ЦИКЛІЧНО-ВЧИНКОВА МОДЕЛЬ ГРИ ЯК ОНТОФЕНОМЕНАЛЬНОЇ ДАННОСТІ

Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук

Анотація


У пропонованій програмній розвідці здійснений критичний огляд філософсько-гуманітарних досліджень на предмет з ’ясування природи, сутності, ґенези, основних функцій і феноменології гри, що виконані за останнє століття (Й. Хейзінга, Л. Вітгенштейн, Г. Гессе, Х.-Г. Гадамер, Р. Кайюа, Л.-Ж. Кальве, О. Фінк, М.М. Бахтін, С.Л. Рубінштейн, Л.С. Виготський, Г.П. Щедровицький, Е. Еріксон, Д.Б. Ельконін, Е. Берн,

Н. Кацук, С.В. Попов, М.В. Попович, О.В. Саричев,

С.А. Смирнов та ін.). Основна увага зосереджена на методологічному аналізі гри як онтофеноменальної данності, де її смисл- охопити у собі весь світ людської життєактивності. Водночас обґрунтована наявність чотирьох основних функцій гри: як первинної соціалізації дітей і юні, як сфери емоційно насиченого спілкування, як часопростору збереження і відтворення архаїчних навичок і ментальних цінностей, як культурне уможливлення творчого пошуку та інноваційної діяльності. З позицій філософсько-психологічної теорії вчинку В.А. Роменця, системомиследіяльнісної методології Г.П. Щедровицького та авторських концепцій професійного методологування і принципів та закономірностей циклічно-вчинкової динаміки розвитку науки запропонована теоретична модель повноцінної гри як учинення у логіко-змістовій наступності ситуаційного (виникнення ігрового відношення), мотиваційного (формування поля або часопростору гри), діяльного (замикання гри та постання світу ігрової діяльності) і післядіяльного (рефлексія успішності/ неуспішності гри) періодів. Онтофеноменальне оприяв-нення розвиткового функціонування діяльнісного ігрового практикування розгортається як синхронна відповідність названих періодів ігрового дійства вісьмом фазам процесно-екзистенційного становлення, оновлення, здійснення і згасання гри як циклічно довершеного вчинку. Доведено, що кожна вчинково організована гра, характеризуючись специфічними пофазними новоутвореннями, подібна до монади Г.В. Ляйбніца: у своєму трансформаційному розвитку спричинена як невідворотним минулим, так і бажаним майбутнім, прагне до власного самозреалізування й наділена внутрішнім імпульсом до вдосконалення та абсолютизації свого існування-екзистенціювання. Запропонована авторська типологія ігор, що ґрунтована на циклічно-вчинковому методологічному підході, рефлексивне миследіяльнісне зреалізування якого у процедурних рамках типологічного методу та з дотриманням вимог принципу кватерності дало змогу, з одного боку, чітко визначити дві критеріальні ознаки типологізації (логіко-змістова структура вчинку, за В.А. Роменцем, і спосіб об’єктивації конкретної ігрової практики), з іншого - результативно обґрунтувати чотири найзагальніші типи ігор: гра-місце, гравиклик, гра-подія, гра-церемонія. Обстоювана типологія є завершеною, адже охоплює все наявне онто-феноменальне поле ігрового ставлення людини до світу і суспільства до людини, задовольняє її намагання самовизначитися і прагнення залишитися. Крім того, детально проаналізовані онтичний пласт і феноменальні ознаки гри, її самобутня - умовна, напівреальна, віртуальна й одночасно екзистенційна, психозмагаль-на та удієвлена - світопобудова. Окреслені контури гри не тільки як наукової категорії, а й як доконче важливої світоглядної універсалії в багатопроблем-ному контексті розвитку сучасної культури.

 

In the presented program search the critical survey of philosophic-humanitarian investigations on the subject of clarification of nature, essence, genesis, main functions and phenomenological game, which have been completed for the last centuries (J. Heyzinga, L.Wittgenstein, H. Hesse,

H.-G. Gadamer, R. Caillois, L.-G. Calve, O. Fink, M.M. Bakhtin, L.S. Vygotsky, H.P. Shchedrovitsky, E. Erikson,

D.B. Elkonin, E. Bern, N. Katsuk, S.V. Popov, M.B. Po-povych, O.V. Sarychev, S.A. Smirnov etc.), has been carried out. The main attention is focused on the methodological analysis of game as an ontophenomenal realia, where its meaning is to cover the whole world of human life activity.

