ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

Любов Галушко, Наталія Дметерко, Ірина Євтушенко, Олена Максименко, Олександра Педченко, Олена Поляничко, Лариса Туз, Оксана Усатенко

Анотація


Стаття висвітлю є новий підхід у психології академіка НАПН України Т.С. Яценко стосовно низки феноменів і фактів: психічного в закономірній єдності статики й динаміки; перспектив пізнання психічного з опорою на спонтанну активність респондента (не поклада-ючись на “техніки”); презентації нового підходу до розуміння єдності теорії та практики у розв’язанні проблем латентного перекодування психіки в процесі візуалізованої самопрезентації суб’єкта та передумов ефективності її процесно-діалогічної експлікації; психологічного захисту як дисфункціонального і водночас системного утворення, що підлягає психокорекції, а також щодо осмислення перспектив удосконалення психодинамічної методології та теорії.

 

The article highlights a new approach in psychology of the academic of NAPN of Ukraine T.S. Yatsenko concerning a number of phenomena and facts: psychic in regular integrity of static and dynamics; perspectives of cognition psychic with the support on the spontaneous activity of a respondent (not relying on the “techniques”); presentations of a new approach to realization of integrity of theory and practice in the solutions the problems of latent recoding of psychics in the process of visualized selfpresentation of a subject and pre-conditions of efficiency of its process-dialogical explication; psychological protection as a dysfunctional and at the same time system formation which is subject to psychocorrection, and comprehension the perspectives of the improvement of the psychodymanic methodology and theory.


Ключові слова


психодинамічна теорія; З Фройд; несвідоме; свідоме; психіка; суб’єкт; психологічний захист; спонтанність і невимушеність поведінки; позитивна дезінтеграція та вторинна інтеграція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Яценко Т. С. Психологические основы активной подготовки будущего педагога к общению с учащимися : дис. ... докт. психол. наук : спец. 19.00.07. “Педагогическая и возрастная психология” / Т. С. Яценко - К., 1989. - 432 с.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції : навчальний посібник / Т. С. Яценко. - К. : Либідь, 1996. - 264 с.

Яценко Т. С. Психоаналитическая интерпретация комплекса тематических психорисунков : (глубинный аспект) / Т. С. Яценко, Я. М. Кмит, Л. В. Мошенская. -М.: СИП РИА, 2000. - 192 с.

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання : навчальний посібник / Т. С. Яценко. - К. : Вища школа, 2004. - 679 с.

Г алузевий стандарт вищої освіти. Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта. Спеціальність 6.010100 Практична психологія. Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Міністерство освіти і науки України; розробники : Т. С. Яценко, П. В. Теслюк, І. В. Єв-тушенко та ін. - К., 2005. - 325 с.

Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика / Т. С. Яценко. - К. : Вища школа, 2006. - 382 с.

Фахове вступне випробування зі спеціальностей “Психологія”, “Практична психологія” : навчальний посібник / [Т. С. Яценко, О. В. Глузман, С. М. Аврам-ченко та ін.]. - Черкаси - Ялта, 2007. - 128 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции: Вторая Авторская школа академика АПН Украины Т. С. Яценко / Сост. : А.В. Глузман и др. / Под ред. академика Т. С. Яценко. - Ялта : РИО КГУ, 2009. -221 с.

Глубинная психология. Агрессия: психодинамическая теория и феноменология: [Монография] / Т. С. Яценко, А. В. Глузман, А. Э. Мелоян, Л. Г. Туз; Под ред. Т. С. Яценко. - К. : ВИЩА ШКОЛА - XXI, 2010. - 271 с.

Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: Підготовка психолога-практика : навч. посіб. / [Т. С. Яценко, Б. Б. Іваненко, С. М. Аврамченко та ін.]. - К. : Вища школа, 2008. - 342 с.

