ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК, ВЗАЄМОЗУМОВЛЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ ЯК ЧИННИКИ ЗАДОВОЛЕННЯ НУЖД

Іван Буян

Анотація


Повне задоволення біологічних форм нужденності людини в їстівних речовинах, одязі, взутті та житлових умовах, а також широкого спектру її духовних i соціальних нужд є позаісторичною, вічною проблемою. У статті різнобічно доводиться, що ця проблемність первинно визначається не суспільством, а природою Землі, Космосу і, відповідно, функціонуванням людського організму. В її здоланні задіяні земне середовище, соціум i сама людина. Мета статті - з’ясування виняткової вагомості природи у формуванні спроможності втамування первинних біологічних нужд кожної людини. Для досягнення цієї мети автором зреалізовані оригінальні методологеми: по-перше, якщо біологія вивчає природні властивості людини, будову її організму, системи травлення, кровообігу, дихання, серцево-судинну i нервову системи, опорно-рухомий апарат, структуру та обсяги необхідних для її життєдіяльності мінеральних, органічних речовин тощо, то у випадку предметно відрефлексованого дослідження економічною теорією біологічних, духовних, соціальних нужд людини, їх проблемного осмислення i відшукання способів належного задоволення, виникає обов’язковість задіяти у систему пізнання метод розмежування нужд та органів, які формують здатність особи до праці; по-друге, природа поєднує дві сфери, а саме безпосереднього та опосередкованого способів насичення її ресурсами нужденного організму людини; звідси постає проблема взаємодоповнення двох груп (від світу i від самої людини), що уможливлюють її народження, існування, розвиток, ситуаційне задоволення своєї нужди; по-третє, світ “підлаштував” природні речовини, предмети, явища, процеси до структури потрібних для людського організму речовин, їх склад i самоорганізацію біохімічних реакцій, або ж навпаки, об’єктивно запрограмовані нужди людини, різні біохімічні процеси він поєднав, узгодив із системами властивостей та розвиткового перебігу неорганічної природи, рослинного і тваринного світів; по-четверте, природа визначила, що для того щоб нужди постійно задовольнялись і відбувався нормальний процес обміну речовин, в організм людини щодобово має із зовнішнього природного середовища надійти близько 600 харчових речовин із яких 66 належать до абсолютно незамінних; по-п’яте, на рівні хімічних речовин, що оптимально повинні бути присутні в харчових продуктах, учені виділяються дві різні групи - органічні і мінеральні; по-шосте, природа створила окремі й воднораз взаємопов’язані сфери продукування мінеральних та органічних речовин, кожна з яких характеризується особливим механізмом руху від природних джерел до клітин організму людини; по-сьоме, вона сконструювала винятково складний, наддосконалий, побудований на клітинній системі, людський організм, здатний “прийняти” харчові продукти, здійснити процеси їх біохімічних перетворень і тим самим забезпечити його життєздатність і психофізичну стійкість.

 

 


Ключові слова


людина; природа; Всесвіт; Космос; Земля; середовище; людський організм; нужда; економічна теорія; здатність людини до праці; біологічні; духовні і соціальні нужди; природні властивості людини; задоволення нужденності; речовина; біохімічні перетворення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Буян І.В. Біологічні, духовні, соціальні нужди як чинники економічної системи / Іван Буян // Психологія і суспільство. - 2014. - №3. - С. 38-56.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - K., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. - С. 1129.

Економічна енциклопедія. - K.: Академія, 2000. -Т.1. - С. 471.

Загальна психологія / за ред. С.Д. Максименка. -Вінниця: Нова книга, 2006. - С. 135-139.

Маркс К, Энгельс Ф. Соч. - Т. 27. - С. 402.

Маркс К., Ф. Енгельс Ф. Тв. - Т. 23. - С. 51, 514.

Маршалл А. Принципы экономической теории. -М.: Прогресс, 1993. - Т. 1. - С. 209.

Причепів Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія. - K.: Академвидав, 2008. - С. 354.

Фурман А.В. Категорійний профіль наукової школи / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - №2. - С. 23-39.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тер-нопіль-Ялга: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Bujan I.V. Biologichni, duhovni, social’ni nuzhdy jak chynnyky ekonomichnoyi systemy / Ivan Bujan // Psy-hologija i suspil’stvo. - 2014. - №3. - S. 38-56.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy. - K., Irpin’: VTF “Pjerun”, 2007. - S. 1129.

Ekonomichna encyklopedija. - K.: Akademija, 2000. - T.1. - S. 471.

Zagal’na psyhologija / za red. S.D. Maxymenka. -Vinnycja: Nova knyga, 2006. - S. 135-139.

Marks K. i Engel’s F., Soch. - T. 27. - S. 402.

Marks K. i F. Engel’s, Tv. - T. 23. - S. 51, 514.

Marshall A. Principy ekonomicheskoj teorii. - M.: Progress, 1993. - T. 1. - S. 209.

Prychepiv Y.M., Chernij A.M., Chekal’ L.A. Filosofija. - K.: Akademvydav, 2008. - S. 354.

Furman A.V. Kategorijnyj profil’ naukovoyi shkoly / Anatolij V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. - 2014. -№2. - S. 23-39.

Furman A.V. Ideya profesijnogo metodologuvannja: [monografija] / Anatolij Vasyl’ovich Furman. - Ternopil’-Jalta: Ekonomichna dumka, 2008. - 205 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)