ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРОЦТВА ЯК ПІДСУМОК РОБОТИ ФОКУС-ГРУП

Анжеліка Шамне

Анотація


У статті поданий якісний аналіз і проведена кількісна обробка результатів роботи фокус-груп учителів, які в умовах групової дискусії порівнювали психологічні особливості когорти підлітків 70-80-х років XX століття та сучасного покоління підлітків (у контексті культурних та соціально-економічних трансформацій в Україні). У підсумку виділено та описано сім категорій позитивних характеристик сучасного отроцтва (“психосоціальна активність”, “прагматизм, адап-тивність”, “соціально-психологічна компетентність”, “ерудованість, інформованість, креативність” та ін.) і сім - негативних (“бездуховність, негативні ціннісні трансформації”, “пасивність та інфантильність”, “емоційна неврівноваженість”, “негативні психо-соціальні якості”, “адикції...” і т. ін.). Суперечливість симптомокомплексів позитивних і негативних характеристик інтерпретована як феномен “множинного бачення” та альтернативності (типології) психосоці-ального розвитку в період отроцтва. Визначені набори орієнтовних психологічних ознак продуктивного та непродуктивного типів дорослішання.

 

The article is illustrated with the qualitative and quantitative analysis of the results of the focus groups’ research conveyed by teachers. Throughout a group discussion the teachers were comparing psychological peculiarities of the teenagers’ cohort of 70-80th of the XX cent. and the contemporary adolescents’ generation. A content analysis and generalization of the teachers’ responses made it possible to distinguish and describe 7 categories of the positive characteristics of the contemporary adolescence (“Psychosocial activity”, “Pragmatism. Adaptiveness”, “Psychosocial competence”, “Erudition, awareness, creativity”, etc.) as well as 7 categories of the negative features (“Earthliness, negative evaluative transformations”, “Passiveness and childishness”, “Emotional instability”, “Negative psychosocial qualities”, “Addictions...”, etc.). The contradiction between the symptom groups of positive and negative characteristics is interpreted by the author as a phenomenon of “the multiple vision” and the alternativeness (typology) of the adolescence’s psychosocial development. Approximate characteristics of the efficient and non-efficient types of maturing have been defined.


Ключові слова


отроцтво початку XXI століття; підлітковий вік (12-18 років); метод фокус-груп; педагогічний досвід; контент-аналіз; психологія покоління; когорта; психосоціальш характеристики; альтернативність дорослішання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Богомолова H. Н. Фокус-группы как метод социально-психологического исследования / H. Н. Богомолова, T. В. Фоломеева. - М.: Магистр, 1997. - 80 с.

Грачева И. Г. Фокус-групповая дискуссия: проблема повышения эффективности [Електронний ресурс] / И. Г. Грачева // Проблемы социальной психологии личности. - Изд. Саратовского ун-та, 2008/ Режим доступу: http ://psyj ournals.ru/sgu socialpsy/issue/ 30323_full.shtml.

Кондратьев М. Ю. Типологические особенности психосоциального развития подростков / М. Ю. Кондратьев // Вопросы психологии. -1997. - № 3. - С. 69-78.

Пищик В. И. Поколения: социально-психологический анализ ментальности / В. И. Пищик // Социальная психология и общество. - 2011. - №2. - C. 80-88.

Толстых H. Н. Подростки и их родители: что ценят и чего хотят сегодня ? / H. Н. Толстых // Психологическая наука и образование. - 2012. - №4. - C. 70-78.

Шамне А. В. Психоісторичний аналіз культурно-психологічної феноменології сучасного типу отроцтва / А.В.Шамне // Актуальні проблеми психології. Збірник наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Психологія навчання, генетична, медична психологія / За ред. Максименка С. Д. - К., 2012, - Т.10, Вип. 23.- С. 728-738.

Palfrey J. Born Digital. Understanding the first generation of digital natives / J. Palfrey, U.Gasser. - New York, 2008. - P. 7.

Howe N. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069 / N. Howe, W. Strauss. - New York: Perennial, 1991. - 541.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)