Глубинная психология. Тенденция к психологической смерти: диагностика и коррекция: [монография] / Т. С. Яценко, А. В. Глузман, И. В. Калашник; Под ред. Т. С. Яценко. - К. : ВИЩА ШКОЛА - XXI, 2010. - 231 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции: Третья Авторская школа академика НАПН Украины Т. С. Яценко / Сост. : А.В. Глузман и др.; Под ред. академика Т. С. Яценко - Ялта : РИО кГу, 2010. - 200 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции: Четвертая и пятая Авторские школы академика НАПН Украины Т. С. Яценко / Сост. : В. П. Андрущенко, А. В. Глузман и др.; / Под ред. Т. С. Яценко. - Ялта : РИО КГУ, 2011. - 261 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции: Шестая Авторская школа академика НАПН Украины Т. С. Яценко / Сост. : В. П. Андрущенко, А. В. Глузман; Под ред. Т. С. Яценко. - К. : Изд-во НПУ имени М. П. Дра-гоманова, 2012. - 226 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции. Авторская школа академика АПН Украины Т. С. Яценко / [ Сост. : С. М. Аврамченко и др.; Под ред. академика Т. С. Яценко]. - Донецк : дИПиП, 2008. - 268 с.

Яценко Т.С., Чобітько М.Г., Доцевич Т. І. Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика [на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків] A drawing in psychocorrecting activity of practical psychologist [on the material from thematic drawings set psychoanalysis] (укр., англ.). - Черкаси: Брама, 2003. -216 с.

Яценко Т. С. // Київський літопис XXI століття. Науковий потенціал України : Всеукраїнський збірник.

- К. : ФОП Стройкова Людмила Іванівна, 2009. - С. 15.

Яценко Тамара Семенівна // Науковці України -еліта держави : Довідково-біографічне видання. - К. : Видавництво Логос Україна, 2010. - С. 237.

Яценко Тамара Семенівна. Україна наукова: До-відково-іміджеве видання. - К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. - Т. 2 : Національна академія педагогічних наук України, 2010. - С. 99.

Науково-дослідний центр глибинної психології НАПН України при РВНЗ “КГУ” (м. Ялта) // Київський літопис XXI століття. Україні незалежній 20. Ювілейні сторінки : Всеукраїнський збірник. - К. : Видавничий центр “МЕТР”, 2011. - С. 153.

Яценко Т.С, Сергієнко І.М, Євтушенко І.В., Аврамченко С.М. Проблема психічного вигорання у контексті вирішення завдань практичної психології (за результатами IV Всеукраїнського навчально-методичного семінару “Теоретичні та методичні засади практичної психології” (2-4 травня 2007 р., м. Ялта) // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. / / Яценко Т.С., Сергієнко І.М., Євтушенко І.В., Аврамченко С.М. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова,

- № 19 (43). - С.7-16.

Яценко Т. С. Взаємозв’язки свідомого і несвідомого та їх вплив на адаптованість / Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. // Яценко Т. С. -К.: НПУ імені М. П. Драгоманова. - 2009. - № 24 (48). - С. 13-21.

Глибинно -психологічне пізнання з використанням каменів / Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. // Яценко Т. С., Маїк М. С., Гайворон-ський Р. О. - К.: НПУ М. П. Драгоманова, 2010. - №29 (53). - С. 247-256.

Яценко Т. С. До проблеми пізнання індивідуальної неповторності архетипної символіки / Науковий

часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. // Яценко Т.С.

- К.: НПУ М. П. Драгоманова, 2011. - № 33 (57). - С. 15-27.

Категорія віри в контексті методології глибинно-психологічного пізнання / Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. // Яценко Т. С. - К.: НПУ М. П. Драгоманова, 2011. - С. 100-106.

Яценко Т.С, Андрущенко В. П. Философско-психологические проблемы методологии познания психики / Т. С. Яценко, В. П. Андрущенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологія : Зб. наукових праць. - К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - № 36 (60). - С. 7-20.

