turnyj mlyn. - 2007. -Modul’ 5. - S. 39-42.

Revasevych I. Osoblyvosti vzayemodiyi ludyny ta ekonomiky u predstavnykiv riznyh kul’tur / Iryna Reva-sevych // Psyhologija i suspil’stvo. - 2005. - № 3. - S. 39-52.

Revasevych I. Psyhoduhovni elementy ekonomiky jak sociokul’turnoyi systemy / Iryna Revasevych // Vitakul’turnyj mlyn. - 2006. - Modul’ 4. - S. 35-37.

Revasevych I. Psyhokul’tura ekonomiky i vita-kul’turna paradygma / Iryna Revasevych // Vitakul’turnyj mlin. - 2010. - Modul’ 11. - S. 14-16.

Rudenko I.I. Mental’nist’ i ekonomichnyj uspih [Elektronnyj resurs] / I.I. Rudenko. - Rezhim dostupu: http:/ /cibs.ck.ua/rs/scien/spub/rudenko6.pdf

St’opin V. Kul’tura / V’jacheslav St’opin // Psyhologija i suspil’stvo. - 2015. - №1. - S. 16-25.

Filosofija ekonomiky: Ucheb. posobije dlja vyssh. uchjeb. zavjedjenij / Otv. rjed. S.V.Sinjakov. - K.: Al’tjerprjes, 2002. - 384 s.

Furman A. V. Ideja profjesijnogo mjetodolo-guvannja : [monografija] / Anatolij Vasil’ovich Furman. -Jalta - Tjernopil’ : Ekonomichna dumka, 2008. - 205 s.

Furman A. V. Psyhokul’tura ukrayins’koyi mental’nosti : [nauk. vyd.] / Anatolij Vasyl’ovich Furman. - [2-e vid.] - Ternopil’ : NDI MEVO, 2011. - 168 s.

Furman A. Katjegoriyi vitakul’turnoyi metodologiyi jak efjektyvnyj zasib analizu i rozv’jazannja skladnyh problem /Anatolij Furman // Instytut expjerymental’nyh system osvity (naukovo-doslidnyj): Informacijnyj bjuleten’. - Vypusk 4. - Ternopil’: Ekonomichna dumka, 2004. - S. 4-7.

Furman A. Reflexyvne obgruntuvannja kongentriv vitakul’turnoyi metodologiyi / Anatolij Furman // Vitakul’turnij mlyn. - 2009. - Modul’ 10. - S. 4-12.

Furman A. Systema innovacijnoyi osvitn’oyi dijal’nosti modul’no-rozvyval’noyi shkoly ta yiyi komp-lexna expertyza // Psyhologija i suspil’stvo. - 2005. - №2. - S. 29-75.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)