РЕФЛЕКСИВНИМ АНАЛІЗ "ПСАЛМІВ ДАВИДОВИХ" ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Микола Кубаєвський, Світлана Лук ’яненко

Анотація


У статті використовуються креативні можливості такого ефективного засобу миследіяльності, як рефлексія при осмисленні твору Т. Шевченка “Псалми Давидові”. Проаналізований цілісний інтерпретацій-ний підхід до цього твору і теоретично обґрунтована його органічна єдність за світоглядною спрямованістю. Логічно досліджене світоглядне наповнення таких загальнолюдських універсалій культури, як “Бог”, “Людина”, “віра”, “воля” у їх взаємодії і взаємо-проникненнях, котрі рефлектують - одна через іншу -божественне, трансцендентне, що задіюється в людську сутність, а людське тілесне одухотворяється, обожнюється. Олюднення божественного й обожнення людського здійснюються в актах самопізнання, самоаналізу, самооцінки, саморегуляції, тобто у лоні різних форм цілеспрямованої рефлексії.

 

The article uses the creative opportunities of such efficient way of thought activity as reflection in understanding the T. Shevchenko’s “David’s Psalms”. The integral interpreta-tional approach to this work has been analyzed and its organic integrity of sense direction has been theoretically substantiated. The outlook filling of such universals of culture as “God”, “Human”, “faith”, “will” in their interaction and interpenetration, which reflect - one through another - divine, transcendental, has been logically researched. The last one is executed into a human essence, and human physical is spiritualized. Humanizing the divine and divinization of human is executed in the acts of self-knowledge, self-analysis, self-evaluation, self-regulation, which is in the bosom of different forms of directed reflection.


Ключові слова


творчість Тараса Шевченка; рефлексія; Кирило-Мефодіївське товариство; кріпацтво; Євангелія; псалми; Ісус Христос; діалог Людини з Богом; творча уява; діалогічна рефлексія; християнський світогляд; Слово; молитва; віра; воля; зло; влада

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Грицанов А.А., Абушенко В.Л. Рефлексия // Новейший философский словарь. - Мн.: Книжный Дом,

- 1280 с.

Домашовець В. Псалми Давидові в поетичних творах Т. Шевченка. - Оттава: Морріс Плейнс, 1992. -160 с.

Загребельний П. Український шлях // Психологія і суспільство. - 2004. - №1. - С. 5-14.

Зубков М. Післяслово / Кобзар. - Харків: Школа,

- С. 568-574.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т. / АН УРСР. Археограф. Комісія та ін. - K.: Наукова думка, 1990. - Т. 2. - 696 с.

Шевченко Т. Кобзар. - Харків: Школа, 2014. - 576 с.

Огурцов А. Рефлексия / Философская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1967. - Т. 4. - С. 422-423.

Попович М. Нариси культури України. - К.: АртЕк, 2001. - 728 с.

Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. - Нью-Йорк - Париж - Сідней - Торонто, 1985. - 550 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)