Яценко Т.С., Андрущенко В. П. Философско-психологические проблемы методологии познания психики / Т. С. Яценко, В. П. Андрущенко // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

- К.: А.С.К., - 2011. - Т. 1: Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія. - 2011.

- Випуск 31. - С. 142-155.

Андрущенко В., Яценко Т. Філософсько-психологічні проблеми методології пізнання психіки / Т. Яценко, В. Андрущенко // Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний соціогумані-тарний часопис. - 2012. - №. 3. - С. 63-77.

Солодухова О. Г. Психологія становлення особистості молодого вчителя в процесі професійної адаптації : автореферат дис. ... док. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. Г. Солодухова. - К., 1997. - 39 с.

Зажирко М. П. Глибинно-психологічні передумови активізації процесу спілкування (акмеологічний підхід) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец.

00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / М. П. Зажирко. - К., 1998. - 17 с.

Коновал чук В. І. Психологічний зміст механізму заміщення та його врахування у процесі підготовки психологів-практиків : дис. ... канд. псих. наук : спец.

00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / В. І. Ко-новальчук / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 1998. - 191 с.

Мошенська Л. В. Діагностичні можливості комплексу тематичних психомалюнків у дослідженні глибинних аспектів психіки : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец.19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Л. В. Мошенська / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 1998.- 19 с.

Теслюк П. В. Полівалентність змісту символіки тематичних психомалюнків (на матеріалі професійної підготовки психологів-практиків) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / П. В. Теслюк. - К., 2000. - 20 с.

Біла О. Г. Психокорекційні можливості методу активного соціально-психологічного навчання (на матеріалі підготовки психологів-практиків) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец.19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. Г. Біла. - К., 2002. - 19 с.

Коновалова О. А. Глибинно-психологічне пізнання феномену експектацій методом активного соціально-психологічного навчання : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец.19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. А. Коновалова. - К., 2002. - 18 с.

Аврамченко С. М. Пізнання внутрішньої суперечливості психіки суб’єкта методом психомалюнку : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія” / С. М. Аврам-ченко. - Івано-Франківськ, 2004. - 294 с.

Євтушенко І. В. Роль архетипної символіки у вираженні інтимних почуттів суб’єкта до близьких йому людей (на основі міфів, казок, психомалюнків) : дис. ... канд. психол. наук : спец.19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія”/ І. В. Євтушенко. - К., 2004. - 371 с.

Мелоян А. Е. Глибинно-психологічні витоки агресивності суб’єкта (на матеріалах активного соціально-психологічного навчання) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / А.Е. Мелоян. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

Сергієнко І. М. Глибинно-психологічні передумови ставлення суб’єкта до інших людей (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання) : дис. ... канд. психол. наук : спец.19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / І. М. Сергієнко. - Івано-Франківськ, 2004. - 222 с.

Іваненко Б. Б. Особистісна психокорекція майбутнього практичного психолога засобами активного соціально-психологічного навчання : дис. . канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Б. Б. Іваненко. - К., 2005. - 199 с.

Білуха Т. І. Розвиток особистості майбутнього психолога-практика засобами корекційно-виховного впливу : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Т. І. Білуха. -Івано-Франківськ, 2006. - 354 с.

Соло духов В. Л. Метафоричність казки як засіб активного соціально-психологічного навчання : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / В. Л. Солодухов. - Івано-Франківськ, 2006. - 237 с.

Стасько О. Г. Психологічна значущість умовних цінностей та їх вплив на формування ідеалізованого “Я” особистості : дис. ... канд. психол. наук : спец.

00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. Г. Стасько. - К., 2006. - 369 с.

Бабенко К. А. Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / К. А. Бабенко. - К., 2007. - 20 с.

Бондаревська Л. Л. Переживання у структуру-ванні системних характеристик підсвідомого (на матеріалі АСПН) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Л. Л. Бондаревська. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с.

