СОЦІОЛОГІЧНА НАУКА Є. А МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕ?

Юрій Яковенко, Анатолій В. Фурман

Анотація


Стаття розпочинає дискусію, котра, з одного боку, проблематизуєреальну кар тинуметодологічної обґрунтованості досліджєнь, здійснюваних у лоні сучасної академiчної' соціології, з іншого - висвітлює основні напрямки, форми i способи досягнення компетентної методологічної рефлексії у сфері соціального пізнання, котра сьогодні, як не прикро, витіснена методологіз-мом (тобто імітаційною підгонкою надскладних соціальних пр оцесів i подій під концепти та конструкти певної теорії чи моделі й узагалі так званим ефектом відсутності методології) та емпіризмом (коли методикам невиправдано надається значення методології, а дослідницькі процедури інтерпретуються як світоглядні принципи чи методологічні підходи). Причому формат критично спрямованої діадної миследіяльності авторів не обмежується загальними розмірковуваннями стосовно методологічної невизначеності соціологічних дослідницьких програм і проектів в новопосталу епоху постмодерну та реінтерпретацією відомих теоретичнихконцепцій та уявлень (А. Тойнбі, П. Бурдьє, К. Поппер та ін.), а й уконкретнюється детальним аналізом змісту засадничої статті-передмови д. соціол. н. Миколи Шульги до колективної праці науковців Інституту соціології НАН України “Вектори змін українського суспільства” (К., 2014).

 

The article starts the debate which from the one side problemize a real picture of methodological validity of researches, carried out in the heart of modern academic sociology, and from the other side - show the main directions, forms and methods of achievement of competent methodological reflection in the area of social cognition, which today sadly superseded by methodologizm(that is imitation fitting of complicated social process and events under the concepts and constructions of some theory or model and in general so called effect of absence of methodology) and empiricism(when to techniques unreasonably gives the meaning of methodology, and research procedures integrate as outlook principles or methodological approaches). Moreover format of critically directed dyadic think activity of authors don’t limited by general reasoning as for methodological uncertainty of sociological research programs and projects in newly founded era of postmodernism and reinterpretation of famous theoretical conceptions and representations(A. Toynbee, P. Bourdieu, K. Popper and others), but specify in detail analysis of content of basic article-foreword by Doctor of Social Sciences Mykola Shulha to collective work of scientists of Institute of sociology NAS Ukraine “Vectors of changes of Ukrainian society”(K., 2014).


Ключові слова


соціологічна наука; теоретична свідомість; українське суспільство; кризовий соціум; раціональне пізнання; методологічні проблеми; Соціологічна асоціація України; логіка і методологія соціології; соціографія; ідеологічний міф

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Георгий Петрович Щедровицкий / Г.П. Щедро-вицкий; [под ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Даниловой]. - M.: Росс. полит. знц-я (РОССПЗН), 20І0. - 600 с. - (Философия России второй половиньї XX в.).

Касавин И. Т. Проблема // Знциклопедия зписте-мологии и философии науки / сост. и общ. ред. И.Т. Касавин. - M.: “Канон+” рОоИ “Реабилитация”, 2009. -С. 749-752.

Касавин И. Т. Проблема как форма знания // Зпи-стемология и философия науки. - 2009. - №4. - С. 5-13.

Поппер К.Р. Нищета историцизма: пер. с англ. / Карл Р. Поппер. - M.: Изд. группа “Прогресс-VIA”, 1993. - 187 с.

Тойнби А. Дж. Постижение истории: пер. с англ. / сост. Огурцов А.П.; вступ. ст. Уколовой В.И.; заключение Рашковского Е.Б. - M.: Прогресс, 1991. - 736 с.

Фурман А.В. Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. -№4. - С. 18-36.

Фурман А.В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман / Психологія і суспільство. - 2013. - №3. - С. 72-85.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тер-нопіль-Ялта: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Методологічне обґрунтування ба-гаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 78-125.

Фурман A.B. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології: [монографія] I Анатолій В. Фурман. - К.: Ыститут соціальної і політичної психології; Тернопіль: Економічна думка, 2013. - 100 с.

Шульга M.O. Методологічні проблеми дослідження кризового соціуму II Вектори змін українського суспільства” I за ред. д. ек. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. - К.: Ыститут соціології України, 2014. - С. 5-23.

ЩeдpoвицкийГ.П. Избранные труды I Георгий Петрович Щедровицкий; [ред.-сост. A.A. Пископпель, Л.П. Щедровицкий]. - М.: Шк. культ. полит., 1995. -760 с.

Якoвeнкo Ю. Методологічна невизначеність в епоху постмодерну (з роботи I Конгресу CAУ) I Юрій Яковенко II Психологія і суспільство. - 2010. - №1. -

С.200-204.

Якoвeнкo Ю. Рефлексія методологічних засад соціології I Юрій Яковенко, Aллa Яковенко II Психологія і суспільство. - 2010. - №2. - С. 7-18.