At the same time the presence of four main functions of game: as an initial socialization of children and youth, as a sphere of emotional impregnated communication, as a time-space of preserving and reproduction of archaic skills and mental values, as a cultural enabling of creative search and innovative activity, has been substantiated. From the positions of philosophic-psychological theory of act of V.A. Romenets, system-thought-activity methodology of G.P. Shched-rovytsky and author’s concepts of professional metho-dologization and principles and orders of cyclic-action dynamics of science development, the theoretical model of a complete game as an act in logic-semantic succession of situational (emergence of game attitude), motivational (forming the field and time-space of game), action (closure of game and emergence of the world of game activity) and post-action (reflection of success/failure of game) periods, has been offered.

Ontophenomenal presentation of developing functioning of the action game practicing takes place as a synchronic correspondence of mentioned periods of game action to
eight phases of process-existential becoming, renewing, realization and closure of game as a cyclic completed act. It has been proved that each actionally-organized game, being characterized by specific per-phases tumors, is similar to monada of G.V. Leibniz: in its transformation development caused by inevitable past and desired future, strives for its own self-realization and has an inner impulse for improvement and absolute type of existence. The authors offer their typology of games, which is based on the cyclic-action methodological approach, reflective thought-action realization of which in the procedural frames of typological method and with compliance to the demands of the principle of quaternity, allowed, from one hand, properly defining two criteria characteristics of typologization (logic-semantic structure of act, according to V.A. Romenets, and the way of objectivation of particular game practice), from another hand - efficient substantiation of four most general types of game: game-place, game-challenge, game-event, game-ceremony. The presented typology is completed as it covers all available ontophenomenal field of game attitude of a human to the world and society to the human, satisfies his desire to self-define and stay. Moreover, the ontychnyi layer and phenomenal characteristics of game, its original - conditional, semi-real, virtual and at the same time existential, psycho-competitive and action-world-construction, have been analyzed. The frames of game as not only a scientific category, but at the same time as an extremely important world-view universalia in the multiproblem context of the development of modern culture, have been outlined.


Ключові слова


людина; життя; гра; культура; особистість; учинок; гра життя; гра як герменевтичний феномен; ігрова установка; світ; смисл гри; свобода; спілкування; екзистенція; організаційно-діяльнісна гра (ОДГ); мисле діяльність; мислекомунікація; ігровий часопростір

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аверінцев С. Софія-Логос. Словник / Сергій Аве-рінцев. - 3-є вид. - K.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2007. - 650 с.

Бердяєв М. Парадокс брехні / Микола Бердяєв // Психологія і суспільство. - 2014. - №4. - С. 17-20.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / гол. ред.-консульт. А.В. Фурман. - 2005-2014. -Модулі 1-16.

Мединська Ю. Вітакультурна методологія і постмодернізм / Юлія Мединська // Психологія і суспільство. - 2006. - №1. - С. 47-52.

Гуменюк О. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату / Оксана Г уменюк // Психологія і суспільство. - 2012. - №1. - С. 47-81.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Гуменюк О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу:

[монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 340 с.

Декларація принципів толерантності // Шлях освіти. - 1999. - №2. - С. 2-4.

Донченко О.А. Архетипи соціального життя і політика / Олена Андріївна Донченко, Юрій Вікторович Романенко. - K.: Либідь, 2001. - 334 с.

Климишин О.І. Психологія духовності особистості: християнсько-орієнтований підхід: [монографія] / Ольга Іванівна Климишин. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2010. - 440 с.

Морщакова О. Цінність у психокультурному бутті людини як особистості / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. - 2013. - №1. - С. 105-114.

М’ясоїд П.А. Курс загальної психології / Петро М’ясоїд: у 2 т. - K., 2011. - Т.1. - 496 с.

Основи психології: [підручник] / за заг. ред. О.В. Ки-ричука, В.А. Роменця. - Вид. 6-те, стереотип. - K.: Либідь, 2006. - 632 с.

Попович М.В. Бути людиною / Мирослав Попович. - K.: Вид. дім “Києво-Мог. акад.”, 2011. - 223 с.

Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Роменця: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - K.: Либідь, 2012. - 296 с.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 85-й річниці з дня народження Володимира Роменця. - 2011. - №2. - 190 с.

Роменець В.А. Вчинкова організація канонічної психології / Володимир Роменець / Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 25-56.

Роменець В.А. Історія психології ХІХ - початку ХХ століття: [навч. посібн.] / Володимир Роменець. -K.: Либідь, 2007. - 832 с.

Роменець В.А. Історія психології ХХ століття: [навч. посібн.] / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - K.: Либідь, 1998. - 992 с.

Роменець А. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження / Володимир Роменець // Психологія і суспільство. - 2012. - №2. - С. 6-27.

Савчин М.В. Духовна парадигма психології: [монографія] / Мирослав Васильович Савчин. - K.: Академвидав, 2013. - 252 с. - (Серія “Монограф”).

Савчин М.В. Духовний потенціал людини: [навч. вид.; монографія] / Мирослав Савчин. - Вид. 2-е, пер., доп. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. - 508 с.

Ткаченко О.М. Принципи, категорії і методологічні проблеми психології / Олександр Ткаченко // Психологія і суспільство. - 2009. - №1. - С. 45-133.

Фурман А.В. Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - № 4. - С. 18-36.

Фурман А.В. Ґенеза толерантності і перспективи українотворення (комплексний проект) / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №1. - С. 6-20.

Фурман А.В. Засадничі умови виникнення наукових шкіл / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - №1. - С. 49-58.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тер-нопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман A.B. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем / Анатолій В. Фурман // Інститут експериментальних систем освіти: Інформ. бюлетень. - Вип. 4. -Тернопіль, 2004. - С. 4-7.

Фурман A.B. Категоріогенез як методологічна проблема: від розвитку понять до категорійної моделі світу / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. -

- Модуль 7. - С. 4-9.

Фурман A.B. Категоріогенез як напрям професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2008. - №2. - мС. 53-58.

Фурман A.B. Категорійний профіль наукової школи / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - №2. - С. 23-39.

Фурман A.B. Методологічне обґрунтування ба-гаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 78-125.

Фурман A.B. Методологічне обґрунтування циклічно-вчинкової типології ігор / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2014. - Модуль 16. - С. 4-14.

Фурман A.B. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - К.: Інститут політичної і соціальної психології; Тернопіль: Економічна думка, 2013. - 100 с.

Фурман A.B. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологу-вання / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство.

- 2005. - № 4. - С. 40-69.

Фурман A.B. Об’єкт-миследіяльнісна сфера вітакультурної методології / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2010. - Модуль 12. - С. 4-8.

Фурман A.B. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - № 3. - С. 72-85.

Фурман A.B. Парадигми нормативності методологічного мислення у професійному становленні особистості / Анатолій В. Фурман // Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу: мат. Міжнар. н.-пр. конф., 16-17 травня 2013 р., м. Тернопіль // Психологія і суспільство. - 2013. - Спецвипуск. - С. 8-11.

Фурман A.B. Психокультура української ментальності / Анатолій В. Фурман; [2-е наук вид., доп.]. -Тернопіль: ВЦ НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Фурман A.B. Рефлексивне обґрунтування концентрів вітакультурної методології / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2009. - Модуль 10. - С. 4-11.

Фурман A. Рівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідної діяльності / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2005.

- Модуль 1. - С. 5-13.

Фурман A.B. Структура і зміст професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Вітакуль-турний млин. - 2005. - Модуль 2. - С. 4-11.

Фурман A.B. Сутність та основні функції гри / Анатолій В. Фурман // Економіка України в умовах

сучасних трансформацій / Матеріали міжнар. н.-пр. конф.: Тернопіль-Чортків, 3 квітня 2014р. - Чортків,

- С. 3-10.

Фурман A.B. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Фурман A.B. Типи наукових шкіл та умови їх ефективного функціонування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - №3. - С. 11-29.

Фурман A.B. Типологічний підхід у системі професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. - С. 78-92.

Фурман A.B. Теоретична модель гри як учинення / Анатолій В. Фурман // Наука і освіта. - 2014. - №5/ СХХІІ. - С. 95-104.