Шавровська Н. В. Особливості пізнання психологічних захистів суб’єкта засобами психоаналізу малюнків : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Н. В. Шавровська. - Івано-Франківськ, 2007. - 376 с.

Горобець Т. В. Соціально-перцептивні деформації - епіфеномен психічних захистів : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Т. В. Горобець. - Івано-Франківськ, 2008. - 392 с.

Калашник І. В. Глибинно-психологічні витоки тенденції особистості до психологічної смерті : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / І. В. Калашник. - К., 2008. - 426 с.

Нодзельська А. С. Взаємозв’язок інфантилізму з психологічною імпотенцією та їх корекція : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / А. С. Нодзельська. - Івано-Франківськ, 2008. - 323 с.

Раджабова С. Ш. Ідентифікація та її вияв у осо-

бистісній проблемі суб’єкта : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / С. Ш. Раджабова. - K., 2008. - 347 с.

Харенко С. Г. Психологічні особливості та корекція емоційних станів підлітків (засобами активного соціально-психологічного навчання) : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / С. Г. Харенко. - Івано-Франківськ, 2008.

- 369 с.

Кононова М. М. Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб’єкта : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / М. М. Кононова. - Івано-Франківськ, 2009. - 319 с.

Святка О. О. Феномен опорів як проблема в глибинно-психологічній груповій корекції : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. О. Святка. - K., 2009. - 324 с.

Сивопляс Н. В. Процес соціальної адаптації суб’єкта в контексті тенденцій: “до психологічної сили” та “до психологічної слабкості” (на матеріалі підготовки психологів-практиків) : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Н. В. Сивопляс. - Івано-Франківськ, 2010. - 388 с.

Туз Л. Г. Психоаналітична інтерпретація як засіб корекції поведінки учасників активного соціально-психологічного навчання : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Л. Г. Туз. - K., 2010. - 363 с.

Усатенко О. М. Супервізорство у фаховій підготовці психологів-практиків : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. М. Усатенко. - Луцьк, 2010. - 341 с.

Педченко О. В. Глибинно-психологічні витоки релігійної віри та їх пізнання у процесі активного соціально-психологічного навчання : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. В. Педченко. - Івано-Франківськ, 2011. - 440 с.

Богдан Т. В. Діагностика і корекція внутрішніх суперечностей особистості засобами психодрами у процесі активного соціально-психологічного навчання : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Т. В. Богдан. - Харків, 2012. -224 с.

Yacenko T. S. Psikhologicheskie osnovih aktivnoyj podgotovki buduthego pedagoga k obtheniyu s uchathi-

misya : dis dokt. psikhol. nauk : spec. 19.00.07.“Pedago-

gicheskaya i vozrastnaya psikhologiya” / T. S. Yacenko -K., 1989. - 432 s.

Yacenko T. S. Psikhologkhm osnovi grupovoi psikho-korekcü : navchaljniyj postonik / T. S. Yacenko. - K. : LiWdj, 1996. - 264 s.

Yacenko T. S. Psikhoanaliticheskaya interpretaciya kompleksa tematicheskikh psikhorisunkov : (glubinnihyj aspekt) / T. S. Yacenko, Ya. M. Kmit, L. V. Moshenskaya.

- M.: SIP RIA, 2000. - 192 s.

Yacenko T. S. Teoriya і praktika grupovoi psikho-korekcü: Aktivne socіaljno-psikhologіchne navchannya : navchaljniyj postonik / T. S. Yacenko. - K. : Vitha shkola, 2004. - 679 s.

Galuzeviyj standart vithoi osvïti. Napryam pіdgotovki 0101 Pedagogkhna osvïta. Sperialjmstj 6.010100 Prak-tichna psikhologіya. Osvіtnjo-kvalіfіkacіyjniyj rivenj “bakalavr” / MMsterstvo osvïti і nauki Ukraini; rozrobniki : T. S. Yacenko, P. V. Teslyuk, І. V. YEvtushenko ta іп. -K., 2005. - 325 s

Yacenko T. S. Osnovi glibinnoi psikhokorekcii: fenomenologiya, teoriya i praktika / T. S. Yacenko. - K. : Vyshcha shkola, 2006. - 382 s.

