ПРОБЛЕМА НАУКОВОГО СТАТУСУ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Олександр Фільц, Юлія Мединська

Анотація


Стаття висвітлює результати досліджєння проблемного поля наукового статусу психоаналітичної парадигми в контексті історичного розвитку науки у цілому та методологічних вимог до систем знань, що претендують на важливість наукових. Авторами показано, що трансформація загальнонаукової парадигми від класичної до некласичної та посткласичної дає підстави переглянути питання науковості психоаналізу й теоретично обґрунтовано визначити престижність психоаналізу як подвійно ідентифікованої сфери - як науки і як мистецтва. Вищезазначене має безпосередній вплив на організацію освітнього процесу у царині підготовки фахівців-психоаналітиків.

 

The article highlights the results of studying of problem field of scientific status of psychoanalytical paradigm in the context of historical development of science in general and methodological demands to the system of knowledge, which pretend to be scientifically important. The authors demonstrate that the transformation of general scientific paradigm from classical to nonclassical and post-classical allows reviewing the issues of psychoanalysis being scientific and theoretically substantiate the prestige of psychoanalysis as a doubly identified sphere - as science and art. All mentioned above has a direct influence on the organization of educational process in the domain of training the professionals-psychoanalytics.


Ключові слова


психоаналіз; парадигма; класична; некласична та посткласична наукові парадигми; позасвідоме як об’єкт психоаналізу; наукова фальсифікація; науково-дослідницька програма; цінності та ідеали психоаналізу; проблема мірності у психоаналізі

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Браун Дж. Психология Фрейда и постфрейдисты / Дж. Браун; [пер. с англ., послесл. А.М.Руткевича]. -М. : REFL-book; Киев : Ваклер, 1997. - 304 с.

Виттельс Ф. Фрейд. Его личность, учение и школа / Ф. Виттельс. - М. : ЭГО, 1991. - 198 с.

История и философия науки / под ред. А. С. Мам-зина. - СПб. : Питер, 2008. - 304 с.

Куттер П. Современный психоанализ / Петер Куттер; [пер. с нем. С.С. Панкова; под общ. ред. В.В. Зеленского]. - СПб. : “Б.С.К”, 1997. — 351 с.

Лакатос И. Фальсификация и методология научноисследовательских программ / Имре Лакатос. - М.: Медиум, 1995. - 235 с.

Лакатош /.Дослідницькі програми Поппера і Куна у фокусі фальсифікаціонізму / Імре Лакатош // Психологія і суспільство. - 2013. - № 4. - С. 6-17.

Лейбин В. Постклассический психоанализ. Энциклопедия / В. Лейбин. - М. : Издательский дом “Территория будущего”, 2006. - Том 1. - 472 с.

Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия / В.М. Лейбин. - М. : Политиздат,

- 397 с.

Новая философская энциклопедия - [электронный ресурс] - режим доступа: http ://iph.ras .ru/elib/2446.html

Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер; [пер.. с. англ.]. - М.: Прогресс, 1985. - 605 с.

Рассел Б. Історія західної філософії; Б. Рассел / [пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука]. - К. : Основи,

- 759 с.

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / Г. Риккерт; [под ред. С. И. Гессена М.]. -М. : Республика, 1995. - 128 с.

Скирбекк Г. История философии / Г. Скирбекк,

Н.Гилье; [пер. с англ. В.И. Кузнецов]. - М. : Владос,

- 800 с.

Фурман A.B. Засадничі умови виникнення наукових шкіл / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - № 1. - С. 49-58.

Фурман A.B. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - К. : Інститут соціальної і політичної психології НАПН України; Тернопіль : Економічна думка, 2013. - 100 с.

Ярошевский М.Г. Возвращение Фрейда / Михаил Г. Ярошевский // Психологический журнал. - 1988. -Т.9, №6. - С. 129-138.

Ясперс К. Общая психопатология / К. Ясперс; [пер.с нем.]. - М. : Практика, 1997. - 1056 с.

Ясперс К. Кауз альные и понятийные связи между жизненной ситуацией и психозом при Dementia praecox (шизофрения) / К. Ясперс // Собрание сочинений по патопсихологии в 2 Т. - М., СПб. : Академия, Белый кролик, 1996. - Т.2.- С. 122.