Фурман A.B., Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: [навч. посібн.] / Анатолій В. Фурман, Оксана Гуменюк. - Львів: Науковий світ-2000, 2006. - 360 с.

Фурман A.B., Морщакова О.С. Психокультура як самоорганізована сфера аксіобуття / Анатолій В. Фурман, Олена Морщакова // Вітакультурний млин. - 2013. - Модуль 15. - С. 13-22.

Фурман A.B., РевасевичІ.С. Авторська програма курсу “Психокультура інноваційних соціосистем” / Анатолій В. Фурман, Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. - 2004. - №4. - С. 221-235.

Фурман A.B., Фурман О.Є. Образ долі у поетичному світі Тараса Шевченка / Анатолій В. Фурман, Оксана Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. -№1. - С. 16-25.

Фурман A.B., Шандрук С.К. Вітакультурне постання організаційно-діяльнісної гри як форми розвитку професійного мислення / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія: зб. статей. -Ялта: РВВ КГУ, 2014. - Вип. 43. - Ч.1. - С. 247-256.

Фурман A.B, Шандрук С.К. Методологічне обґрунтування організаційно-діяльніших ігор як інтегральної умови розвитку професійної креативності / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Вітакультурний млин. - 2014. - Модуль 16. - С. 15-28.

Фурман A.B., Шандрук С.К. Психологічні особливості розвитку професійної креативності майбутніх фахівців соціогуманітарного профілю / А.В. Фурман, С.К. Шандрук // Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці: мат. Всеукр. н.-пр. конф. 11-12 квітня 2013 р. : у 2-х т. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 32-36.

Шандрук С.К. ОДІ як осноположна умова розвитку професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу: мат. Міжнар. н.-пр. конф., 16-17 травня 2013 р., м. Тернопіль / С.К. Шандрук // Психологія і суспільство. - 2013. - Спецвипуск. - С. 113-115.

Шандрук С.К. Розвиток професійної креативності майбутніх соціальних працівників / С.К. Шандрук,

Н.М. Цьвігун // Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу: мат. Міжнар. н.-пр. конф., 16-17 травня 2013 р., м. Тернопіль // Психологія і суспільство. - 2013. - Спецвипуск. - С. 119-121.

Шаюк О.Я. Психологічні особливості формування професійної толерантності майбутніх економістів: дис...канд. психол. наук:19.00.07 / Ольга Ярославівна Шаюк; наук. кер. проф. Фурман A.B.; Нац. акад. Держ. прикорд. служби України імені Б. Хмельницького, 2012. - 215 с.

Щедровицький Г. Методологічна організація системно-структурних досліджень і розробок / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2004. - № 2 - С. 30-49.

ЩедровицькийГ. Організаційно-діяльніша гра як нова форма організації та метод розвитку колективної миследіяльності / Георгій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2006. - №3. - С. 58-69.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності -системно-структурна будова, значення і зміст / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2005. -№4. - С. 29-39.

Ясперс К. Психологія світоглядів / Карл Ясперс: [пер. з нім. О. Кислюка, Р. Осадчук]. - К.: Юніверс, 2009. - 464 с. - (Філософська думка).

Апокриф // Культурологический журнал. -1993.

- № 2. - 204 с.

Баранов П.В. Игровая форма развития коммуникации, мышления, деятельности / П.В. Баранов, Б.В. Сазонов. - М., МНИИПУ, 1989. - 260 с.

Бахтин М.М. К философии поступка / Михаил Михайлович Бахтин // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984-1985. - М., 1986. - С. 5-47.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Реннесанса / Михаил Михайлович Бахтин. - М., 1965. - 543 с.

Бердяев H.A. Самопознание (Опыт философской автобиографии) / Николай Александрович Бердяев. -М.: Книга, 1991. - 447 с.

Берлянд И.Е. Игра как феномен сознания / Ирина Ефимовна Берлянд. - Кемерово: Алеф, 1992. - 98 с.

Берн Э. Игры, в которые играют люди / Эрих Берн; пер. с англ. М. Будиной, Е. Перцевой, В. Никан-дровой. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. - 320 с. - (Серия “Психологическая коллекция”.)

Борхес Х.Л. Коллекция [Электронный ресурс] / Х.Л. Борхес. - Режим доступу: http:// www.lib.misto.kiev.ua/BORHES/kniga.txt.