Fakhove vstupne viprobuvannya zi specialjnosteyj “Psikhologiya”, “Praktichna psikhologiya” : navchaljniyj posibnik / [T. S. Yacenko, O. V. Gluzman, S. M. Avramchenko ta in.]. - Cherkasi - Yalta, 2007. - 128 s.

Teoriya i praktika glubinnoyj psikhokorrekcii: Vtoraya Avtorskaya shkola akademika APN Ukrainih T. S. Yacenko / Sost. : A.V. Gluzman i dr. / Pod red. akademika T. S. Yacenko. - Yalta : RIO KGU, 2009. -221 s.

Glubinnaya psikhologiya. Agressiya: psikhodinami-cheskaya teoriya i fenomenologiya: [Monografiya] / T. S. Yacenko, A. V. Gluzman, A. Eh. Meloyan, L. G. Tuz; Pod red. T. S. Yacenko. - K. : VIThA ShKOLA - XXI, 2010. - 271 s.

Konceptualjni zasadi i metodika glibinnoi psikhokorekcii: Pidgotovka psikhologa-praktika : navch. posib. / [T. S. Yacenko, B. B. Ivanenko, S. M. Avramchenko ta in.]. - K. : Vitha shkola, 2008. - 342 s.

Glubinnaya psikhologiya. Tendenciya k psikho-logicheskoyj smerti: diagnostika i korrekciya: [monografiya] / T. S. Yacenko, A. V. Gluzman, I. V. Kalashnik; Pod red. T. S. Yacenko. - K. : VIThA ShKOLA - XXI, 2010. - 231 s.

Teoriya i praktika glubinnoyj psikhokorrekcii: Tretjya Avtorskaya shkola akademika NAPN Ukrainih T. S. Yacenko / Sost. : A.V. Gluzman i dr.; Pod red. akademika T. S. Yacenko - Yalta : RIO KGU, 2010. -200 s.

Teoriya i praktika glubinnoyj psikhokorrekcii: Chetvertaya i pyataya Avtorskie shkolih akademika NAPN Ukrainih T. S. Yacenko / Sost. : V. P. Andruthenko, A. V. Gluzman i dr.; / Pod red. T. S. Yacenko. - Yalta : RIO KGU, 2011. - 261 s.

Teoriya i praktika glubinnoyj psikhokorrekcii: Shestaya Avtorskaya shkola akademika NAPN Ukrainih T. S. Yacenko / Sost. : V. P. Andruthenko, A. V. Gluzman; Pod red. T. S. Yacenko. - K. : Izd-vo NPU imeni M. P. Dragomanova, 2012. - 226 s.

Teoriya i praktika glubinnoyj psikhokorrekcii. Avtorskaya shkola akademika APN Ukrainih T. S. Yacenko / [ Sost. : S. M. Avramchenko i dr.; Pod red. akademika T. S. Yacenko]. - Doneck : DIPiP, 2008. - 268 s.

Yacenko T.S., Chobitjko M.G., Docevich T. I. Malyunok u psikhokorekciyj niyj roboti psikhologa-praktika [na materiali psikhoanalizu kompleksu tematichnikh malyunkiv] A drawing in psychocorrecting activity of practical psychologist [on the material from thematic drawings set psychoanalysis] (ukr., angl.). -Cherkasi: Brama, 2003. - 216 s.

Yacenko T. S. // Kiivsjkiyj litopis XX stolittya. Naukoviyj potencial Ukraini : Vseukrainsjkiyj zbirnik. -K. : FOP Stroyjkova Lyudmila Ivanivna, 2009. - S. 15.

Y acenko Tamara Semenivna // N aukovci Ukraini -elita derzhavi : Dovidkovo-biografichne vidannya. - K. : Vidavnictvo Logos Ukraina, 2010. - S. 237.

