СОЦІОЛОГІЯ НА РОЗДОРІЖЖІ: МЕТОДОЛОГІЯ ЧИ ЕМПІРІЯ?

Юрій Яковенко, Леонід Ніколаєнко, Яковенко Алла

Анотація


У статті обговорено обставини, пов’язані з соціальною детермінацією кризи в сучасній соціології, що, на
переконання авторів, виявляється у тенденціях щодо змін у методологічному забезпеченні соціологічних досліджень на емпіричному та теоретичному рівнях, зокрема, в позитивістській редукції соціологічної теорії до емпірії, методології - до методів і процедур, а також у відповідному переході від наукової класики до різних форм некласики.

 

The article deals with the problems, connected with social determination of crisis in modern sociology, which, according to authors, arises in the trends as for changes in methodological implementation of sociological researches on empirical and theoretical levels, particularly, in positivist reproduction of sociological theory to empiriya, methodology - to methods and procedures and appropriate move from scientific classic to different forms of non-classic.


Ключові слова


методологічне забезпечення соціологічних досліджень; класовий аналіз; принцип історизму; відсутність методології як методологізм; ефект відсутності методології; методологія як соціальна позиція вченого

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. - М: АСТ: Хранитель, 2006. - 874 с.

Яковенко А. Социология жизни как показатель методологического тупика современной социологической науки / А. Яковенко // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І конгресу Соціологічної асоціації України. - Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2009. - С. 12.

Российская социология как зеркало российской трансформации. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://0-stranger.liveioumal.com/200137.1іЦпГ.)0іігж1=802761.

Общество и социология: новые реалии и новые идеи - итоговый документ І Всероссийского социоло-

гического конгресса // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2000. - T. III, №4. - С. 5-6.

Интервью с А. Филипповым. [Электронный ресурс] Режим доступа: OPEC.RU.http://www.opec.ru/ docs.aspx?id=224&ob_no=87755.

Программа IV Всероссийского конгресса социологов. Москва, 2-4 февраля 2012 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: http ://www.all-rus sia-sc.ru/.

Программа IV очередного Всероссийского конгресса социологов. Уфа, 23-24 октября 2012 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: http ://www.isras.ru/files/ File/congress2012/part50.pdf.

Николаенко Л.Г. Идеологические мифы социологического операционализма: проблемы культуры социологического мышления / Л. Николаенко // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві”, 2 листопада 2012 р. (м. Київ). - С. 166-177.

Шпенглер О. Закат Европы. В 2-х томах. - Т. 1. -М.: Мысль, 1993. - 583 с.

Мангейм К. Идеология и утопия. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://polit.msk.su/.

Джонсон Т. Теоретическая социология: условия фрагментации и единства // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем / Джонсон Т., Дандекер К., Эшуорт К, - М.: НАЧАЛА-ПРЕСС. - 1993. - Т. 1. - Вып. 1. - С. 83-105.

Кармадонов О.Ю. Социологическая рациональность отсутствия в исследовании современного мира / О.Ю. Кармадонов // Социологические исследования. 2008. - №3. - С. 3-12.

Отрешко Н.Б. Трансформация эпистемологических оснований социологии: субъект, метод познания, картина социального мира. - К.: ИС НАНУ, “ВИ-ПОЛ”, 2009. - 268 с.

Батыгин Г.С. Наука в гражданском обществе // Ведомости Тюменского государственного нефтегазового университета. - Вып. 22. Идея гражданского общества. - Тюмень: НИИ ПЭ, 2003. - С. 97-108.

Хазагеров Г.Г. Система убеждающей речи как гомеостаз // Социологический журнал. - 2001. - №3. -

С. 3-28.

Яковенко Ю.І., Ніколаєнко Л.Г. Соціологія без методології: ефект відсутності як страх перед вибором // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. праць. - Харків: -2013. - Вип. № 9. - С. 25-39.

Merton R. Socialjnaya teoriya i socialjnaya struktura. - M: AST: Khranitelj, 2006. - 874 s.