Бородатова A.A. Игра в мяч как путь в пещеру предков / A.A. Бородатова // История и семиотика индейских культур Америки. - М., 2002. - С. 62-98.

Борхес Х.Л. Вавилонская библиотека [Электронный ресурс] / Х.Л. Борхес. - Режим доступу: http:// www.bookfb2.ru/?p=264277

Борхес Х.Л. Сад расходящихся тропинок [Электронный ресурс] / Х.Л. Борхес. - Режим доступу: http://lib.ru/BORHES/sad.txt

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм [Электронный ресурс] / Фернан Бродель // Электронный журнал Арт&Факт. - 2006. -№4. Режим доступу: http://www.artifact.org.ru/ index2.php.

Брук П. Пустое пространство / П. Брук. - М., 1978. - 184 с.

БушГ.Я. Диалогика и творчество / Генрих Язе-пович Буш. - Рига: Авотс, 1985. - 319 с.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Избранные произведения / Макс Вебер. - М.: Прогресс, 1990. - 560 с.

Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка / Л.С. Выготский // Вопросы психологии. - 1966. - № 6. - С. 62-77.

Выготский Л.С. Мышление и речь / Лев Семёнович Выготский. - М.: Педагогика, 1982. - 342 с.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод / Ханс-Георг Гадамер. - М.: Прогресс, 1988. - 702 с.

Генисаретский О.Н. Опыт методологического конструирования общественных систем / О.И. Генисаретский // Моделирование социальных процессов. -М.: Наука, 1970. - С. 48-63.

Генисаретский О.Н. Упражнения в сути дела /

О.И. Генисаретский. - М.: Русский мир, 1993. - 277 с.

Георгий Петрович Щедровицкий / Г.П. Щедро-вицкий; [под ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Даниловой]. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОсСпЭН), 2010. - 600 с.: ил. - (Философия России второй половины ХХ в.).

Герасимов Н.В. Игра и сознание / И. В. Г ерасимов // Общественные науки и современность. - 1995. - №1.

- С. 159-166.

Гессе Г. Игра в бисер / Герман Гессе: [пер. с нем.]; вступ. с.н.с. Павловой. - М.: Правда, 1992. - 496 с.

Гессе Г. Степной волк / Герман Гессе: [пер. с нем.].

- М.: Прогресс, 2011. - 188 с.

Громыко Ю.В. Организационно-деятельностные игры и развитие образования / Юрий Владимирович Громыко. - М.: Независимый методологический университет, 1992. - 96 с.

Грязнов А. Ф. Витгенштейн Людвиг. Язык игры / А.Ф. Грязнов // Современная западная философия. Словарь. - М.: Политиздат. - С. 61-62, 402.

Декарт Р. Правила для руководства ума. Рассуждение о методе // Сочинения / Рене Декарт. - М.: Мысль, 1989. - 512 с

Демин М.В. Игра как специфический вид человеческой деятельности / М.В. Демин // Философские науки. - 1983. - №1. - С. 54-61.

Донченко Е.А. Фрактальная психология (До-глубинные основания индивидуальной и социетальной жизни) / Елена Андреевна Донченко. - К.: Знание, 2005. - 323 с.

Жбанков М.Р. Игра / М.Р. Жбанков // Новейший философский словарь: [сост. и гл. научн. ред. А.А. Гри-цанов; 3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный дом, 2003. -С. 395.

Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность / Александр Александрович Зиновьев. - М.: Полиграф-сервис, 1994. - 494 с.

Нльясов Р.Р. Социально-философский анализ феномена игры: автореф. дисс.. .канд. филос. наук / Р.Р. Ильясов. - Уфа, 1998. - 20 с.

Нсупов К.Г. В поисках сущности игры / К.Г. Исупов // Философские науки. - 1977. - №6. - С. 52-63.

Карнозова Л.М. Самоопределение профессионала в проблемной ситуации. Психосемиотическое исследование на материале организационно-деятельностных игр: дисс. канд. психол. н. / Людмила Михайловна Карнозова. - М.: 1991. - 234 с.

Карнозова Л.М. Правовая журналистика: замысел и игра / Л.М. Карнозова // Кентавр. - 1996. -№2. - С. 5-13.