Yacenko Tamara Semenivna. Ukraina naukova: Dovidkovo-imidzheve vidannya. - K. : Ukrainsjka aka-demiya geraljdiki, tovarnogo znaku ta logotipu, 2010. -T. 2 : Nacionaljna akademiya pedagogichnikh nauk Ukraini, 2010. - S. 99.

Naukovo-doslidniyj centr glibinnoi psikhologii NAPN Ukraini pri RVNZ “KGU” (m. Y alta) // Kiivsjkiyj litopis XX stolittya. Ukraini nezalezhniyj 20. Yuvileyjni storinki : Vseukrainsjkiyj zbirnik. - K. : Vidavnichiyj centr “METR”, 2011. - S. 153.

nCHX030ri(T

Yacenko T.S., Sergiyenko I.M., Yevtushenko I.V., Avramchenko S.M. Problema psikhichnogo vigorannya u konteksti virishennya zavdanj praktichnoi psikhologii (za rezuljtatami IV Vseukrainsjkogo navchaljno-metodich-nogo seminaru “Teoretichni ta metodichni zasadi praktich-noi psikhologii” (2-4 travnya 2007 r., m. Yalta) // Nauko-viyj chasopis NPU imeni M.P.Dragomanova. Seriya №

Psikhologichni nauki: Zb. naukovikh pracj. // Y acenko T.S., Sergiyenko I.M., YEvtushenko I.V., Avramchenko S.M. - K.: NPU imeni M.P.Dragomanova, 2007. - № 19 (43). - S.7-16.

Yacenko T. S. Vzayemozv’yazki svidomogo i ne-svidomogo ta ikh vpliv na adaptovanistj / Naukoviyj chasopis NPU imeni M. P. Dragomanova. Seriya № 12. Psikhologichni nauki: Zb. naukovikh pracj. // Yacenko T.

S. - K.: NPU imeni M. P. Dragomanova. - 2009. - № 24 (48). - S. 13-21.

Glibinno-psikhologichne piznannya z vikoristan-nyam kameniv / Naukoviyj chasopis NPU imeni M. P. Dragomanova, Seriya № 12. Psikhologichni nauki: Zb. naukovikh pracj. // Yacenko T. S., Maik M. S., Gayjvoronsjkiyj R. O. - K.: NPU M. P. Dragomanova,

- №29 (53). - S. 247-256.

Yacenko T. S. Do problemi piznannya individu-aljnoi nepovtornosti arkhetipnoi simvoliki / Naukoviyj chasopis NPU imeni M. P. Dragomanova, Seriya № 12. Psikhologichni nauki: Zb. naukovikh pracj. // Yacenko T.S. - K.: NPU M. P. Dragomanova, 2011. - № 33 (57). - S. 15-27.

Kategoriya viri v konteksti metodologii glibinno-psikhologichnogo piznannya / Naukoviyj chasopis NPU imeni M. P. Dragomanova, Seriya № 12. Psikhologichni nauki: Zb. naukovikh pracj. // Yacenko T. S. - K.: NPU M. P. Dragomanova, 2011. - S. 100-106.

Yacenko T.S., Andruthenko V. P. Filosofsko-psikhologicheskie problemih metodologii poznaniya psikhiki / T. S. Yacenko, V. P. Andruthenko // Naukoviyj chasopis NPU imeni M. P. Dragomanova. Seriya № 12. Psikhologiya : Zb. naukovikh pracj. - K. : NPU imeni M.P. Dragomanova, 2012. - № 36 (60). - S. 7-20.

Yacenko T.S., Andruthenko V. P. Filosofsko-psikhologicheskie problemih metodologii poznaniya psikhiki / T. S. Yacenko, V. P. Andruthenko // Aktualjni problemi psikhologii : Zbirnik naukovikh pracj Institutu psikhologii im. G. S. Kostyuka NAPN Ukraini. - K.:

A.S.K., - 2011. - T. 1: Organizaciyjna psikhologiya. Socialjna psikhologiya. Ekonomichna psikhologiya. -

- Vipusk 31. - S. 142-155.