Kachele H., Albani C., Buchheim A. (2001) Aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft der Psychoanalyse. Hypnose und Kognition 18: 15-27 -[електронний ресурс] - режим доступу : http://psy-choanalyse.narod.ru/psychoan/kaechel2.htm.

Braun D. Psihologija Freud i postfrjejdisty / D. Braun; [pjer. s angl., posljesl. A.M.Rutkjevicha]. - M. : RJeFL-book; Kijev : Vakljer, 1997. - 304 s.

Vittjel’s F. Freud. Ego lichnost’, uchjenije i shkola / F. Vittjel’s. - M. : EGO, 1991. - 198 s.

Istorija i filosofija nauki / pod rjed. A. S. Mamzina. -SPb. : Pitjer, 2008. - 304 s.

Kuttjer P. Sovrjemjennyj psihoanaliz / Pjetjer Kuttjer; [pjer. s njem. S.S. Pankova; pod obsch. rjed. V.V. Zje-ljenskogo]. - SPb. : “B.S.K”, 1997. — 351 s.

Lakatos I. Fal’sifikacija i mjetodologija nauchno-issljedovatjel’skih programm / Imre Lakatos. - M.: Mjedium, 1995. - 235 s.

Lakatos І. DosUdnic’H programi Poppjera і Kuna u &Ьші farsifikadomzmu / Imre Lakatos // Psihologija і susph’stvo. - 2013. - № 4. - S. 6-17.

Ljejbin V. Postklassichjeskij psihoanaliz. Enciklo-pjedija / V. Ljejbin. - M. : Izdatjel’skij dom “Tjerritorija buduschjego”, 2006. - Tom 1. - 472 s.

Ljejbin V.M. Frjejd, psihoanaliz i sovrjemjennaja zapadnaja filosofija / V.M. Ljejbin. - M. : Politizdat, 1990. - 397 s.

Novaja filosofskaja Enciklopjedija - [Eljektronynj rjesurs] - rjezhim dostupa: http://iph.ras.ru/elib/2446.html

Popper K. Logika i rost nauchnogo znanija / K. Popper; [pjer.. s. angl.]. - M.: Progrjess, 1985. - 605 s.

Rassel B. Istorija zaHdnoyi filosofiyi; B. Rassel / [pjer.

z angl. Ju. Lisnjaka, P. Taraschukaj. - K. : Osnovi, 1995. -759 s.

Rikkert G. Nauki o prirodje i nauki o kul’turje / G. Rikkert; [pod rjed. S. I. Gjessjena M.j. -M. : Rjespublika,

- 128 c.

Skirbjekk G. Istorija filosofii / G. Skirbjekk, N. Gil’je; [pjer. s angl. V.I. Kuznjecovj. - M. : Vlados, 2000. - 800 s.

Furman A.V. Zasadnychi umovy vynyknjennja naukovyh shkil / Anatolij V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. - 2014. - № 1. - S. 49-58.

Furman A.V. Mjetodologija paradygmal’nih doslidzhjen’ u social’nij psihologiyi : [monografijaj / Anatolij Vasil’ovich Furman. - K. : Instytut social’noyi i politichnoyi psyhologiyi NAPN Ukrayini; Tjernopil’ : Ekonomincha dumka, 2013. - 100 s.

Jaroshjevski M.G. Vozvraschjenije Frjejda / Mihjel

G. Jaroshjevski // Psihologichjeskij zhurnal. - 1988. - T.9, №6. - S. 129-138.

Jaspers K. Obschaja psihopatologija / K. Jaspers; [pjer.s njem.j. - M. : Praktika, 1997. - 1056 s.

Jaspers K. Kauzal’nyje i ponjatnyje svjazi mjezhdu zhiznjennoj situacijej i psihozom pri Dementia praecox (shizof:rjenija) / K. Jaspers // Sobranije sochinjenij po patopsihologii v 2 T. - M., SPb. : Akadjemija, Bjelyj krolik,

- T.2.- S. 122.

Kachele H., Albani C., Buchheim A. (2001) Aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft der Psychoanalyse. Hypnose und Kognition 18: 15-27 : http://psychoanalyse.narod.ru/psychoan/kaechel2.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)