Якoвeнкo Ю.І. Соціологія без методології: ефект відсутності як страх перед вибором I Юрій Яковенко, Леонід Ніколаєнко II Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. праць. - Харків: - 2013. - Вип. №9. - С. 25-39.

Якoвeнкo Ю. Соціологія в сучасній Україні: чи є поступ уперед? I Юрій Яковенко II Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 126-139.

Якoвeнкo Ю. Соціологія на роздоріжжі: методологія чи емпірія? I Юрій Яковенко, Леонід Ніколаєнко, Aллa Яковенко II Психологія і суспільство. - 2014. -№2. - С. 47-65.

Bourdieu P. Homo academicus I P. Bourdieu. - Paris, Les Éditions de Minuit, coll., “Le sens commun”, 1984. -302 p.

Gjeorgij Pjetrovich Schjedrovickij I G.P. Schjedrovickij; [pod rjed. P.G. Schjedrovickogo, V.L. Danilovoj]. - M.: Ross. polit. enc-ja (ROSSPEN), 2010. - 600 s. - (Filosofija Rossii vtoroj poloviny HH v.).

Kasavin I.T. Probljema II Enciklopjedija epistjemologii i filosofii nauki I sost. i obsch. rjed. I.T. Kasavin. - M.: “Kanon+” ROOI “Rjeabilitacija”, 2009. - S. 749-752.

Kasavin I.T. Probljema kak forma znanija II Epistje-mologija i filosofija nauki. - 2009. - №4. - S. 5-13.

Popper K.R. Nischjeta istoricizma: pjer. s angl. I Karl R. Popper. - M.: Izd. gruppa “Progrjess-VIA”, 1993. -187 s.

Tojnbi A. D. Postizhjenije istorii: pjer. s angl. I sost. Ogurcov A.P.; vstup. st. Ukolovoj V.I.; zakljuchjenije Rashkovskogo E.B. - M.: Progrjess, 1991. - 736 s.

Furman A.V. Geneza nauky yak global’na dos-lídnyc’ka programa: ciküchno-vchynkova perspektyva I Anatolíj V. Furman II Psyhologÿa і suspiï’stvo. - 2013. -№4. - S. 18-36.

Furman A.V. Paradygma yak predmet metodolo-gkhnoyi reflexíyi I Anatolíj V. Furman I Psyhologÿa і suspíl’stvo. - 2013. - №3. - S. 72-85.

Furman A.V. Ideya profesÿnogo metodologuvannja: [monografija] I Anatohj Vasil’ovich Furman. - Ternopiï’-

Jalta: Ekonomichna dumka, 2008. - 205 s.

Furman A.V. Metodologichne obgruntuvannja bagatorivnevosti paradygmal’nyh doslidzhen’ u social’nij pshologiyi / Anatolij V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. - 2012. - №4. - S. 78-125.

Furman A.V. Metodologija paradygmal’nyh doslid-zhjen’ u social’nij psyhologiyi: [monografija] / Anatolij V. Furman. - K.: Instytut social’noyi i politichnoyi psyhologiyi; Ternopil’: Ekonomichna dumka, 2013. - 100 s.

Shul’ga M.O. Metodologichni problemy dos-lidzhjennja kryzovogo sociumu // Vektory zmin ukrayins’kogo suspil’stva” / za red. d. e. n. V. Vorony, d. sociol. n. M. Shul’gy. - K.: Instytut sociologiyi Ukrayiny, 2014. - S. 5-23.

Schjedrovickij G.P. Izbrannyje trudy / Gjeorgij Pjetrovich Schjedrovickij; [rjed.-sost. A.A. Piskoppjel’,L.P. Schjedrovickij]. - M.: Shk. kul’t. polit., 1995. - 760 s.

Jakovenko Y. Metodologichna nevyznachenist’ v epohu postmodernu (z roboty I Kongresu SAU) / Yurij Jakovjenko // Psyhologija i suspil’stvo. - 2010. - №1. - S. 200-204.

Jakovenko Y. Refljexija metodologichnyh zasad sociologiyi / Yurij Jakovenko, Alla Jakovenko // Psyhologija i suspil’stvo. - 2010. - №2. - S. 7-18.

Jakovenko Y.I. Sociologija bez metodologiyi: efjekt vidsutnosti jak strah pered vyborom / Yurij Jakovenko, Leonid Nikolayenko // Metodologija, teorija ta praktika sociologichnogo analizu suchasnogo suspil’stva. Zb. nauk. prac’. - Harkiv: - 2013. - Vyp. №9. - S. 25-39.

Jakovenko Y. Sociologija v suchasnij Ukrayini: chi ye postup upered / Yurij Jakovjenko // Psyhologija i suspil’stvo. - 2012. - №4. - S. 126-139.

Jakovenko Y. Sociologija na rozdorizhzhi: metodologija chy empiria? / Yurij Jakovjenko, Leonid Nikolayenko, Alla Jakovenko // Psyhologija i suspil’stvo. - 2014. - №2. - S. 47-65.

Bourdieu P. Homo academicus. - Paris, Les Éditions de Minuit, coll., “Le sens commun”, 1984. - 302 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)