Andruthenko V., Yacenko T. Filosofsjko-psikhologichni problemi metodologii piznannya psikhiki / T. Y acenko, V. Andruthenko // Psikhologiya i suspiljstvo. Ukrainsjkiyj teoretiko-metodologichniyj sociogumanitar-niyj chasopis. - 2012. - №. 3. - S. 63-77.

Solodukhova O. G. Psikhologiya stanovlennya osobistosti molodogo vchitelya v procesi profesiyjnoi adaptacii : avtoreferat dis. ... dok. psikhol. nauk : spec.

00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / O. G. Solodukhova. - K., 1997. - 39 s.

Zazhirko M. P. Glibinno-psikhologichni peredumovi aktivizacii procesu spilkuvannya (akmeologichniyj pidkhid) : avtoreferat dis kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / M. P. Zazhirko. - K., 1998. - 17 s.

Konovaljchuk V. I. Psikhologichniyj zmist mekhaniz-mu zamithennya ta yjogo vrakhuvannya u procesi pidgotovki psikhologiv- praktikiv : dis. ... kand. psikh. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / V. I. Konovaljchuk / Institut pedagogiki i psikhologii profesiyjnoi osviti APN Ukraini. - K., 1998. - 191 s.

Moshensjka L. V. Diagnostichni mozhlivosti komp-leksu tematichmkh psikhomalyunkiv u doslidzhenni glibin-nikh aspektiv psikhiki : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec.19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / L. V. Moshensjka / Institut pedagogiki i psikhologii profesiyjnoi osviti APN Ukraini. - K., 1998. - 19 s.

Teslyuk P. V. Polivalentnistj zmistu simvoliki tema-tichnikh psikhomalyunkiv (na materiali profesiyjnoi pidgotovki psikhologiv-praktikiv) : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / P. V. Teslyuk. - K., 2000. - 20 s.

Bila O. G. Psikhokorekciyjni mozhlivosti metodu aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya (na materiali pidgotovki psikhologiv-praktikiv) : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec.19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / O. G. Bila. - K., 2002. - 19 s.

Konovalova O. A. Glibinno-psikhologichne piznan-nya fenomenu ekspektaciyj metodom aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec.19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / O. A. Konovalova. - K., 2002. - 18 s.

Avramchenko S. M. Piznannya vnutrishnjoi supe-rechlivosti psikhiki sub’yekta metodom psikhomalymku : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / S. M. Avramchenko. - Ivano-Frankivsjk, 2004. - 294 s.

Yevtushenko I. V. Rolj arkhetipnoi simvoliki u vira-zhenni intimnikh pochuttiv sub’yekta do blizjkikh yjomu lyudeyj (na osnovi mifiv, kazok, psikhomalyunkiv) : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya”/ I. V. YEvtushenko. - K., 2004. - 371 s.

Meloyan A. E. Glibinno-psikhologichni vitoki agre-sivnosti sub’yekta (na materialakh aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya) : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / A.E. Meloyan. - Ivano-Frankivsjk, 2004. - 20 s.

Sergiyenko I. M. Glibinno-psikhologichni peredu-movi stavlennya sub’yekta do inshikh lyudeyj (na materiali aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya) : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec.19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / I. M. Sergiyenko. - Ivano-Frankivsjk, 2004. - 222 s.

Ivanenko B. B. Osobistisna psikhokorekciya may-jbutnjogo praktichnogo psikhologa zasobami aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / B. B. Ivanenko. - K., 2005. - 199 s.

Bilukha T. I. Rozvitok osobistosti mayjbutnjogo psikhologa-praktika zasobami korekciyjno-vikhovnogo vplivu : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / T. I. Bilukha. -Ivano-Frankivsjk, 2006. - 354 s.