Кальве Л.-Ж. Игры в обществе / Л.-Ж. Кальве // Апокриф. - 1993. №2. - С. 23-28.

Камю A. Миф о Сизифе. Эссе об Асурде [Электронный ресурс] / Альбер Камю // Бунтующий Человек. - М.: . Изд-во политической литературы, 1990. - 415 с. - Режим доступу: http://www.philosophy.ru/ library/ camus/01/0.html.

Кант И. Трактаты и письма / Иммануил Кант; вступ. ст. А.В. Гулыги. - М.: Наука, 1980. - 709 с.

Кацук Н.Л. Гессе (Hesse) Герман / Н.Л. Кацук // Новейший философский словарь: [сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов; 3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный дом, 2003. - С. 242-243.

КотляревскийЮ.Л. Искусство моделирования и природа игры / Ю.Л. Котляревский, А.С. Шайцер. -М.: Прогресс, 1992. - 104 с.

Кривко-Лпинян T.A. Мир Игры / Т.А. Кривко-Апинян. - СПб.: Лань, 1992. - 160 с.

Кун T. Структура научных революций / Томас Кун; пер. с англ. / сост. В.Ю. Кузнецов - М.: ООО “Изд-во АСТ”, 2002. - 608 с.

Левада Ю.М. Игровые структуры в системах социального действия / Ю.М. Левада // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. - М.; 1984.

Левинтов A.E. Программа регионального развития Крыма. Отчет ВТК “Регионал”. По заказу концерна “Интерконт” [Электронный ресурс] / А.Е. Левинтов. - Режим доступу: http:// www.massandra. verdens.lv/about-massandra-russian.

Лесной Дм. Игорный дом. Толковый словарь карточных терминов, игорных понятий и шулерских приемов / Дм. Лесной [под ред. Е. Витковского]. -Вильнюс: Рома, 1994. - 504 с.

Лефевр B.A. Конфликтующие структуры / Владимир Александрович Лефевр. - М.: Сов. радио, 1973. - 160 с.

Ляйбниц r.B. Монадология / Г.В. Ляйбниц // Sententiae, XXVIII. - 2013. - № 1. - С. 151-177.

Мамардашвили М.К. Картезианские размышления / Марат Константинович Мамардашвили. - М.: Прогресс, 1994. - 352 с.

Лотман Ю.М. Карамзин: Сотворение Карамзина. Статьи и исслед.: 1957-1990. Заметки и рецензии / Юрий Михайлович Лотман. - СПб.: Искусство-СПб,

- 829 с.

Лотман Ю.М. Об искусстве: структура художественного текста / Юрий Михайлович Лотман. -СПб.: Искусство-СПб, 1998. - 704 с.

Марков E.B. Философская антропология: очерки и теории / Б.В. Марков. - СПб., 1997. - 384 с.

Маркс К. Капитал / Карл Маркс[Электронный ресурс]. - Соч., т. 1-3. Режим доступу: http://www. npu.edu.ua/e-book/.../iplp_ket_Marx_kapital.

Материалы совещания “Игра” [Электронный ресурс]. - 1983. - Архив ММК. - Режим доступу: http:/ /www.fondgp.ru/lib/gp3.

Можейко М.А. Генеалогия / М.А. Можейко, Т.Г. Румянцева, И.Н. Сидоренко // Новейший философский словарь / сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. -3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 228-232.

Можейко М.А. Монада / М.А. Можейко // Новейший философский словарь / сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. - 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 643-645.

Миллер С. Психология игры / С. Миллер. -СПб.: Университетская книга, 1997. - 317 с.

Набоков В.В. Защита Лужина / Владимир Владимирович Набоков. - М.: Азбука, 2011. - 288 с.

Наумов С.В. Организационно-деятельностные игры / С.В. Наумов // Природа. - 1987. - № 5. - С. 24-33.

Овсянников М.Ф. Искусство как игра / М.Ф. Овсянников // Вестник МГУ. - Серия 7. - 1996. - №2. - С. 84-88.

Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? / Хосе Ортега-и-Гассет. - М.: Наука, 1991. - 403 с.

Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры: Сборник / Хосе Ортега-и-Гассет. - М.: Искусство, 1991. - 586 с.