Yakovenko A. Sociologiya zhizni kak pokazatelj me-todologicheskogo tupika sovremennoyj sociologicheskoyj nauki / A. Yakovenko // Sociologiya v situacii socialjnikh neviznachenosteyj: Tezi dopovideyj uchasnikiv I kongresu Sociologichnoi asociacii Ukraini. - Kh.: Kharkivsjkiyj nacionaljniyj universitet imeni V.N. Karazina, 2009. - S. 12.

Rossiyjskaya sociologiya kak zerkalo rossiyjskoyj transformacii. [Ehlektronnihyj resurs] Rezhim dostupa:

http://0-stranger.livej ournal.com/20 013 7.html?thread =802761.

Obthestvo i sociologiya: novihe realii i novihe idei -itogovihyj dokument I Vserossiyjskogo sociologicheskogo kongressa // Zhurnal sociologii i socialjnoyj antropologii. - 2000. - T. III, №4. - S. 5-6.

Intervjyu s A. Filippovihm. [Ehlektronnihyj resurs] Rezhim dostupa: OPEC.RU.http://www.opec.ru/docs. aspx?id=224&ob_no=87755.

Programma IV Vserossiyjskogo kongressa sociologov. Moskva, 2-4 fevralya 2012 g. [Ehlektronnihyj resurs] Rezhim dostupa: http://www.all-russia-sc.ru/.

Programma IV ocherednogo Vserossiyjskogo kongressa sociologov. Ufa, 23-24 oktyabrya 2012 g. [Elekt-ronmhyj resurs] Rezhim dostupa: http ://www.isras.ru/files/ File/congress2012/part50.pdf.

Nikolaenko L.G. Ideologicheskie mifih sociologi-cheskogo operacionalizma: problemih kuljturih sociolo-gicheskogo mihshleniya. / L. Nikolaenko // Problemi roz-vitku sociologichnoi teorii: Materiali IKh Vseukrainsjkoi naukovo-praktichnoi konferencii “Problemi rozvitku sociologichnoi teorii: konceptualizaciya cinnisnikh zmin u suchasnomu suspiljstvi” 2 listopada 2012 r. (m. Kiiv). -

S. 166-177.

Shpengler O. Zakat Evropih. V 2-kh tomakh. - T. 1. -M.: Mihslj, 1993. - 583 s.

Mangeyjm K. Ideologiya i utopiya. [Ehlektronnihyj resurs] Rezhim dostupa: http://polit.msk.su/.

Dzhonson T. Teoreticheskaya sociologiya: usloviya fragmentacii i edinstva // THESIS: teoriya i istoriya ehkonomicheskikh i socialjnihkh institutov i sistem / Dzhonson T., Dandeker K., Ehshuort K. - M.: NA-CHALA-PRESS. - 1993. - T. 1. - Vihp. 1. - S. 83-105.

Karmadonov O.Yu. Sociologicheskaya racional-jnostj otsutstviya v issledovanii sovremennogo mira / O.Yu. Karmadonov // Sociologicheskie issledovaniya. 2008. - №3. - S. 3-12.

Otreshko N.B. Transformaciya ehpistemologi-cheskikh osnovaniyj sociologii: subjhekt, metod poznaniya, kartina socialjnogo mira. - K.: IS NanU, “VIPOL”, 2009. - 268 s.

Batihgin G.S. Nauka v grazhdanskom obthestve // Vedomosti Tyumenskogo gosudarstvennogo neftegazo-vogo universiteta. - Vihp. 22. Ideya grazhdanskogo obthestva. - Tyumenj: NII PE, 2003. - S. 97-108.

Khazagerov G.G. Sistema ubezhdayutheyj rechi kak gomeostaz // Sociologicheskiyj zhurnal. - 2001. - №3. - S. 3-28.

Yakovenko Yu.I., Nikolayenko L.G. Sociologiya bez metodologii: efekt vidsutnosti yak strakh pered viborom // Metodologiya, teoriya ta praktika sociologichnogo analizu suchasnogo suspiljstva. Zb. nauk. praci. - Kharkiv: - 2013. - Vip. №9. - S. 25-39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)