Solodukhov V. L. Metaforichnistj kazki yak zasib aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / V. L. Solodukhov. - Ivano-Frankivsjk, 2006. - 237 s.

Stasjko O. G. Psikhologichna znachuthistj umovnikh cinnosteyj ta ikh vpliv na formuvannya idealizovanogo “Ya” osobistosti : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / O. G. Stasjko. -K., 2006. - 369 s.

Babenko K. A. Vzayemozv’yazok mekhanizmiv simvolizacii zmistu nesvidomogo (na materiali psikhoanalizu kompleksu tematichnikh psikhomalyunkiv) : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / K. A. Babenko. - K., 2007. - 20 s.

Bondarevsjka L. L. Perezhivannya u strukturuvanni sistemnikh kharakteristik pidsvidomogo (na materiali ASPN) : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec.

00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / L. L. Bondarevsjka. - Ivano-Frankivsjk, 2007. - 20 s.

Shavrovsjka N. V. Osoblivosti piznannya psikholo-gichnikh zakhistiv sub’yekta zasobami psikhoanalizu malyunkiv : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / N. V. Shav-rovsjka. - Ivano-Frankivsjk, 2007. - 376 s.

Gorobecj T. V. Socialjno-perceptivni deformacii -epifenomen psikhichnikh zakhistiv : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / T. V. Gorobecj. - Ivano-Frankivsjk, 2008. - 392 s.

Kalashnik I. V. Glibinno-psikhologichni vitoki tendencii osobistosti do psikhologichnoi smerti : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / I. V. Kalashnik. - K., 2008. - 426 s.

Nodzeljsjka A. S. Vzayemozv’yazok infantilizmu z psikhologichnoyu impotenciyeyu ta ikh korekciya : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / A. S. Nodzeljsjka. - Ivano-Frankivsjk, 2008. - 323 s.

Radzhabova S. Sh. Identifikaciya ta ii viyav u osobistisniyj problemi sub’yekta : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / S. Sh. Radzhabova. - K., 2008. - 347 s.

Kharenko S. G. Psikhologichni osoblivosti ta korekciya emociyjnikh staniv pidlitkiv (zasobami aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya) : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / S. G. Kharenko. - Ivano-Frankivsjk, 2008. - 369 s.

Kononova M. M. Glibinni determinanti psikhichnoi dezadaptacii sub’yekta : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / M. M. Kononova. - Ivano-Frankivsjk, 2009. - 319 s.

Svyatka O. O. Fenomen oporiv yak problema v glibinno-psikhologichniyj grupoviyj korekcii : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / O. O. Svyatka. - K., 2009. - 324 s.

Sivoplyas N. V. Proces socialjnoi adaptacii sub’yekta v konteksti tendenciyj: “do psikhologichnoi sili” ta “do psikhologichnoi slabkosti” (na materiali pidgotovki psikhologiv-praktikiv) : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec.

00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / N. V. Sivoplyas. - Ivano-Frankivsjk, 2010. - 388 s.

Tuz L. G. Psikhoanalitichna interpretaciya yak zasib korekcii povedinki uchasnikiv aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / L. G. Tuz. - K., 2010. - 363 s.

Usatenko O. M. Supervizorstvo u fakhoviyj pidgo-tovci psikhologiv-praktikiv : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” /

O. M. Usatenko. - Lucjk, 2010. - 341 s.

Pedchenko O. V. Glibinno-psikhologichni vitoki religiyjnoi viri ta ikh piznannya u procesi aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / O. V. Pedchenko. - Ivano-Frankivsjk,

- 440 s.

Bogdan T. V. Diagnostika i korekciya vnutrishnikh superechnosteyj osobistosti zasobami psikhodrami u procesi aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / T. V. Bogdan. - Kharkiv, 2012. - 224 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)