Павлова Н.С. У всех пристрастей на краю / Н.С. Павлова // Г ессе Г. Игра в бисер: [пер. с нем.]; вступ. ст. Н.С. Павловой. - М.: Правда, 1992. - С. 5-32.

Папуш М.П. Берн Э. Секс в человеческой любви / М.П. Папуш. - Мн., 2001. - С. 356-367.

Петров М.К. Язык, знак, культура [Электронный ресурс] / М.К. Петров. - М.: Наука, 1991. -Режим доступу: http: www.philosophv1.narod.ru /katr/ petrovmk/index.htmb.

Плотников В.И. Типологический подход / В.И. Плотников // Социальная философия: Словарь / сост. и ред. В.Е. Кемеров, Т.Х. Керимов. - М.: Акад. проект,

- С. 464-471.

Попов С. Игровое движение и организационно деятельностные игры / С. Попов, Г. Щедровицкий // Вопросы методологии. - 1994. - №5. - С. 112-153.

Попов С. Методология построения гуманитарных дисциплин [Электронный ресурс] / Сергей Попов [метод. прикладное знание: докл. Второго Методологического конгресса (Москва, 28-29 марта 1995 г.)]. - М.: Школа культурной политики, 1996. - Режим доступу: http://www. fondgp.ru/lib/collections/archive/ s1995/1/0/1.

Попов С.В. Неизбежность странного мира / Сергей Валентинович Попов // Кентавр. - 1991. - №1.

- С. 2-31.

Попов С.В. Организационно-деятельностные игры: мышление в “зоне риска” / Сергей Владимирович Попов // Кентавр. - 1994. - №3. - С. 2-31.

ПригожинА.И. Практическая деловая игра как метод разработки решений в социальном проектировании / А.И. Пригожин // Теоретико-методологические проблемы социального прогнозирования и социального проектирования в условиях ускорения НТП. - М.: ИСИ. - 1986. - 322 с.

Поппер К. Логика и рост научного знания / Карл Поппер. - М.: Прогресс, 1973. - 302 с.

Программно-целевой подход и деловые игры // Тез. докл. и сообщ. ко 2-й науч.-практ. науковедч.

конф. - Новосибирск, 1980. - С. 36-39.

Путеводитель по методологи Организации, Руководства и Управления: хрестоматия по работам Г.П. Щедровицково / [гл. ред. А.Г. Реус; сост. А.П. Зинченко]. - М.: Дело, 2003. - 160 с.

Путеводитель по основным понятиям и схемам методологии Организации, Руководства и Управления: хрестоматия по работам Г.П. Щедровицково / [гл. ред. А.Г. Реус; сост. А.П. Зинченко]. - М.: Дело, 2004. - 208 с.

Розин В.М. Методологический анализ деловой игры как новой о бласти научно -технической деятель -ности и знания [Электронный ресурс] / Вадим Маркович Розин. - Режим доступу: http://www.conf. vntu.edu.ua/humed/2010/txt.

Розин В.М. Природа и генезис игры (опит методологического изучения) / Вадим Маркович Розин // Вопросы философии. - 1996. - №6. - С. 26-36.

а. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн. - СПб: Питер, 2000. -712 с.: ил. - (Серия “Мастера психологии”).

Сарычев О.В. Философия игры в европейской мысли: историко-проблемное рассмотрение: автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. философ. наук: 09.00.03 / Олег Викторович Сарычев. - Тула, 2002. - 18 с.

Сигов К.Б. Игра / К.Б. Сигов // Современная западная философия. Словарь. - М.: Политиздат, 1991. - С. 110-112.

Сидоренко В.Ф. Прогнозирование как процедура проектирования / В.Ф. Сидоренко // Проблемы прогнозирования материально-предметной среды // Труды ВНИИТЭ. Техн. эстетика. - Вып. 2. - М.: ВНИИТЭ, 1972. - 171 с.

Смирнов С.А. Философия игры (пролегомены к построению онтологии игры) / Сергей Алефтинович Смирнов // Кентавр. - 1995. - №2. - С. 26-36.

Спиркин А.Г. Обсуждение методологических проблем исследования систем и структур / А.Г. Спиркин, Б.В. Сазонов // Вопросы философии. - 1964. - №1. - С. 158-162.

Стёпин В. С. Культур а / Вячеслав Стёпин // Вопросы философии. - 1999. - №8. - С. 61-71.

СтёпинВ.С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция: [монография] / Вячеслав Семёнович Стёпин. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 744 с.

Толсты1х В.И. Сократ и мы / В.И. Толстых // С чего начинается личность / под общ. ред. Р.И. Косола-пова. - 2-е изд. - М.: Политиздат, 1983. - С. 91-132.

Тукмачёва Е.А. Эйген Финк: игра как феномен культуры / Елена А. Тукмачёва / Вестник Удмурдского университета. Социология и философия. - 2003. - С. 246-250.

ФайерабендП. Избранные труды по методологии науки / Пол Файерабенд. - М.: Прогресс, 1986. -542 с.

Финк Э. Основные феномены человеческого бытия / Эйген Финк // Проблема человека в западной философии. - М., 1988. - С. 357-404.

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / Мартин Хайдеггер. - М.: Прогресс, 1993. -447 с.

Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Йохан Хейзинга. - М.: Прогресс, 1992. - 464 с.

Хейзинга Й. Осень средневековья / Йохан Хейзинга. - М.: Наука, 1988. - 320 с.

Честертон Г.К. Святой Франциск Ассизский / Г.К. Честертон. - М.: Из-во полит. л-ры, 1991. - 87 с.

Шестов Л. Апофеоз беспочвенности / Лев Шестов. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1991. -269 с.

Шиллер И.-Ф.О грации и достоинстве // Иоган-Фридрих Шиллер / Собр. соч.: в 7 т., 1957. - Т. 6. - С. 139-156.

Школы в науке / под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского, Г. Крёбера, Г. Штейнера. - М.: Наука, 1977. - 523 с.

Щедровицкий Г.П. Игра и детское общество / Г.П. Щедровицкий // Дошкольное воспитание. - 1964. - № 4. - С. 73-81.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды / Георгий Петрович Щедровицкий; [ред.-сост. ААПископпель, Л.П. Щедровицкий]. - М.: Шк. культ. политики, 1995. - 760 с.

Щедровицкий Г.П. Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий [Электронный ресурс] / Г.П. Щедровицкий // Языковые универсалии и лингвистическая типология. - М., 1969. - Режим доступу: http ://www.fondgp .ru/ gp /biblio/rus/65/

Щедровицкий Г.П. Московский методологический кружок: развитие идей и подходов / Из архива Г.П. Щедровицкого. - Т. 8. Вып. 1. - М.: Путь, 2004. - 352 с.

Щедровицкий Г.П. О системе педагогических исследований (методологический анализ) [Электронный ресурс] / Г.П. Щедровицкий // Оптимизация процессов обучения в высшей и средней школе. - Душанбе, 1970. - Режим доступу: http ://www.fondgp .ru/ gp/biblio.

Щедровицкий Г.П. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации коллективной мыследеятельности / Г.П. Щедровицкий // Методы исследования, диагностики и развития международных коллективов. - М., 1983. - С. 153-178.

ЩедровицькийГ.П. Философия. Наука. Методология / Г еоргий Петрович Щедровицкий. - М.: Шк. культ. политики, 1997. - 656 с.

Щедровицкий П.Г. К анализу топики организационно-деятельностных игр / П.Г. Щедровицкий. -Пущино: НЦБИ, 1986. - 44 с.

Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования: статьи и лекция / Петр Георгиевич Щедровицкий. - М.: Пед. центр “Эксперимент”, 1993. - 155 с.

Эльконин Д.Б. Психология игры / Даниил Борисович Эльконин. - М.: Педагогика, 1978. - 560 с. (49).

Эриксон Э.Г. Детство и общество / Эрик Г. Эриксон. - Изд. 2-е, перераб. и дополн.; пер. с англ. А.А. Алексеева. - СПб.: Речь, 2002. - 416 с.

Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа / Михаил Григорьевич Ярошевский // Школы в науке. - М.: Наука, 1977. - С. 7-97.

Ярошевский М.Г. Психологическое познание как деятельность / М.Г. Ярошевский // Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Теоретическая психология: [уч. пос.]. - М.: Изд. центр “Академия”, 2001. - С. 36-104.

Fink E. Spiel als Weltsymbol / Eugen Fink. -Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 1960. - 245 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)